LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KIETOJO BIOKURO APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-185

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdamas į Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 128-6443), 310 punktą bei Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-182 „Dėl centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 110-5606; 2013, Nr. 74-3729), 18 punktą:

1. T v i r t i n u Kietojo biokuro apskaitos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185

 

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kietojo biokuro apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miško kirtimo bei medienos apdirbimo atliekų, šiaudų, linų-spalių ir kitų rūšių biologinės kilmės (žemės ūkio atliekų ir augalų, suvartojamų energijai gaminti) kietojo biokuro apskaitos reikalavimus energetikos įmonėms (toliau – Įmonės), kietojo biokuro pardavėjams (toliau – Pardavėjas) ir kitiems juridiniams asmenims.

Šios taisyklės netaikomos Įmonių objektams, kurių energijos gamybos iš kietojo biokuro įrenginių suminė šiluminė galia yra mažesnė nei 1 MW.

2. Taisyklės reglamentuoja kietojo biokuro kiekio ir kokybės nustatymo nuostatas, kietojo biokuro periodinį inventorizavimą ir su kietuoju biokuru atliekamų operacijų registravimą apskaitos dokumentuose. Kietojo biokuro apskaita įmonėse, įsigyjant kietąjį biokurą, jį suvartojant energijai gaminti, sandėliuojant ir išduodant kitiems juridiniams asmenims, turi būti tvarkoma laikantis šių Taisyklių reikalavimų.

3. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

Atsakingi asmenys – Įmonės vadovo įsakymu kietojo biokuro apskaitos vykdymui paskirti asmenys.

Kietasis biokuras (toliau – biokuras) – iš biomasės pagaminti degūs kietieji produktai, naudojami energijai gaminti.

Biokuro tankis – biokuro masė, tenkanti vienam jo kietmetriui.

Biomasė – biologiškai skaidūs biologinės kilmės miškų ūkio, susijusių pramonės šakų ir žemės ūkio, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, produktai bei atliekos, įskaitant augalinės ir gyvūninės kilmės medžiagas, taip pat biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės atliekos.

Biokuro naudojamoji masė – biokuro masė su biokure esančia drėgme ir pelenais.

Biokuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas – šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudeginus 1 kg naudojamosios masės, neskaitant dūmuose esančių vandens garų kondensacijos šilumos.

Biokuro piltinis tankis – pasvertos biokuro masės ir jo tūrio dalmuo.

Biokuro piltinis tūris – biokuro tūris, įskaitant erdvę tarp biokuro dalelių, išreikštas erdmetriais.

Degioji biokuro masė – naudingai sudeganti biokuro masė (be drėgmės ir pelenų).

Erdmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties biokuro tūris, įskaitant tarp biokuro esančius tarpus.

Kietmetris – vieno kubinio metro erdvinės apimties biokuro tūris be oro tarpų.

Miško kirtimo atliekos – stiebo kelmo antžeminė dalis ir šaknys, susmulkinta pjūvių mediena, padarinės medienos užlaidos, viršūnės, šakos, išskyrus likvidines šakas, smulkių medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra 5 cm ir mažesnis, stiebai, trako medžių ir krūmų stiebai, padarinės medienos žievė.

PadalinysĮmonės struktūrinis padalinys ar atskiras objektas (filialas, katilinė, cechas, rezervinio biokuro aikštelė ir pan.).

Sausoji biokuro masė – biokuro masė be drėgmės.

Sutartinis kuras –  toks kuras, kurio naudojamosios masės žemutinis šilumingumas yra lygus 41,868 MJ/kg, t. y. kuro energetinė vertė atitinka šilumos kiekį, gautą sudeginus vieną kilogramą naftos.

 

II. BENDRIEJI BIOKURO APSKAITOS REIKALAVIMAI

 

4. Biokuro apskaita turi būti atliekama pagal šiuos reikalavimus:

4.1. biokuro kiekiui nustatyti turi būti naudojamos teisinės metrologijos reikalavimams atitinkančios elektroninės svarstyklės;

4.2. biokuro kokybės rodikliams nustatyti būtina įranga, užtikrinanti rodiklių nustatymą pagal Lietuvoje galiojančių standartų (Taisyklių 1 priedas 1.8–1.37 punktai) reikalavimus;

4.3. Įmonėje turi būti vykdoma viso gaunamo, suvartojamo gamyboje ir sandėliuojamo biokuro kiekio bei kokybės rodiklių apskaita Taisyklėse nustatyta tvarka;

4.4. biokuro kokybės rodikliai nustatomi Įmonės laboratorijoje arba nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje, imant pristatyto biokuro ėminius Įmonės priėmimo aikštelėje pagal Lietuvos standartuose (Taisyklių 1 priedas 1.8–1.37 punktai) nurodytas sąlygas ir reikalavimus;

4.5. duomenys apie biokuro gavimą, sandėliavimą, vartojimą (toliau – biokuro judėjimą) ir jo inventorizavimo likučius turi būti fiksuojami dokumentuose, juos pildant pagal Taisyklių 2–8 prieduose pateiktas dokumentų formas. Dokumentų formose gali būti daromi papildymai tik teisės aktuose numatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3, 4 punktai).

5. Biokuro apskaita skirstoma į:

5.1. operatyvinę apskaitą, kuri fiksuoja biokuro judėjimą natūriniais vienetais – tonomis naudojamosios masės. Operatyvinė apskaita apima: biokuro priėmimą iš Pardavėjų pagal kiekį ir kokybę, jo suvartojimą energijai gaminti, biokuro judėjimo kontrolę sandėlyje ir periodinį jo inventorizavimą. Operatyvinę biokuro apskaitą tvarko Įmonės vadovo įsakymu paskirti atsakingi asmenys, padalinys ar specializuota įmonė;

5.2. techninę apskaitą, kuri apibūdina biokuro suvartojimą energijai gaminti natūriniais ir sutartinio kuro vienetais, nustatant pagrindinį rodiklį, apibūdinantį biokuro suvartojimo efektyvumą: sutartinio kuro lyginamąsias sąnaudas šilumai ir elektros energijai gaminti. Techninę biokuro apskaitą tvarko Įmonės vadovo įsakymu paskirti atsakingi asmenys, padalinys ar specializuota įmonė;

5.3. buhalterinę apskaitą, kurią vykdant biokuras yra registruojamas dokumentuose pinigine išraiška, natūriniais vienetais (tonomis naudojamosios masės) ir sutartinio kuro vienetais bei vykdoma visų ūkinių operacijų, susijusių su biokuro judėjimu ir atsiskaitymu su Pardavėjais, kontrolė. Buhalterinę apskaitą vykdo Įmonės buhalterija ar specializuota įmonė.

6. Už biokuro apskaitą atsako Įmonės vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris).

7. Biokuro pirkimo–pardavimo sutartyse turi būti numatyta biokuro kiekio ir kokybės rodiklių nustatymo tvarka, atitinkanti šių Taisyklių reikalavimus.

8. Įmonės vadovo įsakymu turi būti nustatytas atsakingas personalas, asmenys arba sudaryta sutartis su specializuota įmone, kuri:

8.1. eksploatuoja biokuro ėminių paėmimo ir apdorojimo įrenginius;

8.2. priima patiektą biokurą ir ima biokuro ėminius;

8.3. nustato ir registruoja biokuro kokybės rodiklius;

8.4. vykdo operatyvinę biokuro apskaitą;

8.5. vykdo techninę biokuro apskaitą;

8.6. vykdo buhalterinę biokuro apskaitą;

8.7. eksploatuoja matavimo prietaisus;

8.8. atlieka biokuro likučių inventorizaciją.

Visas šiame punkte nurodytas funkcijas arba jų dalį bei biokuro svėrimą leidžiama vykdyti pagal sutartis specializuotoms įmonėms, o biokuro kokybės rodiklius (drėgnį, šilumingumą ir peleningumą) nustatyti Įmonės laboratorijoje arba nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje pagal Lietuvos standartuose (Taisyklių 1 priedas 1.8–1.37 punktai) nurodytas sąlygas ir reikalavimus.

