VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJŲ REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE TVARKOS APRAŠO

 

2006 m. balandžio 13 d. Nr. VA-39

Vilnius

 

Vadovaudamasis Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 (Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2004, Nr. 146-5304), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, (Žin., 1997, Nr. 97-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti tinkamą gyventojų, kuriems yra nustatyta prievolė mokėti ir/ar išskaičiuoti mokestį, registravimą Mokesčių mokėtojų registre:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas);

1.2. Pranešimo apie gyvenamosios vietos adreso patikslinimą PRC901 formą (toliau – PRC901 forma);

1.3. Pranešimo apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre REG802 formą (toliau – REG802 forma).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamento Duomenų valdymo skyriui įtraukti PRC901 ir REG802 formas į Dokumentų formų registrą;

2.2. VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentui, įgyvendinant šiuo įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą, iki 2006-07-01 parengti AVMI rekomendacijas dėl Mokesčių mokėtojų registre iki šio tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos įregistruotų gyventojų duomenų tvarkymo;

2.3. VMI prie FM Informacinių technologijų departamentui parengti programinę įrangą, reikalingą šiuo įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatoms įgyvendinti, per šešis mėnesius po užduoties su programinės įrangos vykdytoju suderinimo;

2.4. VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentui, VMI prie FM Informacinių technologijų departamentui atlikus šio įsakymo 2.3 punkte nurodytą užduotį, parengti VMI prie FM viršininko įsakymą dėl gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą pagal šiuo įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą procedūrų bei PRC901, REG802 formų naudojimo pradžios.

3. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja VMI prie FM viršininkas ir VMI prie FM viršininko pavaduotoja Birutė Černiuvienė.

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS

______________


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko

2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-39

 

GYVENTOJŲ REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato gyventojų (nuolatinių, nenuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, toliau – gyventojai), kuriems pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti ir/ar išskaičiuoti mokestį, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau – Registras), išregistravimo iš Registro tvarką ir gautų duomenų tvarkymo reikalavimus.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ), Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 (toliau – Nuostatai; Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2004, Nr. 146-5304), ir kitais teisės aktais.

3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. gyventojo įregistravimo į Registrą data – tai pirma gyventojo duomenų įrašymo į Registrą data;

3.2. gyventojo išregistravimo iš Registro data – tai:

3.2.1. nuolatinio gyventojo mirties arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbimo mirusiu data,

3.2.2. nenuolatinio gyventojo ar užsieniečio išvykimo arba veiklos nutraukimo Lietuvoje data;

3.3. gyventojo registravimas į Registrą automatinių procedūrų pagalba – tai gyventojo registravimo į Registrą procedūra kompiuterinių priemonių pagalba pagal Gyventojų registro duomenis papildant informacija iš Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje sukauptų duomenų;

3.4. Lietuvos Respublikos gyventojų registras (toliau – Gyventojų registras) – tai pagrindinis valstybės registras, kuriame kaupiami ir tvarkomi Lietuvos Respublikos piliečių, asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, deklaruojančių gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojančių asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose, duomenys;

3.5. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai – tai gyventojai, kurie pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) nuostatas nelaikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais;

3.6. nuolatiniai Lietuvos gyventojai – tai gyventojai, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

3.7. nuolatinė bazė – tai nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos, išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą, Lietuvoje išraiška, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

3.8. Registro tvarkytojas – apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinis skyrius;

3.9. telekomunikacijų rekvizitai – telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu tokių yra);

3.10. užsieniečiai – tai fiziniai asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Kai šio tvarkos aprašo nustatytais atvejais nurodomi duomenys apie gyventojo gyvenamąją vietą Lietuvoje, turi būti nurodoma:

4.1. gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje (savivaldybė, miestas, miestelis, seniūnija arba kaimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris, pašto kodas);

4.2. apie savivaldybę – savivaldybės pavadinimas ir kodas.

5. Kai šio tvarkos aprašo nustatytais atvejais nurodomi duomenys apie gyventojo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, turi būti nurodoma:

5.1. gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje (valstybės pavadinimas, jeigu valstybė suskirstyta į teritorijas, turi būti nurodomas teritorijos pavadinimas, miestas, gatvė, namo, buto numeris, pašto kodas);

5.2. apie valstybę -valstybės pavadinimas ir kodas pagal Pasaulio šalių ir teritorijų registrą.

