VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRANEŠIMO APIE NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO VEIKLOS PRADŽIĄ, ŠIO GYVENTOJO VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMOS, TAIP PAT NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMOS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ BEI SU TUO SUSIJUSIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 24 d. Nr. 373

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 34 str. 4 dalimi bei 35 str. 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Mokesčių administratoriaus informavimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą taisykles.

1.2. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisykles.

1.3. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos FR0468 formą (toliau – FR0468 forma).

1.4. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos FR0469 formą (toliau – FR0469 forma).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, išduodantiems FR0468 formos ir FR0469 formos blankus, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis ir naudoti patvirtintas pažymų formas.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) Duomenų valdymo skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ nustatytą tvarką FR0468 formą ir FR0469 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.3. Inspekcijos Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga FR0468 formoje ir FR0469 formoje pateiktiems duomenims apdoroti.

2.4. Atitinkamas sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.

įsakymu Nr. 373

 

MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS INFORMAVIMO APIE NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRADEDAMĄ VYKDYTI INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ TAISYKLĖS

 

1. Šios Mokesčių administratoriaus informavimo apie nuolatinio Lietuvos gyventojo pradedamą vykdyti individualią veiklą taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato gyventojo, norinčio užsiimti individualia veikla, pranešimo apie tai Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 35 str. 2 dalies nuostatomis.

3. Šių Taisyklių nuostatos netaikomos advokatams, advokatų padėjėjams ir notarams, kurie iki 2002-12-31, t. y. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo galiojimo dienos, yra įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre. Taip pat šių Taisyklių nuostatos netaikomos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie individualią veiklą vykdys pagal įsigytą verslo liudijimą.

4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios privalo apsilankyti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje pagal gyvenamąją vietą ir užpildyti fizinio asmens prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre FR0039 formą.

5. Fizinio asmens prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre FR0039 formos užpildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl Prašymų įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 278 redakcija, Žin., 2002, Nr. 95-4164, patikslinta Žin., 2002, Nr. 97), parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 patvirtintais Mokesčio mokėtojų registro nuostatais (Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1487 redakcija, Žin., 2002, Nr. 94-4047).

6. Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas užpildo minėtą prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre FR0039 formą, ją pasirašo ir pateikia mokesčių administratoriui, laikoma, kad jis informavo mokesčių administratorių apie pradedamą vykdyti individualią veiklą.

7. Šios Taisyklių nuostatos taikomos nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.

373

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią mokesčių administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu išduoda pažymą apie jo individualios veiklos vykdymą arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu išduoda pažymą apie jo nuolatinės bazės įregistravimą Lietuvoje.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 34 str. 4 dalies nuostatomis.

 

II. NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMOS IŠDAVIMO TVARKA

 

3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas iš mokesčių administratoriaus gauti pažymą apie savo vykdomą individualią veiklą, turi kreiptis į tą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrių (toliau – AVMI), kuriame buvo įregistruota jo individuali veikla.

4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas AVMI pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, savivaldybę ir telekomunikacijų rekvizitus. Kartu su prašymu nuolatinis Lietuvos gyventojas turi pateikti pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurį AVMI darbuotojas, sutikrinęs duomenis, grąžina pateikėjui.

5. AVMI, gavusi minėtą nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo išduoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 patvirtintos FR0468 formos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą.

6. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymoje nurodoma, kad pažymoje įvardytas gyventojas vykdo konkrečią individualią veiklą. Pagrindinės vykdomos veiklos pavadinimas ir tos veiklos rūšies kodas nurodomas pagal kitoje pažymos lapo pusėje nurodytus veiklos rūšių pavadinimus ir kodus.

7. Pažymą pasirašo AVMI viršininko paskirtas atsakingas darbuotojas.

 

III. NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMOS IŠDAVIMO TVARKA

 

8. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas iš mokesčių administratoriaus gauti pažymą apie savo nuolatinės bazės įregistravimą Lietuvoje, turi kreiptis į tą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrių (toliau – AVMI), kuriame buvo įregistruota jo nuolatinė bazė.

9. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, užsiimantis individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje, į Mokesčio mokėtojų registrą įregistruojamas, kai VMI prie FM viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl prašymų įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-64) nustatyta tvarka užpildo užsienio piliečio ir asmens be pilietybės prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčio mokėtojų registre FR0224 formą ir ją pateikia atitinkamam AVMI skyriui.

10. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, AVMI pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą Lietuvoje (jeigu Lietuvoje tokios vietos neturi, tai nurodo gyvenamosios vietos adresą, kur daugiausia gyvena) ir telekomunikacijų rekvizitus. Kartu su prašymu nenuolatinis Lietuvos gyventojas AVMI atitinkamam darbuotojui turi pateikti pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurį AVMI darbuotojas, sutikrinęs duomenis, grąžina pateikėjui.

11. Jeigu dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos išdavimo į AVMI kreipiasi nenuolatinio Lietuvos gyventojo priklausomas atstovas (agentas), tai prašyme turi būti nurodomas to atstovo (agento) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telekomunikacijų rekvizitai. Kartu su prašymu jis turi pateikti jam išduotą nenuolatinio Lietuvos gyventojo įgaliojimą, kuris, sutikrinus duomenis, grąžinamas pateikėjui.

12. AVMI, gavusi minėtą nenuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo išduoti VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 patvirtintos FR0469 formos nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymą.

13. Pažymoje apie nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimą Lietuvoje nurodoma, kad pažymos pateikėjas (nurodomas jo vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinė gyvenamoji vieta užsienio valstybėje) Lietuvoje yra įregistravęs (nurodoma nuolatinės bazės įregistravimo data) konkrečiai individualiai veiklai vykdyti (nurodomos pagrindinės veiklos pavadinimas ir tos veiklos rūšies kodas pagal kitoje pažymos pusėje išvardytus veiklos rūšių pavadinimus ir kodus) nuolatinę bazę tokiu adresu (nurodomas įregistruotos nuolatinės bazės adresas).

14. Pažymą pasirašo AVMI viršininko paskirtas atsakingas darbuotojas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Nei nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos, nei nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos neišduodamos, jeigu tų pažymų prašantys nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai nustatyta tvarka nėra Lietuvoje įsiregistravę mokesčių mokėtojais.

16. Šių Taisyklių nuostatos taikomos nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

______________


 

FR0468 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373

 

herbas_baltam mazas

_______________APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

______________________SKYRIUS

 

__________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA

 

_______________________                                                        

                                                      (data)                                                                     (numeris)

 

Pažymima, kad šios pažymos pateikėjas ________________________________________ ,

                                                                                                                     (vardas, pavardė, asmens kodas)

gyvenantis ____________________________________________________________________ ,

                                                                             (indeksas, adresas, telefono numeris, savivaldybė)

 

vykdo individualią veiklą:

__________________________                                                                                         

                                        (kodas)                                                                        (veiklos rūšies pavadinimas)

__________________________                                                                                         

                                        (kodas)                                                                        (veiklos rūšies pavadinimas)

__________________________                                                                                         

                                        (kodas)                                                                        (veiklos rūšies pavadinimas)

 

___________________________________________________________________

                                      (pareigos)                                     (Parašas)                              (vardas, pavardė)

 

 

Veiklos rūšių kodai:

1 - advokatai, advokatų padėjėjai

2 – notarai

3 - teismo antstoliai

4 - sporto veikla

5 - atlikėjų veikla

6 - kūrybinė veikla

7 - žemes ūkis ir susijusių paslaugų veikla

8 - maisto produktų, gėrimų gamyba

9 - tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba

10 - odos ir jos dirbinių gamyba

11 - medienos ir jos gaminių gamyba

12 - kita aukščiau nenurodyta gamyba

13 - statybos, remonto darbai

14 - automobilių, asmeninių, namų ūkio reikmenų, buitinių daiktų

Taisymas

15 - prekyba

16 - viešbučiai ir restoranai

17 - transporto paslaugos

18 - finansinis tarpininkavimas, nekilnojamas turtas, nuoma,kita verslo, konsultacinė veikla 19 - profesinis (papildomas) mokymas 20 - kita aptarnavimo veikla

______________


 

FR0469 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373

 

herbas_baltam mazas

 

_______________APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS /

COUNTY STATE TAX INSPECTORATE

______________________SKYRIUS / DIVISION

 

__________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys/address)

 

NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO

LIETUVOJE PAŽYMA/CERTIFICATE OF FIXED BASE REGISTERED BY THE

NON-RESIDENT IN LITHUANIA

 

_________________________________________________

                                                                     (data/date)                                                         (numeris/number)

 

Pažymima, kad šios pažymos pateikėjas/The presenter of this Certificate ________________

_____________________________________________________________________________

                        (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas/name, surname, personal code, adress in the country of residence)

 

Lietuvoje yra įregistravęs nuolatinę bazę/had a fixed base registered in Lithuania on _______

_______________________________________________________________________________ ,

(įregistravimo data/date of registration)

tokiai veiklai vykdyti/for the following activities

_______________________________________________________________________________ ,

(kodas, veiklos rūšies pavadinimas/type of activity)

_______________________________________________________________________________ ,

(kodas, veiklos rūšies pavadinimas/type of activity)

________________________________________________________________________________

(kodas, veiklos rūšies pavadinimas / type of activity)

adresu/at the following address:______________________________________________________ .

                                                                       (adresas/full address: street, number, postal code, city or district, telephone)

 

                                               _____________________________________________

                         (pareigos/official responsibilities)      (Parašas//Signature)         (vardas, pavardė/name, surname)

 

Codes of activities types:

1 - Lawyers, assistant lawyers

2 - Notaries

3 - Court bailiffs

4 - Sports activities

5 - Performer activities

6 - Creative activities

7 - Agriculture and related activities

8 - Production of foodstuffs and beverages

9 - Production of textile fabrics

10 - Production of leather goods

11 - Production of wooden goods

12 - Other above not mentioned production

13 - Construction and repairs

14 - Repair of cars, personal and household articles and domestic appliances

15 - Trade

16 - Hotels and restaurants

17 - Transport services

18 - Financial mediation, immovable property, lease, other business and advisory activities 19 - Vocational (additional) training

20 - Other service activities

______________