9. Kietojo biokuro apskaitai (Įmonės, Pardavėjo arba akredituotose laboratorijose) naudojamus matavimo prietaisus (svarstykles, ruletes, matavimo juostas, kalorimetrus, drėgnomačius ir kt.), skirtus operatyvinei ir techninei biokuro apskaitai atlikti, atestuoja ir jų patikrą periodiškai atlieka Valstybinė metrologijos tarnyba.

10. Naudoti biokuro kiekio matavimo metodus, įtaisus ir prietaisus, nenurodytus Taisyklėse ar kituose teisės aktuose, galima tik atlikus jų atestaciją ir gavus Valstybinės metrologijos tarnybos leidimą.

11. Gauto biokuro kiekio ir kokybės tyrimų rezultatai turi būti įrašomi į apskaitos dokumentus, pateiktus Taisyklių 2–4 prieduose.

12. Biokuro apskaita tvarkoma pagal Įmonėje nustatytas biokuro apskaitos instrukcijas, atitinkančias šių Taisyklių reikalavimus. Kiekvieno mėnesio galutinius biokuro judėjimo dokumentus, pateiktus Taisyklių 3–8 prieduose, tvirtina Įmonės vadovas arba jo paskirti atsakingi asmenys.

13. Biokuro paros apskaitos dokumentai turi būti pildomi techninėmis arba kompiuterinėmis priemonėmis, o pasibaigus savaitei, biokuro apyvartos apskaitos žurnalų duomenys spausdinami ir, pasirašius materialiai atsakingam asmeniui ir Įmonės vadovo įgaliotam asmeniui, susegami į bylas ir Įmonėje saugomi 10 metų.

14. Įmonėse užpildyti biokuro apskaitos dokumentai, patvirtinantys biokuro įsigijimą, kiekį ir kokybę, turi būti saugomi Įmonėje ir prieinami įgaliotų institucijų atstovams kontrolinio patikrinimo metu. Baigtus pildyti minėtus apskaitos dokumentus būtina saugoti Įmonėje 10 metų.

15. Biokuro Pardavėjas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 277 patvirtinta tvarka „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ (Taisyklių 1 priedo 38 punktas) ir biokuro pirkimo dokumentuose Pardavėjams nustatytus bendruosius kvalifikacijos reikalavimus (teisinius, ekonominius, mokestinius ir kt.).

16. Pardavėjas (vežėjas), gabenantis biokurą į Įmonę ar jos padalinį, kartu su kroviniu privalo turėti biokuro įsigijimą, jo kiekį bei kokybę patvirtinančius gabenimo dokumentus: Pardavėjo patvirtintą krovinio važtaraštį, kuriame turi būti nurodytas biokuro Pardavėjas, Įmonė, vežėjas, jo išrašymo data, biokuro rūšis ir (arba) sudėtis procentais, biokuro transportavimo atstumas ir, jei Įmonėje nėra įrengtų svarstyklių, biokuro kiekis tonomis naudojamosios masės, autotransporto priemonės svoris su ir be krovinio.

17. Įmonė ir Pardavėjas, šiame punkte nustatytais atvejais veždami biokurą autotransportu valstybinės reikšmės ir savivaldybių keliais, geležinkeliais ir vandens keliais, kartu su kroviniu privalo turėti biokuro teisėtą įsigijimą bei pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytas biokuro charakteristikas patvirtinančius dokumentus:

17.1. kai gabena iš Lietuvos Respublikos Pardavėjo nupirktą ar kitaip įsigytą biokurą – krovinio važtaraštį, kuriame turi būti nurodytas biokuro įsigijimo dokumento pavadinimas, jo išrašymo data ir numeris, įsigijimo dokumento originalą arba jo kopiją, patvirtintą Pardavėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jeigu pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose;

17.2. kai gabena importuotą iš ES ir kitų šalių ir išleistą į rinką laisvai cirkuliuoti biokurą iš muitinės įstaigos, kuri šį biokurą išleido į rinką vidaus vartojimui, – įformintą importo deklaraciją su muitinės žymomis, tarptautinį krovinio transportavimo važtaraštį (CMR) (jeigu krovinys iš užsienio gabenamas ta pačia transporto priemone) arba krovinio važtaraštį (jeigu gabenamas krovinys buvo pakrautas muitinės terminale (sandėlyje)), kuriame turi būti nurodyta importo deklaracijos ir gabenamo biokuro įsigijimo dokumento pavadinimas, išrašymo data ir numeris, patvirtintą šio biokuro Pardavėjo;

17.3. kai pirktas ar saugotas biokuras gabenamas į savininko nurodytą vietą – krovinio važtaraštį, patvirtintą Pardavėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jeigu pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose. Jame turi būti nurodytas parduoto (saugoto) biokuro apskaitos dokumento pavadinimas, išrašymo data ir numeris;

17.4. kai biokuras vežamas iš vieno Įmonės padalinio į kitą – krovinio važtaraštį, kuriame turi būti nurodytas biokuro gavėjas, siuntėjas, išrašymo data, biokuro kiekis tonomis.

 

III. OPERATYVINĖ BIOKURO APSKAITA

 

18. Biokuro operatyvinė apskaita vykdoma natūriniais vienetais (tonomis naudojamosios masės). Apskaitos rezultatai įrašomi į apskaitos dokumentus, pateiktus Taisyklių 4 priede.

19. Įmonės perka biokurą pagal tiesiogines pirkimo–pardavimo sutartis arba biokuro biržoje sudarytų sandorių pagrindu sudarytas pirkimo–pardavimo sutartis. Pardavėjai privalo patiekti Įmonei biokuro pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytos sudėties ir kokybės rodiklius atitinkantį biokurą. Pristačius kokybės rodiklių neatitinantį biokurą, Įmonė turi teisę arba pareikalauti jį atsiimti arba Įmonė gali pritaikyti pirkimo–pardavimo sutartyje ar jos prieduose numatytas finansines sankcijas.

20. Atvežtame biokure neturi būti metalo, akmenų, sniego ar ledo gabalų ir kitų pašalinių daiktų, kurie neigiamai veikia Įmonės biokuro saugojimo, transportavimo ir vartojimo (deginimo) įrenginius. Visos biokure esančios stambios ir nedegios priemaišos turi būti kaupiamos, o Pardavėjas privalo šias priemaišas pasikrauti ir išsivežti savo sąskaita, surašant biokuro priemaišų nurašymo aktą (Taisyklių 3 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį gautas biokuro kiekis nustatomas atimant nurašytų priemaišų kiekį.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BIOKURO PRIĖMIMAS PAGAL MASĘ

 

21. Įmonių objektuose biokuro  priėmimas  vykdomas pagal masę, jį sveriant. Gauto biokuro masė nustatoma pasveriant biokurą atvežusį automobilį prieš ir po biokuro iškrovimo.

22. Biokurui sverti turi būti naudojamos teisinės metrologijos reikalavimus atitinkančios elektroninės svarstyklės, užtikrinančios svėrimo paklaidą, ne didesnę kaip ± 0,5 proc. Sveriant turi būti laikomasi svarstyklių gamintojų nustatytų eksploatacijos instrukcijos reikalavimų.

23. Jeigu Įmonėje ar Įmonės objekte nėra įrengtų svarstyklių, biokurą galima pasverti kitoje Įmonės nurodytoje įmonėje ar kitame Įmonės objekte, turinčiame metrologijos reikalavimus atitinkančias elektronines svarstykles. Apie tai Įmonė privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki biokuro pristatymo dienos, informuoti Pardavėją. Šiuo atveju pasvėrus biokuro krovinį, jeigu yra iš anksto nustatytas tuščios transporto priemonės svoris, jis, Pirkėjui pareikalavus, turi būti plombuojamas ir išduodamas krovinio svorį patvirtinantis dokumentas. Jeigu transporto priemonės svoris iš anksto nenustatytas, pasvėrus transporto priemonę su biokuru, jis, Pirkėjui pareikalavus, yra plombuojamas ir išduodamas dokumentas, patvirtinantis transporto priemonės su kroviniu svorį. Pakartotinai transporto priemonė sveriama iškrovus biokurą ir išduodamas tai patvirtinantis dokumentas, kuris pateikiamas Įmonei. Visos Pardavėjo papildomai (lyginant su galimybe patiekti biokurą tiesiai Įmonei ar Įmonės objektui) patirtos ir pagrįstos sąnaudos (transportavimo, svėrimo, plombavimo) padengiamos Įmonės kaštais.

24. Jeigu Įmonėje ar Įmonės objekte nėra įrengtų svarstyklių ir atitinkamai Įmonėje ar Įmonės objekte per metus pagaminama ne daugiau kaip 1 GWh šilumos ir (ar) elektros energijos, biokuro masę galima nustatyti, vadovaujantis Taisyklių 9 priede nustatyta metodika.

25. Šiaudų masę leidžiama apskaičiuoti šiaudų ryšulių skaičių dauginant iš vidutinio vieno šiaudų ryšulio svorio. Medienos briketų ir granulių masę leidžiama apskaičiuoti pakuočių skaičių dauginant iš vienos pakuotės svorio.

 

ANTRasis skirsnis

BIOKURO PRIĖMIMAS PAGAL KOKYBĘ

 

26. Priimant biokurą, nustatoma tiekiamo biokuro kokybės rodiklių atitiktis pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytiems kokybės rodikliams. Medienos briketų ir granulių kokybės rodikliai turi būti nurodyti biokuro kokybės pažymėjime (sertifikate) arba biokuro pardavėjo patvirtintoje jo kopijoje.

27. Ėminiai biokuro kokybės rodikliams nustatyti imami vadovaujantis Lietuvoje galiojančių standartų (Taisyklių 1 priedo 14, 15 punktai) reikalavimais. Biokuro ėminius, skirtus šilumingumui, drėgniui, peleningumui ir kitiems rodikliams nustatyti, ima ir formuoja Įmonės vadovo įsakymu paskirti darbuotojai ar specializuota įmonė. Visi ėminiai turi būti paženklinti užrašant datą, Pardavėją, važtaraščio numerį, ėminio paskirtį, paėmimo vietą ir atsakingo asmens, paėmusio ėminį, pavardę.

28. Rekomenduojama išsaugoti kiekvieno ėminio atsarginį bandinį tam, kad, kilus ginčui su kita šalimi, būtų galima patikrinti drėgmės ir pelenų kiekį bei šilumingumą patiektame biokure. Atsarginis drėgnio bandinys turi būti saugomas hermetiškame inde iki abipusio kokybės rodiklių suderinimo akto pasirašymo arba ginčo dėl biokuro kokybės išsprendimo dienos.

29. Ėminiai kokybės rodikliams nustatyti Įmonėje formuojami:

29.1. Energetikos objekte, kurio energijos gamybos iš biokuro įrenginių suminė šiluminė galia yra mažesnė nei 2 MW:

29.1.1. drėgniui nustatyti formuojamas vienas paros jungtinis ėminys iš visų per tą parą atvykusių to paties Pardavėjo transporto priemonių;

29.1.2. peleningumui ir šilumingumui nustatyti formuojamas vienas savaitės jungtinis ėminys iš visų per tą savaitę atvykusių to paties Pardavėjo transporto priemonių.

29.2. Energetikos objekte, kurio energijos gamybos iš biokuro įrenginių suminė šiluminė galia yra didesnė ar lygi 2 MW:

29.2.1. drėgniui nustatyti ėminys formuojamas iš kiekvienos transporto priemonės;

29.2.2. peleningumui ir šilumingumui nustatyti formuojamas vienas paros jungtinis ėminys iš visų per tą parą atvykusių to paties Pardavėjo transporto priemonių.

30. Gauto biokuro kokybės rodikliai (drėgnis, peleningumas, šilumingumas ir kt.) nustatomi Įmonės laboratorijoje arba nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje pagal Lietuvos standartuose (Taisyklių 1 priedas, 1.8–1.37 punktai) nurodytas sąlygas ir reikalavimus.

31. Laboratorijoje nustatyti patiekto biokuro kokybės rodikliai fiksuojami biokuro apskaitos dokumentuose ir pateikiami biokuro pirkimo–pardavimo sutarties šalims, nurodant sutartyje numatytą informaciją.

 

Trečiasis skirsnis

Biokuro ENERGETINĖS vertės nustatymas

 

32. Biokuro energetinė vertė nustatoma pagal biokuro naudojamosios masės žemutinį šilumingumą. Energetinė vertė Qne, išreikšta energijos vienetais (MWh), nustatoma taikant perskaičiavimo koeficientą (1 MWh = 3600 MJ) pagal formulę:

 

Qne = (Qnž x Bn)/3600;                                                                                                      (1)

čia:

Bn – biokuro naudojamoji masė (be priemaišų), kg;

Qnž – biokuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg.

 

33. Gauto biokuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (MJ/kg) apskaičiuojamas pagal laboratorijoje nustatytą sausosios masės žemutinį šilumingumą, taikant formulę:

 

Qnž = Qsž x (1 – Wn /100) – 0,02443 x Wn;                                                                        (2)

čia:

Qsž – Įmonės laboratorijoje arba akredituotoje laboratorijoje nustatytas jungtinio ėminio biokuro sausosios masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg;

Wn – laboratorijoje nustatytas į Įmonę patiekto biokuro drėgnis, %;

0,02443 – vandens garavimo pastoviame slėgyje, esant 25°C, entalpijos pataisos koeficientas (vandens slaptoji garavimo šiluma) (MJ/kg vienam masės drėgnio procentui).

 

34. Pirkto ir / ar sunaudoto energijai gaminti biokuro kiekis, išreikštas tonomis naftos ekvivalentu, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

B = Bn x Qnž/Qs;                                                                                                               (3)

čia:

Bn – gauto ir (ar) sunaudoto energijai gaminti biokuro naudojamoji masė, t;

Qnž – gauto biokuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg;

Qs – sutartinio kuro žemutinis šilumingumas, lygus 41,868, MJ/kg;

arba

biokuro kiekį B, išreikštą sutartinio kuro vienetais (tne), taip pat galima nustatyti taikant perskaičiavimo koeficientą (1 tne = 11,63 MWh) pagal formulę:

 

B= Qne/11,63                                                                                                                    (4)

 

35. Biokuro sausoji masė tonomis Bs nustatoma pagal formulę:

 

Bs = Bn x (1–Wn/100)                                                                                                        (5)

 

Ketvirtasis SKIRSNIS

BIOKURO VIDINIS JUDĖJIMAS IR PERDAVIMAS

 

36. Pervežant biokurą Įmonės viduje iš vieno Įmonės padalinio į kitą, biokuro kiekių suvestiniai duomenys surašomi pagal Taisyklių 6 priedo reikalavimus:

36.1. biokuro priėmimas Įmonės objekte turi būti atliekamas pagal Taisyklių III skyriaus reikalavimus;

36.2. pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, duomenys apie biokuro judėjimą tarp Įmonės padalinių turi būti surašyti pagal Taisyklių 47 priedų reikalavimus bei kartu su krovinio gabenimo dokumentais pristatyti Įmonės buhalterijai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BIOKuro, suVARTOTO ENERGIJAI gamINTi, KIEKIO NUSTATYMAS

 

37. Energijai gaminti suvartoto biokuro kiekis natūriniais ir sutartiniais vienetais apskaičiuojamas kiekvieną ataskaitinį mėnesį. Įmonės vadovo įsakymu gali būti nustatytas ir kitas trumpesnis tarpinės apskaitos laikotarpis, pavyzdžiui, savaitė.

38. Per mėnesį energijai gaminti suvartotas biokuro kiekis natūriniais vienetais (tonomis naudojamosios masės) nustatomas, įvertinant biokuro likutį mėnesio pradžioje, biokuro gavimą ir jo perdavimą tarp Įmonės padalinių per ataskaitinį mėnesį bei biokuro likutį mėnesio pabaigoje:

38.1. kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną vadovo įsakymu paskirti  atsakingi  asmenys surašo biokuro judėjimo per mėnesį ir likučių aktą (Taisyklių 7 priedas);

38.2. biokuro judėjimo per mėnesį ir likučių aktas (Taisyklių 7 priedas) surašomas vadovaujantis paros žiniaraščių suvestinėmis (Taisyklių 2, 4, 5, 6 priedai), inventorizavimo akto (Taisyklių 8 priedas) duomenimis ir biokuro priemaišų nurašymo aktu (Taisyklių 3 priedas). Biokuro judėjimo ir likučių aktas surašomas trimis egzemplioriais ir perduodamas atsakingiems asmenims;

38.3. lyginant biokuro likučių inventorizavimo duomenis su biokuro apskaitos likučių duomenimis, nustatomas jo trūkumas arba perteklius sandėliuose ir jo sunaudojimas energijai gaminti. Inventorizavimo duomenys turi būti įrašyti į nustatytos formos (Taisyklių 8 priedas) aktą.

39. Biokuro likutis mėnesio pabaigoje nustatomas remiantis sandėlyje esančio biokuro inventorizavimo rezultatų ir apskaitos duomenų palyginimu. Gauti rezultatai registruojami biokuro inventorizavimo dokumentuose pagal Taisyklių 7, 8 priedų reikalavimus:

39.1. jeigu biokuro likučių skirtumo absoliutinė reikšmė pagal jo inventorizavimo ir tvarkomos biokuro apskaitos duomenis neviršija inventorizavimo paklaidos, tai ataskaitiniais biokuro likučiais sandėlyje laikomi biokuro apskaitos tvarkomi duomenys;

39.2. jeigu inventorizacijos metu nustatytas biokuro likutis yra mažesnis už likutį pagal tvarkomos biokuro apskaitos duomenis ir likučių skirtumas viršija inventorizavimo paklaidos absoliučią reikšmę, tai ataskaitiniu biokuro likučiu sandėlyje laikoma inventorizavimo rezultato ir matavimo paklaidos absoliučios reikšmės suma. Skirtumas tarp biokuro ataskaitinio likučio sandėlyje ir tvarkomos biokuro apskaitos duomenų rezultatų atitinka kuro trūkumą;

39.3. inventorizacijos metu nustačius biokuro trūkumą, turi būti atliktas tikslinis patikrinimas atvirkštiniu šilumos balanso metodu, taip pat patikrinami įrašai pirminiuose dokumentuose ir pagal realios netekties ribas, remiantis teisės akto (Taisyklių 1 priedo 45 punktas) reikalavimais, nustatoma natūralių nuostolių norma. Šie duomenys turi būti pridedami prie akto (Taisyklių 7 priedas). Biokuro trūkumui susidarius dėl stichinės nelaimės, surašomas biokuro trūkumo nurašymo aktas, kurį tvirtina Įmonės vadovas;

39.4. jeigu inventorizacijos metu nustatyti biokuro likučiai yra didesni už likučius pagal tvarkomos biokuro apskaitos duomenis ir jų skirtumas viršija inventorizavimo paklaidos absoliučią reikšmę, tada nustatomas biokuro perteklius, kuris turi būti užpajamuojamas.

40. Biokuro gavimas ir jo perdavimas tarp Įmonės padalinių per ataskaitinį mėnesį nustatomi pagal biokuro judėjimo apskaitos duomenis, naudojant Taisyklių 5 ir 6 priedus.

 

šeštasis SKIRSNIS

BIOKuro LIKUČIŲ inventorizavimas

 

41. Faktiniams biokuro likučiams nustatyti ir patikrinti, kaip tvarkoma biokuro apskaita, biokuras kiekvieną mėnesį turi būti inventorizuojamas pagal šių Taisyklių 9 priedo reikalavimus, įvertinus vidutinius svertinius sandėlyje esančio biokuro kokybės rodiklius (drėgnį, peleningumą, šilumingumą), nustatytus kuro gavimo metu.

42. Biokuro kiekio inventorizavimo paklaida neturi viršyti ± 10 procentų.

43. Įmonėje biokuro inventorizavimui turi būti paskirta komisija.

44. Biokuro inventorizacija atliekama kiekvieną mėnesį paskutinę darbo dieną.

45. Inventorizacijos metu patikrinami gauto, suvartoto ir sandėliuojamo biokuro kiekiai, surašomi į Taisyklių 7, 8 prieduose numatytos formos dokumentus bei nustatomas faktinis biokuro likutis.

46. Įvykus avarijai ar stichinei nelaimei (force majeure), atliekama neeilinė biokuro inventorizacija, sudarant specialiąją komisiją.

47. Po avarijos ar stichinės nelaimės biokuro likučių inventorizavimo duomenys dviem egzemplioriais surašomi į nustatytos formos (Taisyklių 8 priedas) aktą. Aktą tvirtina Įmonės vadovas.

 

IV. TECHNINĖ BIOKURO APSKAITA

 

48. Techninės biokuro apskaitos paskirtis – nustatyti biokuro suvartojimą energijai gaminti natūriniais ir sutartinio kuro vienetais.

49. Techninė biokuro apskaita atliekama pagal biokuro, suvartoto energijai gaminti, faktinius kuro kiekio (tonomis naudojamosios masės) ir gauto biokuro kokybės duomenis, registruojamus biokuro judėjimo apskaitos dokumentuose.

50. Biokuro techninėje apskaitoje naudojami pagal Taisyklių III skyriaus antrojo skirsnio reikalavimus nustatyti gauto biokuro kokybės rodikliai.

51. Suvartoto biokuro kiekis nustatomas iš praėjusio mėnesio pabaigoje nustatyto jo likučio ir per mėnesį į sandėlį naujai patiekto biokuro (įskaitant jo gavimą ir perdavimą tarp Įmonės padalinių) sumos atėmus einamojo mėnesio pabaigoje inventorizacijos metu nustatytą likutį.

52. Energijai gaminti suvartoto biokuro naudojamoji masė Bn perskaičiuojama į sutartinį kurą B tonomis naftos ekvivalento (tne) pagal (3) formulę.

53. Iš biokuro pagamintos elektros energijos apskaita vykdoma pagal ūkio ministro patvirtintas Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijų teikimo taisykles (Taisyklių 1 priedo 44 punktas).

54. Pagal nustatytas biokuro sąnaudas energijai gaminti ir iš jo pagamintos energijos kiekį apskaičiuojamas galutinis biokuro suvartojimo efektyvumą vertinantis rodiklis – lyginamosios biokuro sąnaudos sutartinio kuro kilogramais 1 MWh pagaminti.

55. Sutartinio kuro lyginamosios sąnaudos „iš viso“ Įmonėje, taip pat atskirose įrenginių grupėse (energetiniuose blokuose) nustatomos pagal tiesioginį balansą. Jei Įmonėje tiesiogiai nematuojamas kiekvieno katilo ar katilų grupės kuro suvartojimas, tai kuras skirstomas tarp jų proporcingai kuro suvartojimo reikšmėms, nustatytoms atvirkštinio šilumos balanso metodu.

56. Biokuro techninės apskaitos rezultatai turi būti pateikiami įgaliotoms institucijoms Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklėse nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 43 punktas).

 

V. buhalterinė BIOkuro apskaita

 

57. Biokuro buhalterinė apskaita Įmonėje turi būti tvarkoma pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 4 ir 39 punktai) bei šių Taisyklių reikalavimus. Biokuro buhalterinė apskaita turi būti tvarkoma techninėmis arba kompiuterinėmis priemonėmis.

58. Pirminiai dokumentai, patenkantys į buhalteriją, privalo būti registruojami ir tikrinamas jų įforminimo teisingumas.

59. Buhalterinė biokuro apskaita atliekama, naudojant buhalterinius ir operatyvinės biokuro apskaitos dokumentus:

59.1. biokuro gavimo aktus;

59.2. biokuro judėjimo apskaitos dokumentus;

59.3. biokuro priėmimo pagal kiekį ir kokybę suvestines;

59.4. biokuro tiekimo į sandėlius (įskaitant vidaus tiekimą į kitus Įmonės padalinius) ir suvartojimo iš sandėlių suvestines;

59.5. biokuro priemaišų nurašymo aktus;

59.6. biokuro judėjimo per mėnesį ir likučių apskaitos aktus;

59.7. biokuro likučio inventorizacijos aktą;

59.8. kitus dokumentus, susijusius su biokuro įsigijimu ir naudojimu.

60. Įmonėje gauto biokuro kaina nustatoma pirkimo–pardavimo sutartimi. Apskaitoje turi būti naudojama biokuro kaina, kuri atitinka jo energetinę vertę ir nustatoma įvertinant biokuro kokybės rodiklius (Lt/tne).

61. Sąnaudos už biokurą, suvartotą energijai gaminti, gali būti apskaičiuojamos nustatant biokuro vidutinę kainą K pagal jo likučio mėnesio pradžiai, per ataskaitinį mėnesį gauto biokuro ir likučio mėnesio pabaigai vertę ir taikant formulę:

 

K=(Slikpr+Sgaut–Slikp)/(Blikpr+Bgaut–Blikp);                                                                            (6)

čia:

Slikpr – biokuro likučio vertė mėnesio pradžiai, Lt;

Sgaut – per mėnesį gauto biokuro vertė, Lt;

Slikp – biokuro likučio vertė mėnesio pabaigai, Lt;

Blikpr – biokuro likutis mėnesio pradžiai, tne;

Blik – per mėnesį gauto biokuro kiekis, tne;

Blikp – biokuro likutis mėnesio pabaigai, tne.

 

Sąnaudos S už biokurą, suvartotą energijai gaminti, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

S = B x K;                                                                                                                        (7)

čia:

B – biokuro, suvartoto per mėnesį energijai gaminti, kiekis, tne.

 

62. Siekiant įvertinti ne tik fizinį gauto biokuro ir jo atsargų sandėliuose judėjimą, bet ir kuro kainos kitimą bei tiksliai įvertinti sandėliuose esančio biokuro vertę, biokuro likutis įvertinamas FIFO metodu (Taisyklių 1 priedo 42 punktas), taikant prielaidą, kad pirmiausia suvartojamas anksčiausiai patiektas kuras, o mėnesio pabaigoje lieka vėliausiai į Įmonę patiektas kuras. Nesandėliuojamos kuro rūšys (pelai, įvairios atliekos ir pan.) sudeginamos ir nurašomos kiekvieną mėnesį.

 

VI. GINČAI

 

63. Jei biokuro kokybės rodikliai neatitinka pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytų rodiklių, Įmonė turi teisę nepriimti šio biokuro arba taikyti Pardavėjui sutartyje ar jos prieduose numatytas finansines sankcijas.

64. Įmonė turi teisę pareikšti Pardavėjui pretenzijas dėl pristatyto biokuro kokybės, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pristatymo. Biokuras gali būti saugomas Įmonės teritorijoje iki bus išspręstas ginčas dėl jo kokybės ir tolesnio naudojimo sąlygų. Gavus nepriklausomos akredituotos laboratorijos tyrimų išvadas, neteisi šalis privalo padengti visas biokuro saugojimo ir kokybės rodiklių nustatymo išlaidas. Tais atvejais, kai Įmonė perka biokurą iš kelių Pardavėjų, pareiga įrodyti, kad konkretaus Pardavėjo pristatytas biokuras netenkino kokybės reikalavimų, tenka Įmonei.

65. Jeigu nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje nustatyti biokuro kokybės rodikliai neatitinka pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytų kokybės rodiklių ribų, laikoma, kad Pardavėjo pristatytas biokuras netenkina kokybės reikalavimų. Tokiu atveju per Įmonės nustatytą terminą, bet ne trumpesnį nei 2 (dvi) darbo dienos nuo pranešimo įteikimo, Pardavėjas privalo atsiimti biokurą ir atlyginti Įmonės patirtas jo saugojimo išlaidas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1 punkte, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Atliekant biokuro Įmonėse apskaitą, vadovaujamasi Taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

68. Valstybės institucijos pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šių Taisyklių reikalavimų.

69. Šių Taisyklių 23 ir 24 punktai galioja iki 2015 m. sausio 1 d.

 

_________________


 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

1 priedas

 

NUORODOS

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576).

2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259).

3. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966).

4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515).

5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982).

6. Apvalios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 (Žin., 2003, Nr. 20-873).

7. Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės, pakeistos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-747 (Žin., 2010, Nr. 111-5664).

8. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14961-1:2010 „Kietasis biokuras. Kuro techniniai reikalavimai ir klasės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

9. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14961-2:2011 „Kietasis biokuras. Kuro techniniai reikalavimai ir klasės. 2 dalis. Nepramoninio naudojimo medienos granulės“.

10. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14961-3:2011 „Kietasis biokuras. Kuro techniniai reikalavimai ir klasės. 3 dalis. Nepramoninio naudojimo medienos briketai“.

11. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14961-4:2011 „Kietasis biokuras. Kuro techniniai reikalavimai ir klasės. 4 dalis. Nepramoninio naudojimo skiedros“.

12. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14961-5:2011 „Kietasis biokuras. Kuro techniniai reikalavimai ir klasės. 5 dalis. Nepramoninio naudojimo malkos“.

13. Lietuvos standartas LST EN 14588:2011 „Kietasis biokuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“.

14. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14778:2011 „Kietasis biokuras. Ėminių ėmimas“.

15. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14780:2011 „Kietasis biokuras. Ėminių paruošimas“.

16. Lietuvos standartas LST CEN/TS 14918:2010 „Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas“.

17. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15149-3:2006 „Kietasis biokuras. Dalelių matmenų pasiskirstymo nustatymo metodai. 3 dalis. Sukiojo sieto metodas“.

18. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15150:2005 (LST CEN/TS 15150:2005) „Kietasis biokuras. Dalelių tankio nustatymo metodai“.

19. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15234-1:2011 (LST CEN/TS 15234:2006) „Kietasis biokuras. Kuro kokybės užtikrinimas. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

20. Lietuvos standartas LST EN 14775:2010 „Kietasis biokuras. Peleningumo nustatymas“.

21. Lietuvos standartas LST CEN/TS 15370-1:2007 „Kietasis biokuras. Pelenų lydumo nustatymo metodas. 1 dalis. Būdingųjų temperatūrų metodas“.

22. Lietuvos standartas LST EN 14774-1:2010 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Džiovinimo krosnyje metodas. 1 dalis. Visuminė drėgmė. Pamatinis metodas“.

23. Lietuvos standartas LST EN 14774-2:2010 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Džiovinimo krosnyje metodas. 2 dalis. Visuminė drėgmė. Supaprastintas metodas“.

24. Lietuvos standartas LST EN 14774-3:2010 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. Džiovinimo krosnyje metodas. 3 dalis. Bendrosios analizės mėginio drėgmė“.

25. Lietuvos standartas LST EN 14918:2010 „Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas“.

26. Lietuvos standartas LST EN 15103:2010 „Kietasis biokuras. Piltinio tankio nustatymas“.

27. Lietuvos standartas LST EN 15104:2011 „Kietasis biokuras. Visuminio anglies, vandenilio ir azoto kiekio nustatymas. Instrumentiniai metodai“.

28. Lietuvos standartas LST EN 15105:2011 „Kietasis biokuras. Vandenyje tirpių chloridų, natrio ir kalio kiekio nustatymas“.

29. Lietuvos standartas LST EN 15148:2010 „Kietasis biokuras. Lakiųjų medžiagų kiekio nustatymas“.

30. Lietuvos standartas LST EN 15149-1:2011 „Kietasis biokuras. Dalelių matmenų pasiskirstymo nustatymas. 1 dalis. Vibracinio sieto su ne mažesnėmis kaip 1 mm akutėmis metodas“.

31. Lietuvos standartas LST EN 15149-2:2011 „Kietasis biokuras. Dalelių matmenų pasiskirstymo nustatymas. 2 dalis. Vibracinio sieto su ne didesnėmis kaip 3,15 mm akutėmis metodas“.

32. Lietuvos standartas LST EN 15103:2010 „Kietasis biokuras. Granulių ir briketų mechaninio patvarumo nustatymas. 1 dalis. Granulės“.

33. Lietuvos standartas LST EN 15103:2010 „Kietasis biokuras. Granulių ir briketų mechaninio patvarumo nustatymas. 2 dalis. Briketai“.

34. Lietuvos standartas LST EN 15289:2011 „Kietasis biokuras. Visuminio sieros ir chloro kiekio nustatymas“.

35. Lietuvos standartas LST EN 15290:2011 (LST CEN/TS 15290:2007) „Kietasis biokuras. Pagrindinių elementų – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na ir Ti – nustatymas“.

36. Lietuvos standartas LST EN 15296:2011 „Kietasis biokuras. Analizinių rezultatų keitimas iš vienos bazės į kitą bazę“.

37. Lietuvos standartas LST EN 15296:2011 „Kietasis biokuras. Šalutinių elementų – As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V ir Zn – nustatymas“.

38. Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 277 (Žin., 2003, Nr. 23-976).

39. Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-383 (Žin., 2005, Nr. 134-4824).

40. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2001m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252).

41. Kuro natūralios netekties normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-207 (Žin., 2010, Nr. 87-4624).

42. Verslo apskaitos standartai ir metodinės rekomendacijos: taikoma nuo 2011 m. sausio 1 d. Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba. Vilnius, 2011. 1861 p. ISBN 978-9955-9614-3-7.

43. Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 (2013 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. O3-317 redakcija).

44. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijų teikimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-346 (Žin., 2005, Nr. 122-4375; 2006, Nr. 42-1534).

 

_________________

 

 

 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

2 priedas

 

ĮMONĖS PAVADINIMAS

OBJEKTAS

 

 

TVIRTINU: Pareigos

 

..........................

(Parašas)

Vardas, Pavardė

_________ m. _____________ d.

 

BIOKURO PAROS PRIĖMIMO AKTAS

201_ m. ____________ d.

 

Pardavėjas

Biokuro rūšies pavadinimas

Transporto priemonės Nr.

Važtaraščio Nr.

biokuro kiekis, t

biokuro drėgnis,

%

pagal važtaraštį

faktinis

priimta

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

*

* Paros svertinis vidurkis.

 

 

____________________

(pareigos)

____________________

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

 

Akte fiksuojami gauto biokuro kiekiai pagal Pardavėjo pateiktą važtaraštį ir / ar faktinis Įmonėje pasvertas biokuro kiekis.

 

_________________

 

 

 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

3 priedas

 

ĮMONĖS PAVADINIMAS

OBJEKTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biokuro PRIEMAIŠŲ nurašymo AKTAS

 

 

201__ m. _______________ d. Nr. ______

 

 

Komisija, susidedanti iš Pardavėjo ir Įmonės atstovų:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

surašė šį biokuro priemaišų nurašymo (grąžinimo) aktą.

 

Pardavėjo pavadinimas

Transporto priemonės Nr.

Biokuro priemaišų kiekis, t

tara

bruto

neto

(4–3)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso: 

 

 

 

Pardavėjo atstovas

___________

(pareigos)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

Įmonės atstovas

___________

(pareigos)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

___________

(pareigos)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

4 priedas

ĮMONĖS PAVADINIMAS

OBJEKTAS

 

TVIRTINU: Pareigos

 

..........................

(Parašas)

Vardas, Pavardė

_________ m. _____________ d.

 

BIOKURO, TIEKIAMO „PARDAVĖJO PAVADINIMAS“, MĖNESIO GAVIMO APSKAITOS AKTAS

 

_________ m. _____________ mėn. ___ d. Nr. _______

 

20__m. ___________ mėn.

Data

Naudojamoji masė

Drėgnis

(W)

Pelenin-gumas

(As)

Sausosios masės žemutinis šilumingumas

(Qsž)

Naudojamosios masės žemutinis šilumingumas

(Qnž)

Sausoji masė

Gauto biokuro energetinė vertė

Biokuro kaina

Išlaidos biokurui

t

%

%

MJ/kg

MJ/kg

MWh/t

t

MWh

tne

Lt/tne

Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

*

**

**

*

*

 

 

 

 

 

* Mėnesio svertinis vidurkis (apskaičiuojamas pagal naudojamosios masės kiekį).

** Mėnesio svertinis vidurkis (apskaičiuojamas pagal sausosios masės kiekį).

 

____________________

(pareigos)

____________________

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

Šis aktas taikomas atsiskaitymui su biokuro Pardavėju. Atskiras aktas pildomas kiekvienam biokuro Pardavėjui, kiekvienai biokuro rūšiai.

Šiaudų, medienos briketų ir granulių apskaitą leidžiama vykdyti pagal masę (tonomis) ar atitinkamai pagal ryšulių ir pakuočių skaičių.

_________________


 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

5 priedas

ĮMONĖS PAVADINIMAS

 

TVIRTINU: Pareigos

 

..........................

(Parašas)

Vardas, Pavardė

_________ m. _____________ d.

 

ĮMONĖS PAVADINIMAS

 

BIOKURO, PATIEKTO Į ĮMONĖS PAVADINIMAS SANDĖLĮ NR. 1, APSKAITOS AKTAS

 

_________ m. ________________ d. Nr. _______

 

20__m. ___________ mėn.

Pardavėjas

Naudojamoji masė

Drėgnis

(W)

Pelenin-gumas

(As)

Sausosios masės žemutinis šilumingumas

(Qsž)

Naudojamosios masės žemutinis šilumingumas

(Qnž)

Sausoji masė

Gauto biokuro energetinė vertė

Biokuro kaina

Išlaidos biokurui

t

%

%

MJ/kg

MJ/kg

MWh/t

t

MWh

tne

t

Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

*

**

**

*

*

 

 

 

 

 

* Mėnesio svertinis vidurkis (apskaičiuojamas pagal naudojamosios masės kiekį).

** Mėnesio svertinis vidurkis (apskaičiuojamas pagal sausosios masės kiekį).

____________________

(pareigos)

____________________

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

Šis aktas taikomas biokuro, tiekiamo į įmonės biokuro sandėlius, apskaitai. Atskiras aktas pildomas kiekvienam sandėliui, kiekvienai biokuro rūšiai. Čia taip pat taikoma prielaida, kad tas biokuras, kuris atvežamas ir tiesiogiai patiekiamas į katilą, yra tiekiamas į „tariamą“ sandėlį (pvz., sandėlį Nr. C), kuriam apskaita vedama atskirai kaip ir bet kuriam kitam sandėliui.

_________________


 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

6 priedas

ĮMONĖS PAVADINIMAS

 

TVIRTINU: Pareigos

 

..........................

(Parašas)

Vardas, Pavardė

_________ m. _____________ d.

 

BIOKURO, ATIDUOTO IŠ ĮMONĖS PAVADINIMAS SANDĖLIO NR 1, MĖNESIO APSKAITOS AKTAS

_________ m. ________________ d. Nr. ________

 

20__m. ___________ mėn.

Data

Naudojamoji masė

Drėgnis

(W)

Peleningumas

(As)

Sausosios masės žemutinis šilumingumas

(Qsž)

Naudojamosios masės žemutinis šilumingumas

(Qnž)

Sausoji masė

t

%

%

MJ/kg

MJ/kg

MWh/t

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

*

**

**

*

*

 

* Mėnesio svertinis vidurkis (apskaičiuojamas pagal naudojamosios masės kiekį).

** Mėnesio svertinis vidurkis (apskaičiuojamas pagal sausosios masės kiekį).

____________________

(pareigos)

____________________

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

 

Šis aktas taikomas biokuro, vartojamo iš įmonės biokuro sandėlių, apskaitai. Atskiras aktas pildomas kiekvienam sandėliui, kiekvienai biokuro rūšiai. Biokuro vartotojais čia gali būti Įmonės ar jos padalinių energijos gamybos įrenginiai. Čia taip pat taikoma prielaida, kad tas biokuras, kuris atvežamas ir tiesiogiai patiekiamas į katilą, yra imamas iš „tariamo“ sandėlio (pvz., sandėlio Nr. C).

_________________


 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

7 priedas

ĮMONĖS PAVADINIMAS

 

TVIRTINU: Pareigos

 

..........................

(Parašas)

Vardas, Pavardė

_________ m. _____________ d.

 

ĮMONĖS PAVADINIMAS OBJEKTO (SANDĖLIO) NR 1, BIOKURO JUDĖJIMO IR LIKUČIŲ SANDĖLYJE APSKAITOS AKTAS

_________ m. _____________ mėn. ___ d. Nr. ________

 

20__m. ___________ mėn.

Gauta / atiduota

Naudoja-moji masė

Drėgnis

(W)

Peleningumas

(As)

Naudojamosios masės žemutinis šilumingumas

(Qnž)

Biokuro energetinė vertė

Biokuro kaina

Išlaidos biokurui

t

%

%

MJ/kg

MWh/t

MWh

tne

Lt/tne

Lt

Likutis laikotarpio pradžiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunaudota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atiduota į kitą objektą (sandėlį)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmatuotas likutis laikotarpio pabaigai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskaičiuotas likutis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkumas (-) / Perteklius (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

(pareigos)

____________________

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

 

____________________

(pareigos)

____________________

(vardas ir pavardė)

______________

(parašas)

 

Šis aktas taikomas įmonės biokuro Objekto veiklai įvertinti. Atskiras aktas pildomas kiekvienam Objektui.

_________________


 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

8 priedas

ĮMONĖS PAVADINIMAS

 

TVIRTINU: Pareigos

 

..........................

(Parašas)

Vardas, Pavardė

_________ m. _____________ d.

 

ĮMONĖS PAVADINIMAS OBJEKTO SANDĖLIO NR 1, BIOKURO LIKUČIO INVENTORIZAVIMO

AKTAS

 

20... m. ............ d. Nr.

________________________

(sudarymo vieta)

 

Komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko – direktoriaus pavaduotojo _________________________________, narių: vyriausiojo finansininko ________________________, kuro tarnybos viršininko ________________________________________, atliko inventorizaciją sandėliuojant biokuro likutį 20__ m. __________________ ____ d. ___________ val.

 

Objekto pavadinimas

Biokuro pavadinimas

Biokuro tūris,

erdm

Glaudumo koeficientas,

ktm/erdm

Biokuro tankis,

t/ktm

Biokuro masė, t

Biokuro masė

pagal dokumentus, t

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas

 

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

Matavimus atliko

___________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

___________

(pareigos)

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai:

 

____________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Kietojo biokuro apskaitos taisyklių

9 priedas

 

BIOKURO INVENTORIZAVIMO METODIKA

 

1. Biokuras inventorizuojamas paskutinę mėnesio darbo dieną biokuro priėmimo ir darbiniuose sandėliuose ar aikštelėse.

2. Biokuro naudojamosios masės inventorizavimo paklaida neturi viršyti ±10 proc.

3. Biokuro sandėliuose ar aikštelėse turi būti sužymėti biokuro lygiai, įvertinantys biokuro piltinį tūrį. Žymėjimai atliekami įmonės savininko nustatyta tvarka.

4. Turi būti atlikta visų matavimo priemonių, naudojamų inventorizacijos metu, valstybinė metrologinė patikra. Matavimo priemonės turi būti įtrauktos į Matavimo priemonių registrą. Draudžiama naudoti matavimo priemones, jei pasibaigęs jų galiojimo laikas.

5. Asmenys, atliekantys inventorizaciją, turi vadovautis Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklėmis (Taisyklių 1 priedo 39 punktas).

6. Sandėlių ir aikštelių priėjimo takai, aikštelės ir turėklai turi būti techniškai tvarkingi.

7. Biokuro masė, esanti biokuro priėmimo ir darbo sandėliuose ar aikštelėse, turi būti sumuojama.

8. Biokuro piltinis tūris sandėlyje ar aikštelėje nustatomas pagal išmatuotą biokuro lygį.

9. Gradavimo linijoms naudoti dvi aiškiai ant konstrukcijos matomas kontrastingas spalvas, kurios kiekviena kartojasi kas antrą gradavimo liniją.

 

(pav.)

Antžeminis sandėlys

(pav.)

Požeminis sandėlys

 

_____________________

** TIC pastaba. Pav. žr.

Žin., 2013, Nr. 101-5007, 76 psl. **

 

10. Biokuro likutis paskutinę mėnesio dieną inventorizuojamas tokia tvarka:

10.1. atvirose aikštelėse sandėliuojamas biokuras sustumiamas į taisyklingos geometrinės figūros krūvas. Sandėliuojant uždaruose sandėliuose, biokuras sustumiamas ir išlyginamas taip, kad patektų po ta pačia, tam tikrą tūrį nurodančia gradacijos linija;

10.2. metrologiškai patikrintu matavimo prietaisu nustatomi atviroje aikštelėje esančios biokuro krūvos geometriniai matmenys arba biokuro užimamas piltinis tūris išmatuojamas pagal gradacijos linijas uždarame sandėlyje;

10.3. pagal 1 lentelėje pateiktas formules apskaičiuojamas kuro piltinis tūris.

 

1 lentelė. Tūrio skaičiavimo formulės

Taisyklinga geometrinė figūra

Tūris, V (m3)

Paaiškinimai

Stačiakampis gretasienis

V = S x h

S-pagrindo plotas (m2);

h-figūros aukštis (m).

Kūgis

V=pixR^2xh/3

h-figūros aukštis (m);

R-pagrindo spindulys (m).

Nupjautinis kūgis

V=pix(R^2+Rxr+r^2)xh/3

h-figūros aukštis (m);

R-apatinio pagrindo spindulys (m);

r-viršutinio pagrindo spindulys (m).

Piramidė

V = S x h/3

S-pagrindo plotas (m2);

h-figūros aukštis (m).

Nupjautinė piramidė

V=(S1+S2+(S1xS2)^(1/2))xh/3

S1-apatinio pagrindo plotas (m2);

S2-viršutinio pagrindo plotas (m2);

h-figūros aukštis (m).

Prizmė

V = S x h

S-pagrindo plotas (m2);

h-figūros aukštis (m).

 

10.4. inventorizuotas kietojo biokuro kiekis iš piltinio tūrio (erdviniai metrai) į natūralaus biokuro svorį Bn (tonos) perskaičiuojamas pagal formulę:

Bn=VpxCxrhon                                                                                                              (1)

čia:  Vp – inventorizuotas biokuro piltinis tūris, erdm;

C – biokuro glaudumo koeficientas – 0,36, ktm/erdm;

rhon – biokuro tankis, t/ktm  yra nustatytas laboratorijoje arba parinktas remiantis 2 lentelėje pateiktais duomenimis (kg/ktm);

10.5. biokuro tankio (kg/ktm) priklausomybė nuo energijai gaminti naudojamo biokuro rūšies ir drėgnio:

 

2 lentelė. Pušies ir eglės (su žieve) medienos tankis (kg/ktm) *

Mėnuo

Santykinis medienos drėgnis, %

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Sausis

654

699

752

800

847

901

943

1000

1042

1099

Vasaris

645

694

741

787

840

885

935

980

1031

1075

Kovas

641

690

735

781

826

877

917

971

1010

1064

Balandis

637

685

730

775

820

870

909

962

1000

1053

Gegužė

637

680

725

769

813

862

909

952

990

1042

Birželis

633

680

725

769

813

855

901

943

990

1031

Liepa

633

676

725

769

813

855

901

943

990

1031

Rugpjūtis

633

680

725

769

813

855

901

943

990

1031

Rugsėjis

637

680

725

769

813

862

909

952

990

1042

Spalis

637

685

730

775

820

870

909

962

1000

1053

Lapkritis

641

690

735

781

826

877

917

971

1010

1064

Gruodis

645

694

741

787

840

885

935

980

1031

1075

 

