LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ

 

2001 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1031

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984, Nr. 113-3606; 2001, Nr. 56-1983) 47 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Ūkio ministerijai:

1.1. parengti ir iki 2001 m. spalio 15 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti šiuos teisės aktus:

1.1.1. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisykles;

1.1.2. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą;

1.1.3. veiklų elektros energetikos sektoriuje, kurioms reikalingas leidimas, sąrašą;

1.1.4. Elektros energijos importo sąlygas;

1.1.5. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, pirkimo skatinimo tvarką;

1.1.6. Elektros energetikos objektų pripažinimo valstybinės reikšmės energetikos objektais tvarką;

1.2. parengti ir iki 2001 m. gruodžio 1 d. patvirtinti ir paskelbti „Valstybės žiniose“ šiuos teisės aktus:

1.2.1. Prekybos elektros energija taisykles;

1.2.2. Elektros tinklų kodeksą;

1.2.3. Leidimų veikloms elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisykles;

1.2.4. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles;

1.2.5. Aprūpinimo elektros energija nutraukimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, detalias sąlygas ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarką;

1.2.6. Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisykles;

1.3. peržiūrėti šiuos galiojančius teisės aktus ir patvirtinti jų pakeitimus ar naują redakciją:

1.3.1. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles;

1.3.2. Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatus;

1.3.3. Elektros įrenginių įrengimo taisykles;

1.3.4. Saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius.

2. Pasiūlyti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dalyvauti rengiant 1.1.1, 1.1.4 ir 1.2.5 punktuose nurodytų teisės aktų projektus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA

______________