LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRANEŠIMO APIE SPALVOTŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ, SKIRTŲ IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į KITAS VALSTYBES, KROVIMĄ Į TRANSPORTO PRIEMONES TVARKOS APRAŠO IR FORMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. rugsėjo 2 d. Nr. 5-V-690

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 72-3612) 2 straipsnio 4 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymą“ (Žin., 2010, Nr. 102-5259):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Pranešimo apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones tvarkos aprašą;

1.2. Pranešimo teritorinei policijos įstaigai apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones formą.

2. Pavedu teritorinių policijos įstaigų viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Policijos generalinis komisaras                              Vizgirdas Telyčėnas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2010 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. 5-V-690

 

PRANEŠIMO APIE SPALVOTŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ, SKIRTŲ IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į KITAS VALSTYBES, KROVIMĄ Į TRANSPORTO PRIEMONES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimo apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato supirkėjų duomenų apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones pateikimo teritorinėms policijos įstaigoms, kurių veiklos teritorijoje yra vieta, iš kurios šis laužas ir atliekos bus kraunamos, tvarką.

2. Pranešimo apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones forma (toliau – Pranešimas) (priedas) užpildoma ir pateikiama teritorinei policijos įstaigai, kurios veiklos teritorijoje yra vieta, iš kurios spalvotųjų metalų laužas ir atliekos bus kraunamos.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatyme (Žin., 2010, Nr. 72-3612) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRANEŠIMO PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKA

 

4. Pranešime teritorinei policijos įstaigai, kurios veiklos teritorijoje yra vieta, iš kurios bus kraunamas spalvotųjų metalų laužas ir atliekos (toliau – krovinys), skirtos išvežti iš Lietuvos Respublikos, supirkėjas privalo nurodyti:

4.1. pranešimo užpildymo datą ir vietą;

4.2. supirkėjo pavadinimą arba vardą, pavardę;

4.3. supirkėjo Lietuvos juridinio asmens įregistravimo į Juridinių asmenų registrą kodą arba fizinio asmens kodą;

4.4. supirkėjo buveinės arba gyvenamosios vietos adresą. Adresai rašomi vadovaujantis Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), nustatyta tvarka. Adresą sudaro tokie struktūriniai elementai: savivaldybės, miesto, seniūnijos, miestelio arba kaimo, gatvės pavadinimas, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris;

4.5. supirkėjo kontaktinius duomenis: telefono kodą ir numerį, fakso kodą ir numerį, elektroninio pašto adresą;

4.6. krovinį identifikuojančius duomenis: svorį, netauriųjų metalų laužo ir atliekų sudėtį, vertę ir t. t.;

4.7. transporto priemones, į kurias bus kraunamas ir kuriomis bus išvežamas krovinys iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, ir jų identifikacinius numerius;

4.8. krovinio vežėjo duomenis;

4.9. tikslią krovinio pakrovimo į transporto priemones vietą;

4.10. tikslią datą ir laiką, kada krovinys transporto priemonėmis bus išvežtas iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes;

4.11. krovinio paskirties vietą ir gavėją;

4.12. duomenis apie asmenis (vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento pavadinimas, serija ir išdavimo data), iš kurių buvo supirktas spalvotųjų metalų laužas ir atliekos.

5. Supirkėjas nurodytus duomenis surašo į Pranešimą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (krovinio išvežimo diena neįskaitoma) pateikia teritorinei policijos įstaigai, kurios veiklos teritorijoje yra vieta, iš kurios krovinys bus kraunamas ir išvežamas iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes.

6. Teritorinėje policijos įstaigoje gautas Pranešimas registruojamas. Pareigūnas, nustatęs, kad pateikti ne visi reikiami duomenys, turi teisę reikalauti papildomos informacijos. Supirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, pateikti reikiamą informaciją.

7. Nustatytu laiku nepateikus informacijos, supirkėjas gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 187 straipsnį.

8. Supirkėjas, Apraše nurodytu terminu ir tvarka teritorinei policijos įstaigai nepateikęs Pranešimo, gali būti baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1932 straipsnio nuostatas už netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi supirkėjo Pranešimą, atsižvelgia į turimą informaciją apie supirkėją, galimus teisės pažeidimus, į ankstesnių patikrinimų laiką, rezultatus, nustatytus supirkėjo veiklos pažeidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka gali atlikti krovinio ar supirkėjo veiklos patikrinimą, vadovaudamasi Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-549 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

10. Teritorinės policijos įstaigos ir specializuotos policijos įstaigos pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo, Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

11. Teritorinės policijos įstaigos vadovas privalo užtikrinti tinkamą Pranešimų registravimą, tvarkymą ir saugojimą, nustatyti kontrolės procedūras, paskirti atsakingus už tai darbuotojus ir nustatyti jų įgaliojimus bei atsakomybę.

12. Supirkėjo Pranešimas, ūkinės komercinės veiklos patikrinimo aktai, jų priedai ir kiti su tikrinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

13. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones tvarką, Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja minėtiems teisės aktams.

 

_________________


Pranešimo apie spalvotųjų metalų laužo

ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos

Respublikos į kitas valstybes, krovimą į

transporto priemones tvarkos aprašo

priedas

 

(Pranešimo teritorinei policijos įstaigai apie spalvotųjų metalų laužo ir atliekų, skirtų išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, krovimą į transporto priemones forma)

 

_______________________________________

(supirkėjo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

_______________________________

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

PRANEŠIMAS APIE SPALVOTŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ, SKIRTŲ IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS Į KITAS VALSTYBES, KROVIMĄ Į TRANSPORTO PRIEMONES

 

______________________

(data)

___________________

(surašymo vieta)

 

Supirkėjo juridinio asmens įregistravimo į Juridinių asmenų registrą kodas arba fizinio asmens kodas:

___________________________________________________________________________

 

Supirkėjo buveinės arba gyvenamosios vietos adresas:

___________________________________________________________________________

 

Supirkėjo kontaktiniai duomenys:

___________________________________________________________________________

 

Krovinio duomenys:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Transporto priemonės, į kurias bus kraunamas ir kuriomis bus išvežamas krovinys iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes, duomenys:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Krovinio vežėjo duomenys:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Tiksli krovinio pakrovimo į transporto priemones vieta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Tiksli data ir laikas, kada krovinys nurodyta (-omis) transporto priemone (-ėmis) bus išvežtas iš Lietuvos Respublikos į kitas valstybes:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Krovinio pristatymo vieta ir gavėjas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Duomenys apie asmenis (vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento pavadinimas, serija ir išdavimo data), iš kurių buvo supirktas spalvotųjų metalų laužas ir atliekos:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

_______________                         ___________                     ____________________

(pareigos)                                      (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

_________________