PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo

 

2011 m. vasario 23 d. Nr. 1-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 12 straipsnio 5 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas;

1.2. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas;

1.3. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodines rekomendacijas.

2. Rekomenduoju ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, savivaldybių administracijoms, ūkio subjektams, kitoms įstaigoms remiantis šiuo įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis 2011 metais parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą per 3 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis


TVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70

 

ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – planas) rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras ir pateikti rekomendacijas dėl plano turinio, jame esamos informacijos ir duomenų.

2. Rekomendacijos taikomos ūkio subjektams, kitoms įstaigoms, kurios atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 (Žin., 2010, Nr. 46-2236) patvirtintus Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – Kriterijai).

3. Plano tikslas – padėti ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovui ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui, jei teisės aktų nustatyta tvarka toks turi būti sudaromas, organizuoti ir koordinuoti įvykių likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PLANO RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

5. Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Jeigu ūkio subjekte, kitoje įstaigoje nustatyti keli pavojai (pvz., gaisras, sprogimas arba didelio pavojingųjų medžiagų kiekio išsiveržimas į aplinką), plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti maksimalią ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengtį kiekvieno pavojaus atveju.

6. Ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į ūkio subjekto, kitos įstaigos ypatumus, gali papildyti atitinkamus plano skyrius nekeisdamas Rekomendacijų reikalavimų.

7. Už plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo, taip pat plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikties realiai padėčiai peržiūros organizavimą yra atsakingas ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

8. Planui parengti ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas gali sudaryti darbo grupę.

9. Ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas, atlikęs galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir nustatęs, kad galimiems įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams ar ekstremaliosioms situacijoms (toliau – įvykis) likviduoti ir jų padariniams šalinti ūkio subjekto, kitos įstaigos pajėgų nepakaks, kreipiasi į civilinės saugos sistemos pajėgas, kurios pagal jų kompetenciją gali būti pasitelktos šiems įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti (toliau – pajėgos), dėl jų turimų materialinių ir žmogiškųjų išteklių pasitelkimo.

10. Rekomendacijų 9 punkte numatytais atvejais planas derinamas su pajėgomis.

11. Planą tvirtina ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovas.

12. Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas, atsižvelgiant į ūkio subjekto, kitos įstaigos civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą), bet ne rečiau kaip kartą per metus.

13. Plano pakeitimai derinami su pajėgomis, jei pakeitimai susiję su jų kompetencija.

14. Patvirtinto plano kopijos turi būti ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje, ūkio subjekto padaliniuose, dalyvaujančiuose likviduojant įvykius.

15. Plano veiksmingumas išbandomas per teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas civilinės saugos pratybas.

 

III. REKOMENDACIJOS PLANO TURINIUI

 

16. Planas pradedamas tituliniu lapu, kuriame nurodomas ūkio subjekto, kitos įstaigos plano pavadinimas, ūkio subjekto, kitos įstaigos adresas, įsakymo ar kito ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo priimamo dokumento dėl plano patvirtinimo data ir numeris.

17. Planą sudaro šie skyriai:

17.1. „Bendrosios nuostatos“, kuriame pateikiama:

17.1.1. plano tikslas;

17.1.2. ūkio subjekto, kitos įstaigos trumpas apibūdinimas (veiklos pobūdis, nuolat ar laikinai esančių žmonių skaičius, vietos, kurios gali būti pavojingos, ir kt.);

17.1.3. plane vartojamos sąvokos ir santrumpos;

17.2. „Gresiantys įvykiai“ – prioriteto tvarka išvardijami visi galimi pavojai, nustatyti atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (pirmiausia nurodomi galintys sukelti didžiausius galimus padarinius ir labiausiai tikėtini, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – labiausiai tikėtini ir visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka);

17.3. „Perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimas“ – aprašomas ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų perspėjimo ir informavimo organizavimas, vadovo įgalioto struktūrinio padalinio ar darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą, veiksmai gresiant ar susidarius įvykiui ir numatomos perspėjimo ir informavimo priemonės;

17.4. „Keitimosi informacija apie įvykį tvarka“ – pateikiama informacijos apie įvykį ūkio subjekte, kitoje įstaigoje priėmimą ir perdavimą apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir (ar) Bendrojo pagalbos centro skyriui, savivaldybės administracijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės;

17.5. „Ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų apsauga gresiant ar susidarius įvykiui“ – pateikiama:

17.5.1. ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų evakavimo organizavimas:

17.5.1.1. aprašoma, kaip bus įgyvendinamas ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo sprendimas dėl darbuotojų evakavimo, nurodomos būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai;

17.5.1.2. numatomos galimos ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų evakavimo kryptys iš ūkio subjekto, kitos įstaigos skirtingų teritorijos ir (ar) pastato vietų, pridedama ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų evakavimo schema (gali būti priede), kurioje pažymimos iš anksto suplanuotos ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų surinkimo ir evakavimo vietos arba kryptys;

17.5.2. ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų apsaugos nuo jų gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančio ar susidariusio įvykio, aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis organizavimo tvarka, asmenų, paskirtų atsakingais už asmeninės apsaugos priemonių išdavimo organizavimą, pareigybės;

17.5.3. nurodomi kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektas, kita įstaiga turi juos numatyti;

17.5.4. pirmosios pagalbos teikimo darbuotojams, nukentėjusiems įvykių metu, organizavimas;

17.6. „Gresiančių ar įvykusių įvykių likvidavimo ir jų padarinių šalinimo, gelbėjimo darbų organizavimas ir koordinavimas“ – pateikiama:

17.6.1. asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie gresiantį ar įvykusį įvykį (aprašoma, kokio pobūdžio turi būti informacija, kad būtų inicijuotas ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka toks turi buti sudaromas, nurodomas laikas, per kurį minėtasis asmuo turi šiuos veiksmus atlikti);

17.6.2. Rekomendacijų 17.2 punkte numatytų galimų pavojų, kurių rizikos lygis po atliktos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytas kaip didelis arba labai didelis, likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimas ir koordinavimas;

17.6.3. ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens veiksmai organizuojant ir koordinuojant gelbėjimo darbus įvykių metu ir jo priimtų sprendimų įgyvendinimas;

17.6.4. materialinių išteklių telkimo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti procedūros;

17.6.5. ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas (jei teisės aktų nustatyta tvarka toks turi būti sudaromas);

17.6.6. kiti veiksmai, kuriais siekiama palaikyti ir (ar) atkurti ūkio subjekto, kitos įstaigos veiklą po įvykusio įvykio;

17.7. „Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo organizavimas“:

17.7.1. pateikiamos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodyto ūkio subjekto, kitos įstaigos, kurių turimų materialinių išteklių teikimas ekstremaliųjų situacijų atvejais yra tikslingas, užduotys;

17.7.2. aprašomi veiksmai, gavus savivaldybės administracijos direktoriaus rašytinį reikalavimą dėl sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo ir (ar) turimų materialinių išteklių teikimo.

18. Planas turi priedus, kuriuose pateikiama plano tekstinę dalį papildanti informacija:

18.1. atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;

18.2. toje savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už civilinės saugos funkcijų vykdymą, kontaktiniai duomenys;

18.3. ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai ir sudėtis (pateikiama, jei toks sudaromas);

18.4. ūkio subjekto, kitos įstaigos materialinių išteklių žinynas (priedas). Jame nurodomos transporto priemonės ir kiti materialiniai ištekliai, būtini gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti;

18.5. sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo kopijos;

18.6. ūkio subjekto, kitos įstaigos teritorijos ir (ar) pastato planas;

18.7. ūkio subjekto, kitos įstaigos darbuotojų evakavimo schema;

18.8. perspėjimo apie įvykį schema;

18.9. keitimosi informacija apie įvykį schema;

18.10. ūkio subjekte, kitoje įstaigoje esančių pavojingųjų medžiagų sąrašai, nurodomi jų kodai ir kiekiai (pateikiama, jeigu ūkio subjektas, kita įstaiga turi pavojingųjų medžiagų).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Rekomendacijų 17.6 punkte nurodyto plano skyriaus gali nerengti tie ūkio subjektai, kitos įstaigos, kurios atitinka Kriterijų 3.2.3, 3.2.6 punktus, taip pat Kriterijų 3.2.5 punkte minimos bendrojo lavinimo mokyklos ir įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

20. Patvirtinto ir atnaujinto plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar atnaujinimo. Jeigu ūkio subjekte, kitoje įstaigoje susidariusio įvykio padariniai galėtų išplisti daugiau nei vienoje savivaldybėje, plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama ir atitinkamos (-ų) savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) direktoriui (-iams).

 

_________________


Ūkio subjekto, kitos įstaigos

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano

priedas

 

(Materialinių išteklių žinyno forma)

 

__________________________________________

(ūkio subjekto, kitos įstaigos pavadinimas)

 

materialinių išteklių žinynas

 

Eil. Nr.

Priemonė

Kiekis

Techniniai duomenys

Valdytojas

Kontaktiniai duomenys

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70

 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – planas) rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras ir pateikti rekomendacijas dėl plano turinio, jame esamos informacijos ir duomenų.

2. Plano tikslas – padėti savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui organizuoti ir koordinuoti gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

3. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PLANO RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

4. Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti maksimalią civilinės saugos sistemos parengtį savivaldybėje kiekvieno pavojaus atveju.

5. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į savivaldybės ypatumus, gali papildyti atitinkamus plano skyrius nekeisdamas Rekomendacijų reikalavimų.

6. Už plano rengimo, derinimo, viešojo jo svarstymo, tvirtinimo ir atnaujinimo, taip pat plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikties realiai padėčiai peržiūros organizavimą yra atsakingas savivaldybės administracijos direktorius.

7. Planui parengti savivaldybės administracijos direktorius sudaro darbo grupę. Į šią darbo grupę turi įeiti toje savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai, ūkio subjektų ir kitų įstaigų atstovai, kurių turimų materialinių išteklių teikimas ekstremaliųjų situacijų atvejais yra tikslingas, ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre įregistruotų ūkio subjektų atstovai.

8. Teikiamas savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti planas turi būti apsvarstytas viešai. Planas skelbiamas savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje ir skiriamas trijų savaičių laikotarpis visuomenei susipažinti su plano projektu ir pateikti pastabas.

9. Įvertinus visuomenės pateiktas pastabas, pataisytas planas derinamas su apskrities, kurios teritorijoje yra savivaldybė, priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

10. Įvertinus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pateiktas pastabas, pataisytas planas tvirtinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

11. Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas, atsižvelgiant į savivaldybės civilinės saugos sistemos parengčiai užtikrinti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems gyventojų saugumą), bet ne rečiau kaip kartą per metus.

12. Plano pakeitimai derinami su toje savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, jei jie susiję su jų kompetencija, ir su apskrities, kurios teritorijoje yra savivaldybė, priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

13. Patvirtinto plano kopijos turi būti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje.

14. Plano veiksmingumas išbandomas per teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas civilinės saugos pratybas.

 

III. REKOMENDACIJOS PLANO TURINIUI

 

15. Planas pradedamas tituliniu lapu, kuriame nurodomas savivaldybės plano pavadinimas, savivaldybės administracijos adresas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl plano patvirtinimo data ir numeris.

