LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO

3.14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. birželio 22 d. Nr. XI-937

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 3.14 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 3.14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „trejais“ įrašyti žodį „dvejais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Norinčio tuoktis, tačiau neturinčio aštuoniolikos metų asmens prašymu teismas supaprastinto proceso tvarka turi teisę sumažinti tokio asmens santuokinį amžių, bet ne daugiau kaip dvejais metais.“

2. 3.14 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „penkiolikos“ įrašyti žodį „šešiolikos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Nėštumo atveju teismas gali leisti tuoktis asmeniui, nesulaukusiam šešiolikos metų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________