6. Kai šios tvarkos aprašo nustatyta tvarka nurodoma data – nurodomi metai, mėnuo, diena.

 

II. GYVENTOJŲ ĮREGISTRAVIMO Į REGISTRĄ PAGRINDAS

 

7. Gyventojai į Registrą įregistruojami, kai atitinkamo mokesčio įstatymo pagrindu jiems atsiranda prievolė mokėti ir/ar išskaičiuoti mokestį, pagal šių šaltinių duomenis:

7.1. mokesčius išskaičiuojančio asmens galiojančios (neklaidingos) Metinės A klasės išmokų nuo išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje (toliau – Metinė A klasės išmokų deklaracija) nurodyti duomenys apie nuolatinius ir nenuolatinius gyventojus:

7.1.1. nuolatinio gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.1.2. nenuolatinio gyventojo identifikacinis numeris (asmens kodas) užsienio valstybėje,

7.1.3. nenuolatinio gyventojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris arba požymio ženklas „D“, jeigu nenuolatinis gyventojas neturi identifikacinio numerio (asmens kodo);

7.1.4. nenuolatinio gyventojo vardas, pavardė,

7.1.5. mokestinis laikotarpis;

7.2. nuolatinio gyventojo pateiktoje Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nurodyti duomenys:

7.2.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.2.2. mokestinis laikotarpis;

7.3. gyventojams išduotų verslo liudijimų duomenys:

7.3.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.3.2. vardas, pavardė,

7.3.3. metai, kuriais gyventojas įsigijo verslo liudijimą (-us);

7.4. nuolatinio, nenuolatinio gyventojo ar užsieniečio pateiktų prašymų įregistruoti individualią ar kitą veiklą duomenys:

7.4.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.4.2. identifikacinis numeris (asmens kodas) užsienio valstybėje, jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nenuolatinis gyventojas ar užsienietis,

7.4.3. nenuolatinio gyventojo ar užsieniečio vardas, pavardė, jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nenuolatinis gyventojas ar užsienietis,

7.4.4. individualios ar kitos veiklos vykdymo pradžios data,

7.4.5. nenuolatinio gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę ar kitos veiklos vykdymo pradžios data, jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nenuolatinis gyventojas ar užsienietis;

7.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro (toliau – Nekilnojamojo turto registras) duomenys apie gyventojus, kurių daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir/ar gyventojų, kurie yra perėmę nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą ir kuriems pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas (Žin., 2005, Nr. 76-2741) yra nustatyta prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį ir/ar pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) nuostatas – žemės mokestį:

7.5.1. asmens kodas,

7.5.2. žemės valdymo forma nuosavybės teise (nuo – iki),

7.5.3. nekilnojamojo turto (išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkių, mokslo, religinės, poilsio paskirties ir inžinerinius statinius) valdymo forma nuosavybės teise (nuo – iki);

7.6. Gyventojų pateiktos nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos duomenys:

7.6.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.6.2. mokestinis laikotarpis,

7.6.3. požymis, kad nekilnojamojo turto deklaracija yra pateikta gyventojo;

7.7. Ūkininkų ūkių registro duomenys apie gyventojus, kuriems mokesčio įstatymo nustatytais atvejais yra nustatyta prievolė mokėti mokestį:

7.7.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.7.2. įregistravimo į Ūkininkų ūkių registrą data;

7.8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) duomenys apie gyventojus, savanoriškai mokančius valstybinio socialinio draudimo įmokas:

7.8.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.8.2. savanoriškojo draudimo sutarties galiojimo datos (nuo – iki);

7.9. mokesčių administratoriaus turimi ir/ar gauti iš kitų šaltinių duomenys, kurių pagrindu, vadovaujantis MAĮ 45 straipsnio 4 dalies nuostatomis, gyventojas gali būti įregistruotas į Registrą mokesčių administratoriaus iniciatyva:

7.9.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas),

7.9.2. identifikacinis numeris (asmens kodas) užsienio valstybėje, jeigu registruojamas užsienietis ar nenuolatinis gyventojas,

7.9.3. gyventojo vardas, pavardė,

7.9.4. mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo pavedimo numeris ir data.

8. Gyventojai į Registrą įregistruojami automatinių procedūrų pagalba pagal šio tvarkos aprašo 7.1–7.3, 7.5–7.8 punktuose nurodytų šaltinių duomenis, pagal šio tvarkos aprašo 7.4, 7.9 punktuose nurodytų šaltinių duomenis gyventojus į Registrą įregistruoja Registro tvarkytojas.

 

III. GYVENTOJŲ REGISTRAVIMO DUOMENYS IR JŲ ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ TVARKA

 

9. Jei gyventojas Registre nebuvo įregistruotas, tai atsiradus bent vienam šio tvarkos aprašo 7 punkte nurodytam to gyventojo įregistravimo pagrindui, į Registrą turi būti įrašomi tokie jo bendri registravimo duomenys:

9.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas);

9.2. vardas (-ai);

9.3. pavardė (-ės);

9.4. gimimo data;

9.5. gyvenamoji vieta:

9.5.1. gyvenamoji vieta, jeigu gyventojas yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje,

9.5.2. savivaldybė, jeigu gyventojas yra deklaravęs tik savivaldybę, kurios teritorijoje jis gyvena;

9.6. atvykimo į gyvenamąją vietą data;

9.7. išvykimo iš gyvenamosios vietos data;

9.8. išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, – jeigu gyventojas galutinai išvyksta iš Lietuvos;

9.9. asmens tapatybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) tipas (-ai) ir numeris (-iai), jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registro teikiamuose duomenyse jie yra (asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos piliečio pasas, iki 2003-01-01 išduotas Lietuvos Respublikos pasas), leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje));

9.10. mirties arba įstatymų nustatyta tvarka pripažinimo nežinia kur esančiu data;

9.11. įregistravimo į Registrą data, išregistravimo data;

9.12. Registro duomenų pakeitimo data;

9.13. Registro tvarkytojo gyventojui priskirtas mokesčių mokėtojo tipo kodas (-ai), priskyrimo data.

10. Šiame tvarkos aprašo 9.1–9.10 punktuose nurodyti gyventojo duomenys ir jų pakeitimai į Registrą įrašomi sutikrinus juos su Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) centrine duomenų baze, vadovaujantis Nuostatų 57, 58, 59 punktais, nurodžius informacijos šaltinį – Gyventojų registrą.