16. Planą sudaro šie skyriai:

16.1. „Bendrosios nuostatos“, kuriame pateikiama:

16.1.1. plano tikslas;

16.1.2. savivaldybės trumpas apibūdinimas (gyventojų skaičius, geografinė padėtis, vietos, kurios gali būti pavojingos, ir kt.);

16.1.3. plane vartojamos sąvokos ir santrumpos;

16.2. „Gresiančios ekstremaliosios situacijos“ – prioriteto tvarka išvardijami visi galimi pavojai, nustatyti atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (pirmiausia nurodomi galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – labiausiai tikėtini ir visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka);

16.3. „Perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimas“ remiantis Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1-193 (Žin., 2010, Nr. 80-4204, Nr. 115-5911), pateikiama gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją organizavimo tvarka:

16.3.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymą perspėti ir informuoti savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti kitus nurodymus;

16.3.2. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrinio padalinio darbuotojo nurodymą perspėti gyventojus ir savivaldybėje esančius civilinės saugos sistemos subjektus;

16.3.3. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus pranešimą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus nustatytų ūkio subjektų, įregistruotų Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre, apie įvykusią avariją;

16.3.4. savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto civilinės saugos sistemos subjekto struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai dėl techninių kliūčių neveikiant perspėjimo ir informavimo sistemai;

16.3.5. pasiuntinių išvykimo tvarka ir maršrutai tose gyvenamosiose vietovėse (teritorijose), kuriose nėra sirenų arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams perspėti ir informuoti;

16.4. „Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo tvarka“:

16.4.1. pateikiama informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės;

16.4.2. pateikiamos ryšių organizavimo schemos ir informacija apie ryšių priemones, naudojamas informacijai priimti ir perduoti tarp savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, kitų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų ir gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus vykdančių civilinės saugos sistemos pajėgų (nurodomi telefonai, faksai, elektroninių paštų sąrašai ir šaukiniai, taip pat asmenys, atsakingi už ryšių organizavimą);

16.4.3. aprašomas informacijos teikimo gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas (karštoji linija);

16.5. „Gyventojų evakavimo organizavimas“:

16.5.1. aprašoma, kas ir kokia tvarka organizuoja iš ekstremaliosios situacijos židinio iškeldintiems gyventojams laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt.) suteikimą;

16.5.2. aprašoma, kas ir kokia tvarka vykdo gyventojų evakavimą, priėmimą;

16.5.3. nustatoma gyventojų surinkimo, tarpinių gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų struktūra ir numatomos jų įkūrimo vietos;

16.5.4. pateikiamos galimos gyventojų evakavimo kryptys ir maršrutai;

16.5.5. aprašomos gyventojams evakuoti ekstremaliųjų situacijų atvejais būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai;

16.5.6. kiekviena savivaldybė turi žemėlapyje pažymėti pagrindinius automobilių ir geležinkelio kelius, išdėstyti galimus gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir evakuotų gyventojų priėmimo punktus, nurodyti galimus evakavimo maršrutus (šiaurės, pietų, rytų, vakarų kryptimis). Numačius evakavimo maršrutus, turi būti pažymėti privažiavimo iki evakavimo maršrutų keliai;

16.5.7. nurodomi kolektyvinės apsaugos statiniai ir jų panaudojimo galimybės;

16.6. „Gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas“ – pateikiama:

16.6.1. asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (aprašoma, kokio pobūdžio turi būti informacija, kad būtų inicijuotas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas, nurodomas laikas, per kurį minėtasis asmuo turi aprašytus veiksmus atlikti);

16.6.2. Rekomendacijų 16.2 punkte numatytų galimų pavojų, kurių rizikos lygis po atliktos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytas kaip didelis arba labai didelis, ir Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 (Žin., 2010, Nr. 125-6425), 2 priede įvardytų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas. Aprašomi savivaldybės administracijos bei savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmai likviduojant ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, atliekant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, nustatoma bendrų veiksmų koordinavimo tvarka;

16.6.3. savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos tęstinumo užtikrinimas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms. Numatomos alternatyvios darbo vietos, atsakingi asmenys ir jų veiksmai paskelbus savivaldybės administracijos ir (ar) jos struktūrinių padalinių darbuotojų evakavimą ar skubų iškeldinimą;

16.6.4. informacija apie materialinių išteklių telkimą ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų veiklai palaikyti ir atkurti;

16.6.5. sanitarinio švarinimo organizavimas, numatomos jo atlikimo vietos, būtinos priemonės ir materialiniai ištekliai;

16.7. „Pagalbos teikimo nukentėjusiems gyventojams ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu organizavimas“ – aprašomas medicininės, socialinės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimo organizavimas, švietimo ir kitų būtiniausių paslaugų teikimas gyventojams ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu;

16.8. „Viešosios tvarkos palaikymo organizavimas“:

16.8.1. nurodoma, kas atsako už viešosios tvarkos palaikymą savivaldybėje įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai;

16.8.2. aprašomi civilinės saugos sistemos pajėgų, atsakingų už viešosios tvarkos palaikymą, veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai;

16.8.3. pateikiama, kokius materialinius ir žmogiškuosius išteklius viešajai tvarkai savivaldybėje palaikyti panaudos civilinės saugos sistemos pajėgos, atsakingos už viešosios tvarkos palaikymą savivaldybėje;

16.9. „Privalomų darbų organizavimas“ – remiantis Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 512 (Žin., 2010, Nr. 54-2652), aprašomas gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų privalomiems darbams atlikti telkimas (eiliškumo numatymas, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinimas, jų aprūpinimas nemokama nakvyne, maitinimu, specialiąja apranga, darbo priemonėmis, taip pat atvežimo ir išvežimo organizavimas, minimalių sanitarinių higienos sąlygų sudarymas);

16.10. „Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimo ir kitų būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo organizavimas“ – aprašomas ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimo ir būtiniausių gyvenimo (veiklos) sąlygų atkūrimo organizavimas, įvardijami civilinės saugos sistemos subjektai ir asmenys, atsakingi už minėtų darbų atlikimą;

16.11. „Gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimo organizavimas“ – pateikiama, kaip bus organizuojamas gyventojų, žuvusių ekstremaliųjų situacijų metu, laidojimas, numatomi šių darbų vykdytojai ir nustatomos galimos laidojimo vietos.

17. Planas turi priedus, kuriuose pateikiama plano tekstinę dalį papildanti informacija:

17.1. atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;

17.2. savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, savivaldybės civilinės saugos darbuotojo, ūkio subjektų, kurie vykdo savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas užduotis, gretimų savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų ir ekstremalių situacijų komisijų kontaktiniai duomenys;

17.3. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sudėtis ir nuostatai;

17.4. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir nuostatai;

17.5. savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtis ir nuostatai;

17.6. savivaldybės materialinių išteklių žinynas (priedas). Jame nurodomos transporto priemonės ir kiti ištekliai, būtini gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti;

17.7. gretimų savivaldybių tarpusavio pagalbos planų kopijos. Savivaldybių tarpusavio pagalbos planuose turi būti numatyta: keitimosi informacija tvarka, evakuojamų gyventojų priėmimas, laikinų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų suteikimas, materialinių išteklių telkimo procedūros;

17.8. su ūkio subjektais sudarytų sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo kopijos;

17.9. savivaldybės žemėlapis (M 1:10 000 arba M 1:25 000 pasirinktinai), kuriame pažymimos savivaldybės ribos ir sutartiniais ženklais – visi civilinės saugos požiūriu svarbūs savivaldybės objektai, savivaldybėje esantys pavojingieji objektai, valstybinės reikšmės objektai, slėptuvės, potencialios grėsmės, esant galimybei, pažymima kiekvieno objekto galimų padarinių (poveikio) zona – teritorija, esanti aplink objektą, kurioje gali susidaryti neigiamų padarinių;

17.10. savivaldybės žemėlapis (M 1:10 000 arba M 1:25 000 pasirinktinai), kuriame pažymima patikėjimo teise savivaldybės valdoma, naudojama ir disponuojama valstybinė žemė, nurodomi galimi žemės plotai, kurie gali būti naudojami kaip evakuotų gyventojų laikinojo apgyvendinimo vietos, žuvusiesiems ekstremaliųjų situacijų metu laidoti;

17.11. savivaldybės gyventojų evakavimo schema, kurioje sutartiniais ženklais pažymimi kolektyvinės apsaugos statiniai, galimos evakavimo kryptys (kiekvienai krypčiai nurodomas maršrutas), galimi tarpiniai evakavimo punktai;

17.12. perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema;

17.13. keitimosi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją su kitomis institucijomis ir įstaigomis schema.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Planas, išskyrus tuos skyrius, kuriuose esamą informaciją teikti draudžia Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), skelbiamas savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje.

