PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1-338 „DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 17 d. Nr. 1-201

Vilnius

 

 

Pakeičiu Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510):

1. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Statybos produktų, statinio konstrukcijų, statinių gaisrinė techninė klasifikacija nustatoma bandymais, vadovaujantis LST EN 13501 serijos standartais, skaičiavimais, standartais, nurodytais Taisyklių 14 punkte, Taisyklių 9 priedu, taip pat šiais Europos Komisijos sprendimais (toliau – sprendimas):

13.1. 2000 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. 2000/367/EB, įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 25 tomas, p. 148);

13.2. 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 2011/232/ES, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2000/367/EB, kuriuo nustatoma statybos produktų, statinių ir jų dalių atsparumo ugniai klasifikavimo sistema (OL 2011 L 97, p. 49).“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                            Vytas Kaziliūnas