LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. birželio 28 d. Nr. 194

Vilnius

 

Papildau Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 (Žin., 2002, Nr. 49-1906), 10 punktu:

10. denatūruotas dehidratuotas etilo alkoholis,

pagamintas laikantis Denatūruoto dehidratuoto

etilo alkoholio techninio reglamento, patvirtinto

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 448 (Žin., 2001, Nr. 5-147)“.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