Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo nr. 799 „dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirTINIMO“ pakeitimo

 

2009 m. balandžio 1 d. Nr. 255

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117; 2007, Nr. 33-1191):

1. Išdėstyti 8 punktą taip:

„8. Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai (toliau vadinama – miškotvarkos projektai) sudaromi visoms privačioms miško valdoms. Privalomos vykdyti miškotvarkos projekto dalys yra šios: pagrindinių kirtimų dešimtmečio norma (ją viršyti draudžiama), miško atkūrimas ir aplinkosaugos reikalavimai. Neplyni pagrindiniai kirtimai vietoj miškotvarkos projekte suprojektuotų plynų pagrindinių kirtimų gali būti vykdomi nepatikslinus miškotvarkos projekto.“

2. Išdėstyti 14 punktą taip:

„14. Privatūs miškai miškų grupėms priskiriami pagal Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašą ir Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1171 (Žin., 2001, Nr. 84-2931; 2008, Nr. 68-2588).“

3. Papildyti nauju 15.4 punktu (ankstesnįjį 15.4 punktą laikant 15.5 punktu):

„15.4. II, III ir IV miškų grupių miškuose plynų sanitarinių kirtimų plotas neribojamas. Nacionaliniuose parkuose esančiuose III–IV miškų grupių miškuose pagrindiniai plyni kirtimai draudžiami, išskyrus pelkinius ir užpelkėjusių augaviečių medynus ir blogos sanitarinės būklės medynus, kurių būklės negalima pagerinti neplynais kirtimais.“

4. Įrašyti 16 punkte vietoj žodžių „2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 686 (Žin., 2003, Nr. 4-160)“ žodžius „2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-362 (Žin., 2008, Nr. 79-3135)“.

5. Išdėstyti 18 punktą taip:

„18. Privačiuose III–IV miškų grupių miškuose miškų savininkams, remontuojantiems, rekonstruojantiems jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statantiems pastatus pagal jų užsakymu parengtus ir pateiktus statybos projektus ir statybos leidimus, kai tokie leidimai privalomi, laikantis Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 118 (Žin., 2002, Nr. 31-1173; 2007, Nr. 137-5622), gali būti leidžiami pagrindiniai (plyni ir neplyni) kirtimai.“

6. Išdėstyti 20.5 punktą taip:

„20.5. neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;“.

7. Papildyti šiuo 20.6 punktu:

„20.6. kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).“

8. Išdėstyti 21 punkto trečiąjį sakinį taip:

„Šių Nuostatų 20.1–20.6 punktuose numatytais atvejais kirstinus medžius gali atrinkti pats miško savininkas, tačiau atliekant šviesinimo ir valymo kirtimus negali būti iškertami perspektyvūs pagrindinių rūšių medžiai, o medynų skalsumas po kirtimo šių Nuostatų 20.1–20.5 punktuose nurodytais atvejais negali likti mažesnis kaip 0,6.“.

9. Įrašyti 28 punkte vietoj žodžių „2003 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 659 (Žin., 2004, Nr. 39-1280)“ žodžius „2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702)“.

10. Įrašyti 31.3 punkte vietoj žodžių „2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. D1-141 (Žin., 2004, Nr. 55-1917)“ žodžius „2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 (Žin., 2007, Nr. 42-1596)“.

11. Išdėstyti 31.4 punktą taip:

„31.4. želdintinas ir atželiančias kirtavietes ir degavietes atkurti ne vėliau kaip per 3 metus po jų atsiradimo; žuvusius želdinius ir žėlinius atkurti ne vėliau kaip per 2 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo;“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS