LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 m. LIEPOS 10 d. ĮSAKYMO Nr. 3D-488 „DĖL IMPORTUOJAMŲ, EKSPORTUOJAMŲ IR VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ ATITIKTIES PREKYBOS STANDARTAMS PATIKROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 28 d. Nr. 3D-596

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 3D-488 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 84-3548; 2010, Nr. 22-1037):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (OL 2007 L 350, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 460/2010 (OL 2010 L 129, p. 50), 2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1221/2008, kuriuo iš dalies keičiamos reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles, nuostatos dėl prekybos standartų (OL 2008 L 336, p. 1), 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1140/2009 (OL 2009 L 312, p. 4), ir 2009 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 771/2009, iš dalies keičiančio reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatas dėl tam tikrų vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų (OL 2009 L 223, p. 3), nuostatomis:“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklėse:

1.2.1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1580/2007, nustatančiu Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (OL 2007 L 350, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 460/2010 (OL 2010 L 129, p. 50), 2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1221/2008, kuriuo iš dalies keičiamos reglamento (EB) Nr. 1580/2007, nustatančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles, nuostatos dėl prekybos standartų (OL 2008 L 336, p. 1), 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1140/2009 (OL 2009 L 312, p. 4), 2009 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 771/2009, iš dalies keičiančiu reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatas dėl tam tikrų vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų (OL 2009 L 223, p. 3) (OL 2009 L 223, p. 3).“

1.2.2. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Kontrolės institucija – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atlieka šviežių vaisių ir daržovių atitikties nustatytiems prekybos standartams patikras jų rūšiavimo ir pakavimo vietose, didmeninėje prekyboje, taip pat juos eksportuojant, importuojant bei iš kitų Bendrijos šalių narių gabenant vidaus rinkai.“

1.2.3. Išdėstau 24 punktą taip:

24. Šių taisyklių 16 punkte numatyti šviežių vaisių ir daržovių, išskyrus parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, atitikties nustatytiems prekybos standartams patikrinimai vykdomi taikant reglamento (EB) Nr. 1580/2007 IV priede nurodytus metodus ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintą metodiką.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2010-06-23 raštu Nr. B6-(1.19)-1066