LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. sausio 23 d. Nr. 63

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089):

1. Išdėstyti 40 punktą taip:

40. Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai ir apskričių viršininkai atitinkamas veiklos ataskaitas pateikia Vyriausybei šio Reglamento ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.“.

2. Išdėstyti 49.8 punktą taip:

49.8. Lietuvos Respublikos trišale taryba (toliau vadinama – Trišalė taryba) – teisės aktų projektai aktualiais darbo, socialiniais ir ekonominiais klausimais, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarime dėl trišalio bendradarbiavimo. Jeigu teisės akto projektas buvo svarstytas Trišalėje taryboje, kartu su teisės akto projektu Vyriausybei teikiamos Trišalės tarybos išvados;“.

3. Papildyti IX skyrių šiuo III skirsniu:

 

III. ATSISKAITYMAS VYRIAUSYBEI

 

1671. Ministrai iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikia Vyriausybei:

1671.1. ministerijos metinę veiklos ataskaitą;

1671.2. informaciją apie Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymą;

1672. Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai:

1672.1. iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikia Vyriausybei Vyriausybės įstaigos ar kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos metinę veiklos ataskaitą, jeigu įstatymai ar Vyriausybės nutarimai nenustato kitaip;

1672.2. ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. pateikia Vyriausybei informaciją už I pusmetį apie padėtį Vyriausybės įstaigos ar kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos kompetencijos srityje, kuri prireikus svarstoma Vyriausybės pasitarime;

1672.3. informuoja Vyriausybę, jeigu Vyriausybės įstaigos ar kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos kompetencijos srityje vykstantys procesai gali sukelti neigiamas ekonomines, finansines ar kitokias pasekmes valstybei ar konkrečioms socialinėms grupėms, teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų neigiamiems procesams įveikti.

1673. Apskričių viršininkai metines veiklos ataskaitas Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1184 „Dėl apskrities viršininko atskaitingumo“ (Žin., 2003, Nr. 92-4156) nustatytais terminais ir tvarka.

1674. Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai ir apskričių viršininkai teikia Vyriausybei veiklos ataskaitas pagal ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijos ir apskrities viršininko veiklos ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 727 (Žin., 2002, Nr. 53-2072).“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS