LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministrO IR

Lietuvos Respublikos SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASKYRIMO

 

2010 m. liepos 28 d. Nr. A1-376/V-676

Vilnius

 

Vadovaudamiesi 2004 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ (Žin., 2004, Nr. 111-4123) 2 dalimi ir siekdami užtikrinti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72; toliau vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 883/2004) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1; toliau vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 987/2009), įgyvendinimą:

1. S k i r i a m e šias institucijas, atsakingas už Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatų įgyvendinimą:

 

Nr.

Socialinės apsaugos sritis

Institucija

1.

Kompetentingos valdžios institucijos

1.1.

Išmokos pinigais, taikytinos teisės nustatymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.2.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Sveikatos apsaugos ministerija

2.

Kompetentingos įstaigos

2.1.

Ligos išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

2.2.

Ilgalaikės priežiūros išmokos pinigais

Savivaldybių administracijos

2.3.

Ligos išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos), įskaitant ilgalaikės priežiūros išmokas natūra

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2.4.

Dėl sprendimo dėl planinio gydymo kitoje valstybėje priėmimo

Sveikatos apsaugos ministerija

2.5.

Dėl dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra (sveikatos priežiūros paslaugas)

Teritorinės ligonių kasos

2.6.

Motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

2.7.

Motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2.8.

Išmokos pinigais dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

2.9.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2.10.

Netekto darbingumo, senatvės, našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

2.11.

Nedarbo išmokos

Teritorinės darbo biržos

2.12.

Išmokos šeimai

Savivaldybių administracijos

2.13.

Išmokos mirties atveju

Savivaldybių administracijos

2.14.

Taikytinos teisės nustatymas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

2.15.

Nedarbingumo lygio nustatymas, skiriant išmokas asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje narėje

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

3.

Gyvenimo ir(ar) buvimo vietos įstaigos

3.1.

Ligos išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.2.

Ilgalaikės priežiūros išmokos pinigais

Savivaldybių administracijos

3.3.

Ligos išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos), įskaitant ilgalaikės priežiūros išmokas natūra

Teritorinės ligonių kasos

3.4.

Motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.5.

Motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Teritorinės ligonių kasos

3.6.

Išmokos pinigais dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.7.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Teritorinės ligonių kasos

3.8.

Netekto darbingumo, senatvės, našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

3.9.

Nedarbo išmokos

Teritorinės darbo biržos

3.10.

Išmokos šeimai

Savivaldybių administracijos

3.11.

Išmokos mirties atveju

Savivaldybių administracijos

4.

Susižinojimo tarnybos

4.1.

Ligos išmokos pinigais, įskaitant ilgalaikės priežiūros išmokas pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

4.2.

Ligos išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos), įskaitant ilgalaikės priežiūros išmokas natūra

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4.3.

Motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės išmokos pinigais

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

4.4.

Motinystės ir lygiavertės tėvystės išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4.5.

Išmokos pinigais dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

4.6.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4.7.

Netekto darbingumo, senatvės, našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

4.8.

Nedarbo išmokos

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

4.9.

Išmokos šeimai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

4.10.

Išmokos mirties atveju

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

5.

Prieigos centrai

5.1.

Išmokos pinigais, taikytinos teisės nustatymas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

5.2.

Išmokos natūra (sveikatos priežiūros paslaugos)

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

2. Šiame įsakyme vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Reglamente (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamente (EB) Nr. 987/2009 vartojamų sąvokų reikšmes.

3. Į p a r e i g o j a m e Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją koordinuoti institucijų, įgyvendinančių Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nuostatas, veiklą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras            Donatas Jankauskas

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys