Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1393

Vilnius

 

Įgyvendindama 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), VI skyriaus ir 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimo 97/132/EB dėl Europos Bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl sanitarinių priemonių, taikomų prekybai gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais, sudarymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 20 tomas, p. 282) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimu Nr. 1999/837/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 28 tomas, p. 27), pagrindu priimtų pasikeitimo raštų dėl Europos Bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl sanitarinių priemonių, taikomų prekybai gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais, sudarymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 28 tomas, p. 27) priedų pakeitimų nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989, Nr. 148-5364):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 4.2956 punktą.

1.2. Papildyti šiuo 4.2957.5 punktu:

„4.2957.5. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimą:

4.2957.5.1. maisto tvarkymo subjekto, kuriame dirba mažiau nei 5 asmenys     50 litų

4.2957.5.2. maisto tvarkymo subjekto, kuriame dirba 5 ir daugiau asmenų      100 litų.“

1.3. Papildyti šiuo 4.2959 punktu:

„4.2959.

valstybinę veterinarinę kontrolę importo atveju:

 

4.2959.1.

galvijų, arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių, ožkų, paukščių, triušių, laukinių paukščių, kailinių žvėrelių, laukinių šernų ir laukinių atrajotojų:

 

4.2959.1.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.1.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.1.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.2.

kitų 4.2959.1 punkte nenurodytų gyvūnų:

 

4.2959.2.1.

siuntą iki 46 tonų

190 litų

4.2959.2.2.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.3.

mėsos ir mėsos produktų, paukštienos, medžiojamųjų žvėrių ir paukščių mėsos, triušienos, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų mėsos, žuvininkystės produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų:

 

4.2959.3.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.3.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.3.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.4.

kitų 4.2959.3 punkte nenurodytų gyvūninių produktų:

 

4.2959.4.1.

siuntą iki 6 tonų

190 litų

4.2959.4.2.

siuntą nuo 6 iki 46 tonų

190 litų, papildomai 32 litai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną

4.2959.4.3.

siuntą, viršijančią 46 tonas

1451 litas

4.2959.5.

žuvininkystės produktų, gabenamų kaip padalytas nepakuotas krovinys, kitų gyvūninių produktų (išskyrus mėsą ir žuvininkystės produktus), šalutinių gyvūninių produktų ir gyvūninių pašarų:

 

4.2959.5.1.

laivą, kai krovinio svoris – iki 500 tonų

2072 litai

4.2959.5.2.

laivą, kai krovinio svoris – nuo 500 iki 1000 tonų

4144 litai

4.2959.5.3.

laivą, kai krovinio svoris – nuo 1000 iki 2000 tonų

8287 litai

4.2959.5.4.

laivą, kai krovinio svoris viršija 2000 tonų

12431 litas

4.2959.6.

siuntą gyvūnų iš Naujosios Zelandijos

18 litų už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 104 litai ir ne daugiau kaip 1208 litai už siuntą

4.2959.7.

siuntą gyvūninių produktų iš Naujosios Zelandijos

6 litai už kiekvieną siuntos toną, bet ne mažiau kaip 104 litai ir ne daugiau kaip 1208 litai už siuntą.“

1.4. Papildyti šiuo 4.29510 punktu:

„4.29510.

valstybinę veterinarinę kontrolę tranzito atveju:

 

4.29510.1.

gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos įvažiavimo į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos poste

170 litų

4.29510.2.

pakartotinį gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos patikrinimą

70 litų.“

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 dienos.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 

_________________