VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

 

2001 m. lapkričio 30 d. Nr. 119

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymu (1998 m. lapkričio 17 d. Nr. VIII-927), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

 

PIRMININKAS                                                                                 VIDMANTAS JANKAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir

energetikos kontrolės komisijos

2001 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 119

 

ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikos (toliau – metodika) tikslas – nustatyti bendruosius šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros reikalavimus ir principus. Metodika privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems šalto vandens tiekimo ir nuotekų, išskyrus lietaus nuotekų, tvarkymo darbus.

2. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodika grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valstybės valdymo institucijų norminiais dokumentais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais (toliau – Komisija).

3. Šioje metodikoje kainos nustatomos atsižvelgiant į paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, o būtinosios sąnaudos planuojamos įvertinant konkrečios šalto vandens tiekėjų grupės įmonių veiklos rodiklius.

4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos turi sudaryti prielaidas įgyvendinti šiuos tikslus:

4.1. užtikrinti paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus;

4.2. užtikrinti įmonių rentabilumą;

4.3. visoms vartotojų grupėms nustatyti pagrįstas kainas.

5. Ši metodika nereguliuoja įrenginių, prietaisų, pastatų ir statinių, žemės nuosavybės klausimų bei turtinių santykių, atsirandančių tiekiant šaltą vandenį ir tvarkant nuotekas. Šie ir kiti metodikoje neaptarti klausimai (techniniai, eksploataciniai, juridiniai ir pan.) sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, valstybės valdymo institucijų norminiais aktais.

6. Esant būtinybei ši metodika gali būti papildyta Komisijos nutarimais.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Abonentas – juridinis ir fizinis asmuo, perkantis šaltą vandenį arba išleidžiantis nuotekas, su kuriuo vandens tiekėjas yra sudaręs sutartį. Abonentas gali turėti vieną ar keletą objektų (su savarankiškais įvadais ir išvadais), vartojančių vandenį ir šalinančių nuotekas.

8. Apskaitos taškas – šalto vandens tiekimo tinklų vieta, kurioje nustatoma tiekėjo ir vartotojo atsiskaitymo tvarka.

9. Išgautas vanduo – vanduo, gautas iš vandens telkinių, pagerintas fiziniais, cheminiais ir biologiniais metodais ir patiektas į vandens tinklus.

10. Šalto vandens netektis – išgauto ir vartotojams parduoto vandens kiekių skirtumas. Skirtumai susidaro dėl vandens praradimų rezervuaruose, vandens kokybės gerinimo įrenginiuose, dėl vandens panaudojimo gaisrams gesinti bei skirtumų dėl apskaitos prietaisų ir apskaitos būdų.

11. Nuotekos – vartotas arba teritorijos paviršiumi tekėjęs (lietaus, polaidžio, gatvių plovimo) vanduo.

12. Nuotekų šalinimas – nuotekų surinkimas ir jų perpumpavimas vamzdynais į nuotekų valyklą.

13. Nuotekų valymas – teršiančių medžiagų šalinimas iš nuotekų.

14. Nuotekų tvarkymas – nuotekų šalinimas ir valymas.

15. Nuotekų šalinimo tinklas – nuotekų surinkimo ir išleidimo inžinerinių įrenginių sistema.

16. Nuotekų užterštumo normos – valstybės institucijos patvirtintos leistinos teršalų, išleidžiamų su nuotekomis į gamtinę aplinką, koncentracijos.

17. Nuotekų valykla – mechaninių, cheminių, fizinių, biologinių ir terminių inžinerinių įrenginių kompleksas nuotekoms valyti.

18. Paviršinis vanduo – žemės paviršiumi tekantis arba žemės paviršiuje stovintis vanduo.

19. Pelnas – skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų.

20. Sąnaudos – per tam tikrą laikotarpį įmonės sunaudotas turtas ar ištekliai pajamoms gauti:

20.1. būtinosios – vandens tiekimo įmonės pagrįstos sąnaudos šaltam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti. Į būtinąsias sąnaudas neįtraukiamos sąnaudos, skirtos kitoms veiklos sritims, tiesiogiai nesusijusioms su šalto vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu;

20.2. netiesioginės – šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo technologinius procesus aptarnaujančių padalinių (autotransporto ūkio, energetikos, remonto ir kt. padalinių) sąnaudos;

20.3. tiesioginės – sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti konkrečiai veiklai (technologiniam procesui);

20.4. veiklos (administracinės) – sąnaudos administracijos darbuotojų darbo užmokesčiui, komunalinėms ir ryšio paslaugoms, administracinių pastatų priežiūrai, remontui ir amortizacijai bei kitos, susijusios su įmonės valdymu.