11. Kiti gyventojo registravimo Registre duomenys:

11.1. iš Metinės A klasės išmokų deklaracijos:

11.1.1. nenuolatinio gyventojo vardas, pavardė,

11.1.2. nenuolatinio gyventojo identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris, arba požymio ženklas „D“, jeigu nenuolatinis gyventojas neturi identifikacinio numerio (asmens kodo),

11.1.3. nenuolatinio gyventojo adresas užsienio valstybėje,

11.1.4. valstybės kodas,

11.1.5. nuolatinio, nenuolatinio gyventojo savivaldybė Lietuvoje,

11.1.6. mokesčius išskaičiuojančio asmens (-ų) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (-iai),

11.1.7. mokestinis laikotarpis, kada gyventojas gavo A klasės pajamų; mokestinio laikotarpio požymis: nuolatinis, nenuolatinis gyventojas;

11.2. iš gyventojo pateiktos Metinės pajamų mokesčio deklaracijos:

11.2.1. požymis: Metinė pajamų mokesčio deklaracija pateikta nuolatinio, tapusio nuolatiniu, galutinai išvykstančio gyventojo,

11.2.2. mokestinis laikotarpis, už kurį pateikta metinė pajamų mokesčio deklaracija,

11.2.3. telekomunikacijų rekvizitai, nurodant informacijos šaltinį ir nustatymo datą (nuo – iki);

11.3. iš Nekilnojamojo turto registro – žemės ir kito nekilnojamojo turto (išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkių, mokslo, religinės, poilsio paskirties ir inžinerinius statinius) valdymo formos nuosavybės teise data (nuo – iki);

11.4. mokestinis laikotarpis iš gyventojo pateiktos nekilnojamojo turto deklaracijos;

11.5. iš verslo liudijimų:

11.5.1. veiklos pagal verslo liudijimą pradžia/pabaiga (metai, kuriais gyventojas įsigijo verslo liudijimą (-us),

11.5.2. gyvenamoji vieta,

11.5.3. veiklos rūšies pavadinimas ir kodas pagal Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorių (toliau – EVRK), nurodytas verslo liudijime,

11.5.4. telekomunikacijų rekvizitai (jeigu tokie yra), nurodant informacijos šaltinį ir nustatymo datą (nuo – iki);

11.6. iš Ūkininkų ūkių registro:

11.6.1. ūkininko ūkio kodas,

11.6.2. savivaldybė, kurioje įregistruotas ūkininko ūkis,

11.6.3. ūkininko vykdomos veiklos rūšies kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) pagal EVRK,

11.6.4. ūkininko ūkio įregistravimo/išregistravimo Ūkininkų ūkių registre data,

11.6.5. ūkininko ūkio būklė (veikiantis/išregistruotas),

11.6.6. telekomunikacijų rekvizitai, nurodant informacijos šaltinį ir nustatymo datą (nuo – iki);

11.7. iš VSDFV:

11.7.1. savanoriškojo draudimo sutarties galiojimo datos (nuo – iki),

11.7.2. telekomunikacijų rekvizitai, nurodant informacijos šaltinį ir nustatymo datą (nuo – iki);

11.8. iš prašymo įregistruoti individualią ar kitą veiklą:

11.8.1. gyvenamoji vieta Lietuvoje (jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nuolatinis gyventojas),

11.8.2. individualios veiklos vykdymo vietos adresas (-ai),

11.8.3. pagrindinė (-ės) vykdomos individualios veiklos rūšis (-ys) pagal EVRK,

11.8.4. telekomunikacijų rekvizitai, nurodant informacijos šaltinį ir nustatymo datą (nuo – iki),

11.8.5. darbo laikas, nurodytas prašyme įregistruoti individualią veiklą,

11.8.6. asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris užsienio valstybėje, jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nenuolatinis gyventojas ar užsienietis,

11.8.7. vardas, pavardė, jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nenuolatinis gyventojas ar užsienietis,

11.8.8. gyvenamoji vieta Lietuvoje,

11.8.9. gyvenamoji vieta užsienio valstybėje, jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nenuolatinis gyventojas ar užsienietis,

11.8.10. valstybės pavadinimas, kodas, jeigu prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą pateikia nenuolatinis gyventojas ar užsienietis,

11.8.11. nuolatinės bazės adresas Lietuvoje (jeigu vykdoma individuali veikla per nuolatinę bazę),

11.8.12. individualios ar kitos veiklos vykdymo pradžios, pabaigos datos;

11.9. iš VSDF pateiktų duomenų įrašoma gyventojo Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo serija ir numeris.

12. Specifiniai gyventojų registravimo duomenys:

12.1. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas;

12.2. įregistravimo į PVM registrą data;

12.3. išregistravimo iš PVM mokėtojų registro data (jeigu gyventojas yra įregistruotas PVM mokėtojų registre).

 

IV. GYVENTOJO GYVENAMOSIOS VIETOS ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ TVARKA

 

13. Gyventojo gyvenamosios vietos, pagal kurią nustatomas gyventojo Registro tvarkytojas ir atitinkamai savivaldybei formuojamos mokestinės prievolės, įrašymo į Registrą tvarka:

13.1. į Registrą įrašoma gyventojo gyvenamoji vieta (adresas) iš Gyventojo registro. Jei gyvenamoji vieta negalioja ar jos Gyventojų registre nėra, gyvenamoji vieta (adresas) į Registrą neįrašoma;

13.2. jei iš Gyventojų registro gyvenamoji vieta į Registrą neįrašyta – Registro tvarkytojas nustatomas ir atitinkamai savivaldybei formuojamos mokestinės prievolės pagal paskutinę žinomą gyventojo gyvenamąją vietą, įrašytą į Registrą iš:

13.2.1. gyventojo pateikto prašymo įregistruoti individualią ar kitą veiklą, jeigu gyventojas yra pateikęs prašymą įregistruoti individualią ar kitą veiklą,

13.2.2. verslo liudijimo, jeigu gyventojas yra įsigijęs verslo liudijimą,

13.2.3. Pranešimo apie gyvenamosios vietos patikslinimą PRC901 formoje (toliau – PRC901 forma) nurodytą gyventojo gyvenamąją vietą, kai gyventojas pageidauja, kad jo gyvenamoji vieta, kuri yra skirta atitinkamai savivaldybei prievolėms formuoti, būtų laikoma kita gyvenamoji vieta, negu nurodyta šio tvarkos aprašo 13 punkte.

14. Gyventojo gyvenamoji vieta skirta korespondencijai gauti, taip pat gali būti laikoma PRC901 formoje nurodyta gyvenamoji vieta, jeigu jis taip pageidauja.

15. PRC901 formą formuoja Registro tvarkytojas automatinių procedūrų pagalba, esant gyvenamųjų vietų neatitikimams, nurodytiems šio tvarkos aprašo 13 punkte, per 5 darbo dienas nuo gyvenamųjų vietų neatitikimų atsiradimo Registre dienos.

16. Galimi PRC901 formos pateikimo gyventojui būdai:

16.1. įteikiant asmeniškai;

16.2. siunčiant registruotu laišku;

16.3. siunčiant elektroniniu paštu (jeigu yra žinomas gyventojo elektroninis pašto adresas) ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

17. Gyventojas PRC901 formą su joje nurodytomis Registre esančiomis jo gyvenamosiomis vietomis gali pateikti tokiais būdais:

17.1. klasikiniu paštu;

17.2. elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis;

17.3. asmeniškai atvykęs į savo gyvenamosios vietos AVMI.

18. Jeigu gyventojas PRC901 formą pateikia asmeniškai, atvykęs į AVMI, ar per įgaliotą asmenį, tai turi būti paprašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

19. Sutikrinus asmens duomenis su jo tapatybę patvirtinančiais dokumentais, gyventojo asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai grąžinami pateikėjui.

20. Šio tvarkos aprašo 17 punkte nurodytais būdais pateikta PRC901 forma turi būti registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Gavęs užpildytą PRC901 formą, Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos PRC901 formoje nurodytą gyventojo gyvenamąją vietą turi įvesti į Registro duomenų bazę.

22. Jeigu PRC901 forma grįžta neradus adresato, gyventojo mokestinės prievolės atitinkamai savivaldybei formuojamos ir Registro tvarkytojas nustatomas pagal paskutinę žinomą gyventojo gyvenamąją vietą, iki bus nustatyta tiksli gyventojo gyvenamoji vieta.

23. Jei iš Gyventojų registro ir iš šio tvarkos aprašo 13.2 punkte nurodytos gyvenamosios vietos į Registrą neįrašytos, tai gyventojo gyvenamoji vieta nustatoma ir atitinkamai savivaldybei formuojamos mokestinės prievolės pagal Metinėje A klasės išmokų deklaracijoje nurodytą savivaldybę.

 

V. GYVENTOJO ĮREGISTRAVIMO Į REGISTRĄ IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO IDENTIFIKACINIO NUMERIO PRISKYRIMO TVARKA

 

24. Į Registrą įregistruotam gyventojui priskiriamas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

25. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris gyventojui priskiriamas, kai jo duomenys į Registrą įrašomi pirmą kartą.

26. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo gyventojo įregistravimo į Registrą dienos turi suformuoti automatiniu būdu ir išsiųsti gyventojui Pranešimo apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre REG802 formą (toliau – REG802 forma).

27. Galimi REG802 formos pateikimo gyventojui būdai:

27.1. įteikiant asmeniškai (jeigu gyventojas yra pateikęs prašymą įregistruoti individualią veiklą) ir pirmą kartą registruojamas į Registrą kaip vykdantis individualią veiklą;

27.2. siunčiant registruotu laišku.

28. REG802 forma taip pat išduodama nenuolatiniams gyventojams ar užsieniečiams, į Registrą įregistruotiems pagal Metinės A klasės išmokų ir verslo liudijimų duomenis.

29. Jei gyventojas jau yra įregistruotas Registre – jis antrą kartą neregistruojamas, jo registravimo duomenys yra tik papildomi naujais duomenimis.

30. Gyventojo, įregistruoto Gyventojų registre – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris yra tapatus jo asmens kodui.

31. Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo nenuolatiniam gyventojui ar užsieniečiui, neturinčiam Gyventojų registro, asmens kodo tvarka:

31.1. jei nenuolatinis gyventojas registruojamas pagal Metinės A klasės išmokų ir verslo liudijimų duomenis – mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris yra priskiriamas registravimo metu;

31.2. prieš priskiriant mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, papildomai turi būti patikrinta Registre ar Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje pagal tokius mokesčių mokėtojo duomenis:

31.2.1. valstybė (kodas),

31.2.2. identifikacinis numeris užsienio valstybėje,

31.2.3. vardas, pavardė,

31.2.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris (jeigu tokie duomenys yra);

31.3. kai nustatoma, kad jau yra identifikuotas (kai sutampa 30.2.2, 30.2.3 ir 30.2.4 punktuose nurodyti duomenys), jam yra priskiriamas tas pats mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

31.4. kai nenuolatinis gyventojas ar užsienietis Registre registruojamas, kaip vykdantys individualią veiklą per nuolatinę bazę ar kitą veiklą, tai pirminio registravimo į Registrą metu nenuolatiniam gyventojui ar užsieniečiui priskiriamas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris pagal Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-95 (Žin., 2004, Nr. 83-3037).

32. Nenuolatiniam gyventojui ar užsieniečiui Registro tvarkytojo priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris pasikeičia, kai nenuolatinis gyventojas ar užsienietis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauna Gyventojų registro asmens kodą.

33. Nenuolatinis gyventojas ar užsienietis turi informuoti Registro tvarkytoją apie jam suteiktą Gyventojų registro asmens kodą per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos laisvos formos raštu. Rašte turi būti nurodyti tokie privalomi rekvizitai:

33.1. asmens kodas;

33.2. vardas, pavardė;

33.3. buvęs Registro tvarkytojo jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

33.4. gyvenamoji vieta Lietuvoje;

33.5. telekomunikacijų rekvizitai.

34. Registro tvarkytojas nenuolatiniam gyventojui ar užsieniečiui turi išduoti naują REG802 formą su joje nurodytų nauju mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu.

 

VI. GYVENTOJŲ DUOMENŲ PAKEITIMŲ REGISTRAVIMAS

 

35. Mokesčių administratoriaus iniciatyva Registre esantys gyventojo duomenys keičiami, kai pasikeičia Gyventojų registre esantys gyventojo asmens duomenys, nurodyti šio tvarkos aprašo 9 punkte, nurodžius duomenų šaltinį – Gyventojų registras. Šio tvarkos aprašo 9 punkte nurodyti gyventojo asmens duomenys keičiami automatiškai su kaupiama šių duomenų istorija, nurodžius kiekvieno įrašo galiojimo pradžios ir pabaigos datą. Įrašų galiojimo pradžios ir pabaigos datos yra tapačios šių duomenų pasikeitimo Gyventojų registre datoms.

36. Šio tvarkos aprašo 9.8 punkte nurodyti duomenys į Registrą įrašomi tuo atveju, jeigu gyventojas galutinai išvyksta (ar jau yra išvykęs) iš Lietuvos.

37. Šios tvarkos aprašo 9.10 punkte nurodyti duomenys į Registrą įrašomi, jeigu gyventojas miršta ar įstatymų nustatyta tvarka yra paskelbtas mirusiu.

38. Šio tvarkos aprašo 11 punkte nurodyti duomenys atnaujinami pagal Metinės A klasės išmokų deklaracijos duomenis.

39. Šio tvarkos aprašo 11.3, 11.4 punktuose nurodyti duomenys Registre atnaujinami pagal Nekilnojamojo turto registro ir gyventojo pateiktos nekilnojamojo turto deklaracijos duomenis.

40. Šio tvarkos aprašo 11.5 punkte nurodyti duomenys Registre atnaujinami pagal gyventojui išduotų verslo liudijimų duomenis.

41. Šio tvarkos aprašo 11.7, 11.9 punktuose nurodyti duomenys Registre turi būti atnaujinami pagal VSDFV pateiktus duomenis.

42. Šio tvarkos aprašo 11.6 punkte nurodyti duomenys Registre atnaujinami pagal jų pasikeitimą Ūkininkų ūkių registre.

43. Šio tvarkos aprašo 12 punkte nurodyti duomenys Registre turi būti atnaujinami pagal šių duomenų pasikeitimą PVM mokėtojų registre.

44. Telekomunikacijų rekvizitų duomenys atnaujinami pagal jų pateikimo faktą ir mokesčių administratoriaus iniciatyva.

45. Įrašius į Registrą šio tvarkos aprašo 34–43 punktuose nurodytus neteisingus, neišsamius, netikslius ar klaidingus duomenis – jie turi būti ištaisomi, atnaujinami arba papildomi.

46. Jeigu iš Gyventojų registro į Registrą įrašoma nauja gyventojo gyvenamoji vieta ir dėl to keičiasi Registro tvarkytojas, tai Registro tvarkytojas pagal buvusią gyvenamąją vietą privalo:

46.1. naujos gyventojo gyvenamosios vietos Registro tvarkytojui per 5 darbo dienas parengti ir išsiųsti parengtą pažymą apie gyvenamosios vietos pakeitimo dienos nuolatinio gyventojo mokestinių prievolių būklę, jeigu nuolatinis gyventojas tokių prievolių turėjo (išskyrus prievolę, suformuotą pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją);

46.2. raštu, elektroninio pašto adresu (jeigu toks yra žinomas), per EDS (jeigu gyventojas yra EDS vartotojas) informuoti gyventoją jo naujos gyvenamosios vietos adresu, kad pažyma apie jo mokestinių prievolių būklę bus pateikta jo naujos gyvenamosios vietos Registro tvarkytojui (jeigu nuolatinis gyventojas tokių prievolių turėjo);

46.3. jeigu gyventojas buvo pateikęs PRC901 formą, informuoti jį apie tai, kad jo gyvenamoji vieta Registre, pagal kurią nustatomas Registro tvarkytojas ir atitinkamai savivaldybei formuojamos mokestinės prievolės, bus laikoma jo nauja gyvenamoji vieta, nurodyta Gyventojų registre.

47. Registro tvarkytojas Registro duomenų bazėje daro žymą apie šios tvarkos aprašo 46.1 punkte nurodytos pažymos išsiuntimo faktą, nurodant numerį ir datą.

 

VII. GYVENTOJO IŠREGISTRAVIMAS IŠ REGISTRO

 

48. Nuolatinis gyventojas iš Registro išregistruojamas, jeigu:

48.1. miršta ar įstatymų nustatyta tvarka yra paskelbtas mirusiu;

48.2. teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas nežinia kur esančiu.

49. Kai nuolatinis gyventojas galutinai išvyksta iš Lietuvos, į Registrą įrašomas požymis, „Galutinai išvykęs iš Lietuvos“ ir Metinės pajamų mokesčio deklaracijos formos pateikimo faktas, nurodant jos pateikimo datą ir mokestinį laikotarpį, už kurį Metinė pajamų mokesčio deklaracija yra pateikta.

50. Miręs ar įstatymų nustatyta tvarka paskelbtas mirusiu gyventojas iš Registro išregistruojamas automatiškai pagal Gyventojų registro pateiktus duomenis.

51. Jei mirusio ar pripažįstamo (pripažinto) nežinia kur esančiu gyventojo įpėdinis ar palikimo administratorius įstatymų nustatyta tvarka yra priėmęs jo mokestines prievoles, tai į Registrą prie mirusio ar nežinia kur esančio gyventojo duomenų daroma žyma apie mokestinių prievolių perėmimą ir į Registrą įrašomi tokie šių asmenų (įpėdinio, palikimo administratoriaus) duomenys:

51.1. požymis apie mokestinių prievolių perėmimą;

51.2. įpėdinio ar administratoriaus asmens kodas;

51.3. įpėdinio ar administratoriaus vardas (-ai), pavardė (-ės);

51.4. įpėdinio ar administratoriaus gyvenamosios vietos adresas;

51.5. įpėdinio ar administratoriaus telekomunikacijų rekvizitai;

51.6. teismo nutarties dėl paskyrimo administratoriumi priėmimo data.

52. Šio tvarkos aprašo 51 punkte nurodytus duomenis turi pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.29 straipsnio nustatyta tvarka teismo paskirtas administratorius, atitinkamai pateikdamas teismo sprendimą dėl jo paskyrimo ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

53. Šio tvarkos aprašo 51 punkte nurodytą informaciją Registro tvarkytojas įrašo į Registrą kitą darbo dieną nuo jos gavimo dienos.

54. Jeigu asmenų, nurodytų šio tvarkos aprašo 51 punkte, duomenys Registre yra, tai antrą kartą jie yra neįrašomi, tik daroma žyma, kad asmuo yra įpėdinis ar palikimo administratorius.

55. Nenuolatinis gyventojas ir užsienietis iš Registro išregistruojamas, jeigu:

55.1. nutraukia savo veiklą per nuolatinę bazę ir apie tai informuoja Registro tvarkytoją Prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre FR0224 formos pildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 (Žin., 2001, Nr. 3-64; 2003, Nr. 1-32; 2004, Nr. 113-4262), nustatyta tvarka;

55.2. jei pagal gaunamus duomenis Registro tvarkytojas nustato, kad nenuolatinis gyventojas ar užsienietis trejų metų laikotarpiu negauna pajamų iš nurodyto šio tvarkos aprašo 7 punkte pajamų šaltinio (-ių) Lietuvoje.

 

VIII. KITŲ DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

56. Į Registrą turi būti įrašomi ir jame nurodomi tokie duomenys apie gyventojo registravimo procedūros eigą:

56.1. įregistruotas;

56.2. duomenų pakeitimas;

56.3. Registro tvarkytojo keitimas.

57. Registro tvarkytojas turi kontroliuoti, kad šio tvarkos aprašo 55.2, 55.3 punktuose nurodyti duomenys apie registravimo procedūros eigą nebūtų galiojantys daugiau kaip 5 darbo dienas.

58. Registre turi būti įrašomi visi gyventojui priskirti mokesčių mokėtojų tipai pagal patvirtintą Mokesčių mokėtojų tipų klasifikatorių, taip pat jų priskyrimo pradžios ir pabaigos datos.

59. Gyventojui priskirto mokesčių mokėtojo tipo priskyrimo pradžios data yra laikoma mokesčių mokėtojo tipo atsiradimo data, bet ne ankstesnė kaip 1995 m. sausio 1 d.

60. Gyventojo įregistravimo į Registrą data laikoma pirmoji jo duomenų įrašymo į Registrą data.

61. Duomenys apie kiekvieno gyventojo Registro tvarkytojus kaupiami Registre, nurodžius kiekvieno Registro tvarkytojo paskyrimo pradžios ir pabaigos datą.

62. Gyventojų duomenys keičiami ir kaupiami Registre senus įrašus papildant naujais. Ištaisomi tik netikslūs duomenys.

63. Iš Registro išregistruotų gyventojų duomenys saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Registro tvarkytojai atsako už Registre esančių duomenų tinkamą tvarkymą.

65. Registro tvarkytojai privalo užtikrinti, kad Registre esantys neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba duomenų pakeitimai būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti.

66. Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių gyventojų įregistravimą Registre, nuostatoms, jomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šio tvarkos aprašo pakeitimų ar papildymų.

67. Šio tvarkos aprašo nuostatos taikomos Registro tvarkytojams, registruojantiems gyventojus Registre, ir gyventojams, registruojamiems ir įregistruotiems Registre.

68. Asmenys, pažeidę šio tvarkos aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Iki šio tvarkos aprašo įsigaliojimo dienos Registre įregistruotų gyventojų įregistravimo į Registrą datos turi būti pakeistos pagal šiame tvarkos apraše išdėstytas nuostatas.

______________


PRC901 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-39

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

_____________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

Adresatas                                                         ___________ Nr. __________________

(data)                     (registravimo numeris)

 

PRANEŠIMAS

APIE GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESO PATIKSLINIMĄ

 

Pranešame, kad Mokesčių mokėtojų registre yra informacija apie šiuos Jūsų,

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo vardas (-ai), pavardė (-ės),

________________________________________________________________________________

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas)

gyvenamosios vietos adresus:

 

1. Gyvenamieji adresai Mokesčių mokėtojų registre

1. Gyvenamosios vietos paskirtis

£ – pagrindinė

£ – korespondencijai

1.1. Savivaldybė

1.2. Miestas (kaimas)

1.3. Pašto kodas

1.4. Gatvė

1.4.1. Namo Nr.

1.6. Butas

1.5. Gatvė

(pildoma kampinio namo atveju)

1.5.1. Namo Nr.

2. Gyvenamosios vietos paskirtis

£ – pagrindinė

£ – korespon

dencijai

2.1. Savivaldybė

2.2. Miestas (kaimas)

2.3. Pašto kodas

2.4. Gatvė

2.4.1. Namo Nr.

2.6. Butas

2.5. Gatvė

(pildoma kampinio namo atveju)

2.5.1. Namo Nr.

3. Gyvenamosios vietos paskirtis

£ – pagrindinė

£ – korespondencijai

3.1. Savivaldybė

3.2. Miestas (kaimas)

3.3. Pašto kodas

3.4. Gatvė

3.4.1. Namo Nr.

3.6. Butas

3.5. Gatvė

(pildoma kampinio namo atveju)

3.5.1. Namo Nr.

 

_______________________     _____________             _____________________

(pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                       (vardas, pavardė)

 

Papildomas pagrindinis adresas ar adresas korespondencijai gauti (pildo gavėjas):

2. Mokesčių mokėtojo pateiktas adresas

1. Gyvenamosios vietos paskirtis *

£ – pagrindinė

S – korespondencijai

1.1. Savivaldybė

1.2. Miestas (kaimas)

1.3. Pašto kodas

1.4. Gatvė

1.4.1. Namo Nr.

1.6. Butas

1.5. Gatvė

(pildoma kampinio namo atveju)

1.5.1. Namo Nr.

 

