LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-234 „DĖL GYVULIŲ REGISTRAVIMO IR IDENTIFIKAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D-362

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Gyvulių registravimo ir identifikavimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2004, Nr. 157-5746):

1.1. Išdėstau 27 punktą taip:

„27. Visais atvejais gyvulių laikytojas atsakingas už tai, kad į kitą laikymo vietą arba bandą perkeliami gyvuliai būtų tinkamai suženklinti ir užregistruoti.“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 28 punktą.

1.3. Išdėstau 34 punktą taip:

„34. Apie gyvulio (gyvulių bandos) laikytojo pasikeitimą gyvulio netekęs asmuo per 7 dienas po įvykio praneša VMVT teritoriniam padaliniui, užpildydamas formą GZ-2, (GŽ-2a).“.

1.4. Išdėstau 37 punktą taip:

„37. Gyvulių laikytojas, gabendamas gyvulį į skerdyklą, apie gyvulio išvežimą praneša VMVT teritoriniam padaliniui pagal šios tvarkos 29 ar 33 punktą.“.

1.5. Išdėstau 52 punktą taip:

„52. Galvijui, aviai ar ožkai pametus ausų įsagą arba ausų įsagų įrašams tapus neįskaitomiems, gyvulių laikytojas per 3 dienas apie tai raštu informuoja VMVT teritorinį padalinį, nurodydamas pamestų arba tapusių neįskaitomais ausų įsagų skaičių ir įsagų numerius. VMVT teritorinis padalinys pildo Pamestų-atgamintų ausų įsagų registracijos žurnalą, įveda duomenis apie pamestus įsagus į CDB, užpildo formą GŽ-3 (8 priedas forma GŽ-3) ir teikia užsakymą ausų įsagų tiekėjui. Tiekėjas, per 3 darbo dienas atgaminęs užsakymo lape pateiktus įsagus, juos užregistruoja Pamestų-atgamintų ausų įsagų registracijos žurnale. Įsagų tiekėjas atgamintų įsagų numerius užregistruoja CDB ir atgamintus ausų įsagus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, paštu išsiunčia užsakymo lape nurodyto gyvulio laikytojo adresu. Apie įsagus pametusio gyvulio perženklinimą atgamintu įsagu gyvulio laikytojas per 7 dienas informuoja VMVT teritorinį padalinį.“.

1.6. Išdėstau 62 punktą taip:

„62. Gyvulių laikytojai, nesilaikantys šių taisyklių, netenka teisės į bet kokią paramą, teikiamą pagal tikslines gyvulininkystės ir gyvulių veislininkystės finansavimo programas.“.

1.7. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.8. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 3 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.9. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.10. Išdėstau nurodytųjų taisyklių 5 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo reikalavimų neatitinkančios formos gali būti naudojamos iki 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ


 

_____________ teritorinei valstybinei maisto ir        (Rajonas)       veterinarijos tarnybai

 

Gyvulių registravimo ir identifikavimo

taisyklių

2 priedas (forma GŽ-2)

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro2006 m. rugsėjo 15 d.

įsakymo Nr. 3D-362 redakcija)

 

PRANEŠIMAS APIE GYVULIŲ JUDĖJIMĄ IR PRIEAUGLIO ATSIVEDIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Užpildymo data)

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

GALVIJAI

AVYS

OŽKOS

KIAULĖS

 

PRIEŠ ĮVYKĮ

 

 

 

LAIKYTOJAS

___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas) (Pavardė/įmonės pavadinimas)

(Asmens/Įmonės kodas)

GYVENAMOJI VIETA

_______________________________

_______________________________

(Rajonas)

(Seniūnija)

 

_______________________________

_______________________________

 

(Vietovė)

(Gatvės pav., namo Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Valdos kodas)

 

 

 

 

(Telefonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas)

 

 

 

(Sąskaitos Nr.)

 

 

 

GYVULIO LAIKYMO VIETOS IR BANDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUOMENYS

(Laikymo vietos numeris)                      (Bandos numeris)

_____________

________________

________________

________________________________

(Rajonas)

(Seniūnija)

(Vietovė)

(Gatvės pav., namo Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvulio unikalus numeris

 

 

 

 

(Buvęs unikalus numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lyties kodas)

 

(Veislės kodas)

 

(Gimimo data)

 

 

Motinos unikalus numeris)

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įvykio pavadinimas)

(Įvykio kodas)

 

(Įvykio data)

 

(Ženklinimo data)

(Priežastis)

(Vet. įm. kodas)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiaulių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prieauglio unk. Nr.)

(Lyties kode

 

(Veislės kodas)

 

 

 

PO ĮVYKIO

 

 

 

LAIKYTOJAS

___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas) (Pavardė/įmonės pavadinimas)

(Asmens/Įmonės kodas)

GYVENAMOJI VIETA

_______________________________

_______________________________

(Rajonas)

(Seniūnija)

 

_______________________________

_______________________________

 

(Vietovė)

(Gatvės pav., namo Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Valdos kodas)

 

 

 

 

(Telefonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas)

 

 

 

(Sąskaitos Nr.)

 

 

 

GYVULIO LAIKYMO VIETOS IR BANDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUOMENYS

(Laikymo vietos numeris)                      (Bandos numeris)

_____________

________________

________________

_______________________________

(Rajonas)

(Seniūnija)

(Vietovė)

(Gatvės pav., namo Nr.)

 

 

Gyvulių laikytojas

(Parašas)                                                  (Vardas, pavardė)

 

Gyvulių ženklinimo paslaugas teikiantis asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens kodas)

 

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

______________


 

 

_____________ teritorinei valstybinei maisto ir        (Rajonas)       veterinarijos tarnybai

 

Gyvulių registravimo ir identifikavimo

taisyklių

2 priedas (forma GŽ-2a)

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro2006 m. rugsėjo 15 d.

įsakymo Nr. 3D-362 redakcija)

 

PRANEŠIMAS APIE GYVULIŲ JUDĖJIMĄ IR PRIEAUGLIO ATSIVEDIMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data)

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

GALVIJAI

AVYS

OŽKOS

KIAULĖS

 

Laikytojas

________________________________

Gyvulio laikymo vieta

 

 

(Vardas, pavardė/įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens kodas)

 

 

 

(Valdos kodas)

 

(Laikymo vietos numeris)

 

(Bandos numeris)

___________________

(Rajonas)

___________________________________

(Seniūnija)

_____________

(Rajonas)

_________________________

(Seniūnija)

___________________

(Vietovė)

___________________________________

(Gatvės pav., namo Nr.)

_____________

(Vietovė)

_________________________

(Gatvės pav., namo Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Telefonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas)

 

(Sąskaitos Nr.)

 

 

 

Laikytojas po įvykio

________________________________

Gyvulio laikymo vieta po įvykio

 

 

(Vardas, pavardė/įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Asmens kodas)

 

 

 

(Valdos kodas)

 

(Laikymo vietos numeris)

 

(Bandos numeris)

___________________

(Rajonas)

___________________________________

(Seniūnija)

_____________

(Rajonas)

_________________________

(Seniūnija)

___________________

(Vietovė)

___________________________________

(Gatvės pav., namo Nr.)

_____________

(Vietovė)

_________________________

(Gatvės pav., namo Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Telefonas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Banko kodas)

 

(Sąskaitos Nr.)

 

 

 

 

Eil. Nr.

Gyvulio

Įvykis

Prieauglis

Unikalus Nr.

Lytis

Veislė

Gimimo data

Pavadinimas

Kodas

Data

Priež.

Vet. įm. kodas

Lytis

Veislė

Unikalus Nr.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Buvęs unikalus numeris)

 

(Ženklinimo data)

 

 

 

 

Kiaulių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Motinos unikalus numeris)

 

Gyvulių laikytojas

 

 

 

Gyvulių ženklinimo paslaugas teikiantis asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

(Asmens kodas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Lapo numeris

 

 

 

 

GŽ-2 FORMOS TĘSINYS

 

Eil. Nr.

Gyvulio

Įvykis

Prieauglis

Unikalus Nr.

Lytis

Veislė

Gimimo data

Pavadinimas

Kodas

Data

Priež.

Vet. įm. kodas

Lytis

Veislė

Unikalus Nr.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvulių laikytojas

                                                                                             (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

______________

 


 

_____________ teritorinei valstybinei maisto ir        (Rajonas)       veterinarijos tarnybai

 

Gyvulių registravimo ir identifikavimo

taisyklių

2 priedas (forma GŽ-4)

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro2006 m. rugsėjo 15 d.

įsakymo Nr. 3D-362 redakcija)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

(Vet. priežiūros Nr.)

(Veterinarinės priežiūros įmonės pavadinimas)

(Laikymo vietos numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bandos numeris)

 

PRANEŠIMAS APIE LAIKINĄ GYVULIŲ LAIKYMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______________

Lapo Nr.

 

 

 

Galvijai

Avys

Ožkos

Kiaulės

(Užpildymo data)

 

Eil. Nr.

Atvykimas

Išvykimas

Gyvulio unikalus Nr.

Asmens/įmonės kodas Bandos kodas

Data

Gyvulių sk.

Asmens/įmonės kodas

Bandos kodas

Data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.