LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUTARTIS

DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė,

siekdamos užtikrinti apsaugą visos įslaptintos informacijos, kuriai vienos iš Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos arba jos nurodymu buvo suteikta slaptumo žyma ir kuri buvo perduota kitai Susitariančiajai Šaliai tik per tam įgaliotas institucijas ar įstaigas, siekiant įgyvendinti valstybės valdymo reikalavimus arba vykdant valstybines sutartis/ užsakymus su valstybinėmis ar privačiomis abiejų valstybių struktūromis;

norėdamos sukurti įslaptintos informacijos abipusės apsaugos nuostatas, kurios privalo galioti visiems tarp Susitariančiųjų Šalių sudaromiems bendradarbiavimo susitarimams ir teikiamiems užsakymams, kurių vykdymas yra susijęs su pasikeitimu įslaptinta informacija,

susitarė:

 

1 straipsnis

Sąvokos ir jų atitikmenys

 

1) Šioje Sutartyje įslaptinta informacija suprantama taip:

saugant valstybės interesus privalomai įslaptintini faktai, objektai ir žinios nepriklausomai nuo jų raiškos ir fiksavimo formų. Informacijai, atsižvelgdama į būtiną jos apsaugos lygį, oficiali tarnyba ar jos įgaliota institucija suteikia slaptumo žymas.

2) Susitariančiosios Šalys nustato tokius slaptumo žymų atitikmenis:

Lietuvos Respublika: Vokietijos Federacinė Respublika:

SLAPTAI GEHEIM

SLAPTAI VS-VERTRAULICH

NAUDOTIS TARNYBOJE VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Lietuvos pusė papildomai nurodys, kada įslaptintai informacijai su žyma „SLAPTAI“ yra teiktina atitinkama vokiška žyma „GEHEIM“ arba „VS-VERTRAULICH“.

3) Įslaptintai informacijai, ženklinamai žyma „NAUDOTIS TARNYBOJE“/“VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“, netaikomi 2 straipsnio 3 punktas, 3 straipsnis, 4 straipsnis, 6 straipsnio 1 punktas, taip pat 7 straipsnis.

 

2 straipsnis

Valstybės vidaus priemonės

 

1) Laikydamosi savo įstatymų, Susitariančiosios Šalys imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apsaugota šios Sutarties pagrindu joms perduota arba užsakymo vykdymo metu pas jo vykdytoją susikaupusi įslaptinta informacija. Jos garantuoja tokios įslaptintos informacijos ne žemesnio lygio apsaugą už tą, kuri yra taikoma savai atitinkama slaptumo žyma paženklintai įslaptintai informacijai.

2) Susitariančiosios Šalys neatskleis įslaptintos informacijos trečiosioms šalims be išankstinio slaptumo žymos suteikimą inicijavusios institucijos sutikimo nepriklausomai nuo Susitariančiųjų Šalių nacionalinių nuostatų, numatančių įslaptintos informacijos slaptumo žymų pakeitimą arba jų panaikinimą. Įslaptinta informacija naudojama tik išimtinai nurodytu tikslu. Įslaptinta informacija gali būti prieina tik tiems asmenims, kuriems būtina su ja susipažinti vykdant tiesiogines pareigas.

3) Įslaptinta informacija gali būti prieinama tik tiems asmenims, kuriems suteikta tokia teisė. Tokia teisė asmeniui yra suteikiama po jo patikimumo patikrinimo, kuris turi būti toks pat griežtas, kaip ir suteikiant teisę susipažinti su atitinkama slaptumo žyma pažymėta nacionaline įslaptinta informacija.

4) Susitariančiosios Šalys garantuoja, kad jų valstybių teritorijose bus vykdomi būtini slaptumo užtikrinimo patikrinimai ir laikomasi šios Sutarties nuostatų.

 

3 straipsnis

Su įslaptinta informacija susijusių užsakymų rengimas

 

Jei viena Susitariančioji Šalis ketina pateikti su įslaptinta informacija susijusį užsakymą vykdytojui, esančiam kitos Susitariančiosios Šalies valstybės teritorijoje, arba ji įpareigoja užsakymo vykdytoją tai atlikti jos valstybės teritorijoje, prieš tai ji turi gauti tos kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos garantiją, kad numatyto užsakymo vykdytojo patikimumas pagal atitinkamą informacijos įslaptinimo lygį yra patikrintas ir kad jis turi atitinkamas apsaugos priemones, kurios užtikrintų reikiamą įslaptintos informacijos apsaugą. Pateikiamoje garantijoje turi būti laiduojama, kad patikrintojo užsakymo vykdytojo slaptumo apsauga atitinka valstybės vidaus slaptumo apsaugos normas ir kad yra kontroliuojama vyriausybės.

 

4 straipsnis

Su įslaptinta informacija susijusių užsakymų vykdymas

 

1)Institucija, atsakinga už užsakovą, turi užtikrinti, kad visai užsakymo vykdymo metu perduotai arba susikaupusiai įslaptintai informacijai būtų nustatytos atitinkamos slaptumo žymos. Kitos Susitariančiosios Šalies institucijos, atsakingos už užsakymo vykdytoją, prašymu pastaroji pateikia jai visų įslaptintos informacijos slaptumo žymų sąrašą (įslaptintos informacijos slaptumo žymų sąrašas). Šiuo atveju pastaroji institucija informuoja kitos Susitariančiosios Šalies instituciją, atsakingą už užsakymo vykdytoją, kad užsakymo vykdytojas įsipareigojo užsakovui, kad jis, naudodamasis jam patikėta įslaptinta informacija, pripažins savo valstybės vyriausybės nustatytas slaptumo apsaugos taisykles ir pareikalavus su kompetentinga savo valstybės institucija pasirašys atitinkamą įsipareigojimą (įsipareigojimas išsaugoti slaptumą).

2) Kai institucija, atsakinga už užsakymo vykdytoją, paprašo ir gauna iš institucijos, atsakingos už užsakovą, įslaptintos informacijos slaptumo žymų sąrašą, ji turi raštu patvirtinti apie sąrašo gavimą ir šį sąrašą pateikti užsakymo vykdytojui.

3) Institucija, atsakinga už užsakymo vykdytoją, turi visais atvejais garantuoti, kad užsakymo vykdytojas sutinkamai su jo įsipareigojimu išsaugoti slaptumą su ta slaptai saugotina užsakymo medžiagos dalimi elgsis taip pat kaip su jo valstybės atitinkama slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija, vadovaudamasis jam pateiktu įslaptintos informacijos slaptumo žymų sąrašu.

4) Tuo atveju, jei, kompetentingai institucijai sutikus, sudaromi papildomi su įslaptinta informacija susiję užsakymai, atitinkamai taikomi šio straipsnio 1 – 3 punktai.

5) Susitariančiosios Šalys turi užtikrinti, kad su įslaptinta informacija susijęs užsakymas bus pateiktas arba kad įslaptinti daliniai užsakymo vykdymo darbai bus pradėti tik po to, kai užsakymo vykdytojas užtikrins būtiną slaptumo apsaugą arba galės ją laiku užtikrinti.

 

5 straipsnis

Slaptumo žymos

 

1) Perduota įslaptinta informacija už jos gavėją atsakingos institucijos arba jos nurodymu yra žymima atitinkamomis nacionalinėmis slaptumo žymomis pagal 1 straipsnio 2 punktą.

2) Turi būti žymima ir ta įslaptinta informacija, kuri susikaupia gavėjo valstybėje, vykdant su įslaptinta informacija susijusius užsakymus arba darant jos kopijas.

3) Slaptumo žymas keičia arba panaikina ta institucija, kuri atsako už įslaptintos informacijos gavėją, kai to reikalauja valstybės – informacijos siuntėjos kompetentinga institucija. Valstybės – siuntėjos kompetentinga institucija turi prieš 6 savaites pranešti kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingai institucijai apie savo ketinimą pakeisti arba panaikinti įslaptintos informacijos slaptumo žymą.

 

6 straipsnis

Įslaptintos informacijos siuntimas

 

1) Įslaptinta informacija iš vienos valstybės į kitą turi būti siunčiama per diplomatinius ar karinius kurjerius. Kompetentinga institucija patvirtina įslaptintos informacijos gavimo faktą ir, laikydamasi nacionalinių įslaptintos informacijos apsaugos nuostatų, perduoda ją gavėjui.

2) Kompetentingos institucijos gali aiškiai apibrėžtu tikslu – bendrai ar nustatant apribojimus – susitarti, kad įslaptinta informacija gali būti siunčiama pagal 3 punkte nustatytas sąlygas kitokiu būdu – ne per diplomatinius ar karinius kurjerius, jeigu kurjerių panaudojimas galėtų labai apsunkinti persiuntimą.

3) 2 punkte nurodytais atvejais būtina, kad:

- informacijos gabentojas būtų įgaliotas prieiti prie atitinkamo slaptumo žymų įslaptintos informacijos;

- išsiunčiamos įslaptintos informacijos sąrašas liktų siuntėjo įstaigoje; vienas šio sąrašo egzempliorius būtų įteiktas gavėjui, kad šis jį toliau perduotų kompetentingai institucijai;

- įslaptinta informacija būtų supakuota pagal toje šalyje galiojančius reikalavimus;

- įslaptinta informacija būtų įteikiama, patvirtinant apie jos gavimą;

- gabentojas turėtų kurjerio pažymėjimą, išduotą už siunčiančiąją ar gaunančiąją įstaigą atsakingos saugumo institucijos.

4) Jei gabenamas didelis įslaptintos informacijos kiekis, kiekvienu konkrečiu atveju kompetentingos institucijos turi suderinti transporto priemones, transportavimo maršrutus ir apsaugą.

5) Įslaptinta informacija su slaptumo žyma „NAUDOTIS TARNYBOJE“/“VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje esančiam gavėjui gali būti siunčiama paštu.

 

7 straipsnis

Vizitai

 

1) Vienos Susitariančiosios Šalies lankytojams leidžiama susipažinti su kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje esančia įslaptinta informacija arba lankytis objektuose, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija, tik gavus išankstinį kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos leidimą. Toks leidimas suteikiamas tik asmenims, kuriems po privalomo jų patikimumo patikrinimo buvo suteikta teisė naudotis įslaptinta informacija.

2) Lankytojai turi pateikti prašymą Susitariančiosios Šalies, į kurios teritoriją jie vyksta, kompetentingai institucijai, vadovaudamiesi tos Susitariančiosios Šalies teritorijoje galiojančiomis nuostatomis. Abiejų Šalių kompetentingos institucijos informuoja viena kitą apie tokių prašymų pateikimo detales ir užtikrina duomenų apie asmenis apsaugą.

 

8 straipsnis

Įslaptintos informacijos apsaugos nuostatų pažeidimai

 

1) Jei įslaptintos informacijos atskleidimas yra neišvengiamas, kyla įtarimas arba žinoma, kad ji gali būti arba yra atskleista, apie tai būtina nedelsiant pranešti kitai Susitariančiajai Šaliai.

2) Įslaptintos informacijos apsaugos nuostatų pažeidimus, vadovaujantis savo valstybės įstatymais bei teisės aktais, turi ištirti bei imtis kitų teisinių veiksmų atitinkamos Šalies kompetentingos institucijos bei teismai, turintys tam įgaliojimus. Esant prašymui, kita Šalis privalo paremti šiuos tyrimus bei turi būti informuota apie jų rezultatus.

 

9 straipsnis

Išlaidos, susijusios su įslaptintos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimu

 

Vienos Susitariančiosios Šalies institucijų išlaidų, susijusių su apsaugos priemonių įgyvendinimu, kita Susitariančioji Šalis nekompensuoja.

 

10 straipsnis

Kompetentingos institucijos

 

Susitariančiosios Šalys viena kitą informuos apie jų institucijas, atsakingas už šios Sutarties įgyvendinimą.

 

11 straipsnis

Santykis su kitais susitarimais

 

Bet kurie kiti tarp Susitariančiųjų Šalių anksčiau sudaryti susitarimai dėl įslaptintos informacijos apsaugos lieka galioti, jei jų nuostatos neprieštarauja šiai Sutarčiai.

 

12 straipsnis

Konsultacijos

 

1) Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos turi atsižvelgti į kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje galiojančias įslaptintos informacijos apsaugos nuostatas.

2) Siekdamos užtikrinti glaudų Šalių bendradarbiavimą įgyvendinant šią Sutartį, kompetentingos institucijos, vienai iš jų paprašius, viena kitą konsultuos.

3) Viena Susitariančioji Šalis turi leisti kitos Susitariančiosios Šalies nacionalinio saugumo tarnybai arba kitai savitarpio susitarimu nurodytai institucijai apsilankyti savo teritorijoje, kad su jos kompetentingomis saugumo institucijomis būtų galima aptarti su iš kitos Susitariančiosios Šalies gautos įslaptintos informacijos apsauga susijusius metodikos ir įrangos klausimus. Kiekviena Susitariančioji Šalis turi vizituojančiai institucijai padėti įsitikinti, ar jos kitai Susitariančiajai Šaliai perduota įslaptinta informacija yra tinkamai apsaugota. Abipusių vizitų detalios procedūros ir sąlygos bus nustatytos kompetentingų institucijų susitarimu.

 

13 straipsnis

Sutarties įsigaliojimas, trukmė, pakeitimai ir denonsavimas

 

1) Ši Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė praneša Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybei, kad įvykdytos nacionalinės jos įsigaliojimo prielaidos. Sutartis įsigalioja tokio pranešimo gavimo dieną.

2) Ši Sutartis sudaroma neapibrėžtam laikotarpiui.

3) Kiekviena Susitariančioji Šalis gali bet kuriuo metu raštu pateikti pasiūlymus dėl šios Sutarties pakeitimo. Jei viena Susitariančioji Šalis pateikia tokį pasiūlymą, Susitariančiosios Šalys pradeda derybas dėl Sutarties pakeitimo.

4) Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šią Sutartį, apie tai prieš 6 mėnesius raštu pranešdama diplomatiniais kanalais. Šią Sutartį denonsavus, visa perduota arba pas užsakymo vykdytoją susikaupusi įslaptinta informacija, vadovaujantis šios Sutarties 2 straipsniu, turi būti laikoma įslaptinta tol, kol to reikalauja jai suteikta slaptumo žyma.

 

Sudaryta Vilniuje 1998 m. kovo 5 d. dviem egzemplioriais lietuvių ir vokiečių kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią.

 

Lietuvos Respublikos

Vokietijos Federacinės

Vyriausybės vardu

Respublikos Vyriausybės vardu

______________