LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISMŲ ĮSTATYMO 10, 15, 22, 33, 38, 39, 56, 681–687 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 10 d. Nr. VIII-253

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 46-851, Nr. 89-1709, Nr. 96-1880; 1996,

Nr. 60-1411, Nr. 100-2265)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio papildymas

1. Papildyti 10 straipsnį šia 2 dalimi:

„Apylinkės teisme gali būti steigiamas hipotekos skyrius. Apylinkės teismus, kuriuose steigiami hipotekos skyriai, ir šių skyrių veiklos teritoriją nustato teisingumo ministras.“

2. 10 straipsnio buvusią 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

2 straipsnis. 15 straipsnio papildymas

Papildyti 15 straipsnį 3 dalimi:

„Apylinkės teismo hipotekos skyriaus kompetencija nustatyta šio įstatymo XVI skirsnyje.“

 

3 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 22 straipsnio 2 dalies paskutinįjį sakinį žodžiais „taip pat gali atlikti hipotekos teisėjo funkcijas“ ir visą dalį išdėstyti taip:

„Apylinkės teismo teisėju taip pat gali būti skiriamas ne jaunesnis kaip 23 metų nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą, įvykdęs šio įstatymo 221 straipsnyje kandidatui į apylinkės teismo teisėjus keliamus reikalavimus ir išlaikęs apylinkės teismo teisėjo egzaminus. Toks teisėjas, iki jam sueis 25 metai, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų, alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo nesant ginčo civilines ir kitas įstatymų numatytas bylas, taip pat gali atlikti hipotekos teisėjo funkcijas.“

 

4 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 33 straipsnio pavadinime po žodžių „skyrių pirmininkų“ įrašyti žodžius „hipotekos teisėjų“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

33 straipsnis.     Apylinkių, apygardų teismų teisėjų, šių teismų pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų, hipotekos teisėjų skyrimas“

2. 33 straipsnio 4 dalyje po žodžių „skyrių pirmininkus“ įrašyti žodžius „taip pat apylinkių teismų hipotekos skyrių hipotekos teisėjus“, 5 dalyje po žodžių „jų pavaduotojai“ įrašyti žodžius „taip pat hipotekos skyrių hipotekos teisėjai“ ir šias dalis išdėstyti taip:

„Apylinkių, apygardų teismų pirmininkų pavaduotojus ar skyrių pirmininkus, taip pat apylinkių teismų hipotekos skyrių hipotekos teisėjus iš paskirtų teisėjų skiria teisingumo ministras, pasiūlius teismo pirmininkui.

Apylinkių teismų pirmininkai, jų pavaduotojai, taip pat hipotekos skyrių hipotekos teisėjai skiriami 5 metams.“

 

5 straipsnis. 38 straipsnio papildymas

1. 38 straipsnio pavadinime po žodžių „apylinkių teismų teisėjų“ įrašyti žodžius „ir hipotekos teisėjų“ ir šio straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

38 straipsnis. Apylinkių teismų teisėjų ir hipotekos teisėjų pavadavimas

2. Papildyti 38 straipsnį 2 dalimi:

„Apylinkės teismo hipotekos skyriaus hipotekos teisėjui susirgus arba dėl kitų jo nebuvimo priežasčių teisingumo ministras, apylinkės teismo pirmininkui pasiūlius, šias pareigas gali pavesti laikinai eiti kitam to paties apylinkės teismo teisėjui arba kito apylinkės teismo hipotekos skyriaus hipotekos teisėjui.“

 

6 straipsnis. 39 straipsnio 1 ir 3 dalių papildymas

1. 39 straipsnio 1 dalyje po žodžių „atleidžia iš darbo teismo raštinės“ įrašyti žodžius „hipotekos skyriaus“ ir visą dalį išdėstyti taip:

„Teismų pirmininkai vykdo teisingumą ir vadovauja teismų organizaciniam darbui, įstatymo numatytais atvejais nagrinėja skundus dėl kitų nutarimų, kuriuos teisėjai priėmė pagal sumarinį procesą, vadovauja teismo raštinės darbui, priima į darbą ir atleidžia iš darbo teismo raštinės, hipotekos skyriaus tarnautojus bei kitus darbuotojus, taip pat vykdo įstatymų jiems suteiktus įgaliojimus.“

2. 39 straipsnio 3 dalyje po žodžių „nagrinėdami bylas“ įrašyti žodžius „o apylinkės teismų hipotekos skyrių hipotekos teisėjai, vykdydami įstatymų jiems pavestas funkcijas“ ir visą dalį išdėstyti taip:

„Teismų pirmininkai, jų pavaduotojai ir skyrių pirmininkai, nagrinėdami bylas, o apylinkės teismų hipotekos skyrių hipotekos teisėjai, vykdydami įstatymų jiems pavestas funkcijas, turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir kiti teisėjai.“

 

7 straipsnis. 56 straipsnio 8 dalies papildymas

56 straipsnio 8 dalyje po žodžių „skyrių pirmininkus“ įrašyti žodžius „taip pat apylinkių teismų hipotekos skyrių hipotekos teisėjus“ ir visą dalį išdėstyti taip:

„Kitų teismų pirmininkų pavaduotojus ar skyrių pirmininkus, taip pat apylinkių teismų hipotekos skyrių hipotekos teisėjus atleidžia iš pareigų teisingumo ministras.“

 

8 straipsnis. XVI skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti XVI skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

APYLINKĖS TEISMO HIPOTEKOS SKYRIUS“

 

9 straipsnis. 681 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 681 straipsnį bei jo pavadinimą ir visą straipsnį išdėstyti taip:

681 straipsnis. Apylinkės teismo hipotekos skyriaus kompetencija

Apylinkės teismo hipotekos skyrius (toliau – hipotekos skyrius) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka registruoja turto įkeitimus, tvarko hipotekos registrą, priima sprendimus dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto bei paskirsto išieškotas sumas tarp išieškotojų.

Hipotekos skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės patvirtintais Hipotekos registro nuostatais bei Teisingumo ministerijos teisės aktais.

Hipotekos skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu bei Lietuvos valstybės herbu ir sąskaitą banke.“

 

10 straipsnis. 682 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 682 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

682 straipsnis. Hipotekos teisėjas

Hipotekos teisėjas vadovauja hipotekos skyriui, organizuoja ir kontroliuoja kitų hipotekos skyriaus darbuotojų darbą.

Hipotekos teisėjas turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir kiti apylinkės teisėjai.

Hipotekos teisėjas įstatymų nustatyta tvarka registruoja turto įkeitimą hipotekos registre, priima nutartis dėl įkeisto turto arešto, išieškojimo iš įkeisto turto, paskirsto išieškotas sumas tarp išieškotojų, taip pat vykdo kitus įstatymų jam suteiktus įgaliojimus ar pavestas funkcijas. Hipotekos teisėjas taip pat gali liudyti parašų tikrumą hipotekos skyriui pateikiamuose dokumentuose.

Hipotekos teisėjo pasiūlymu apylinkės teismo pirmininkas gali įgalioti kitus hipotekos skyriaus darbuotojus liudyti parašų tikrumą hipotekos skyriui pateikiamuose dokumentuose, taip pat atlikti su hipotekos registravimu bei hipotekos registro tvarkymu susijusius veiksmus.

Hipotekos teisėjo nutartys skundžiamos ta pačia tvarka ir terminais kaip apylinkės teismo sprendimai, nutartys ir nutarimai civilinėse bylose.“

 

11 straipsnis. 683 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 683 straipsnį bei jo pavadinimą ir visą straipsnį išdėstyti taip:

683 straipsnis. Hipotekos skyrių veiklos užtikrinimas ir priežiūra

Hipotekos skyrių veiklą užtikrina ir prižiūri teisingumo ministras, laikydamasis šio įstatymo nustatytų teismų veiklos bei teisėjų ir teismų nepriklausomumo principų. Teisingumo ministras nustato hipotekos skyrių darbuotojų skaičių, jų darbo užmokestį, organizuoja hipotekos skyrių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Teisingumo ministerija tikrina hipotekos skyrių ūkinę ir finansinę veiklą teisingumo ministro nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. 684 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 684 straipsnį bei jo pavadinimą ir visą straipsnį išdėstyti taip:

684 straipsnis. Hipotekos registro duomenų viešumas

Hipotekos registro duomenys apie įregistruotus įkeitimus yra vieši. Hipotekos skyriai privalo įstatymų nustatyta tvarka su šiais duomenimis supažindinti kiekvieną to pareikalavusį asmenį. Naudojimasis hipotekos registro duomenimis yra atlygintinas.

Hipotekos skyriai atsako už hipotekos registro duomenų teisingumą ir jų išduotų dokumentų atitikimą hipotekos registro duomenims.“

 

13 straipsnis. 685 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 685 straipsnį bei jo pavadinimą ir visą straipsnį išdėstyti taip:

685 straipsnis. Žalos, patirtos dėl klaidų hipotekos registre, atlyginimas

Fizinių ir juridinių asmenų patirtą žalą dėl klaidų hipotekos registre, atsiradusių registruojant įkeitimus ir tvarkant vietinį hipotekos registrą, atlygina valstybė įstatymų nustatyta tvarka. Žala išieškoma teismine tvarka. Valstybei civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo atstovauja Teisingumo ministerija.

Priteista atlygintinos žalos suma išieškoma iš hipotekos skyriaus lėšų, gautų už įkeitimų įregistravimą bei hipotekos registro duomenų naudojimą, o jei šių lėšų nepakanka, – iš valstybės biudžeto.

Valstybė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į hipotekos teisėją bei kitus hipotekos skyriaus darbuotojus, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala. Atgręžtinio reikalavimo tvarka išieškotos sumos sumokamos į valstybės biudžetą.“

 

14 straipsnis. 686 straipsnio pakeitimas ir papildymas

686 straipsnio pavadinime ir 1 dalyje vietoj žodžio „įstaigų“ įrašyti žodį „skyrių“, pakeisti 2 dalį, papildyti 3 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

686 straipsnis. Hipotekos skyrių finansavimas

Hipotekos skyriai yra finansuojami iš valstybės biudžeto ir turi atskirą išlaidų sąmatą. Hipotekos skyrių materialinei techninei bazei stiprinti gali būti panaudojamos hipotekos skyrių raštinės rinkliavos.

Atlyginimo už įkeitimų įregistravimą bei hipotekos registro duomenų naudojimą (raštinės rinkliavų) dydį ir tvarką nustato Vyriausybė.

Atlyginimo už hipotekos skyriaus atliekamus notarinius veiksmus dydis nustatomas Notariato įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka, o gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.“

 

15 straipsnis. 687 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

687 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________