LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ MOBILIŲ TALPYKLŲ IR JŲ ĮRANGOS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2005 m. sausio 24 d. Nr. A1-15

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 5 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802) 2.3 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 84 „Dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (Žin., 2002, Nr. 8-283) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2000, Nr. 26-694, 2003, Nr. 102-4597) nuostatas:

1. Nustatau, kad įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos pavojingų medžiagų mobilių talpyklų ir jų įrangos techninę būklę tikrina vadovaudamosi Tarptautino vežimo geležinkeliais sutarties (COFIT) B priedo „Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties bendrosios taisyklės (CIM)“ 1 priedu „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (RID)“ ir Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedo „Pavojingų krovinių vežimo taisyklių“ ir/arba Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 2003, Nr. 46-2057) techninių priedų reikalavimais.

2. Pripažįstu netekusiu galios socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. A1-251 „Dėl pavojingų medžiagų mobilių talpyklų ir jų įrangos techninės būklės tikrinimo tvarkos nustatymo“ (Žin., 2004, Nr. 166-6071).

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