21. Sezoninės įmonės – sezoninis abonentas, kuris per keturis mėnesius iš eilės vandens suvartoja ne mažiau kaip 80 % metinio vandens kiekio.

22. Šalto vandens gavyba ir jo gerinimas – vandens gavyba iš vandens telkinių, jo pakėlimas, vandens gerinimas fiziniais, cheminiais ir biologiniais metodais ir tiekimas į vandens tinklus.

23. Šalto vandens ir nuotekų tvarkymo dvinarė kaina – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.

24. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo dvinarės kainos kintamoji dalis – kaina už vandenį (vieno kubinio metro kaina).

25. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo dvinarės kainos pastovioji dalis – abonentui (butui ir individualiam namui arba kitų vartotojų vandens ir nuotekų sutartiniam kubiniam metrui) nustatyta kaina. Ji tiesiogiai nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir konkrečiam vartotojui yra sąlygiškai pastovi.

26. Šalto vandens kokybė – vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti jo tinkamumą naudoti tam tikram tikslui. Geriamojo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus.

27. Šalto vandens kokybės normos – valstybės institucijų patvirtintos leistinos ribinės vandens savybių ir sudėties charakteristikos, atsižvelgiant į naudojimo paskirtį.

28. Šalto vandens skirstomasis tinklas – skirtingo skersmens vamzdžių sistema, kuria vandenvietėse paruoštas vanduo tiekiamas vartotojams.

29. Šalto vandens tiekimas – juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas vandeniu naudojant technines priemones.

30. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės – juridiniai ir fiziniai asmenys, iš vandens telkinių tiekiantys vartotojams (abonentams) vandenį, šalinantys ir tvarkantys nuotekas.

 

III. VARTOTOJŲ KLASIFIKAVIMAS

 

31. Vartotojai skirstomi į grupes:

31.1. gyventojai;

31.2. kiti vartotojai:

31.2.1. vartojantys vandenį buities poreikiams;

31.2.2. vartojantys vandenį gamybos poreikiams;

31.2.3. sezoninės įmonės.

 

IV. TIEKĖJŲ KLASIFIKAVIMAS

 

32. Pagal veiklos specializaciją visos įmonės, tiekiančios vandenį ir tvarkančios nuotekas, skirstomos į keturias grupes:

32.1. specializuotos vandens tiekimo įmonės: pagrindinė jų veikla yra vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;

32.2. komunalinės įmonės: pagrindinė jų veikla yra vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir visos kitos komunalinės paslaugos – šilumos ir karšto vandens tiekimas, šiukšlių rinkimas ir t. t.;

32.3. įmonės, kurioms vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas nėra pagrindinė veikla;

32.4. biudžetinės įstaigos (išskyrus seniūnijas), kurių papildoma veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

 

V. VEIKLOS SKIRSTYMAS

 

33. Kainų skaičiavimui vandens tiekimo įmonių pagrindinė ūkinė veikla skirstoma taip:

33.1. vandens gavyba ir jo gerinimas (naudojant vandenvietes, gręžinius, rezervuarus, vandens gerinimo įrenginius, chloratorines, siurblius ir kt.);

33.2. vandens tiekimas (naudojant magistralinius ir skirstomuosius vamzdynus iki įvadinių skaitiklių, papildomo vandens pakėlimo siurblines, vandens ėmimo kolonėles ir kt.);

33.3. nuotekų šalinimas (nuotekoms surinkti naudojant savitakio ir slėginius vamzdynus iki valyklos priėmimo kameros, perpumpavimo stotis ir kt.);

33.4. nuotekų valymas (naudojant nuotekų valyklas bei dumblo tvarkymą ir kt.);

33.5. paviršinio vandens gavyba ir tiekimas (naudojant visą infrastruktūrą iki apskaitos prietaisų).

 

VI. KAINŲ NUSTATYMAS

 

34. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos gali būti dvinarės arba vienanarės.

35. Dvinarė kaina susideda iš pastoviosios kainų dalies (Pf) ir iš kintamosios kainų dalies (Pk).

Pastovioji kainų dalis Pf tiesiogiai nepriklauso nuo suvartojamo vandens ir nuotekų tvarkymo kiekio ir konkrečiam vartotojui yra sąlygiškai pastovi. Ji turi padengti 30 % būtinųjų pajamų (BP).

Kintamoji kainų dalis nustatoma 1 m3 parduoto šalto vandens, šalinamų ir valomų nuotekų kiekio. Ji turi padengti 70 % būtinųjų pajamų (BP).

36. Vienanarė kaina nustatoma 1 m3 parduoto šalto vandens ir nuotekų, dalijant būtinas pajamas (BP) iš parduoto šalto vandens ir nuotekų kiekio (Q).

37. Kainos nustatomos įvertinant parduoto vandens ir nuotekų šalinimo planines apimtis, įmonės veiklos efektyvumo rodiklius, būtinąsias įmonės sąnaudas, įmonių plėtros programas bei investicijų ūkiui renovuoti ir jo plėtrai poreikį, nuotekų taršos lygį, energetinių išteklių bei medžiagų kainų ir mokesčių pokyčius ir kt. Pastovioji ir kintamoji kainų dalys nustatomos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Nustatytos kainos gali būti keičiamos tik keičiant veiklos programas (prisijungiant naujus ar atskiriant savo vandens tiekimo padalinius) arba kai plėtros programa nevykdoma. Vykdant plėtros programą, kintamoji kainų dalis keičiama tik tuo atveju, kai dėl mokesčių, medžiaginių ir energetinių išteklių kainų sąnaudos pasikeičia 3 % daugiau, negu buvo planuota. λλ

38. Būtinosios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos nustatomos įvertinus bazinių metų (metų, kuriems yra sudarytas balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita) faktines sąnaudas bei priežastis, lėmusias pardavimų ir sąnaudų pasikeitimą (gamybos, plėtros programų diegimas, naujų paslaugų ir pajėgumų atsiradimas, energetinių ir materialinių išteklių kainų bei mokesčių pokyčiai).

39. Kainos nustatomos 5 etapais:

39.1. planuojami vandens pardavimai bei nuotekų šalinimo apimtys (tūkst. m3);

39.2. įvertinami įmonės veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės rodikliai;

39.3. sudaroma ir įvertinama ilgalaikė veiklos programa;

39.4. nustatomos būtinosios sąnaudos, pardavimai bei pelnas, įvertinant plėtros programos efektyvumą ir išteklių kainų bei mokesčių kitimą (šiame etape yra atskiriamos faktinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos ir pajamos nuo kitų įmonės sąnaudų ir pajamų);

39.5. skaičiuojamos kainos.

40. Šalto vandens pardavimų ir nuotekų šalinimo planinių apimčių skaičiavimas:

40.1. planuojami bendri parduodamo šalto vandens ir nuotekų šalinimo kiekiai;

40.2. parduoto vandens ir nuotekų šalinimo kiekiai nustatomi atsižvelgiant į:

40.2.1. faktinį buvusio periodo vandens suvartojimą ir pašalintų nuotekų kiekį;

40.2.2. naujų vartotojų skaičių (dėl plėtros);

40.2.3. gyventojų skaičiaus pokyčius;

40.2.4. kitų vartotojų skaičiaus didėjimo ar mažėjimo pokyčius;

40.2.5. planuojamą netektį (λn) tinkluose; šią netektį tinkluose koreguoja Komisija;

40.3. taikant dvinarę kainą planuojami parduoto šalto vandens ir nuotekų šalinimo kiekiai kiekvienai vartotojų grupei Qg.

Apskaičiuojami santykiniai vandens suvartojimo vartotojų grupėse koeficientai βg:

 

βg = Qg / Q                                                                                     (1)

 

kur: Q – bendras parduoto vandens ar nuleistų nuotekų kiekis;

Qg – parduoto vandens ar nuleistų nuotekų kiekis vartotojų grupėje.

 

Skaičiuojama vandens gavyba Qt planiniam periodui:

 

Qt = Q + λn (tūkst. m3),                                                                  (2)

 

kur: λn – netekties dydis;

 

40.4. analogiškai planuojamas nuotekų tvarkymo kiekis vartotojų grupėms ir apskaičiuojamas išvalytų nuotekų kiekis.

41. Veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės vertinimas:

41.1. įmonės veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodikliai skaičiuojami siekiant objektyviai įvertinti ir palyginti įmonės veiklą su kitomis atitinkamai tiekėjų grupei priklausančiomis įmonėmis bei sudaryti pagrįstą ilgalaikės plėtros programą. Atitinkamai tiekėjų grupei Komisijos įvertinti veiklos efektyvumo ir kokybės baziniai rodikliai pateikiami vandens tiekimo įmonėms, kurie yra siektini sudarant ilgalaikę plėtros programą ir pagrindas konkrečioms užduotims nustatyti. Įmonės veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodiklių skaičiavimo metodika pateikta 14 priede. Komisija, įvertindama esamą padėtį ir atsižvelgdama į prioritetines šalies vandens ūkio plėtros kryptis, gali keisti veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodiklius.

