Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo nr. 728 „dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1065

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2004, Nr. 95-3505, Nr. 177-6553; 2005, Nr. 6-156, Nr. 57-1948, Nr. 114-4161, Nr. 146-5327; 2006, Nr. 10-351; 2007, Nr. 7-279, Nr. 21-763, Nr. 66-2561, Nr. 78-3142; 2008, Nr. 13-433, Nr. 84-3354, Nr. 149-6062; 2009, Nr. 77-3184), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. rugsėjo 15 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                     RASA JUKNEVIČIENĖ

 

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 1065

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas (toliau vadinama – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Vyriausybė) darbo tvarką.

2. Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus.

 

II. Vyriausybės komitetai ir VYRIAUSYBĖS Komisijos, Ministro pirmininko sudaromos darbo grupės

 

3. Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės patariamąsias institucijas – Vyriausybės komitetus ir Vyriausybės komisijas Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes jo pavestoms užduotims atlikti.

4. Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja atitinkamai Vyriausybės komiteto pirmininkas, Vyriausybės komisijos pirmininkas (jo nesant – Vyriausybės komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas Vyriausybės komisijos pirmininko paskirtas asmuo) ar darbo grupės vadovas (jo nesant – darbo grupės vadovo pavaduotojas ar kitas darbo grupės vadovo paskirtas asmuo). Posėdyje, be Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narių, Vyriausybės komiteto pirmininko, Vyriausybės komisijos pirmininko ar darbo grupės vadovo kvietimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

5. Vyriausybės komiteto posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės komiteto narių (įskaitant jo pirmininką). Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, darbo grupės sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, darbo grupės narių balsų dauguma. Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Vyriausybės komiteto pirmininko, Vyriausybės komisijos posėdžio pirmininko ar darbo grupės posėdžio pirmininko balsas.

6. Vyriausybė, sudarydama Vyriausybės komisijas, gali nustatyti ir kitokią Vyriausybės komisijų darbo organizavimo tvarką.

7. Vyriausybės komitetus ūkiškai ir techniškai aptarnauja Ministro Pirmininko tarnyba.

Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes, kurių pirmininkais ar vadovais paskirti ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų valstybės tarnautojai, ūkiškai ir techniškai aptarnauja atitinkamos ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, jeigu Vyriausybė, sudarydama komisijas, o Ministras Pirmininkas – darbo grupes, nenustato kitaip. Kitas Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes ūkiškai ir techniškai aptarnauja Ministro Pirmininko tarnyba, išskyrus tuos atvejus, kai ūkiškai ir techniškai aptarnauti Vyriausybės komisiją ar Ministro Pirmininko sudarytą darbo grupę pavesta kitai institucijai ar įstaigai.

Institucija ar įstaiga, ūkiškai ir techniškai aptarnaujanti Vyriausybės komitetą, Vyriausybės komisiją ar Ministro Pirmininko sudarytą darbo grupę, saugo Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės veiklos dokumentus (posėdžių protokolus, susirašinėjimo medžiagą, įvairius projektus, pažymas, išvadas, pasiūlymus ir kita).

 

III. VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS iniciatyva, TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR DERINIMAS

 

8. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 38 straipsnio 1 dalyje nustatyti asmenys.

9. Ministras Pirmininkas, įgyvendindamas Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, gali duoti pavedimą ministrui, Vyriausybės įstaigos vadovui ar Ministro Pirmininko tarnybai parengti teisės akto projektą. Ministro Pirmininko pavedimu, įformintu Ministro Pirmininko kanclerio rezoliucija, gali būti pavedama ministerijai ar Vyriausybės įstaigai parengti atitinkamą teisės akto projektą. Atitinkami pavedimai taip pat rengiami, kai Lietuvos Respublikos Seimas (toliau vadinama – Seimas) grąžina Vyriausybės pateiktus įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektus tobulinti.

10. Vyriausybė Seimo Pirmininko ar Seimo valdybos prašymu teikia Seimui išvadas dėl Seime svarstomo teisės akto projekto. Gavus tokį prašymą, Ministro Pirmininko pavedimu, kuris gali būti įforminamas Ministro Pirmininko kanclerio rezoliucija, pavedama ministerijai ar Vyriausybės įstaigai parengti Vyriausybės išvadų projektą. Vyriausybė gali teikti Seimui išvadas ir savo iniciatyva.

11. Institucijos privalo laikytis Vyriausybės patvirtintų teisėkūros taisyklių, derinti teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis, organizuoti nesutarimų dėl projektui pareikštų pastabų sprendimą, užtikrinti, kad teisės akto projektas būtų laiku pateiktas Vyriausybei ir atstovas dalyvautų įforminant priimtus teisės aktus.

12. Prie teikiamo derinti teisės akto projekto pridedamas teisės akto projekto lyginamasis variantas (jeigu teikiamas teisės akto pakeitimo ir (ar) papildymo projektas), Seimo statute nustatytus reikalavimus atitinkantis aiškinamasis raštas (jeigu teikiamas įstatymo projektas), Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975), 2 arba 4 priede nustatytos formos sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma (išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma nebūtina), Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950) (toliau vadinama – Koordinavimo taisyklės), 7 priede nustatytos formos direktyvų (kitų Europos Sąjungos teisės aktų) ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties lentelės (toliau vadinama – atitikties lentelė) (jeigu teisės akto projektas perkelia ir (ar) įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus), kita su teisės akto projektu susijusi medžiaga.

13. Visi Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai turi būti derinami su Teisingumo ministerija, o teisės aktų projektai, susiję su Europos Sąjungos teisės įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar jų projektais, – ir su Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos. Teisės aktų projektai, susiję su nacionaliniu biudžetu, valstybės pinigų fondais ar kitais valstybės piniginiais ištekliais, tarptautine finansine parama, turi būti derinami su Finansų ministerija. Teisės aktų projektai turi būti derinami su kitomis institucijomis ir įstaigomis, atsižvelgiant į jų valdymo sritį ar kompetenciją. Teisės akto projektą rengiančios institucijos vadovo sprendimu dėl teisės akto projekto gali būti prašoma nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių, kitų suinteresuotų asmenų nuomonės.

14. Institucijos ir įstaigos privalo pateikti savo išvadas dėl joms pateiktų teisės aktų projektų ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties (10 ar daugiau puslapių) teisės aktų projektai, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Institucijos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės aktų projektų skubos tvarka. Tuo atveju išvados turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Jeigu institucija ar įstaiga nustatytu laiku nepateikia išvadų, laikoma, kad ji teisės akto projektui neprieštarauja.

15. Teisės akto projektą rengianti institucija, nesutinkanti su institucijų ar įstaigų pateiktomis pastabomis, organizuoja suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimą nesutarimams pašalinti.

 

IV. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS VYRIAUSYBEI

 

16. Teisės aktų projektai Vyriausybei teikiami per Ministro Pirmininko tarnybą.

17. Teikimas, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas, turi būti pasirašytas atitinkamai Ministro Pirmininko, ministro (arba jo pavedimu ? viceministro), Vyriausybės įstaigos vadovo, apskrities viršininko ar savivaldybės mero.

18. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas turi būti vizuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Kartu su teisės akto projektu teikiami Reglamento 12 punkte nurodyti dokumentai, institucijų ir įstaigų derinimo raštai ir derinimo pažyma, kurioje turi būti aptartos institucijų ir įstaigų pastabos, į kurias neatsižvelgta, taip pat Reglamento 15 punkte nurodyto pasitarimo rezultatai. Šie dokumentai turi būti vizuoti atitinkamai Ministro Pirmininko, ministro, Vyriausybės įstaigos vadovo, apskrities viršininko, savivaldybės mero ar jų įgaliotų valstybės tarnautojų.

19. Pasikeitus Vyriausybei arba ministrui, Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai turi būti vizuoti paskirto naujo ministro. 

 

V. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ APTARIMAS MINISTERIJŲ ATSTOVŲ (VICEMINISTRŲ, MINISTERIJŲ KANCLERIŲ) PASITARIME

 

20. Reglamento nustatyta tvarka Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai per 3 darbo dienas nuo jų gavimo Ministro Pirmininko tarnyboje perduodami Ministro Pirmininko kancleriui, kad būtų įtraukti į ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo (toliau vadinama – ministerijų atstovų pasitarimas) darbotvarkės projektą. Teisės aktų projektai, dėl kurių negautos Teisingumo ministerijos išvados, Ministro Pirmininko pavedimu, kuris gali būti įformintas Ministro Pirmininko kanclerio rezoliucija, grąžinami rengėjams.

21. Ministerijų atstovų pasitarimus (kuriuose paprastai dalyvauja viceministrai) kviečia, jų darbotvarkę sudaro ir pasitarimams pirmininkauja Ministro Pirmininko kancleris (jo nesant ar jo pavedimu – Ministro Pirmininko kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojas).

Pasitarimo darbotvarkė sudaroma ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasitarimo.

Ministerijų atstovų pasitarime taip pat dalyvauja Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos atstovas, svarstomų teisės aktų projektų rengėjai, kiti suinteresuoti asmenys.

22. Ministerijos atstovas į pasitarime pareikštas pastabas ir pasiūlymus gali motyvuotai atsakyti pasitarimo metu arba turi užtikrinti, kad pareikštos pastabos ir pasiūlymai būtų įvertinti po pasitarimo. Ministerijos atstovas gali pasiūlyti surengti suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimą pareikštoms pastaboms ir pasiūlymams aptarti.

23. Ministerijų atstovų pasitarimai protokoluojami. Pasitarimo protokolą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasitarimo parengia Ministro Pirmininko tarnyba.

24. Teisės akto projektas, kuriam ministerijų atstovų pasitarime pritarta be pastabų arba dėl kurio pareikštos tik redakcinio pobūdžio pastabos, arba kuris pateiktas patikslintas pagal ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas, teikiamas Ministro Pirmininko kancleriui, kad būtų įtrauktas į Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą.

 

VI. NESUTARIMŲ DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ SPRENDIMAS

 

25. Teisės aktų projektų rengėjams po ministerijų atstovų pasitarimo nepavykus išspręsti nesutarimų, Ministro Pirmininko kancleris inicijuoja suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimą nesutarimams spręsti. Pasitarimo rezultatai paprastai įforminami protokolu. Po šio pasitarimo  Ministro Pirmininko kancleris teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl tolesnės teisės akto projekto svarstymo eigos.

26. Įvertinus Ministro Pirmininko kanclerio pasiūlymus, Ministro Pirmininko sprendimu teisės akto projektas teikiamas svarstyti Vyriausybės pasitarime arba Vyriausybės posėdyje.

 

VII. VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS, SVARSTYMAS, PRIĖMIMAS, VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ PASIRAŠYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR SKELBIMAS

 

27. Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų projektai Vyriausybei teikiami per Ministro Pirmininko tarnybą. Teikimas, kuriame, be kita ko, pateikiama Lietuvos Respublikos pozicijų dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ar dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų esmė, pasirašomas Reglamento 17 punkte, o Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų projektai vizuojami Reglamento 18 punkte nustatyta tvarka.

28. Prie Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projekto pridedami atitinkamos valdymo srities ministro arba jo pavedimu viceministro, arba atitinkamos institucijos vadovo vizuota Lietuvos Respublikos pozicija (Lietuvos Respublikos pozicija klausimais, svarstomais artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje, pateikiama per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą) ir Lietuvos Respublikos pozicijų klausimais, svarstomais artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje, apibendrinimas. Lietuvos Respublikos pozicijos rengiamos ir derinamos Koordinavimo taisyklių nustatyta tvarka.

29. Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projektai turi būti pateikiami Vyriausybei ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo Vyriausybės pasitarimo. Gauti projektai nedelsiant pateikiami Ministro Pirmininko kancleriui, kad būtų įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkės projektą. Ministrui Pirmininkui nusprendus klausimą įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, raštu pateikta medžiaga nedelsiant pateikiama ministrams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems Vyriausybės pasitarime.

30. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos priimami Vyriausybės pasitarime dalyvaujančių Vyriausybės narių balsų dauguma ir pasirašomi Ministro Pirmininko ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo.

31. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės sprendimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės pasitarimo, kuriame priimtas Vyriausybės sprendimas, data. Analogiškai registruojamos ir Vyriausybės rezoliucijos.

32. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos įsigalioja ir skelbiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. vyriausybės pasitarimas

 

33. Svarbiausieji klausimai prieš Vyriausybės posėdžius gali būti svarstomi Vyriausybės pasitarimuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomi teisės aktų projektai, dėl kurių kilusius nesutarimus nepavyko išspręsti, Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir kitų Europos Sąjungos dokumentų, Vyriausybei pateiktos ataskaitos, gali būti aptariamos Vyriausybės pozicijos dėl Trišalėje taryboje numatomų svarstyti klausimų, taip pat Vyriausybės komisijų, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija.

Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomi Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių parengti teisės aktų projektai, kuriuos paprastai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Vyriausybės pasitarimo pateikia Ministras Pirmininkas.

34. Vyriausybės pasitarimus kviečia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas.

35. Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga ministrams pateikiama paprastai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Vyriausybės pasitarimo. Jeigu būtina skubiai svarstyti atitinkamą teisės akto projektą, ministras, likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki Vyriausybės pasitarimo, kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl tokio klausimo įtraukimo į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę. Sprendimą, ar įtraukti tokį klausimą į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, priima Ministras Pirmininkas.