19. Patvirtinto ir atnaujinto plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir civilinės saugos sistemos pajėgoms, kurių pasitelkimas numatomas plane, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar atnaujinimo.

 

_________________


Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano

priedas

 

(Materialinių išteklių žinyno forma)

 

_______________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

savivaldybės materialinių išteklių žinynas

 

Eil. Nr.

Priemonė

Kiekis

Techniniai duomenys

Valdytojas

Kontaktiniai duomenys

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70

 

ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinės rekomendacijos

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (toliau – planas) rengimo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras ir pateikti rekomendacijas dėl plano turinio, jame esamos informacijos ir duomenų.

2. Rekomendacijos taikomos ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, išvardytoms Civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 7 punkte ir įtrauktoms į Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5272).

3. Plano tikslas – padėti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovui ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui organizuoti ir koordinuoti valstybės lygio gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, taip pat užtikrinti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtos veiklos srities (sektoriaus) tęstinumą gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų metu.

4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PLANO RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

5. Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti veiksmingą valstybės lygio gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, taip pat ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtos veiklos srities (sektoriaus) tęstinumą gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų metu.

6. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ypatumus, gali papildyti atitinkamus plano skyrius nekeisdamas Rekomendacijų reikalavimų.

7. Ministerijos plane neaprašomas ministerijos reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų kompetencijai priskirtų veiklos sričių (sektorių) tęstinumo užtikrinimas, kai jos teisės aktų nustatyta tvarka turi rengti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus, ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus.

8. Už plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo, taip pat plane pateiktos informacijos ir duomenų atitikimo realiai padėčiai peržiūros organizavimą yra atsakingas ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas.

9. Planui parengti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas gali sudaryti darbo grupę.

10. Planas derinamas su visomis jį įgyvendinančiomis institucijomis ir įstaigomis.

11. Planą tvirtina ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovas.

12. Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas, atsižvelgiant į plano tikslui pasiekti įtaką turinčius veiksnius (pvz., įvykus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui, susidarius ekstremaliajai situacijai, po civilinės saugos pratybų, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems ekstremaliųjų situacijų riziką ir keliantiems galimą pavojų jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims (sektoriams), bet ne rečiau kaip kartą per metus.

13. Patvirtinto plano kopijos turi būti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje.

14. Plano veiksmingumas išbandomas per teisės aktų nustatyta tvarka rengiamas civilinės saugos pratybas.

 

III. REKOMENDACIJOS PLANO TURINIUI

 

15. Planas pradedamas tituliniu lapu, kuriame nurodomas ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos plano pavadinimas, ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos adresas, įsakymo ar kito ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos vadovo priimamo dokumento dėl plano patvirtinimo data ir numeris.

16. Planą sudaro šie skyriai:

16.1. „Bendrosios nuostatos“, kuriame pateikiama:

16.1.1. plano tikslas;

16.1.2. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtos veiklos srities (sektoriaus) trumpas apibūdinimas;

16.1.3. plane vartojamos sąvokos ir santrumpos;

16.2. „Gresiančios ekstremaliosios situacijos“ – prioriteto tvarka išvardijami:

16.2.1. galimos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, nurodytos Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano (Žin., 2010, Nr. 125-6425) 2 priede, atsižvelgiant į ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtą veiklos sritį (sektorių), kai ministerija, kita valstybės institucija ir įstaiga yra atsakingoji ar remiančioji institucija;

16.2.2. visi galimi pavojai, nustatyti atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, kurie gali turėti neigiamą įtaką ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai prisikirtai veiklos sričiai (sektoriui) (pirmiausia nurodomi galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – labiausiai tikėtini ir visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka);

16.3. „Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojų ir jų reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų perspėjimo organizavimas“ – pateikiama:

16.3.1. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus nurodymą perspėti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojus;

16.3.2. techninės ir organizacinės priemonės, naudojamos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos darbuotojams perspėti ir informuoti;

16.3.3. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos struktūrinio padalinio ar darbuotojo veiksmai gavus nurodymą perspėti ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojus;

16.3.4. techninės ir organizacinės priemonės, naudojamos ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos reguliavimo srities valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams perspėti ir informuoti;

16.4. „Informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo tvarka“:

16.4.1. remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1515; 2010, Nr. 94-4963) pateikiama informacijos apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją gavimo ir perdavimo civilinės saugos sistemos subjektams tvarka, nurodomos asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, pareigybės;

16.4.2. keitimosi informacija apie ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas tarp ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ir jų reguliavimo srities bei pavaldžiomis įstaigomis tvarka;

16.5. „Gresiančių ar įvykusių ekstremaliųjų įvykių ir gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas“ – aprašoma:

16.5.1. asmens, atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą, veiksmai gavus informaciją apie gresiantį ar susidariusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (aprašoma, kokio pobūdžio turi būti informacija, kad būtų inicijuotas ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sušaukimas, taip pat, kai dėl gresiančios ar susidariusios savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos į juos kreipėsi savivaldybė, nurodomas laikas, per kurį minėtasis asmuo turi aprašytus veiksmus atlikti);

16.5.2. Rekomendacijų 16.2.1 punkte nurodytų galimų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas, materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas;

16.5.3. Rekomendacijų 16.2.2 punkte minimų galimų pavojų, kurių rizikos lygis po atliktos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės nustatytas kaip didelis arba labai didelis, valdymo organizavimas ir koordinavimas, materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas;

16.5.4. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos veiklos tęstinumo užtikrinimas gresiančių ar susidariusių ekstremaliųjų situacijų metu, taip pat ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos būtiniausių veiklos sąlygų atkūrimo organizavimas. Numatomos alternatyvios darbo vietos, atsakingi asmenys ir jų veiksmai, darbuotojų apsaugos organizavimas, dokumentų (taip pat įslaptintų) evakuacijos arba sunaikinimo, turto gelbėjimo gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms organizavimas;

16.5.5. galimų ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimas ir koordinavimas, materialinių ir techninių išteklių ir paslaugų teikimas, kai dėl gresiančios ar susidariusios savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos į juos kreipėsi savivaldybė (-ės).

17. Planas turi priedus, kuriuose pateikiama plano tekstinę dalį papildanti informacija:

17.1. atlikta galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė;

17.2. civilinės saugos sistemos pajėgų, ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, kitų ministerijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už civilinės saugos funkcijų įgyvendinimą, jų reguliavimo srities institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro kontaktiniai duomenys;

17.3. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis ir nuostatai;

17.4. ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos kompetencijai priskirtinoms galimoms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti materialinių išteklių žinynas (priedas). Jame nurodomos transporto priemonės ir kiti ištekliai, būtini gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti;

17.5. perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją schema;

17.6. keitimosi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (įskaitant jų reguliavimo srities valstybės institucijas ir įstaigas) schema.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Patvirtinto ir atnaujinto plano kopija ir (ar) skaitmeninė jo versija siunčiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir civilinės saugos sistemos pajėgoms, kurių pasitelkimas numatomas plane, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo plano patvirtinimo ar atnaujinimo.

 

_________________


Ministerijos, kitos valstybės institucijos

ir įstaigos ekstremaliųjų situacijų

valdymo plano

priedas

 

(Materialinių išteklių žinyno forma)

 

________________________________________________________________

(ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas)

 

kompetencijai priskirtinoms galimoms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti materialinių išteklių žinynas

 

Eil. Nr.

Priemonė

Kiekis

Techniniai duomenys

Valdytojas

Kontaktiniai duomenys

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________