42. Ilgalaikės plėtros programos sudarymas:

42.1. veiklos programa – sudedamoji pajamų ir sąnaudų nustatymo dalis; ši programa turi būti sudaroma ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui;

42.2. plėtros programai įgyvendinti naudojamos šios lėšos;

42.2.1. lėšos nusidėvėjusiam ilgalaikiam turtui atstatyti;

42.2.2. pelnas;

42.2.3. paskolos;

42.2.4. subsidijos ir įvairių fondų lėšos;

42.3. plėtros programos turi užtikrinti kainų stabilumą, todėl įmonės, planuodamos lėšų šaltinius (iš pelno ar iš paskolos), turi pasirinkti tinkamiausius jų programai vykdyti. Lėšų nusidėvėjusiam ilgalaikiam turtui atkurti šaltinis – pastovioji kainų dalis.

43. Būtinųjų sąnaudų skaičiavimas:

43.1. įmonių, tiekiančių vandenį ir tvarkančių nuotekas, pajamos ir sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 804 „Dėl įmonių, turinčių juridinio asmens teises, metinės finansinės atskaitomybės“ (Žin., 1993, Nr. 58-1123). Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų būtinųjų sąnaudų skaičiavimai pateikiami 5-10 prieduose. Kitų teikiamų paslaugų, nepriskiriamų pagrindinei veiklai, t. y. vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, bei finansinės veiklos sąnaudos apskaičiuojamos pagal 11 ir 12 priedus. Nustatant šalto vandens ir nuotekų tvarkymo būtinąsias sąnaudas, iš lentelės „Kitos veiklos sąnaudos“ prie pagrindinės veiklos pridedami mokesčiai ir iš lentelės „Finansinės veiklos sąnaudos“ pridedamos palūkanos už į vandens ir nuotekų ūkius investuotas paskolas. Paviršinio vandens sąnaudos ir kaina skaičiuojama pagal 13 priedą;

43.2. būtinosios sąnaudos skaičiuojamos bazinių metų būtinąsias sąnaudas koreguojant veiklos programoje numatytų sąnaudų pasikeitimu ir įvertinus energetinių išteklių, medžiagų kainų ir mokesčių pokyčius;

43.3. apskaičiuojamos būtinosios vandens tiekimo įmonės sąnaudos:

 

BS = ∑TSp + ∑NSp + ∑IVSp + M + I (tūkst. Lt),                                      (3)

 

kur: TSp – tiesioginės kiekvienos veiklos sąnaudos;

NSp – kiekvienai veiklai priskirtos netiesioginės sąnaudos;

IVSp – kiekvienai veiklai (technologiniam procesui) priskirtos įmonės administracinės                  veiklos sąnaudos;

M – mokesčiai;

I – palūkanos, mokamos už banko suteiktus kreditus;

 

43.4. vandens tiekimo įmonės būtinųjų sąnaudų sąmata apskaičiuojama vadovaujantis šiomis nuostatomis:

43.4.1. apskaičiuojamos kiekvienos veiklos tiesioginės sąnaudos (TKp), kurios susidaro atliekant konkrečią veiklą ir gali būti įskaičiuotos tik į konkretaus objekto eksploatavimo sąnaudas;

43.4.2. apskaičiuojamos netiesioginės sąnaudos (NS), t. y. tokios, kurios negali būti tiesiogiai priskirtos konkrečiai veiklai ir kurios paskirstomos veikloms proporcingai pagal tiesiogines sąnaudas (gauname NSp), t. y. aptarnavimo paslaugas teikiančių padalinių (mechaninių, remonto ir kt. cechų) sąnaudos;

43.4.3. apskaičiuojamos administracinės veiklos sąnaudos (IVS) ir paskirstomos veikloms proporcingai pagal jų pagrindinės veiklos tiesiogines sąnaudas (gauname IVKp);

43.4.4. apskaičiuojamos kitų mokamų paslaugų sąnaudos, kurios į šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudas neįtraukiamos;

43.4.5. apskaičiuojami mokesčiai (kelių, turto, žemės, gamtos išteklių, taršos ir kt.) vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais. Mokesčiai, kuriuos galima priskirti konkrečioms veiklos sritims, priskiriami tiesiogiai joms, kiti priskiriami veiklos sritims proporcingai tiesioginėms sąnaudoms;

43.4.6. apskaičiuojamos palūkanos, mokamos už banko suteiktus kreditus, konkrečioms veiklos sritims;

43.5. kitos įmonės, vykdančios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, skaičiuoja tik su vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

44. Kainų skaičiavimas:

44.1. kainos visoje įmonės aptarnaujamoje teritorijoje visiems vartotojams yra vienodos. Visos vandens tiekimo sąnaudos skaičiuojamos atskiriant vandens gavybos ir tiekimo, nuotekų nuvedimo ir valymo sąnaudas (įmonės, tiekiančios paviršinį, nevalytą vandenį, išskiria dar ir paviršinio vandens sąnaudas). Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos skaičiuojamos pagal 1 priedo lenteles;

44.2. dvinarių kainų skaičiavimas.

Apskaičiuojamos būtinosios pajamos (BP), t. y. būtinosios sąnaudos kartu su nustatytu pelno dydžiu:

 

BP = BS + IP (tūkst. Lt),                                                                     (4)

 

kur: IP – pelnas – jis paskirstomas veiklos sritims proporcingai tiesioginėms sąnaudoms;

 

44.3. pelno poreikį apskaičiuoja vandens tiekėjai ir derina su Komisija;

44.4. skaičiuojama pastovioji kainų dalis Kfg vartotojų grupėms (ja įvertinamas grupėse suvartojamas vandens kiekis).

Pastovioji kainų dalis skaičiuojama:

gyventojams:

 

Kfg = (BPf x βg1) / Vg1 (Lt),                                                                   (5)

 

kur: Vg – abonentų (butų ir individualių namų) skaičius;

 

kitiems vartotojams:

 

Kfg = ((BPf x βg 2) / Vg2) x Vgv (Lt),                                                      (6)

 

kur: Vg2 – vartotojų sutartyje numatytas suvartoti šalto vandens kiekis;

Vgv – konkretaus vartotojo sutartyje numatytas suvartoti šalto vandens kiekis;

 

BPf – būtinųjų pajamų dalis, padengiama iš pastoviosios kainų dalies (30 % būtinųjų pajamų):

 

BPf = BP x 0,3 (tūkst. Lt),                                                                    (7)

 

kur: BP – būtinosios pajamos;

 

44.5. apskaičiuojama kintamoji kainų dalis Kk:

 

Kk = BPk / Q (Lt/m3),                                                                            (8)

 

kur: Q – bendras parduoto vandens (pašalintų nuotekų) kiekis;

 

BPk – būtinųjų pajamų dalis, kuri padengiama iš kintamosios kainų dalies (70 % būtinųjų pajamų):

 

BPk = BP x 0,7 (tūkst. Lt),                                                                   (9)

 

kur: BP – būtinosios pajamos;

 

44.6. sezoninėms įmonėms skaičiuojamos tik vidutinės kainos (pagal 12 formulę). Vidutinė kaina K(v)(s) nustatoma dauginant įmonėms apskaičiuotą kainą iš sezoniškumo koeficiento, įvertinančio sezono metu suvartojamo vandens procentinį kiekį:

 

Kvs = Kv x ks (tūkst. Lt),                                                                     (10)

 

kur: ks – sezoniškumo koeficientas,

 

ks = 1 + (as / 100);

 

as – vandens suvartojamo per keturis mėnesius iš eilės kiekio santykis su per metus suvartojamo vandens kiekiu;

 

44.7. kainų kintamoji dalis vartotojų grupėms gali skirtis tik tuo atveju, jei sąnaudos priklauso atskiriems vartotojams, pvz., yra diferencijuoti gamtinių išteklių mokesčiai, yra papildomų paslaugų tam tikrai vartotojų grupei (gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos) ir pan.;

44.8. nuotekų tvarkymo kaina nustatoma vadovaujantis nuostata, kad įmonei turi būti padengtos valymo sąnaudos ir jos mokamas mokestis už taršą. Konkretiems vartotojams, kurių nuotekos yra padidintos ir specifinės taršos, leidžiama skaičiuoti papildomą mokestį, vadovaujantis teisės ir norminiais aktais bei savivaldybių ar kitų institucijų nustatyta tvarka;

44.9. vienanarių kainų skaičiavimas.

Apskaičiuojamos būtinosios pajamos (BP), t. y. būtinosios sąnaudos kartu su nustatytu pelno dydžiu:

 

BP = BS + IP (tūkst. Lt),                                                                   (11)

 

kur: IP – pelnas – jis paskirstomas veiklos sritims proporcingai tiesioginėms sąnaudoms;

 

44.10. pelno poreikį apskaičiuoja vandens tiekėjai ir derina su Komisija;

44.11. apskaičiuojamos kainos K:

 

K = BP / Q (Lt/m3),                                                                            (12)

 

kur: Q – bendras parduoto vandens (pašalintų nuotekų) kiekis; BP – būtinosios pajamos;

 

44.12. sezoninėms įmonėms kainų dalis K(v)(s) nustatoma dauginant apskaičiuotą vidutinę kainą iš sezoniškumo koeficiento, įvertinančio sezono metu suvartojamo vandens procentinį kiekį:

 

Kvs = Kv x ks (tūkst. Lt),                                                                     (13)

 

kur: ks – sezoniškumo koeficientas,

ks = 1 + (as / 100),

as – vandens suvartojamo per keturis mėnesius iš eilės kiekio santykis su per metus suvartojamo vandens kiekiu;

 

44.13. nuotekų tvarkymo kaina nustatoma vadovaujantis nuostata, kad įmonei turi būti padengtos valymo sąnaudos ir jos mokamas mokestis už taršą. Konkretiems vartotojams, kurių nuotekos yra padidintos ir specifinės taršos, leidžiama skaičiuoti papildomą mokestį, vadovaujantis teisės ir norminiais aktais bei savivaldybių ar kitų institucijų nustatyta tvarka.

 

VII. KAINŲ TVIRTINIMO IR PERŽIŪRĖJIMO TVARKA

 

45. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos nustatomos įstatymų nustatyta tvarka ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

46. Prašymas suderinti šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas pateikiamas Komisijos nustatyta tvarka.

______________

 

A priedas

 

įmonės pavadinimas

 

TRIJŲ PASKUTINIŲJŲ METŲ BALANSAS (TŪKST. LT)

 

Eil. Nr.

STRAIPSNIAI

Pirmieji faktiniai metai

Antrieji faktiniai metai

Tretieji faktiniai metai

A.

Ilgalaikis turtas

 

 

 

I.

Formavimo savikaina

 

 

 

II.

Nematerialusis turtas

 

 

 

III.

Materialusis turtas

 

 

 

3.1.

Žemė

 

 

 

3.2.

Pastatai

 

 

 

3.3.

Statiniai ir mašinos

 

 

 

3.4.

Transporto priemonės

 

 

 

3.5.

Kiti įrenginiai ir įrankiai

 

 

 

3.6.

Išperkamosios nuomos ir panašios teisės

 

 

 

3.7.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

3.8.

Nebaigta statyba

 

 

 

IV.

Ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

4.1.

Dalyvavimas kitose įmonėse

 

 

 

4.1.1.

Investicijos

 

 

 

4.1.2.

Gautinos sumos

 

 

 

4.2.

Kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

4.2.1.

Nuosavybės akcijos

 

 

 

4.2.2.

Kitos investicijos

 

 

 

4.2.3.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

V.

Po vienerių metų gautinos sumos

 

 

 

B.

Trumpalaikis turtas

 

 

 

I.

Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

1.1.

Atsargos

 

 

 

1.1.1.

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

 

 

 

1.1.2.

Nebaigta gamyba

 

 

 

1.1.3.

Pagaminta produkcija

 

 

 

1.1.4.

Pirktos prekės skirtos pardavimui

 

 

 

1.1.5.

Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui

 

 

 

1.1.6.

Įšankstiniai apmokėjimai

 

 

 

1.2.

Nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

II.

Per vienerius metus gautinos sumos

 

 

 

2.1.

Pirkėjų įsiskolinimas

 

 

 

2.2.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

2.2.1.

Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas

 

 

 

2.2.2.

Kitos skolos

 

 

 

III.

Investicijos ir terminuoti indėliai

 

 

 

IV.

Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje

 

 

 

C.

 

Sukauptos (gautinos) pajamos ir būsimojo laikotarpio sąnaudos

 

 

 

TURTAS IŠ VISO

A.

Kapitalas ir rezervai

 

 

 

I.

Kapitalas

 

 

 

II.

Akcijų priedai

 

 

 

III.

Perkainojimo rezervas

 

 

 

IV.

Rezervai

 

 

 

V.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)

 

 

 

5.1.

Ataskaitinių metų

 

 

 

5.2.

Ankstesniųjų metų

 

 

 

B.

Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)

 

 

 

C.

Atidėjimai ir atidėti mokesčiai

 

 

 

I.

Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai

 

 

 

II.

Atidėti mokesčiai

 

 

 

D.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

 

 

 

I.

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai

 

 

 

 

įsipareigojimai

 

 

 

1.1.

Finansinės skolos

 

 

 

1.2.

Prekybos skolos

 

 

 

1.3.

Avansu gautos sumos

 

 

 

1.4.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai

 

 

 

 

įsipareigojimai

 

 

 

2.1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

 

2.2.

Finansinės skolos

 

 

 

2.2.1.

Kreditinėms institucijoms

 

 

 

2.2.2.

Kitos

 

 

 

2.3.

Prekybos skolos

 

 

 

2.3.1.

Tiekėjams

 

 

 

2.3.2.

Apmokėtini vekseliai

 

 

 

2.4.

Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis

 

 

 

2.5.

Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas

 

 

 

2.5.1.

Mokesčiai

 

 

 

2.5.2.

Atlyginimai

 

 

 

2.5.3.

Socialinis draudimas

 

 

 

2.6.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

E.

 

Sukauptos sąnaudos ir būsimojo laikotarpio pajamos

 

 

 

 

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

Įmonės direktorius

Vyr. finansininkas

______________

 

B priedas

 

įmonės pavadinimas

 

TRIJŲ PASKUTINIŲJŲ METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (TŪKST. LT)

 

Eil. Nr.

STRAIPSNIAI

Pirmieji faktiniai metai

Antrieji faktiniai metai

Tretieji faktiniai metai

I.

Pardavimai ir parduotų prekių savikaina

 

 

 

1.1.

Pardavimai

 

 

 

1.2.

Parduotų prekių savikaina

 

 

 

II.

Bendrasis pelnas (nuostolis)

 

 

 

III.

Veiklos sąnaudos

 

 

 

IV.

Veiklos pelnas (nuostolis)

 

 

 

V.

Kita veikla

 

 

 

5.1.

Kitos veiklos pajamos

 

 

 

5.2.

Kitos veiklos išlaidos

 

 

 

VI.

Finansinė ir investicinė veikla

 

 

 

6.1.

Pajamos

 

 

 

6.2.

Sąnaudos

 

 

 

VII.

Įprastinės veiklos pelnas prieš apmokestinimą

 

 

 

VIII.

Ypatingoji veikla

 

 

 

8.1.

Pagautė

 

 

 

8.2.

Netekimai

 

 

 

IX.

Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą

 

 

 

X.

Pelno mokestis

 

 

 

XI.

Grynasis pelnas (nuostolis) paskirstymui

 

 

 

 

Įmonės direktorius

 

Vyr. finansininkas

______________

 

1 priedas (lentelė Nr. 1)

 

                               įmonės pavadinimas

 

KAINŲ NUSTATYMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

RODIKLIAI

Faktiniai metai

Pirmieji planiniai metai

 

Paviršinis vanduo

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

iš viso

Paviršinis vanduo

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

Iš viso

gavyba

tiekimas

šalinimas

valymas

Iš viso (9+10)

gavyba

tiekimas

Iš viso (13+14)

šalinimas

valymas

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16

 

1.

Metinis pajėgumas (tūkst. m3)

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

 

2.

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3.

Pardavimai (tūkst. m3)

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3.1.

Parduota gyventojams (tūkst. m3)

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3.2.

Parduota kitiems vartotojams (tūkst. m3)

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3.2. 1.

iš jų: buities poreikiams

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3.2. 2.

gamybos poreikiams

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3.2. 3.

sezoninėms įmonėms

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

3.3.

Butų ir individualių gyvenamųjų namų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

3.4.

Kitų vartotojų sutartiniai kiekiai (tūkst. m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4.

Vandens netektys, infiltracija (tūkst. m3)

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

5.

Vandens netektys, infiltracija (%)

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

6.

Paslaugų sąnaudos (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Tiesioginės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 1.

Technologinės medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 2.

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 3.

Kuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 4.

Elektros energija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 5.

Šilumos energija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 7.

Darbo apmokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 8.

Atskaitymai socialiniam draudimui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.1.

Remonto darbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.2.

Transporto paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.3.

Laboratorijų paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.4.

Kitos paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 10.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 10. 1.

Įmonės teikiamų paslaugų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Netiesioginės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Veiklos (administracinės) sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Palūkanos (neįskaičiuojamos į ilgalaikio turto vertę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Mokesčiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Žemės nuomos mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Nekilnojamojo turto mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Kelių mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Mokesčiai už taršą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Mokesčiai už gamtos išteklius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.

Įmokos į Garantinį fondą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.

Kiti mokesčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Iš viso sąnaudų su mokesčiais (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Pajamos už lietaus kanalizaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pelnas – nuostolis (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pajamos už padidintą taršą (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Planuojamos pajamos (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 1.

Pajamos iš kintamosios kainos dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 2.

Pajamos iš pastoviosios kainos dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vidutinė kaina (Lt/m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 1.

Gyventojams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 2.

Kitiems vartotojams buities poreikiams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 3.

Gamybos poreikiams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 4.

Sezoninėms įmonėms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 5.

Pastovi kaina butui (individualiam gyvenamajam namui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 6.

Pastovi kaina kitiems vartotojams (Lt/m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės atstovas

Įmonės direktorius

Vyr. finansininkas

______________

 

1 priedas (lentelė Nr. 2)

 

                               įmonės pavadinimas

 

KAINŲ NUSTATYMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

RODIKLIAI

Antrieji planiniai metai

Tretieji planiniai metai

Paviršinis vanduo

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

iš viso

Paviršinis vanduo

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

iš viso

Iš viso (19+20)

gavyba

tiekimas

Iš viso (23+24)

šalinimas

valymas

Iš viso (29+30)

gavyba

tiekimas

Iš viso (33+34)

šalinimas

valymas

A

B

17

18

19

20

22

23

24

26

27

28

29

30

32

33

34

36

1.

Metinis pajėgumas (tūkst. m3)

 

x

 

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

2.

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.

Pardavimai (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.1.

Parduota gyventojams (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2.

Parduota kitiems vartotojams (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2. 1.

iš jų: buities poreikiams

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2. 2.

gamybos poreikiams

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2. 3.

sezoninėms įmonėms

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.3.

Butų ir individualių gyvenamųjų namų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Kitų vartotojų sutartiniai kiekiai (tūkst. m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vandens netektys, infiltracija (tūkst. m3)

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

5.

Vandens netektys, infiltracija (%)

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

6.

Paslaugų sąnaudos (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Tiesioginės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 1.

Technologinės medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 2.

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 3.

Kuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 4.

Elektros energija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 5.

Šilumos energija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 7.

Darbo apmokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 8.

Atskaitymai socialiniam draudimui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.1.

Remonto darbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.2.

Transporto paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.3.

Laboratorijų paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.4.

Kitos paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 10.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 10. 1.

Įmonės teikiamų paslaugų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Netiesioginės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Veiklos (administracinės) sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Palūkanos (neįskaičiuojamos į ilgalaikio turto vertę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Mokesčiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Žemės nuomos mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Nekilnojamojo turto mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Kelių mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Mokesčiai už taršą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Mokesčiai už gamtos išteklius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.

Įmokos į Garantinį fondą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.

Kiti mokesčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Iš viso sąnaudų su mokesčiais (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Pajamos už lietaus kanalizaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pelnas – nuostolis (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pajamos už padidintą taršą (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Planuojamos pajamos (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 1.

Pajamos iš kintamosios kainos dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 2.

Pajamos iš pastoviosios kainos dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vidutinė kaina (Lt/m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 1.

Gyventojams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 2.

Kitiems vartotojams buities poreikiams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 3.

Gamybos poreikiams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 4.

Sezoninėms įmonėms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 5.

Pastovi kaina butui (individualiam gyvenamajam namui)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 6.

Pastovi kaina kitiems vartotojams (Lt/m3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės atstovas

Įmonės direktorius

Vyr. finansininkas

______________

 

1 priedas (lentelė Nr. 3)

 

                              įmonės pavadinimas

 

KAINŲ NUSTATYMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

RODIKLIAI

Ketvirtieji planiniai metai

Penktieji planiniai metai

Paviršinis vanduo

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

Iš viso

Paviršinis vanduo

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

iš viso

Iš viso (39+40)

gavyba

tiekimas

Iš viso (43+44)

šalinimas

valymas

Iš viso (49+50)

gavyba

tiekimas

Iš viso (53+54)

šalinimas

valymas

 

A

B

37

38

39

40

42

43

44

46

47

48

49

50

52

53

54

56

1.

Metinis pajėgumas (tūkst. m3)

 

x

 

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

2.

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.

Pardavimai (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.1.

Parduota gyventojams (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2.

Parduota kitiems vartotojams (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2. 1.

iš jų: buities poreikiams

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2. 2.

gamybos poreikiams

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.2. 3.

sezoninėms įmonėms

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.3.

Butų ir individualių gyvenamųjų namų skaičius

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

3.4.

Kitų vartotojų sutartiniai kiekiai (tūkst. m3)

 

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

4.

Vandens netektys, infiltracija (tūkst. m3)

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

x

 

x

x

5.

Vandens netektys, infiltracija (%)

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

6.

Paslaugų sąnaudos (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Tiesioginės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 1.

Technologinės medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 2.

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 3.

Kuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 4.

Elektros energija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 5.

Šilumos energija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 6.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 7.

Darbo apmokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 8.

Atskaitymai socialiniam draudimui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.1.

Remonto darbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.2.

Transporto paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.3.

Laboratorijų paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 9.4.

Kitos paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 10.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 10. 1.

Įmonės teikiamų paslaugų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Netiesioginės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Veiklos (administracinės) sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Palūkanos (neįskaičiuojamos į ilgalaikio turto vertę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Mokesčiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Žemės nuomos mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Nekilnojamojo turto mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Kelių mokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Mokesčiai už taršą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Mokesčiai už gamtos išteklius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.

Įmokos į Garantinį fondą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.

Kiti mokesčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Iš viso sąnaudų su mokesčiais (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Pajamos už lietaus kanalizaciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pelnas – nuostolis (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pajamos už padidintą taršą (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Planuojamos pajamos (tūkst. Lt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 1.

Pajamos iš kintamosios kainos dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 2.

Pajamos iš pastoviosios kainos dalies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vidutinė kaina (Lt/m3)