36. Vyriausybės pasitarimai protokoluojami. Vyriausybės pasitarimo protokolą rengia Ministro Pirmininko tarnyba.

 

IX. Vyriausybės Posėdis

 

37. Vyriausybės posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas. Vyriausybės posėdžiai paprastai rengiami Vyriausybės rūmuose kartą per savaitę, trečiadieniais, Ministro Pirmininko paskirtu laiku.

38. Jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės posėdis rengiamas kitu Ministro Pirmininko paskirtu laiku.

39. Vyriausybės posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės narių. Vyriausybės narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą.

40. Ministro Pirmininko kancleris teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl Vyriausybės posėdžio darbotvarkės sudarymo ir rengia darbotvarkės projektą, kuriame nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į posėdį asmenys. Į Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą siūlomi įtraukti tik tie teisės aktų projektai, dėl kurių gautos Teisingumo ministerijos išvados (jeigu Ministras Pirmininkas nenusprendžia kitaip). Parengtas darbotvarkės projektas teikiamas Ministrui Pirmininkui pasirašyti. Prireikus Ministras Pirmininkas aptaria darbotvarkės projektą su ministrais. Darbotvarkė sudaroma ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio (šis reikalavimas netaikomas Reglamento 38 punkte numatytu atveju).

41. Posėdžio medžiaga į posėdžio darbotvarkę įrašytiems asmenims pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio (šis reikalavimas netaikomas Reglamento 38 punkte numatytu atveju).

42. Ministras Pirmininkas turi teisę Vyriausybės posėdžio metu pasiūlyti įtraukti į tvirtinamą darbotvarkę ir naujų klausimų.

43. Ministras turi teisę, prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, kreiptis į Ministrą Pirmininką su pasiūlymu įtraukti naują klausimą į darbotvarkę (jeigu šis klausimas suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis Reglamento nustatyta tvarka). Ministrui Pirmininkui pritarus ministro pasiūlymui, dėl įtrauktino naujo klausimo balsuojama.

44. Vyriausybės posėdžiuose, be Vyriausybės narių, dalyvauja asmenys, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos generalinis direktorius, teisės aktų projektų rengėjai, į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę įrašyti asmenys, taip pat kiti asmenys Ministro Pirmininko ar ministrų kvietimu.

45. Vyriausybės posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo „prieš“ ar susilaikė), įrašoma Vyriausybės narių, kitų posėdžio dalyvių, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai, atskiroji nuomonė. Vyriausybės posėdžio protokolą parengia Ministro Pirmininko tarnyba ne vėliau kaip antrąją po posėdžio darbo dieną. Protokolą pasirašo Ministras Pirmininkas. 

46. Vyriausybė sprendimus dėl svarstomų klausimų Vyriausybės posėdžiuose priima visų Vyriausybės narių balsų dauguma. Vyriausybės posėdžiuose priimti sprendimai įforminami nutarimais, kurie registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data.

47. Vyriausybės nutarimai pasirašomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 41 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka per 7 darbo dienas nuo jų priėmimo, jeigu Vyriausybės posėdyje nebuvo nustatyti kiti Vyriausybės nutarimų pasirašymo terminai.

48. Pasikeitus Vyriausybei, visi ankstesnės Vyriausybės priimti, bet jos įgaliojimų laikotarpiu nepasirašyti nutarimai į naujos Vyriausybės posėdžius teikiami svarstyti iš naujo.

49. Ministrui Pirmininkui teikiami pasirašyti priimtų Vyriausybės nutarimų projektų originalai turi būti pasirašyti atitinkamos valdymo srities ministro. Kai nutarimą pasirašo pavaduojantis ministras, nutarimą prieš tai vizuoja tos ministerijos, kurios ministras pavaduojamas, viceministras.

Vyriausybės nutarimo, kuriuo pritariama įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektui, teikimą Seimui pasirašo Ministras Pirmininkas. Įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras ir Ministras Pirmininkas, o kitus su šiuo teisės akto projektu susijusius dokumentus pasirašo (vizuoja) atitinkamos valdymo srities ministras.

50. Vyriausybės nutarimai skelbiami ir įsigalioja įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ ir apskričių viršininkų VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 

51. Vyriausybė per ministrus, Vyriausybės įstaigų vadovus koordinuoja, kaip ministerijose, Vyriausybės įstaigose įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

52. Vyriausybė turi teisę pripažinti netekusiais galios ministrų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų priimtus teisės aktus, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams ar Ministro Pirmininko potvarkiams. Pasiūlymus šiais klausimais Ministrui Pirmininkui teikia Teisingumo ministerija, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir Ministro Pirmininko tarnyba.

53. Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir apskričių viršininkai privalo užtikrinti, kad būtų vykdomi įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai,  kad laiku būtų parengti ir priimti ar pateikti kompetentingoms institucijoms priimti teisės aktai, kurių reikia įstatymams ir (ar) Vyriausybės nutarimams įgyvendinti, kad deramai ir laiku būtų įvykdomi Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai.

54. Pavedimai, nesvarbu, kokiame dokumente (Vyriausybės nutarime, Ministro Pirmininko potvarkyje, Ministro Pirmininko pavedime, įformintame rezoliucija, ar Ministro Pirmininko pavedime, įformintame Ministro Pirmininko kanclerio rezoliucija) išdėstyti (išskyrus pavedimus parengti atitinkamo teisės akto projektą), turi būti įvykdyti per 10 darbo dienų nuo jų gavimo, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 3 mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

Jeigu pavedimas duodamas keletui institucijų, pagrindine pavedimo vykdymo organizatore laikoma ta institucija, kuri pavedime nurodyta pirmoji. Kitos pavedimą vykdančios institucijos vienodai atsakingos už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku ir pagrindinės pavedimą vykdančios institucijos reikalavimu turi pateikti visą reikiamą medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pavedimo gavimo institucijoje.

55. Ministrai iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikia Vyriausybei ministerijų metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijų strateginiai veiklos planai ir įstaigų prie ministerijų strateginiai ar metiniai veiklos planai.

56. Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai iki einamųjų metų kovo 1 d. Vyriausybei pateikia Vyriausybės įstaigos ar kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos metinę veiklos ataskaitą, jeigu įstatymai ar Vyriausybės nutarimai nenustato kitaip.

 

XI. komandiruotės ir atostogos

 

57. Ministras Pirmininkas savo komandiruotes už Lietuvos Respublikos ribų ir atostogas iš anksto derina su Respublikos Prezidentu ir suderinęs pateikia Respublikos Prezidentui atitinkamą dekreto dėl pavedimo vienam iš ministrų pavaduoti Ministrą Pirmininką projektą.

Ministrai, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų vadovai, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministras Pirmininkas, Vyriausybės atstovai ir apskričių viršininkai, vykstantys į komandiruotę už Lietuvos Respublikos ribų ilgiau kaip vienai dienai, turi iš anksto raštu informuoti apie tai Ministrą Pirmininką ir gauti jo leidimą. Leidimas įforminamas Ministro Pirmininko rezoliucija, liudijančia, kad prašymas suderintas su Ministru Pirmininku.

58. Ministrai, vykstantys į komandiruotę Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienai dienai, turi žodžiu apie tai informuoti Ministrą Pirmininką.

59. Kasmetinės atostogos ministrams, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų vadovams, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, apskričių viršininkams, Vyriausybės atstovams paprastai suteikiamos pagal atostogų grafiką, kurį potvarkiu kiekvienų metų pradžioje patvirtina Ministras Pirmininkas. Atostogų grafiko projektą rengia Ministro Pirmininko tarnyba, atsižvelgdama į ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų vadovų, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, apskričių viršininkų, Vyriausybės atstovų pageidavimus.

Į atostogų grafiką įtrauktas asmuo, dėl tam tikrų priežasčių negalintis grafike nurodytu laiku išeiti atostogų arba pageidaujantis paimti dalį atostogų, turi pateikti raštišką prašymą Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą, kad atostogų laikas būtų pakeistas. Šis pakeitimas įforminamas Ministro Pirmininko potvarkiu.

60. Ministras Pirmininkas potvarkiu tvirtina ministrų pavadavimo komandiruočių, atostogų, ligos metu ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais grafiką. Šio grafiko projektą rengia Ministro Pirmininko tarnyba, atsižvelgdama į ministrų pateiktus pasiūlymus, suderintus su atitinkamais ministrais.

 

XII. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS MINISTRAMS

 

61. Respublikos Prezidentui priėmus ministro atsistatydinimą arba Ministro Pirmininko teikimu atleidus ministrą ir Vyriausybei gavus Respublikos Prezidento dekretą dėl naujo ministro paskyrimo, buvęs ministras (ar ministras, pavaduojantis kitą ministrą) turi perduoti reikalus naujam ministrui. Surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas, kurio formą nustato Ministro Pirmininko kancleris.

Pasirašytas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas saugomas atitinkamoje ministerijoje.

 

_________________