LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL DARIAUS BIEKŠOS SKYRIMO VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIU

 

2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. XI-2223

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 3, 4 dalimis ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2012 m. rugsėjo 3 d. dekretą Nr. 1K-1191 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narį“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Skirti Darių BIEKŠĄ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

SEIMO PIRMININKĖ                                                                            IRENA DEGUTIENĖ

 

_________________