LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 710
„DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 29 d. Nr. D1-919

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676; 2005, Nr. 106-3931; 2010, Nr. 29-1361; 2011, Nr. 16-766):

1.1. išdėstau 3 punktą taip:

3. Įmonė, užsiimanti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu, be šių Taisyklių turi laikytis visų atliekų tvarkytojams taikomų reikalavimų bei kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų.“;

1.2. išdėstau 4 punktą taip:

4. Šios Taisyklės taikomos visoms L, M (M1, M2, M3), N (N1, N2, N3), G, O kategorijos transporto priemonėms [6.95.].

4.1. L kategorijos dviratėms ir triratėms motorinėms, O kategorijos transporto priemonėms taikomi tik šių Taisyklių 9 ir 10 punktų bei V skyriaus reikalavimai;

4.2. M2, M3, N2, N3, G klasės transporto priemonėms netaikomi šių Taisyklių 12, 13, 14, 15, 16, 43 ir VI skyriaus reikalavimai.“;

1.3. išdėstau 6.1 punktą taip:

6.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) [6.1.];“;

1.4. išdėstau 6.2 punktą taip:

6.2. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, Nr. 49-1997) [6.2.];“;

1.5. išdėstau 6.3 punktą taip:

6.3. Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721) [6.3.];“;

1.6. išdėstau 6.4 punktą taip:

6.4. Metodinius reikalavimus monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui, patvirtintus Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-156 (Žin., 2011, Nr. 107-5092) [6.4.];“;

1.7. išdėstau 6.6 punktą taip:

6.6. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) [6.6.];“;

1.8. išdėstau 6.7 punktą taip:

6.7. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) [6.7.];“;

1.9. pripažįstu netekusiu galios 6.8 punktą;

1.10. išdėstau 6.9 punktą taip:

6.9. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) [6.9.];“;

1.11. išdėstau 6.91 punktą taip:

6.91. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594) [6.91.];“;

1.12. išdėstau 6.92 punktą taip:

6.92. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą, patvirtintą 2006 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-412 (Žin., 2006, Nr. 99-3852) [6.92.];“;

1.13. išdėstau 6.93 punktą taip:

6.93. Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522) [6.93.];“;

1.14. papildau nauju 6.94 punktu ir jį išdėstau taip:

6.94. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) [6.94.];“;

1.15. papildau nauju 6.95 punktu ir jį išdėstau taip:

6.95. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606) [6.95.];“;

1.16. papildau nauju 6.96 punktu ir jį išdėstau taip:

6.96. Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611) [6.96.].“;

1.17. išdėstau 7 punktą taip:

7. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Apdorojimas – veikla, vykdoma atidavus (siekiant išvengti aplinkos užteršimo) eksploatuoti netinkamą transporto priemonę į įmonę išmontuoti, sukarpyti (sulaužyti), susmulkinti, naudoti arba paruošti šalinti (smulkinimo atliekas), ir visi kiti veiksmai, susiję su eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir jos dalių naudojimu ir (arba) šalinimu;

7.2. Eksploatuoti netinkama transporto priemonė – transporto priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms [6.1.] įstatyme;

7.3. Ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojai, tiekėjai, surinkėjai, autotransporto priemonių draudimo kompanijos, išmontuotojai, smulkintojai, naudotojai, perdirbėjai ir kiti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių bei jų dalių ir medžiagų apdorotojai;

7.4. Informacija apie išmontavimą – informacija, reikalinga eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms apdoroti tinkamu ir aplinkai saugiu būdu. Transporto priemonių ir jų dalių gamintojai šią informaciją pateikia leidimą turinčioms apdorojimo įmonėms kaip spausdintas instrukcijas arba elektroninėmis ryšių priemonėmis (pvz., pastoviosios atminties kompaktinis diskas, internetas);

7.5. Pavojinga medžiaga – cheminė medžiaga, kuri atitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus bet kurios iš pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

7.5.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

7.5.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

7.5.3. 4.1 pavojingumo klasės;

7.5.4. 5.1 pavojingumo klasės;

7.6. Pakartotinis naudojimas – eksploatuoti netinkamos transporto priemonės dalių naudojimas tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos;

7.7. Perdirbimas – atliekų perdirbimas gamybos proceso metu, kad jos būtų panaudotos pirminiam tikslui arba kitiems tikslams, išskyrus energijos gavybą. Energijos gavyba – tai degiųjų atliekų naudojimas energijai gauti, jas deginant atskirai arba kartu su kitomis atliekomis ir naudojant gautą šilumą;

7.8. Smulkintuvas – įrenginys, susmulkinantis eksploatuoti netinkamas transporto priemones į gabalus arba dalis, įskaitant pakartotinai naudojamam metalo laužui gauti;“;

1.18. papildau nauju 7.9 punktu ir išdėstau jį taip:

7.9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka [6.1.] įstatyme vartojamas sąvokas.“;

1.19. išdėstau 9 punktą taip:

9. Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse) [6.96.].“;

1.20. išdėstau 10 punktą taip:

10. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kitą panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Tokia eksploatuoti netinkančias transporto priemones priimanti įmonė turi turėti Atliekas tvarkančių įmonių registracijos numerį pagal [6.3.] reikalavimus, o sutartyje turi būti apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, laikymo ir pervežimo į apdorojimo įmonę sąlygos, atitinkančios šių Taisyklių reikalavimus. Sutarties kopija turi būti pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – Regiono aplinkos apsaugos departamentas), kuris išdavė taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal [6.9.] reikalavimus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonei.“;

1.21. išdėstau 11 punktą taip:

11. Įmonėje, surenkančioje eksploatuoti netinkamas transporto priemones pagal apdorojimo įmonės įgaliojimą, nurodytą šių Taisyklių 10 punkte, turi būti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir laikymo zona, įrengta pagal šių Taisyklių 19 punkto reikalavimus.“;

1.22. išdėstau 13.1 punktą taip:

13.1. užpildo tris Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius, iš kurių pirmasis atiduodamas savininkui, kurį gavęs eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininkas pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“, antrasis laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikiamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal [6.9.] reikalavimus išdavusiam Regiono aplinkos apsaugos departamentui;“;

1.23. išdėstau 17 punktą taip:

17. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės turi laikytis pavojingųjų atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai nustatytų [6.3.] reikalavimų, apdorojant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekas, įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Šioms įmonėms rekomenduojama savanoriškai dalyvauti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) įsteigtoje Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje.“;

1.24. išdėstau 18 punktą taip:

18. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos:

18.1. personalo;

18.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo;

18.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;

18.4. metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo;

18.5. mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;

18.6. pavojingųjų atliekų laikymo;

18.7. naudotų padangų laikymo;

18.8. kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.“;

1.25. išdėstau 19 punktą taip:

19. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo (įskaitant laikiną laikymą) zona, nurodyta šių Taisyklių 18.2 punkte, turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:“;

1.26. išdėstau 20 punktą taip:

20. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos, nurodytos šių Taisyklių 18.3 ir 18.6 punktuose, turi būti padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:“;

1.27. išdėstau 20.2 punktą taip:

20.2. sandarias talpas arba konteinerius laikyti akumuliatoriams, filtrams bei polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintiems kondensatoriams;“;

1.28. išdėstau 20.3 punktą taip:

20.3. sandarias talpas izoliuotai laikyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skysčius – degalus, variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo skysčius, antifrizą, stabdžių skysčius, akumuliatorių elektrolitus, oro kondicionavimo sistemos skysčius ir kitus naudoti netinkamoje transporto priemonėje esančius skysčius;“;

1.29. išdėstau 21 punktą taip:

21. Iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pašalinti skysčiai, nurodyti šių Taisyklių 20.3 punkte, turi būti surenkami ir laikomi atskirai, jų negalima maišyti tarpusavyje ar su kitais skysčiais.“;

1.30. išdėstau 22 punktą taip:

22. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo metu surinktos pavojingosios atliekos turi būti laikomos ir ženklinamos pagal [6.3.] reikalavimus.“;

1.31. išdėstau 24 punktą taip:

24. Pavojingųjų atliekų laikymo zona turi būti patalpa arba aptverta, apšviesta ir saugoma teritorija, uždengta lengvų konstrukcijų stogeliu, saugančiu nuo atmosferos kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.“;

1.32. išdėstau 26 punktą taip:

26. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti specialiosios priemonės ir sorbentai, kurie nedelsiant turi būti panaudojami pavojingiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas turi būti tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms. Deginti sorbentus arba vežti juos į sąvartyną draudžiama.“;

1.33. išdėstau 28.3 punktą taip:

28.3. degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, hidraulinių alyvų, aušinimo skysčių, stabdžių skysčių, akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų skysčių ir kitų eksploatuoti netinkamose transporto priemonėse esančių skysčių pašalinimas, atskiras surinkimas ir laikymas. Šie skysčiai gali likti pakartotinai naudojamose dalyse tik tuo atveju, jei jų pašalinimas pakenktų šių dalių funkcionalumui;“;

1.34. išdėstau VII skyriaus pavadinimą taip:

VII. ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITA“;

1.35. išdėstau 40 punktą taip:

40. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės privalo vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse [6.94] nustatytais reikalavimais.“;

1.36. pripažįstu netekusiu galios 41 punktą;

1.37. išdėstau 42 punktą taip:

42. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės privalo teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse [6.94] nustatytais reikalavimais.“;

1.38. išdėstau 43 punktą taip:

43. Kartu su atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos ataskaitomis, nurodytomis šių Taisyklių 42 punkte, priklausomai nuo vykdytos apdorojimo veiklos kiekviena eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonė papildomai turi pateikti informaciją, kurios pateikimo forma nurodyta šių Taisyklių 4 ir (ar) 5 priede.“;

1.39. pripažįstu netekusiais galios 2 ir 3 priedus;

1.40. išdėstau 4 priedo pavadinimą taip:

INFORMACIJA APIE MEDŽIAGŲ (ATLIEKŲ), GAUNAMŲ APDOROJUS EKSPLOATUOTI NETINKAMAS TRANSPORTO PRIEMONES, TVARKYMĄ ŠALYJE“;

1.41. išdėstau 4 priedo pastabą taip:

„PASTABA. *Išvardytos medžiagos ir kitos smulkinimo metu gautos medžiagos (atliekos) turi būti pažymėtos Atliekų sąrašo šešių skaitmenų kodu pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą;“;

1.42. išdėstau 5 priedo pastabą taip:

„PASTABA. *Dalys (atliekos) turi būti pažymėtos Atliekų sąrašo šešių skaitmenų kodu pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą;“.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šių Taisyklių nuostatos nustatytos M2, M3, N2, N3 klasės transporto priemonėms įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.;

2.2. šių Taisyklių 9 punkto nuostatos įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas