LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 22 d. Nr. IX-1535

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085, Nr. 123-5539)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies 25 punkto pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25) ūkininko ir jo partnerių gautos pajamos už ūkininko ūkyje, įregistruotame Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (toliau – Ūkininko ūkio įstatymas) nustatyta tvarka, vykdomą žemės ūkio veiklą;“.

 

2 straipsnis. 27 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Ūkininkas ir jo partneriai, per mokestinį laikotarpį gavę pajamų už ūkininko ūkyje, įregistruotame Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka, vykdomą žemės ūkio veiklą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją nepaisant šio straipsnio 3 dalyje nustatytų išimčių.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________