LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

 

1999 m. sausio 15 d. Nr. 62

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997–2000 metų veiklos programą (Žin., 1996, Nr. 120-2821), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. 519 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997–2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“ (Žin., 1997, Nr. 48-1165) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 433 „Dėl kompleksinių priemonių teisinės atsakomybės už nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai ir finansams veiksmingumui didinti, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos prevencijai stiprinti“ (Žin., 1998, Nr. 35-947), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programai (pridedama).

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai kartu su Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centru organizuoti ir koordinuoti 1 punkte nurodytos programos įgyvendinimą.

3. Įpareigoti teisėsaugos ir kitas valstybės valdymo institucijas atsižvelgti į 1 punkte nurodytoje programoje numatytus tikslus ir uždavinius, rengiant ir įgyvendinant atitinkamų reguliavimo bei veiklos sričių strategijas, programas ir priemones.

4. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės ir teisėtvarkos komitetui kontroliuoti, kaip įgyvendinama 1 punkte nurodyta programa.

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                                 STASYS ŠEDBARAS

______________

 


PRITARTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 62

 

ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO IR KORUPCIJOS

PREVENCIJOS PROGRAMA

 

 

I. PROGRAMOS PASKIRTIS

 

1. Viena iš pagrindinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos krypčių teisinės sistemos reformos, teisėtvarkos bei vidaus politikos srityje – įgyvendinti radikalias nusikalstamumo (ypač organizuoto) bei korupcijos prevencijos priemones: kompleksiškai šalinti šių reiškinių priežastis, reformuoti ir stiprinti teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų sistemą, perimti aktyvios nusikalstamų grupuočių, kontrabandos, mokesčių slėpimo, korupcijos, kitų nusikaltimų ekonomikos bei finansų srityje kontrolės iniciatyvą.

2. Ši programa parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių“ (Žin., 1997, Nr. 48-1165) patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemones, kuriose, be kita ko, numatyta parengti ilgalaikę kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija programą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 433 „Dėl kompleksinių priemonių teisinės atsakomybės už nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai ir finansams veiksmingumui didinti, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos prevencijai stiprinti“(Žin., 1998, Nr. 35-947).

3. Programos reikėjo ir dėl to, kad būtina sutelkti teisėsaugos bei kitų valstybės institucijų pastangas pastaraisiais metais Lietuvos Respublikos Seimo priimtiems įstatymams bei ratifikuotoms tarptautinėms konvencijoms, pasirašytoms dvišalėms ar daugiašalėms tarpvalstybinėms sutartims, susijusioms su organizuotų nusikaltimų bei korupcijos prevencija, įgyvendinti.

Organizuotas nusikalstamumas ir su juo susijusi korupcija – socialinis reiškinys, todėl numatoma organizuoti jų kontrolės bei prevencijos sistemą, apimančią kompleksą nacionalinio ir transnacionalinio lygmens teisinių, organizacinių, socialinių, ekonominių, politinių, informacinių analitinių bei kitokių priemonių.

4. Svarbiausios šios programos nuostatos:

4.1. strateginis tikslas – sukurti prevencijos priemonių sistemą, organizuoti kompleksinį nusikalstamumo ir korupcijos priežasčių bei sąlygų šalinimą, jų neutralizavimą – pakirsti organizuotų nusikalstamų struktūrų ekonominį potencialą;

4.2. taktiniai tikslai – nustatyti prioritetus, svarbiausių problemų sprendimo būdus, priemones bei etapus;

4.3. būtina iš esmės pagerinti organizuotų nusikalstamų grupių ir korupcijos faktų atskleidimą, užtikrinti, kad atsakomybės nebūtų išvengiama;

4.4. būtina kurti bei tobulinti įstatymų ir jų įgyvendinimo sistemą, bet ne vien tik baudžiamųjų įstatymų, pirmiausia reikėtų rūpintis ūkinės, komercinės, finansų, valdymo ir kitokios socialinės veiklos bei gyvenimo teisiniu reguliavimu – spragų bei kolizijų šalinimu;

4.5. būtina sukurti subalansuotą subjektų ir jų funkcijų sistemą, stiprinti ne vien teisėsaugos institucijas, o pirmiausia – prevencijos struktūras (revizijos, ekspertines, audito, kontrolės ir panašiai), užtikrinti sistemos ryšius valstybės, savivaldybių ir institucijų lygiu;

4.6. būtina sukurti ir stiprinti informacinę analitinę bei mokslinę metodinę prevencijos bazę (kaupti, sisteminti bei analizuoti socialinę, ekonominę, teisinę, politinę ir kitokią informaciją, atskleisti ir prognozuoti šešėlinės ekonomikos ir kitokius kriminogeninius reiškinius, organizuoti specialius mokslo tyrimus, rengti metodines priemones, specialistus, rūpintis jų mokymu);

4.7. organizuoto nusikalstamumo bei korupcijos prevencijos ir kontrolės sistema gali būti veiksminga tik tada, jeigu bus numatytos ne tik nacionalinės, bet ir dvišalės, regioninės (Baltijos bei Europos valstybių) bei platesnio masto tarptautinio bendradarbiavimo priemonės;

4.8. būtina užtikrinti, kad prevencijos priemonės būtų finansuojamos, o jų įgyvendinimas koordinuojamas. Sistemai sukurti ir įgyvendinti būtinas atitinkamas (kooperuotas) finansavimas, materialinis techninis aprūpinimas, taip pat šios programos valdymas bei koordinavimas.

5. Šioje programoje numatytas kompleksas ekonominių, finansinių, socialinių, teisinių, organizacinių bei informacinių analitinių priemonių organizuotų nusikaltimų ir korupcijos prevencijos sistemai sukurti derinant šias priemones su neatidėliotinais veiksmais, būtinais teisinės atsakomybės neišvengiamumui užtikrinti.

 

II. Situacijos įvertinimas

 

6. Organizuotas nusikalstamumas – tai naujas socialinis fenomenas, kurio ištakos – šešėlinė (nelegali) ekonominė veikla.

Organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje pasireiškė devintojo dešimtmečio viduryje. Pradėjus kurtis rinkos santykiams, imta kaupti pradinį kapitalą, dėl to savavališkai pasisavinta dalis valstybės turto, kuris neteisėtai perėjo į privatų sektorių. Pradėjo burtis ir organizuotos nusikalstamos gaujos, reketuojančios verslininkus savo kontroliuojamoje teritorijoje, reikalaujančios atiduoti skolas, tarpusavyje kariaujančios dėl įtakos sričių. Šios gaujos, per trumpą laiką sukaupusios daug lėšų, suformavusios vidinę savo struktūrą, taip pat aktyviai dalyvavo privatizacijoje, iš dalies dėl to vėliau žlugo dalis didelių įmonių ir bankų, buvo padaryta didelė ekonominė žala ūkio subjektams ir gyventojams, praradusiems lėšas ir galimybę dalyvauti investiciniuose procesuose.

Besiformuojant Lietuvoje rinkos santykiams ir vis labiau stiprėjant legaliai ekonomikai, organizuotas nusikalstamumas įgauna šių struktūrų veikimui daugelyje valstybių būdingų bruožų, užimdamas nelegalias rinkas, tenkindamas draudžiamų prekių ir paslaugų paklausą bei ją kurdamas.

7. Organizuotas nusikalstamumas beveik visada susijęs su korupcija, todėl kelia tam tikrą pavojų šalies valdymo sistemai, politiniam saugumui. Organizuotų nusikalstamų grupuočių ir korumpuotų valdininkų simbiozė gali reikštis priimant teisės aktus, palankius kriminalinėms struktūroms, „globojant“ naftos, alkoholio, tabako, ginklų, narkotikų kontrabandą, prostitucijos verslą, prekybą vogtais automobiliais, nevykdant organizuotų nusikalstamų grupuočių lyderių baudžiamojo persekiojimo arba vykdant jį netinkamai ir panašiai.

8. Taigi organizuotas nusikalstamumas šioje programoje – sudėtinga sistema įvairių ryšių bei santykių tarp nusikalstamų grupių, jų narių, vykdančių nusikalstamą veiklą (dažniausiai kaip verslą) ir siekiančių užtikrinti šios veiklos saugumą pareigūnų papirkimu bei korupcija. Konkrečios organizuotos nusikalstamos veiklos bei korupcijos formos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (2271, 282, 283, 284, 285, 286, 319, 320 ir kituose straipsniuose). Atsakomybę už neteisėtas veikas, susijusias su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija, reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Organizuoto nusikalstamumo bei korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonės numatytos Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatyme, kituose įstatymuose.

9. Organizuotas nusikalstamumas – itin latentinis socialinis reiškinys, todėl nustatyti, kiek Lietuvoje veikia organizuotų nusikalstamų grupuočių, sunku. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 1997 metais Lietuvoje veikė apie 30 nusikalstamų grupuočių, maždaug trečdalis jų turėjo palyginti sudėtingą hierarchinę struktūrą.

Lietuvoje daugėjo nusikaltimų, susijusių su šaunamaisiais ginklais. Daugiau nei 5 procentai visų nužudymų padaryti panaudojant tokius ginklus. Daugiau užregistruota ir sprogdinimų.

Sparčiai gausėja užregistruotų nusikaltimų, susijusių su narkotikais. Daugėjo nepilnamečių, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn už nurodytuosius nusikaltimus.

Manoma, kad didžiuosiuose Lietuvos miestuose susiformavęs narkotikų prekiautojų tinklas, kurį kontroliuoja organizuotos grupės.

Aktuali nelegalios migracijos problema. Nuo 1995 metų pradėta gabenti nelegalių migrantų grupes per Lietuvą į Vakarus.

Automobilių vagystės – pelningas verslas organizuotoms nusikaltėlių grupuotėms, kuris daro didelę materialinę žalą ir kenkia valstybės autoritetui.

Ekonominiai (dažnai organizuoti) nusikaltimai tesudaro apie 5–6 procentus registruotų nusikaltimų, tačiau ekspertų vertinimu, jie daro nepalyginti didesnę žalą Lietuvos ūkiui ir valstybės biudžetui. Ekonominiai nusikaltimai įgavo tarptautinį mastą. Tam turėjo įtakos rinkos ekonomikos plėtra, vartojimo prekių kainų skirtumas įvairiose valstybėse, taip pat noras parsivežti prekių nesumokėjus valstybei mokesčių. Manoma, kad organizuotas nusikalstamumas ir korupcija iš dalies kalti dėl kai kurių bankų žlugimo.

Nusikaltimai, įskaitant padarytuosius organizuotų grupuočių bei korupciją, daro vis didesnę materialinę žalą, kurią, netgi nustačius kaltininkus, sunku atlyginti – pagrobto turto randama nedaug, tik maža padarytų nuostolių dalis atlyginama savanoriškai.

Taigi organizuotas nusikalstamumas – visuomenei ir valstybei aktuali problema, kuriai spręsti būtinos adekvačios priemonės.

10. Užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai Lietuvoje bandoma nuo 1992 metų: Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcijai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 313 „Dėl nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcijos“), kurioje pažymėta, kad viena iš prioritetinių (strateginių) nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės krypčių – pakirsti (suardyti) ekonominį organizuoto nusikalstamumo (grupių) potencialą; parengtos ir įgyvendinamos specialios programos bei priemonės – Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 954 „Dėl Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos“ (Žin., 1993, Nr. 72-1355), antikorupcinių priemonių planas, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 356 „Dėl priemonių nusikaltimų, susijusių su korupcija, kontrolei ir prevencijai gerinti“ (Žin., 1996, Nr. 27-660), ir kt.

Parengtos būtinos teisinės sąlygos vykdyti šias programas bei priemones: Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas papildytas skirsniais apie atsakomybę už nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai, finansams, valstybės tarnybai, parengti ir priimti turto deklaravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, organizuotų nusikaltimų užkardymo ir kiti įstatymai, kuriami pagrindiniai ekonominių nusikaltimų prevencijos bei kontrolės subjektai (mokesčių administravimo, audito, ekspertinės institucijos), rengiamos mokslinės, metodinės, informacinės ir kitokios sąlygos geriau atskleisti tokius nusikaltimus.

11. Dėl nepakankamo nurodytųjų programų bei priemonių svarbos suvokimo ir ypač finansinių išteklių stokos ne visos jos buvo tinkamai įgyvendintos. Neatsižvelgta ir į tai, kad organizuotas nusikalstamumas (ypač susijęs su kontrabanda, narkotikais, pinigų plovimu ir panašiai) – ne vien nacionalinė, bet ir tarptautinė (transnacionalinė) problema. Jaučiama, kad Lietuvos neaplenkia ir organizuotas nusikalstamumas Rytų ir Vakarų (transnacionalinis nusikalstamumas).

12. Lietuvai, kaip ir kitoms valstybėms, kurios atkuria demokratinę visuomenę ir rinkos ekonomiką, labai svarbu parengti ir įgyvendinti priemones, padėsiančias užkirsti kelią organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos pavojui: šešėlinės ekonomikos įsigalėjimui šalies viduje, organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai iš svetur, mėginimams daryti įtaką šalies politinei sistemai arba riboti jos suverenumą.

Nurodytųjų aplinkybių prevencijai iš esmės ir skiriama ši  programa.

 

iII. Svarbiausieji programos tikslai

 

13. Organizuotas nusikalstamumas – kompleksinis pagal pobūdį ir priežastis, susijęs su šešėline ekonomika, permanentinis, transnacionalinis socialinis reiškinys, todėl siūloma organizuoti jo kontrolę bei prevenciją, kurių svarbiausieji tikslai yra:

13.1. pasiekti strateginį tikslą – sukurti prevencijos priemonių sistemą, kompleksiškai šalinti ir neutralizuoti organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos priežastis bei sąlygas, šalinti šešėlinės ekonomikos egzistavimo sąlygas;

13.2. pasiekti taktinį tikslą – nustatyti prioritetines problemas, jų sprendimo būdus, priemones bei etapus;

13.3. iš esmės pagerinti organizuotų nusikalstamų grupių ir korupcijos faktų atskleidimą, užtikrinti, kad už tai nebūtų išvengta atsakomybės;

13.4. kurti bei tobulinti teisinę bazę, padėsiančią šalinti ūkinės, komercinės, finansų, valdymo ir kitokios socialinės veiklos bei gyvenimo teisinio reglamentavimo spragas bei kolizijas, sudaryti būtinas organizacines sąlygas (mechanizmą) įgyvendinti galiojančius įstatymus;

13.5. stiprinti kontrolės struktūras (revizijos, ekspertines, audito ir panašias), užtikrinti prevencijos sistemos ryšius valstybės, savivaldybių ir institucijų lygiu;

13.6. sukurti ir stiprinti informacinę analitinę bei mokslinę, metodinę prevencijos sistemos bazę (kaupti, sisteminti ir analizuoti socialinę, ekonomikos, teisinę, politinę ir kitokią informaciją, nustatyti ir prognozuoti šešėlinės ekonomikos ir kitokius kriminogeninius reiškinius, organizuoti specialius mokslo tyrimus, rengti metodines priemones, specialistus, rūpintis jų mokymu);

13.7. siekti efektyvaus dvišalio, regioninio (Baltijos bei Europos valstybių) ir platesnio masto tarptautinio (transnacionalinio) bendradarbiavimo;

13.8. užtikrinti organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos bei kontrolės  sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo būtiną finansavimą, materialinį techninį aprūpinimą.

 

IV. Pagrindinės priemonės prevencijos sistemai sukurti ir jos kūrimo etapai

 

14. Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos sistemai sukurti numatomas kompleksas teisinių, ekonominių, socialinių, informacinių analitinių, organizacinių ir kitokių priemonių, nurodytų VI skyriuje.

15. Numatomi 3 šios programos įgyvendinimo etapai:

15.1. pirmasis etapas – 1999 metų I ketvirtis – 2001 metai. Ketinama įvertinti organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos būklę bei numatyti būtinas priemones jų kontrolei bei prevencijai stiprinti, priimtų teisės aktų įgyvendinimui užtikrinti;

15.2. antrasis etapas – 2002–2004 metai. Turi būti suformuoti pagrindiniai organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos elementai – patobulinta teisinio reglamentavimo bazė, sukurta prevencijos ir kontrolės subjektų, taip pat teisinių, socialinių, ekonominių, finansinių, organizacinių, informacinių analitinių priemonių sistema;

15.3. trečiasis etapas – 2005 metai. Turi būti nustatomos naujos organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos bei kontrolės kryptys, vertinamos ir tikslinamos atsižvelgiant į naujas sąlygas bei perspektyvas įgyvendinamos priemonės.

 

V. Pagrindinės institucijos, atsakingos už programos įgyvendinimą

 

16. Už programos įgyvendinimą atsakingos šios institucijos:

Institucijos pavadinimas

Svarbiausios funkcijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės ir teisėtvarkos komitetas

programos priemonių įgyvendinimo kontrolė

Vidaus reikalų ministerija ir jos institucijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

informacinių organizacinių sąlygų atskleisti organizuotus nusikaltimus ir korupciją sistemos kūrimas ir jų įgyvendinimas; teisinės atsakomybės už šiuos nusikaltimus neišvengiamumo užtikrinimas

Nusikalstamumo  prevencijos Lietuvoje centras

informacinės, analitinės, metodinės bei koordinacinės paramos teikimas programos vykdytojams

Teisingumo ministerija ir jos institucijos

dalyvavimas rengiant organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos kontrolę ir prevenciją  reglamentuojančius teisės aktus, teikiant ekspertines išvadas, organizuojant mokslinę analitinę veiklą

Finansų  ministerija  ir  jos institucijos

organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos priemonių finansų srityje įgyvendinimo organizavimas; programos finansavimo užtikrinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos priemonių socialinėje srityje įgyvendinimo organizavimas

Ūkio ministerija

organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos priemonių ūkininkavimo srityje įgyvendinimo organizavimas

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

dalyvavimas įgyvendinant prevencijos priemones valstybės valdymo ir savivaldos srityje

Užsienio reikalų ministerija

tarptautinio bendradarbiavimo organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos kontrolės ir prevencijos srityje plėtojimas

Mokslo ir studijų institucijos

mokslo tyrimai ir prognozės, specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos bei kontrolės srityje

 

VI. programos įgyvendinimo priemonės

 

17. Numatomos šios programos įgyvendinimo priemonės:

Tikslas

Priemonės turinys

Įvykdymo laikas

Vykdytojai

Forma

1. Priemonės ekonominės (ūkinės) ir finansinės veiklos srityse

1.1. kaupti ir analizuoti duomenis apie organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos apraiškas ekonomikos ir finansų srityse, sukurti informacinę analitinę bazę

sudaryti prie Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro specialistų (ekspertų) darbo grupę, kuri analizuotų ir įvertintų organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos apraiškas ekonomikos ir finansų srityse (būklę, struktūrą, kitimo tendencijas), apibendrintų jų priežastis bei sąlygas, teiktų pasiūlymus

1999–2005 metai

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas

informacinė analitinė medžiaga ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

atskleisti organizuoto nusikalstamumo apraiškų ekonomikoje mechanizmą, rengti taktines prevencines priemones šiais klausimais

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija

informacinė medžiaga

1.2. užtikrinti didesnį ekonominės sistemos atvirumą

parengti pasiūlymus, kaip apsaugoti ūkio subjektus nuo biurokratijos, savivalės ir piktnaudžiavimo tarnyba, įgyvendinti atitinkamas priemones, parengti ir įgyvendinti ūkinės veiklos sąlygų liberalizavimo priemones, siekiant panaikinti tuos draudimus bei ribojimus (licencijas bei kvotas), kurie trukdo ekonomikos raidai ir skatina korupciją

1999–2000 metai

Ūkio ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1.3. likviduoti teisės spragas, skatinančias organizuotą nusikalstamumą ir korupciją, užkirsti kelią organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos įtakai valstybės valdymui

atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ūkinę, komercinę, finansinę veiklą (įskaitant nuosavybės statusą, turto privatizavimą, ūkinės veiklos licencijavimą, darbo, sveikatos ir socialinės apsaugos, muitų, mokesčių administravimą, bankų veiklos, užsienio investicijų reglamentavimą), spragų bei kolizijų ekspertinį vertinimą organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos požiūriu, spręsti šių įstatymų (teisės aktų) darnos ir sisteminimo darbų problemas

1999–2005 metai (nuolat)

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

analitinės ekspertinės išvados, pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų įvertinimo (kriminogeniniu požiūriu) metodiką

2001 metai

Teisingumo ministerija, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, Lietuvos teisės akademija, Vilniaus universitetas

metodinė medžiaga

1.4. šalinti sąlygas piktnaudžiauti privatizacijos srityje

tobulinti privatizaciją reglamentuojančius teisės aktus

1999–2000 metai

valstybės įmonė Valstybės turto fondas, Ūkio ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1.5. tobulinti kontrolės mechanizmus, trukdančius legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas

sudaryti nuolatinę komisiją (darbo grupę), kuri kauptų, analizuotų ir apibendrintų informaciją apie nusikalstamu būdu įgytų lėšų legalizavimo būdus

1999–2005 metai (nuolat)

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Finansų ministerija, Lietuvos bankas

rekomendacijos (informacinė medžiaga) suinteresuotoms valstybės institucijoms

 

tobulinti neteisėtu būdu įgytų lėšų ir turto legalizavimo prevencijos ir kontrolės sistemą

2003 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Finansų ministerija, Lietuvos bankas

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

numatyti priemones, užkertančias kelią organizuoto nusikalstamumo skverbimuisi į legalią ekonomiką privatizuojant strateginius objektus

1999 metai

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1.6. nuosekliai stiprinti prevencijos struktūras, kontroliuojančias ekonominius ir finansinius santykius

formuojant Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, numatyti aprūpinti ekspertines, audito bei revizijos įstaigas būtinomis techninėmis priemonėmis bei naujausiomis technologijomis

1999–2005 metai

Audito institutas, kitos suinteresuotos institucijos

pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto

 

parengti ekspertų, auditorių bei revizorių rengimo programą

2002 metai

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Finansų ministerija, Teismo ekspertizės institutas, Lietuvos teisės akademija, Vilniaus universitetas

programos projektas

1.7. sukurti organizuotų nusikalstamų grupių veiklos ir ryšių informacinę sistemą

parengti projektą teisės akto, reglamentuojančio fizinių ir juridinių asmenų informacinės sistemos sukūrimą ir naudojimą

2000–2003 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

teisės akto projektas

 

informacinės sistemos sukūrimas

2003–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

informacinė sistema

1.8. tirti nelegalią ūkinę finansinę veiklą

sudaryti fiktyvių bei neįregistruotų Lietuvos ir užsienio valstybių ūkio subjektų bei jų vardu veikiančių Lietuvoje asmenų duomenų bazę

2001 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija, Ūkio ministerija

duomenų bazė

1.9. išvengti institucijų, tiriančių nusikaltimus finansams, ūkininkavimo tvarkai ir valstybės tarnybai, funkcijų dubliavimo

atlikti institucijų, tiriančių nusikaltimus finansams, ūkininkavimo tvarkai ir valstybės tarnybai, funkcijų auditą

2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Finansų ministerija, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1.10. užkirsti kelią nusikaltimams ir piktnaudžiavimams kredito ir finansinėse įstaigose

parengti metodines rekomendacijas, kaip užkardyti lėšų ir turto grobstymą kredito ir finansinėse įstaigose

2001 metai

ekspertų darbo grupė prie Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro

metodinės rekomendacijos

 

parengti pasiūlymus dėl pinigų plovimo, pasinaudojant tarpbankiniais kreditais ir kreditinėmis kortelėmis, prevencijos ir užkardymo priemonių

2001 metai

Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

parengti pasiūlymus, kaip tobulinti visų rūšių įmonių, komercinių, kredito ir finansinių įstaigų, finansų maklerio įmonių, draudimo bendrovių, kooperatyvų, bendrijų, kitų įstaigų ir organizacijų valstybinę priežiūrą

2002 metai

Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1.11. užkirsti kelią nusikaltimams ir piktnaudžiavimams biudžetinėse įstaigose

parengti pasiūlymus dėl biudžetinių įstaigų vidaus audito sistemos formavimo ir įdiegimo

2003 metai

Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1.12. stiprinti kovą su kontrabanda bei vengimu mokėti mokesčius

parengti valstybinę kontrabandos ir vengimo mokėti mokesčius kontrolės ir prevencijos programą

2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

programos projektas

 

parengti sistemos, užtikrinančios operatyvią įvežamų ir tranzitu gabenamų naftos produktų ir etilo spirito kontrolę, modelį

1999 metai

Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei (modelio projektas)

 

parengti teisės aktus, reglamentuojančius kadrų politikos principus, taikomus muitinės pareigūnams, vykdantiems kontrabandos kontrolę

2000 metai

Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

organizuoti kontrabandos kontrolę vykdančių muitinės pareigūnų tobulinimąsi (specialius kursus ir pratybas, konsultacijas, stažuotes)

1999–2005 metai

Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos teisės akademija, Teisės institutas, Teismo ekspertizės institutas, Vilniaus universitetas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

kursai ir pratybos, metodinės rekomendacijos

2. Socialinės prevencijos priemonės

2.1. šalinti organizuotų nusikaltimų priežastis ir sąlygas, susijusias su narkotikais ir narkomanija

užtikrinti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1998–2000 metų priemonių, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 91 „Dėl narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1998–2000 metų priemonių ir nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos“ (Žin., 1998, Nr. 10-252), įgyvendinimą

1999–2000 metai

vykdytojai, numatyti nurodytosiose priemonėse

priemonių vykdymas

 

parengti nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programą

1999 metai

komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 91, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras pagal atskirą planą

programos projektas

2.2. sukurti socialinės pagalbos sistemą, ribojančią naujų asmenų (ypač vaikų ir jaunimo) įtraukimą į organizuotą nusikalstamumą

užtikrinti priemonių, numatytų Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinėje programoje, įgyvendinimą

1999–2000 metai

vykdytojai, numatyti nurodytojoje programoje

programoje numatytų priemonių vykdymas

2.3. sukurti socialinės pagalbos sistemą, ribojančią naujų asmenų įtraukimą į nusikalstamas organizacijas

kurti smulkaus verslo programas didžiausio nedarbo regionuose

1999–2005 metai

Ūkio ministerija

programa ir jos įgyvendinimo priemonės

 

parengti nedarbo mažinimo ir užimtumo 1999–2000 metų programą, kurioje numatyti pagrindines nedarbo mažinimo kryptis ir priemones

1999 metai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

programa ir jos įgyvendinimo priemonės

2.4. vienyti valdžios ir visuomenės pastangas kovoti su nusikalstamumu

inicijuoti partijų, valdžios ir valdymo struktūrų bei visuomeninių organizacijų bendros kovos su nusikalstamumu visuomenės labui deklaracijas ir pareiškimus (ar susitarimus)

1999–2005 metai

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

koncepcijos parengimas

2.5. plėtoti valstybės institucijų ir visuomenės bendradarbiavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija

parengti pasiūlymus, kaip formuoti palankų visuomenės požiūrį į bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, plėsti valstybės institucijų ir visuomenės bendradarbiavimo formas, skatinti visuomenines organizacijas ir judėjimus kelti į viešumą korupcijos faktus

2000 metai

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija

metodinės medžiagos parengimas

2.6. stiprinti prostitucijos ir prekybos žmonėmis prevenciją, taip pat kovą su šiais reiškiniais

parengti prostitucijos ir prekybos žmonėmis kontrolės ir prevencijos programą

1999 metai

Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

programos projektas

2.7. rūpintis, kad mažiau būtų rodoma smurto ir prievartos

teikti specialiajai komisijai teisės aktų, reglamentuojančių erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudos leidinių, kino ir videofilmų, radijo ir televizijos programų platinimo tvarką, projektams rengti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų projektų rengimo

1999 metai

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, kitos suinteresuotos institucijos

pasiūlymai specialiajai komisijai

 

išnagrinėti, ar galima ir tikslinga sukurti informavimo priemonių, nepropaguojančių smurto ir prievartos, skatinimo bei rėmimo sistemą

2000 metai

Kultūros ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

3. Teisinės organizacinės (teisėsaugos) priemonės

3.1. stiprinti teroristinių aktų, asmenų terorizavimo, turto sunaikinimo ar sužalojimo prevenciją ir kovą su jais

parengti teroristinių aktų, asmenų terorizavimo, turto sunaikinimo ar sužalojimo prevencijos ir kovos su jais programą

2002 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

programos projektas

3.2. stiprinti smurtinių nusikaltimų prevenciją ir kovą su jais

parengti kompleksinę smurtinių nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais programą

2004 metai

Vidaus reikalų ministerija (darbo grupė), Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

programos projektas

3.3. stiprinti valstybės sienos apsaugos kontrolę

parengti Lietuvos Respublikos pasienio apsaugos tarnybos įstatymą

1999 metai

Vidaus reikalų ministerija

įstatymo projektas

 

demarkuoti Lietuvos Respublikos sienos su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacija ruožą

1999–2001 metai

Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija

sienos ruožo demarkavimas ir patrulinio kelio bei kontrolinės pėdsakų juostos įrengimas

 

įrengti patrulinį kelią ir kontrolinę pėdsakų juostą Lietuvos Respublikos sienos su Baltarusijos Respublika ruože

1999 metai

Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija

 

 

įrengti kompiuterinę valstybės sienos kontrolės sistemą

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija

sistemos įrengimas

 

įrengti inžinerinę-techninę valstybės sienos stebėjimo ir kontrolės sistemą

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija

sistemos įrengimas

3.4. užkirsti kelią nelegaliai migracijai

parengti pasiūlymus dėl priemonių, ribojančių vadinamųjų etninių organizuotų nusikalstamų struktūrų atsiradimą ir įsigalėjimą

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

3.5. tobulinti asmenų, besislapstančių nuo tardymo ir teismo, dingusių be žinios, paiešką

sudaryti specialistų grupę besislapstančių nuo kvotos, tardymo ir teismo, dingusių be žinios asmenų paieškos sistemai sukurti

2000–2003 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija

metmenys, teisės aktai dėl valstybinės paieškos sistemos

 

nustatyti asmenų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką ir išvykstančių iš jos, teisinės ir operatyvinės kontrolės sistemos veikimo sąlygas

2000 metai

 

 

3.6. užkirsti kelią teisėtai turimų ginklų panaudojimui nusikaltimams daryti

atlikti fizinių ir juridinių asmenų turimų ginklų ir sprogmenų inventorizaciją, patikrinti jų laikymo ir naudojimo sąlygas

1999–2001 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ginklų fondas, Aplinkos ministerija

kompleksinė operacija „Ginklas“

 

atlikti karinių vienetų ir sukarintųjų organizacijų ginklų ir sprogmenų inventorizaciją, patikrinti jų laikymo sąlygas, nustatyti galimus ginklų praradimo, neteisėto realizavimo, sunaikinimo, kitokius saugojimo, apskaitos bei panaudojimo faktus

1999–2001 metai

Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

informacinė analitinė medžiaga Lietuvos Respublikos Vyriausybei

3.7. patikrinti saugos tarnybų veiklą ir tobulinti teisinį šios veiklos reglamentavimą

patikrinti, kaip saugos tarnybos laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

informacinė analitinė medžiaga Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

parengti Detektyvinės ir apsauginės veiklos įstatymo projektą

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija

įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

3.8. užkirsti kelią nuteistųjų konsolidavimuisi bei organizaciniam integravimuisi nusikalstamais tikslais laisvės atėmimo vietose

pertvarkyti į kalėjimą Pravieniškių 1-osios sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijos teritorijoje esančius nenaudojamus pastatus

2000 metai

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

projekto parengimas, kolonijos pertvarkymas į kalėjimą

 

organizuoti 400 vietų kalėjimo statybą Vilniuje

2002 metai

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

projekto parengimas, statyba

 

parengti specializuotą grįžusių iš įkalinimo vietų asmenų socialinės adaptacijos ir probacijos programą

2003 metai

Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

programos parengimas

3.9. ieškoti naujų poveikio priemonių teisės pažeidėjui

išnagrinėti, ar tikslinga įstatymu įteisinti probacijos institutą, ir prireikus parengti teisės aktų projektus

1999–2001 metai

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

3.10. mažinti galimybes gauti pajamas už išpirktus vogtus automobilius – siekti, kad vogtą automobilį išpirkti būtų netikslinga

išnagrinėti užsienio valstybių patirtį ir prireikus pateikti pasiūlymus (teisės aktų projektus) dėl privalomojo autotransporto priemonių draudimo nuo vagysčių

1999 metai

Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

teisės aktų projektai

3.11. įtraukti kuo daugiau žmonių į kovą su organizuotu nusikalstamumu

organizuoti teisėsaugos institucijų, kariuomenės dalinių ir KASP padalinių sąveiką, kai vykdomos plataus masto kovos su organizuotu nusikalstamumu operacijos, parengti būtinus tokiai sąveikai užtikrinti teisės aktus ir išspręsti finansavimo klausimus

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Teisingumo ministerija

tikslinės priemonės, teisės aktų projektai

3.12. diegti mokslo ir technikos laimėjimus, padedančius atskleisti ir tirti organizuotus nusikaltimus

įsigyti lazerinę ir kitokią optinę techniką, skirtą pirštų atspaudų paieškai

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija, Teismo ekspertizės institutas

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

parengti reikiamas metodines rekomendacijas, organizuoti darbuotojų mokymą

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija, Teismo ekspertizės institutas

metodinės rekomendacijos

 

įdiegti genų inžinerijos laimėjimus, kad geriau būtų tiriami daiktiniai įrodymai ir identifikuojami asmenys, parengti reikiamą metodiką ir organizuoti darbuotojų mokymą

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija, Teismo ekspertizės institutas, Finansų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija

metodinės rekomendacijos

 

parengti pasiūlymus dėl melo detektoriaus naudojimo procesinėms ar operatyvinėms funkcijoms atlikti

1999–2002 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

3.13. užkardyti kompiuterinius nusikaltimus

parengti pasiūlymus dėl teisinių, organizacinių, techninių priemonių kompiuteriniams nusikaltimams užkardyti

2003 metai

Vidaus reikalų ministerija, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija, Teismo ekspertizės institutas

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei (teisės aktų projektai)

 

parengti metodines informacijos skelbimo „Interneto“ tinkle ribojimo rekomendacijas

2004 metai

Vidaus reikalų ministerija, Teismo ekspertizės institutas

pasiūlymai teisėsaugos institucijoms

3.14. nustatyti teisėsaugos institucijų darbuotojų, kovojančių su organizuotu nusikalstamumu, atrankos kriterijus

parengti teisės aktus, reglamentuojančius kadrų politikos principus, taikomus darbuotojams, kovojantiems su organizuotu nusikalstamumu

2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

teisės aktų projektai

3.15. suteikti pareigūnams, kovojantiems su organizuotu nusikalstamumu, daugiau socialinių garantijų

parengti pareigūnų, tiesiogiai vykdančių pareigas, susijusias su kova su organizuotu nusikalstamumu, darbo apmokėjimo ir skatinimo už pasiektus rezultatus tvarką

1999 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teismo ekspertizės institutas

teisės aktų projektai

 

parengti kitas socialines garantijas šiems pareigūnams reglamentuojančių teisės aktų projektus

2000 metai

 

 

3.16. kelti teisėtvarkos institucijų darbuotojų, kovojančių su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, kvalifikaciją

organizuoti šiems darbuotojams specialius kursus ir pratybas

 

parengti tokių kursų organizavimo metodinę medžiagą

 

nuolat organizuoti konsultacijas ir stažuotes šiems pareigūnams

1999–2005 metai

 

1999–2005 metai

 

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos teisės akademija, Teisės institutas, Teismo ekspertizės institutas, Vilniaus universitetas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

kursai ir pratybos, metodinės rekomendacijos

4. Priemonės liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugai nuo nusikalstamo poveikio tobulinti

4.1. spręsti teisines problemas, susijusias su liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga nuo nusikalstamo poveikio

išanalizuoti, įvertinti ir apibendrinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo taikymo praktiką

1999 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

rekomendacijų (informacinės medžiagos) teisėsaugos institucijoms pateikimas

 

parengti naujos redakcijos šį įstatymą

2000 metai

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

įstatymo projektas

4.2. tobulinti informacinį bei metodinį darbą liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio srityje

parengti metodinę medžiagą apie liudytojų, nukentėjusiųjų, jų šeimos narių ir artimųjų saugumo užtikrinimą atsižvelgiant į baudžiamosios, baudžiamojo proceso ir administracinės teisės teikiamas galimybes

2001 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, Lietuvos teisės akademija

metodinės rekomendacijos teisėsaugos institucijoms

4.3. gerinti analitinį ir kriminologinį darbą liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio srityje

išnagrinėti ir apibendrinti asmenų, verčiančių liudytojus ir nukentėjusiuosius atsisakyti parodymų, duoti melagingus parodymus ar juos keisti, traukimo baudžiamojon atsakomybėn praktiką

1999-2000 metai

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

pasiūlymai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatui

 

parengti priemones, užkertančias kelią laikomų areštinėse kaltinamųjų (įtariamųjų) ir kitų suinteresuotų asmenų, kuriais naudojamasi siekiant priversti liudytojus, nukentėjusiuosius, jų šeimos narius ir artimuosius atsisakyti parodymų ar juos keisti, kontaktams

2000 metai

Vidaus reikalų ministerija

rekomendacijų (informacinės medžiagos) teisėsaugos institucijoms pateikimas

4.4. kelti darbuotojų kvalifikaciją

organizuoti liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio darbuotojams specialius kursus ir pratybas, parengti kursų ir pratybų organizavimo metodines rekomendacijas

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos teisės akademija

kursai ir pratybos, metodinės rekomendacijos

4.5. kaupti lėšas, skirtas liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugai nuo nusikalstamo poveikio organizuoti, skatinti naujas asmenų draudimo formas

parengti liudytojų ir nukentėjusiųjų draudimo valstybės lėšomis sąlygas

2000 metai

Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

4.6. plėtoti bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio klausimais

parengti ir pasirašyti su užsienio valstybėmis dvišales ir daugiašales saugomo liudytojo ar nukentėjusiojo laikinojo gyvenimo jose tvarkos ir sąlygų sutartis

iki 2005 metų

Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija

sutarčių projektai

5. Antikorupcinės priemonės

5.1. pažinti korupcijos reiškinį

išanalizuoti ir įvertinti realią nusikaltimų, susijusių su korupcija, ir teistumo už juos būklę, struktūrą, kitimo tendencijas 1995–1998 metais, apibendrinti jų priežastis, sąlygas, numatyti prognozes, prevencijos kryptis, rengti strategines ir taktines priemones šiais klausimais

1999 metai

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos teisės akademija, Teisės institutas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras (prireikus sudaroma darbo grupė)

informacinė analitinė medžiaga

5.2. toliau rengti antikorupcinius teisės aktus

parengti įstatymų projektus: Politinių partijų finansavimo, Mokesčių kodekso, Lobizmo

1999–2005 metai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaromos darbo grupės

įstatymų projektai

5.3. tobulinti teisinę bazę

parengti policininko, teisėjo, prokuroro garbės (etikos) kodeksus

1999–2005 metai

Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (darbo grupė)

kodeksų projektai

5.4. sudaryti korupcijos prevencijos sąlygas

išanalizuoti praktiką ir parengti metodines rekomendacijas, kaip užtikrinti valstybės pareigūnų viešų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą

2000 metai

darbo grupė prie Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro

metodinės rekomendacijos

 

parengti Specialiųjų tyrimų tarnybos, kaip savarankiškos antikorupcinės institucijos, veiklos įstatymą

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija

įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

derinant teisės aktų projektus ir atliekant kriminologinę ekspertizę, įvertinti juos korupciniu požiūriu, kad visų pirma būtų nustatytos ir pašalintos iš jų teisinio reguliavimo spragos ir kolizijos

1999–2005 metai (nuolat)

Teisingumo ministerija, Teisės institutas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Finansų ministerija, Ūkio ministerija (ekspertų grupės)

analitinė pažyma

5.5. ugdyti visuomenės teisinę sąmonę antikorupciniu požiūriu

informuoti visuomenę apie antikorupcinių priemonių įgyvendinimą, nusikaltimus valstybės tarnybai, kitus nusikaltimus, susijusius su atliekančių viešas ar privačias funkcijas asmenų papirkinėjimu

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Teisingumo ministerija, kitos valstybės institucijos (pagal kompetenciją)

publikacijos spaudoje, radijo ir televizijos laidos

 

išnagrinėti užsienio valstybių patirtį ir prireikus pateikti pasiūlymus dėl viešojo administravimo atvirumo užtikrinimo

2000 metai

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija

pasiūlymai

5.6. veiksmingiau kovoti su korupcija techninėmis priemonėmis

išnagrinėti galimybę naudoti melo detektorių kadrų parinkimo, priėmimo į valstybės tarnybą klausimams spręsti

2003 metai

Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

5.7. kovoti su korupcija naujausiais užsienio valstybėse taikomais metodais

apibendrinti nusikaltimų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, kontrolės ir prevencijos organizavimo patirtį užsienio valstybėse

1999 metai

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Teisės institutas, Teismo ekspertizės institutas, Lietuvos teisės akademija, Vilniaus universitetas

informacinė medžiaga teisėsaugos institucijoms

6. Tarptautinio bendradarbiavimo priemonės

6.1. vadovautis Europos Sąjungos rekomendacijomis organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos klausimais

parengti papildomas priemones Europos Sąjungos III ramsčio sutarties 6 skyriaus 8 punktui „Policijos bendradarbiavimas“ įgyvendinti:

kovos su terorizmu

kovos su narkotikų gabenimu

kovos su sunkiais transnacionaliniais nusikaltimais

1999–2001 metai

Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

planas ir jo įgyvendinimo priemonės

 

įgyvendinti valstybių Europos Sąjungos narių ir Vidurio bei Rytų Europos valstybių kandidačių stojimo pakte numatytus principus (reikalavimus), susijusius su organizuotu nusikalstamumu (atsižvelgiant į Europos Tarybos 1997 m. balandžio 28 d.
(Nr. 97/C251/01) kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų planą)

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

teisės aktų ir specialių priemonių derinimas bei vykdymas

6.2. įgyvendinti bendrą Europos Sąjungos ir Europos Tarybos kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu pereinamojo laikotarpio valstybėse programą (OCTOPUS projektas)

parengti programos „Korupcija ir organizuoti nusikaltimai pereinamojo etapo valstybėse“ (Octopus) galutinių rekomendacijų įgyvendinimo priemones

1999–2001 metai

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija

planas ir jo įgyvendinimo priemonės

6.3. derinti kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija Baltijos valstybėse veiksmus

įsteigti bendrą Baltijos valstybių vidaus reikalų ministerijų ryšių karininkų tarybą

parengti pasiūlymus Baltijos Ministrų Tarybos Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės vyresniųjų pareigūnų komitetui (vidaus reikalų sistema) dėl veiksmų koordinavimo:

bendros kovos su automobilių vagystėmis programos įgyvendinimo naudojant palydovines sekimo sistemas

liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos programos rengimo bei vykdymo

keitimosi kovos su organizuotu nusikalstamumu informacija sistemos tobulinimo

pastangų glaudžiai bendradarbiauti vienodinant valstybių teisėdarą kovos su pinigų plovimu srityje

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija

atitinkamų dokumentų Baltijos Ministrų Tarybai parengimas

 

pasiūlymai komitetui

6.4. veiksmingiau kovoti su tarptautiniu terorizmu

inicijuoti prisijungimą prie Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su teroristiniais sprogdinimais

1999–2000 metai

Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

konvencijos pasirašymas

6.5. rūpintis glaudesniu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu kovojant su organizuotu nusikalstamumu

pasirašyti 1994 metais parafuotą Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu

1999 metai

Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

susitarimo pasirašymas

 

pasirašyti Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, nelegalia narkotikų apyvarta ir organizuotu nusikalstamumu sutartį

1999 metai

Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija

sutarties pasirašymas

6.6. rūpintis glaudesniu tarptautiniu bendradarbiavimu

vykdant Baltijos jūros valstybių Operatyvinio komiteto nutarimus, parengti pasiūlymus dėl bendradarbiavimo liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio srityje

1999–2003 metai

Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija

pasiūlymai komitetui

 

parengti pasiūlymus dėl Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro ir teisėsaugos institucijų pasikeitimo operatyvia informacija, kurios reikia su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija kovoti, sistemos tobulinimo

2001 metai

Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras

pasiūlymai Vidaus reikalų ministerijos vadovybei

 

parengti pasiūlymus dėl informacinės sąveikos su Europolu gerinimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija

1999–2000 metai

Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras

pasiūlymai Vidaus reikalų ministerijos vadovybei

 

organizuoti tarptautines konferencijas kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija tobulinimo klausimais

2000–2003 metai

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos teisės akademija, Vilniaus universitetas, Teisės institutas

konferencija, seminaras

7. Mokslinės metodinės ir kitokios priemonės, būtinos programos įgyvendinimui užtikrinti

7.1. kurti mokslines metodines bei prognostines prielaidas

vykdyti įgyvendinant programą organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos problemų mokslo tyrimus

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, Teisės institutas, Lietuvos teisės akademija, Vilniaus universitetas

moksliniai pasiūlymai, metodinės rekomendacijos teisėsaugos institucijoms

7.2. kaupti lėšas programai įgyvendinti

parengti Organizuoto nusikalstamumo bei korupcijos prevencijos fondo įstatymą, kitus teisės aktus, reguliuojančius programos priemonių įgyvendinimą, valdymą bei finansavimą

1999–2000 metai

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

įstatymo, kitų teisės aktų projektai

 

rengiant 1999–2005 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektus, numatyti lėšas programai įgyvendinti

1999-2004 metai

Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Teismo ekspertizės institutas, Teisės institutas, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, kiti programos priemonių vykdytojai

pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto

7.3. sukurti programos įgyvendinimo mechanizmą

rengti konkrečius programos priemonių įgyvendinimo planus, užtikrinti programos įgyvendinimą etapais

1999–2005 metai

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras kartu su Vidaus reikalų ministerija, kitais programos vykdytojais

planai

7.4. plėtoti valstybės institucijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų bendradarbiavimą vykdant programą

kasmet organizuoti vykdant programą dalyvaujančių institucijų atsakingų darbuotojų pasitarimus-seminarus, kuriuose būtų aptariamos aktualios organizuoto nusikalstamumo bei korupcijos prevencijos problemos

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija kartu su Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centru

pasitarimai, seminarai, informacinės medžiagos parengimas

7.5. užtikrinti programos dinamiškumą ir tobulinimą atsižvelgiant į kintančią situaciją

atsižvelgiant į konkrečią situaciją organizuotų nusikaltimų srityje, bendrą nusikalstamumo būklę, taip pat konkrečius poreikius, atlikti programos įgyvendinimo priemonių auditą ir rengti pasiūlymus dėl jų tikslinimo

1999–2005 metai

Vidaus reikalų ministerija kartu su Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centru

programos įgyvendinimo priemonių auditas, prireikus pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl jų tikslinimo

______________