LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. 685 „DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO DUOMENŲ IR GYVENAMOSIOS VIETOS NETURINČIŲ ASMENŲ APSKAITOS TVARKYMO FUNKCIJOS PERDAVIMO SAVIVALDYBĖMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. liepos 11 d. Nr. 731

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijos perdavimo savivaldybėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-2994, Nr. 115-4374), ir išdėstyti priedo 17 punktą taip:

„17.

Pateikti Finansų ministerijai išlaidų, susijusių su pasirengimu atlikti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją, skaičiavimus. Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais

iki 2007 m. rugsėjo 15 d.

savivaldybės.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis vidaus reikalų ministrą                                  Petras Baguška

______________