___________________________________                 ________________________

(parašas)                                                                                    (vardas, pavardė)

 

______________

* Žr. kitoje pusėje

 

 

Trumpi paaiškinimai, kaip pildyti Pranešimo apie gyvenamosios vietos adreso patikslinimą formą

 

Gerb. Mokesčių mokėtojas, informuojame Jus, kad Mokesčių mokėtojų registre yra informacija apie skirtingus Jūsų gyvenamosios vietos adresus. Valstybinė mokesčių inspekcija, siekdama sklandžiai administruoti Jūsų mokamus mokesčius ir teisingai juos paskirstyti į savivaldybės biudžetą (-us), pateikia Jums iš dalies užpildytą Pranešimo apie gyvenamosios vietos adreso patikslinimą formą (toliau – pranešimo forma), kurioje yra įrašyti skirtingi Jūsų gyvenamosios vietos adresai, esantys Mokesčių mokėtojų registre.

Prašome 1, 2 ar 3 laukeliuose prie Gyvenamosios vietos adreso ženklų „X“ pažymėti, kokia Jūsų gyvenamosios vietos adreso paskirtis, ar tai pagrindinė Jūsų gyvenamoji vieta, ar vieta skirta korespondencijai, kurią Jums teiks Jūsų gyvenamosios vietos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, gauti.

Jeigu Jūs pageidaujate, kad Jūsų gyvenamoji vieta Mokesčių mokėtojų registre būtų kita gyvenamoji vieta, negu Jūsų deklaruota gyvenamoji vieta, tai prašome apie tai nurodyti pranešimo formos 2 dalyje „Mokesčių mokėtojo pateiktas adresas“. Šioje dalyje taip pat prašome įrašyti tikslų Jūsų gyvenamosios vietos adresą kuriuo mes galėsime su Jumis bendrauti, siųsti Jums korespondenciją mokesčių deklaravimo ir kitais klausimais.

Užpildytą prašymo formą galite pateikti tokiais būdais:

• jeigu Jūs ją gavote klasikiniu paštu, tai prašome užpildžius ją įmesti į artimiausią pašto dėžutę ar į Jūsų gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patalpose esančią tam skirtą dėžę;

• pateikti Jūsų gyvenamosios vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis;

• asmeniškai atvykus į Jūsų gyvenamosios vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Maloniai prašome, pasikeitus Jūsų gyvenamajai vietai, ją deklaruoti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) nustatyta tvarka.

 

Jūsų Valstybinė mokesčių inspekcija.

Siekiame tapti Jūsų patarėjais mokesčių klausimais.

______________


REG802 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-39

 

_____________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

_____________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

Adresatas                                                         ___________ Nr. __________________

(vardas, pavardė,                                                                           (data)                          (registravimo numeris)

gyvenamosios vietos adresas)

 

PRANEŠIMAS APIE ĮREGISTRAVIMĄ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE

 

Pranešame, kad Jūs esate įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre (toliau – Registras). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nuostatomis, Jums yra suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) XXXXXXXXXXX, kuris yra tapatus Jūsų asmens kodui. Mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą) būtina nurodyti visose savo gyvenamosios vietos adreso apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) teikiamose mokesčių deklaracijose ir kituose dokumentuose, kuriuose šis rekvizitas yra privalomas.

Maloniai prašome kreiptis į mus Jums patogiu būdu:

klasikiniu paštu,___________________________________________________________________

(AVMI teritorinio skyriaus adresas)

elektroniniu paštu _________________________________________________________________

(AVMI teritorinio skyriaus elektroninio pašto adresas)

arba tiesiogiai ____________________________________________________________________

(AVMI teritorinio skyriaus adresas, kabineto numeris, darbuotojo vardas, pavardė)

iškilus įvairiems klausimams, susijusiems su Jūsų mokestinėmis prievolėmis. Taip pat informuojame, kad kreiptis į mus turite, kai norėsite:

1. pradėti vykdyti individualią ar kitą veiklą (įskaitant įsigijus verslo liudijimą),

2. kitais Jus dominančiais registravimo į Registrą klausimais.

Kai keisis Jūsų deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, vardas, pavardė, asmens kodas, kreiptis į mus nereikės, visus Jūsų asmens duomenų pakeitimus mes atliksime patys pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro pateiktus duomenis, o jeigu Jūs nedeklaruosite naujos gyvenamosios vietos adreso, Registre liks galioti Jūsų ankstesnis gyvenamosios vietos adresas.

Jūs galite atvykti pas mus darbo dienomis nuo ____ iki _______________  aukščiau nurodytu

                                                                                                 (darbo laikas)

AVMI teritorinio skyriaus adresu.

 

Išsamesnę informaciją galite gauti._______________________________________________

(nurodyti telefono numerį, kuriuo galima gauti daugiau informacijos)

 

Linkime sėkmės, tikimės abipusiškai naudingo bendradarbiavimo.

 

Pagarbiai,

_______________________________           ____________        ____________________

(AVMI atsakingo darbuotojo pareigos)                                   (parašas)                             (vardas, pavardė)

______________