LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 1999 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. 97 „DĖL ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJAVIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. gruodžio 8 d. Nr. 718

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 66 – 1572; 1998, Nr. 109-2995),

1. Iš dalies keičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ (Žin., 1999, Nr. 23 – 670) 1 priedo 7.3 punktą ir išdėstau jį taip:

7.3. Sprendimą dėl įstaigos veiklos vertinimo vietoje priima Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM, suderinusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija“.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Radavičiui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras                                                      Vinsas Janušonis