LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL JŪRININKŲ UŽ DARBĄ LAIVO REISO METU GAUTŲ PAJAMŲ NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 6 d. Nr. 277

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 86-3694) 5 punktu,

1. Tvirtinu Jūrininkų už darbą laivo reiso metu gautų pajamų nustatymo tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 277

 

JŪRININKŲ UŽ DARBĄ LAIVO REISO METU GAUTŲ PAJAMŲ NUSTATYMO TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja pajamų, kurias jūrininkai gauna už darbą laivo reiso metu, nustatymą.

2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Laivas – savaeigis arba nesavaeigis plaukiojantis statinys, turintis pavadinimą, įgulą ir valstybės vėliavą. Laivu taip pat laikomas žvejybos laivas, pritaikytas verslinei žvejybai.

Jūrininkas – laivo įgulos narys, pagal darbo arba jo esmę atitinkančią sutartį pasamdytas dirbti laive.

Laivo reisas – laivo kelionė iš vieno uosto į kitą, nesvarbu, ar laivas veža krovinį arba keleivius, ar plaukia be jų. Į laivo reisą taip pat įskaitomas laikas, kurio reikia uoste kroviniui į laivą pakrauti ar iš jo iškrauti arba keleiviams įlaipinti ar išlaipinti. Laivo reisu taip pat laikoma žvejybos laivo kelionė nuo išplaukimo iš uosto iki pirminio žuvų pardavimo.

Pirminis žuvų pardavimas – pirminis didmeninis uoste iškrautų žuvų pardavimas arba pardavimas iš žvejybos ir kitų žuvis gabenančių laivų.

3. Jūrininkų pajamoms, gautoms už darbą laivo reiso metu, priskiriama:

3.1. darbo užmokestis, įskaitant priedus ir priemokas, už darbą laivo reiso metu;

3.2. darbo užmokestis už laisvadienius, gautus už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo reiso metu;

3.3. už kasmetines atostogas, suteiktas už darbą laivo reiso metu, priklausantis darbo užmokestis;

3.4. už nepanaudotas kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo reiso metu, priklausanti kompensacija;

3.5. ligos pašalpos (jūrininkui susirgus laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo reiso metu, per laisvadienius, gautus už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo reiso metu).

______________