LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VILNIUJE, TOTORIŲ G. 9 IR LABDARIŲ G. 10, PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI VALSTYBĖS TURTO FONDUI

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. 244

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 7 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsniu ir įgyvendindama Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504; 2007, Nr. 30-1100), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Perduoti valstybės įmonei Valstybės turto fondui valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

1. Gyvenamąjį namą (archyvinėje byloje Nr. 13/12192 pastatas pažymėtas plane – 1A2p, unikalus numeris – 1094-0385-1010, bendras plotas – 537,11 kv. metro; 2004 m. birželio 11 d. atliktų kadastrinių matavimų plane pastatas pažymėtas indeksu 1B2p, bendras plotas – 765,5 kv. metro) Vilniuje, Totorių g. 9.

2. Gyvenamąjį namą (archyvinėje byloje Nr. 13/12192 pastatas pažymėtas plane –2A2p, unikalus numeris – 1094-0385-1021, bendras plotas – 469,44 kv. metro; 2004 m. birželio 11 d. atliktų kadastrinių matavimų plane pastatas pažymėtas indeksu 2V2p, bendras plotas – 686,34 kv. metro) su priestatais (2004 m. birželio 11 d. atliktų kadastrinių matavimų plane pažymėti indeksais 1v2p, bendras plotas – 73,26 kv. metro; 2v2p, bendras plotas – 16,92 kv. metro ir 3v2p, bendras plotas – 97,1 kv. metro) Vilniuje, Labdarių g. 10.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________