VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2004 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 19 d. Nr. VA-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu,

papildau Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ nauju 201 punktu ir išdėstau jį taip:

„201. Neįskaitytas ir negrąžintas PVM skirtumo likutis MAĮ nustatyta tvarka ir terminais, neatsižvelgiant į PVM įstatymo 91 straipsnio 3 dalyje nustatytus apribojimus, be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo gali būti grąžinamas mokesčių mokėtojams, atitinkantiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 m. gruodžio 19 d. viršininko įsakymu Nr. V-253 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. (2.5RN-20)-15RN „Dėl pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo tikrinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytus kriterijus“.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS