Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. lapkričio 4 d. Nr. 1441

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810; 2004, Nr. 104-3841; 2005, Nr. 25-803; 2007, Nr. 15-537; 2008, Nr. 82-3245; 2009, Nr. 11-405, Nr. 76-3101):

1.1. Išbraukti preambulėje žodžius „1984 m. balandžio 10 d. Aštuntąją Tarybos direktyvą 84/253/EEB, grindžiamą Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl asmenų, atsakingų už įstatymu numatyto apskaitos dokumentų audito atlikimą, patvirtinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 75)“.

1.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Juridinių asmenų registro nuostatuose:

1.2.1. Išdėstyti 18.8 punktą taip:

18.8. metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai ir jų pateikimo Registro tvarkytojui data;“.

1.2.2. Išdėstyti 24.5 punktą taip:

24.5. auditoriaus išvados ir audito ataskaitos dėl metinių finansinių ataskaitų pateikimo Registro tvarkytojui data;“.

1.2.3. Išdėstyti 31.6 punktą taip:

31.6. steigėjo metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai ir jų pateikimo Registrui data, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai;“.

1.2.4. Išdėstyti 31.9 punktą taip:

31.9. filialo ar atstovybės, kurioje saugomi steigėjo steigimo dokumentai ir metinės finansinės ataskaitos, o įstatymų nustatytais atvejais – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, pavadinimas ir kodas, jeigu vienas steigėjas įsteigęs daugiau nei vieną filialą ar atstovybę;“.

1.2.5. Įrašyti 36.1 punkte po žodžių „biudžetines įstaigas“ žodžius „valstybės įmones, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas“.

1.2.6. Įrašyti 36.2 punkte po žodžių „biudžetines įstaigas“ žodžius „valstybės įmones, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas“.

1.2.7. Papildyti šiuo 361 punktu:

361. Steigiant individualią įmonę ar uždarąją akcinę bendrovę, šiuose Nuostatuose nustatyti dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui, jeigu įstatymuose nurodyti steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintais uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma ar individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais ir steigiamos individualios įmonės ar uždarosios akcinės bendrovės pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu ir uždarąją akcinę bendrovę steigia vienas asmuo.

Jeigu steigėjas nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens buveinei registruoti, savininkas ir nėra sudaryta ir Nekilnojamojo turto registre įregistruota buveinės patalpų nuomos sutartis arba patalpos steigėjui priklauso bendrosios dalinės ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise, turi būti pateiktas savininko arba bendraturčio elektroninis sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti.“

1.2.8. Įrašyti 37 punkte po žodžių „biudžetines įstaigas“ žodžius „valstybės įmones“.

1.2.9. Įrašyti 42 punkto trečiojoje pastraipoje po žodžių „Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės“ žodžius „valstybės įmonės“.

1.2.10. Išdėstyti 45 punkto pirmąją pastraipą taip:

45. Dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui pateikia šių Nuostatų 21 punkte nurodytų dokumentų originalus, kitų dokumentų – originalus, notariškai patvirtintas jų kopijas ar išrašus, jeigu dokumentų išrašų teikimas numatytas įstatymuose ar šiuose Nuostatuose. Registro tvarkytojas gali padaryti dokumento originalo, išskyrus šių Nuostatų 21 punkte nurodytus dokumentus ir prašymo formas, kopiją Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir grąžinti originalą dokumentų ir duomenų teikėjui. Jeigu duomenys ir dokumentai Registro tvarkytojui teikiami elektroniniu būdu, gali būti teikiamos šiuose Nuostatuose nurodytų dokumentų kopijos.“

1.2.11. Išdėstyti 51 punktą taip:

51. Jeigu užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija įsteigia daugiau nei vieną filialą ar atstovybę, jo steigimo dokumentai ir metinės finansinės ataskaitos, o įstatymų nustatytais atvejais – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos saugomos vieno iš filialų ar atstovybių dokumentų byloje, o informacijoje apie kitus filialus ar atstovybes įrašoma nuoroda į šią bylą.“

1.2.12. Išdėstyti 65.4 punktą taip:

65.4. steigėjo paskutiniųjų metų metinės finansinės ataskaitos, o įstatymų numatytais atvejais – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal užsienio valstybės įstatymus, taikomus steigėjui;“.

1.2.13. Išdėstyti V skyriaus skirsnio „Finansinės atskaitomybės pateikimas“ pavadinimą taip:

„Metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas.“

1.2.14. Išdėstyti 86 punkto pirmąją pastraipą taip:

86. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui ar atstovybei, Registro tvarkytojui pateikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą):“.

1.2.15. Išdėstyti 86.7 punktą taip:

86.7. tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas;“.

1.2.16. Išdėstyti 86.8 punktą taip:

86.8. individualios įmonės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas;“.

1.2.17. Išdėstyti 86.10 punktą taip:

86.10. Europos ekonominių interesų grupės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas;“.

1.2.18. Išdėstyti 87 punktą taip:

87. Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai ar atstovybės Registro tvarkytojui pateikia užsienio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tokia finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus.

Jeigu užsienio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis reikalavimais, kurie skiriasi nuo Europos Sąjungoje taikomų reikalavimų, pateikiamas užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jeigu tokia finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus. Užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.2.19. Pripažinti netekusiu galios 88 punktą.

1.2.20. Išdėstyti 89 punktą taip:

89. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Registro tvarkytojui turi būti pateiktas per 30 dienų nuo momento, kai patvirtinamas įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.“

1.2.21. Išdėstyti 891 punktą taip:

891. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas elektronine forma. Jeigu juridinis asmuo metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose, kartu su finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniais turi būti pateikti patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių sudarymo ir pateikimo tvarką nustato Teisingumo ministerija.

Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai ar atstovybės metinių finansinių ataskaitų rinkinius Registro tvarkytojui gali pateikti ir ne elektroninio formato rinkiniuose.“

1.2.22. Išdėstyti 90 punkto pirmąją pastraipą taip:

90. Registro tvarkytojui pateikiamą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:“.

1.2.23. Išdėstyti 91 punkto pirmąją pastraipą taip:

91. Kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, taip pat ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu pateikiama:“.

2. Šio nutarimo 1.2.21 punkto nuostatos taikomos teikiant Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius.

3. Šio nutarimo nuostatos dėl individualių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimo dokumentų, sudarytų vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taikomos tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui įdiegus informacinę sistemą, kuri sudarys galimybę steigimo dokumentus teikti elektroniniu būdu.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS