LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS TEISINES BEI TECHNINES PASLAUGAS DYDŽIŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1999 m. liepos 22 d. Nr. 200

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1998, Nr. 49-1329) 19 straipsniu, iš dalies pakeičiu Notarų imamo atlyginimo už atliekamus notarinius veiksmus ir teikiamas teisines bei technines paslaugas dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 1998, Nr. 56-1571) ir išdėstau 31 punktą taip:

31. Už vekselių ir čekių protestavimą bei vykdomųjų įrašų

pagal notaro užprotestuotus arba neprotestuotinus

vekselius ir čekius darymą:

31.1. už vekselių ir čekių protestavimą 50 Lt

31.2. už vykdomųjų įrašų pagal notaro užprotestuotus arba 0,5 procento nuo išieškomos

neprotestuotinus vekselius ir čekius darymą sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                   GINTARAS BALČIŪNAS

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos

finansų ministras

J. Lionginas

1999 m. liepos 21 d.