1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) pakeitimo 1999 m. birželio 3 d. protokolas (1999 m. protokolas)

 

Laikantis 1980 m. gegužės 9 d. Berne pasirašytos Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (toliau – COTIF 1980) 6 straipsnio ir 19 straipsnio 2 dalies nuostatų, 1999 m. gegužės 26 d.–birželio 3 d. Vilniuje buvo surengta penktoji Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) Generalinė Asamblėja.

- Įsitikinusi tarpvyriausybinės organizacijos, kuri valstybės lygiu rūpinasi praktiškai visais tarptautinio vežimo geležinkeliais aspektais, reikalingumu ir naudingumu,

- manydama, kad tam OTIF yra tinkamiausia organizacija, nes COTIF 1980 yra taikoma 39 Europos, Azijos ir Afrikos valstybėse bei tų valstybių geležinkelio įmonėse,

- manydama, kad siekiant pritaikyti COTIF 1980 dabartiniams tarptautinio geležinkelių susisiekimo poreikiams reikia ją, ypač CIV vienodąsias taisykles ir CIM vienodąsias taisykles, plėtoti,

- manydama, kad saugumas gabenant pavojingus krovinius tarptautiniu geležinkelių transportu reikalauja transformuoti RID į viešosios teisės režimą, kurio taikymas nebepriklausytų nuo vežimo sutarties pagal CIM vienodąsias taisykles sudarymo,

- manydama, kad po Sutarties pasirašymo 1980 m. gegužės 9 d. daugelyje valstybių narių įvykusios politinės, ekonominės ir teisinės permainos turėtų paskatinti nustatyti ir parengti normas, kuriosbūtų vienodos ir aprėptų kitas tarptautiniam geležinkelių transportui svarbias teisės sritis,

- manydama, kad valstybės, atsižvelgdamos į ypatingus visuomenės interesus, turėtų priimti veiksmingesnes kliūčių, su kuriomis susiduria tarptautinis geležinkelių transportas, kirsdamas valstybių sienas, šalinimo priemones,

- manydama, kad tarptautinio geležinkelių susisiekimo labui svarbu esamus tarptautinius daugiašalius sutartis ir susitarimus geležinkelių transporto srityje priderinti prie šių dienų reikalavimų ir prireikus juos integruoti į šią Sutartį,

Generalinė Asamblėja nusprendė:

 

1 straipsnis

Sutarties nauja redakcija

 

COTIF 1980 yra keičiama pagal priede, kuris yra šio protokolo neatsiejama dalis, pateiktą redakciją.

 

2 straipsnis

Laikinasis depozitaras

 

§ 1. Vyriausybės depozitarės funkcijas, numatytas COTIF 1980 22–26 straipsniuose, nuo šio protokolo pateikimo pasirašyti iki jo įsigaliojimo atlieka OTIF, kaip laikinasis depozitaras.

§ 2. Laikinasis depozitaras praneša valstybėms narėms apie:

a) šio protokolo pasirašymus ir ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentų deponavimą,

b) datą, nuo kurios šis protokolas įsigalioja pagal jo 4 straipsnį

ir atlieka kitas depozitaro funkcijas, kurios yra numatytos 1969 m. gegužės 23 d. Vienos konvencijos dėl sutarčių teisės VII dalyje.

 

3 straipsnis

Pasirašymas. Ratifikavimas. Priėmimas. Patvirtinimas. Prisijungimas

 

§ 1. Šį protokolą valstybės narės gali pasirašyti iki 1999 m. gruodžio 31 d. Pasirašoma Berne laikinojo depozitaro būstinėje.

§ 2. Kaip numatyta COTIF 1980 20 straipsnio 1 dalyje, šis protokolas turi būti ratifikuojamas, priimamas arba patvirtinamas. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai kiek galima greičiau deponuojami laikinajam depozitarui.

§ 3. Valstybės narės, kurios per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą šio protokolo nepasirašė, taip pat valstybės, kurių paraiškos prisijungti prie COTIF 1980 pagal COTIF 23 straipsnio 2 dalį yra laikomos priimtomis, gali prisijungti prie šio protokolo iki jo įsigaliojimo deponuodamos laikinajam depozitarui prisijungimo dokumentą.

§ 4. Valstybės prisijungimas prie COTIF 1980 pagal COTIF 23 straipsnį, jei paraiška prisijungti buvo pateikta nuo šio protokolo pateikimo pasirašyti iki jo įsigaliojimo, laikomas prisijungimu ir prie COTIF 1980, ir prie Sutarties naujos redakcijos, kuri pateikiama šio protokolo priede.

 

4 straipsnis

Įsigaliojimas

 

§ 1. Šis protokolas įsigalioja pirmąją trečio mėnesio dieną pasibaigus tam mėnesiui, kai laikinasis depozitaras praneša valstybėms narėms apie dokumento, kuriuo įvykdomos COTIF 1980 20 straipsnio 2 dalies sąlygos, deponavimą. Valstybės, kurios penktosios Generalinės Asamblėjos sprendimo priėmimo metu buvo valstybės narės ir kurios narėmis išlieka tuo metu, kai įvykdomos šio protokolo įsigaliojimo sąlygos, laikomos valstybėmis narėmis pagal 20 straipsnio 2 dalį.

§ 2. Tačiau 3 straipsnis taikomas nuo to laiko, kai pateikiamas pasirašyti šis protokolas.

 

5 straipsnis

Pareiškimai ir išlygos

 

Šio protokolo priede pateikiamos Sutarties redakcijos 42 straipsnio 1 dalyje numatyti pareiškimai ir išlygos gali būti daromi arba pateikiami bet kuriuo metu, net iki šio protokolo įsigaliojimo. Tokie pareiškimai ir išlygos įsigalioja tada, kai įsigalioja šis protokolas.

 

6 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

§ 1. Vėliausiai praėjus šešiems mėnesiams nuo šio protokolo įsigaliojimo, OTIF generalinis sekretorius sušaukia Generalinę Asamblėją tam, kad būtų:

a) paskirti kitai kadencijai Administracinio komiteto nariai (šio protokolo priede pateikiamos COTIF redakcijos 14 straipsnio 2 dalies b punktas) ir tam tikrais atvejais priimti sprendimai dėl esamo Administracinio komiteto įgaliojimų pabaigos,

b) šešerių metų laikotarpiui nustatyta didžiausia leistina Organizacijos išlaidų suma kiekvienam finansiniam laikotarpiui (šio protokolo priede pateikiamos COTIF redakcijos 14 straipsnio 2 dalies e punktas), ir

c) tam tikrais atvejais išrinktas generalinis sekretorius (šio protokolo priede pateikiamos COTIF redakcijos 14 straipsnio 2 dalies c punktas).

§ 2. Vėliausiai praėjus trims mėnesiams nuo šio protokolo įsigaliojimo, OTIF generalinis sekretorius sušaukia Techninių ekspertų komitetą.

§ 3. Įsigaliojus šiam protokolui, pagal COTIF 1980 6 straipsnio 2 dalies b punktą nustatyti Administracinio komiteto įgaliojimai pasibaigia Generalinės Asamblėjos nustatytą dieną, kuri turi sutapti su Administracinio komiteto narių ir narių atstovų, kuriuos skiria Generalinė Asamblėja (šio protokolo priede pateikiamos COTIF redakcijos 14 straipsnio 2 dalies b punktas), galiojimų pradžia.

§ 4. Centrinės įstaigos generalinio direktoriaus, kuris eina šias pareigas šio protokolo įsigaliojimo metu, įgaliojimai pasibaigia tada, kai pasibaigia laikotarpis, kuriam jis buvo paskirtas pagal COTIF 1980 7 straipsnio 2 dalies d punktą. Įsigaliojus šiam protokolui, jis atlieka generalinio sekretoriaus funkcijas.

§ 5. Net po šio protokolo įsigaliojimo toliau taikomos atitinkamos COTIF 1980 6, 7 ir 11 straipsnių nuostatos dėl:

a) Organizacijos finansinės veiklos audito ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo,

b) valstybių narių galutinių įmokų Organizacijos išlaidoms nustatymo,

c) įmokų mokėjimo,

d) didžiausios leistinos Organizacijos išlaidų sumos penkerių metų laikotarpiui, nustatytos iki šio protokolo įsigaliojimo.

Šios straipsnio dalies a–c punktuose kalbama apie metus, kuriais įsigalioja šis protokolas, taip pat apie iki jų praėjusius metus.

§ 6. Valstybių narių galutinės įmokos, mokėtinos už metus, kuriais įsigalioja šis protokolas, apskaičiuojamos pagal COTIF 1980 11 straipsnio 1 dalį.

§ 7. Valstybės narės, kurios įmoka, apskaičiuota pagal šio protokolo priede pateikiamos Sutarties redakcijos 26 straipsnį, yra didesnė už 1999 metų įmoką, prašymu Generalinė Asamblėja gali tai valstybei nustatyti įmoką trejiems metams, einantiems po šio protokolo įsigaliojimo metų, laikydamasi šių principų:

a) pereinamojo laikotarpio įmokos nustatymo pagrindas – mažiausia įmoka pagal anksčiau minėto 26 straipsnio 3 dalį arba už 1999 m. mokėtina įmoka, jei pastaroji yra didesnė už mažiausią įmoką;

b) įmokos dydis nustatomas nuosekliai, bet ne daugiau kaip trimis etapais tol, kol susilygina su galutinės įmokos suma, apskaičiuota pagal anksčiau minėtą 26 straipsnį.

Ši nuostata netaikoma valstybėms narėms, kurios dar nėra sumokėjusios mažiausios įmokos, privalomos bet kuriuo atveju.

§ 8. Keleivių arba krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais tarp valstybių narių sutartims, sudarytoms pagal 1980 m. CIV vienodąsias taisykles arba 1980 m. CIM vienodąsias taisykles, net ir po šio protokolo įsigaliojimo taikomos tų sutarčių sudarymo metu galiojusios vienodosios taisyklės.

§ 9. Sutartims, sudarytoms iki šio protokolo įsigaliojimo, CUV vienodųjų taisyklių ir CUI vienodųjų taisyklių privalomosios nuostatos pradedamos taikyti praėjus vieneriems metams nuo šio protokolo įsigaliojimo.

 

7 straipsnis

Protokolo tekstai

 

§ 1. Šis protokolas sudaromas ir pasirašomas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Iškilus nesutarimams, vadovaujamasi tekstu prancūzų kalba.

§ 2. Vienos iš atitinkamų valstybių narių siūlymu Organizacija skelbia šio protokolo oficialius vertimus į bet kokią kitą kalbą, jei ta kalba yra valstybinė kalba mažiausiai dviejų valstybių narių teritorijose. Šie vertimai rengiami bendradarbiaujant su atitinkamų valstybių narių kompetentingomis tarnybomis.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti savo vyriausybių tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį protokolą.

Sudaryta 1999 m. birželio 3 d. Vilniuje po vieną originalų egzempliorių anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis; šie egzemplioriai deponuojami OTIF archyve. Patvirtintos kopijos išsiunčiamos kiekvienai valstybei narei.

Albanijos Respublikos vardu:

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu:

Vokietijos Federacinės Respublikos vardu:

Austrijos Respublikos vardu:

Belgijos Karalystės vardu:

Bosnijos ir Hercegovinos Respublikos vardu:

Bulgarijos Respublikos vardu:

Kroatijos Respublikos vardu:

Danijos Karalystės vardu:

Ispanijos Karalystės vardu:

Suomijos vardu:

Prancūzijos Respublikos vardu:

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vardu:

Graikijos vardu:

Vengrijos Respublikos vardu:

Irako vardu:

Irano Islamo Respublikos vardu:

Airijos Respublikos vardu:

Italijos Respublikos vardu:

Libano Respublikos vardu:

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu:

Lietuvos Respublikos vardu:

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės vardu:

Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vardu:

Maroko Karalystės vardu:

Monako Kunigaikštystės vardu:

Norvegijos Karalystės vardu:

Nyderlandų Karalystės vardu:

Lenkijos Respublikos vardu:

Portugalijos Respublikos vardu:

Rumunijos Respublikos vardu:

Slovakijos Respublikos vardu:

Slovėnijos Respublikos vardu:

Švedijos Karalystės vardu:

Šveicarijos Konfederacijos vardu:

Sirijos Arabų Respublikos vardu:

Čekijos Respublikos vardu:

Tuniso Respublikos vardu:

Turkijos Respublikos vardu:

______________