LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-944

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 91-3918)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________