2.1. lentelė. Pušies ir eglės (be žievės) medienos tankis (kg/ktm) **

Mėnuo

Santykinis medienos drėgnis, %

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Sausis

694

735

781

826

870

917

962

1000

1053

1099

Vasaris

685

730

769

813

855

901

943

990

1031

1075

Kovas

676

719

763

806

847

893

935

971

1020

1064

Balandis

671

714

758

800

840

885

926

962

1010

1053

Gegužė

667

709

752

794

833

877

917

962

1000

1042

Birželis

667

709

746

787

833

870

909

952

990

1031

Liepa

667

704

746

787

826

870

909

952

990

1031

Rugpjūtis

667

709

746

787

826

870

909

952

990

1031

Rugsėjis

667

709

752

794

833

877

917

962

1000

1042

Spalis

671

714

758

800

840

877

926

962

1010

1053

Lapkritis

676

719

763

806

847

893

935

971

1020

1064

Gruodis

685

730

769

813

855

901

943

990

1031

1075

 

2.2. lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (su žieve) medienos tankis (kg/ktm) *

Mėnuo

Santykinis medienos drėgnis, %

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Sausis

730

763

806

840

877

917

962

1000

1031

1075

Vasaris

714

752

787

826

862

893

926

962

1000

1042

Kovas

709

741

775

806

840

877

909

943

971

1010

Balandis

699

730

763

794

826

855

893

926

952

990

Gegužė

694

725

758

787

820

847

877

909

935

971

Birželis

690

719

752

781

813

840

870

901

926

962

Liepa

690

719

752

781

806

840

870

901

926

952

Rugpjūtis

690

719

752

781

813

840

870

901

926

962

Rugsėjis

694

725

758

787

820

847

877

909

935

971

Spalis

699

730

763

794

826

855

893

926

952

990

Lapkritis

704

741

775

806

840

877

909

943

971

1010

Gruodis

714

752

787

820

862

893

926

962

1000

1042

 

2.3. lentelė. Drebulės, juodalksnio ir baltalksnio (be žievės) medienos tankis (kg/ktm) **

Mėnuo

Santykinis medienos drėgnis, %

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Sausis

769

800

833

870

901

935

971

1000

1042

1075

Vasaris

752

787

820

847

877

909

943

971

1010

1042

Kovas

741

769

800

833

862

893

917

952

980

1010

Balandis

735

763

787

820

847

870

901

926

962

990

Gegužė

725

752

781

806

833

862

885

917

943

971

Birželis

725

752

775

800

826

855

877

909

935

962

Liepa

719

746

775

800

826

855

877

901

926

952

Rugpjūtis

725

752

775

800

826

855

877

909

935

962

Rugsėjis

725

752

781

806

833

862

885

917

943

971

Spalis

735

763

787

820

847

870

901

926

962

980

Lapkritis

741

769

800

833

862

893

917

952

980

1010

Gruodis

752

787

820

847

877

909

943

971

1010

1042

 

2.4. lentelė. Beržo, ąžuolo ir uosio (su žieve) medienos tankis (kg/ktm) *

Mėnesiai

Santykinis medienos drėgnis, %

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Sausis

769

813

862

909

952

1000

1053

1099

1136

1190

Vasaris

758

800

847

885

935

980

1020

1064

1111

1149

Kovas

746

787

833

870

917

952

1000

1042

1087

1124

Balandis

741

781

820

862

901

943

980

1020

1064

1099

Gegužė

735

775

813

855

893

926

971

1010

1042

1087

Birželis

730

769

806

847

885

926

962

1000

1042

1075

Liepa

730

769

806

847

885

917

962

1000

1031

1075

Rugpjūtis

730

769

806

847

885

926

962

1000

1042

1075

Rugsėjis

735

775

813

855

893

926

971

1010

1042

1087

Spalis

741

781

820

862

901

943

980

1020

1064

1099

Lapkritis

746

787

833

870

917

952

1000

1042

1087

1124

Gruodis

758

800

847

885

935

980

1020

1064

1111

1149

 

2.5. lentelė. Beržo, ąžuolo ir uosio (be žievės) medienos tankis (kg/ktm) **

Mėnuo

Santykinis medienos drėgnis, %

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Sausis

806

847

893

935

980

1020

1064

1099

1149

1190

Vasaris

794

833

877

917

952

990

1031

1075

1111

1149

Kovas

781

820

862

893

935

971

1010

1053

1087

1124

Balandis

775

813

847

885

917

952

990

1031

1064

1099

Gegužė

769

800

840

877

909

943

980

1010

1053

1087

Birželis

763

800

833

870

901

935

971

1010

1042

1075

Liepa

763

800

833

870

901

935

971

1000

1042

1075

Rugpjūtis

763

800

833

870

901

935

971

1010

1042

1075

Rugsėjis

769

800

840

877

909

943

980

1010

1053

1087

Spalis

775

813

847

885

917

952

990

1031

1064

1099

Lapkritis

781

820

862

893

935

971

1010

1053

1087

1124

Gruodis

794

833

877

917

952

990

1031

1075

1111

1149

 

* Apvalioji plokščių mediena matuojama ir jos tūris vertinamas su žieve. Paprastai tokios medienos santykinis drėgnis kinta 30–50 % ribose.

** Smulkintoji plokščių mediena, tiekiama iš lentpjūvių, būna ir su žieve, ir be žievės. Tokios medienos santykinis drėgnis žiemos metu gali siekti iki 65 %.

 

Pastaba. Esant skirtingai biokuro sudėčiai, jo tankį rekomenduojama nustatyti svertiniu būdu, įvertinus kiekvienos medienos rūšies dalį procentais ir dauginant iš atitinkamos medienos rūšies tankio. Visos dalys sudedamos ir gaunamas bendras patiekto biokuro tankis:

 

rhon = sum(rhoni x Fi);                                                                                                                  (2)

 

čia: rhonii-osios medienos rūšies tankis prie nustatyto drėgnio, kg/ktm;

Fi i-osios medienos rūšies dalis, %.

 

10.6. biokuro tankio rodikliai kitoms medžių rūšims ir kitokiam drėgniui nei pateikta 2 lentelėje apskaičiuojami taikant medienotyros tyrimais pagrįstas formules ir visiškai sausos medienos bei bazinio tankio rodiklius. Drėgnos beržo, buko, maumedžio, skroblo ir vikmedžio medienos, kurios drėgnis Wn yra mažesnis nei 30 %, tankis rhoni nustatomas pagal formulę:

 

rhoni = rho0i (100+ Wn)/(100+0,6 Wn);                                                                              (3)

čia: rho0ii-osios rūšies visiškai sausos medienos, t. y. kai drėgnis lygus 0 %, tankis, kg/ktm;

Wngauto biokuro drėgnis, %.

 

Visų kitų rūšių drėgnos medienos tankis nustatomas pagal formulę:

 

rhoni = rho0i /(100+ Wn)/(100+0,5 Wn).                                                                             (4)

 

Visų rūšių šlapios medienos, kurios drėgnis yra 30 % ir didesnis, tankis nustatomas pagal formulę:

 

rhoni = rhobi (1+0,01 Wn);                                                                                                 (5)

čia: rhobi – bazinis i-osios medienos rūšies tankis, t. y. visiškai sausos medienos masės ir didžiausio jos tūrio santykis, kg/ktm;

 

10.7. inventorizuoto biokuro kiekis tonomis gali būti nustatomas remiantis jo piltiniu tankiu rhop, kuris apskaičiuojamas nustatant svertinį vidurkį, naudojant likučio mėnesio pradžiai, visų per einamąjį mėnesį vykdytų tiekimų ir per mėnesį suvartotų tiekimų rodiklius, pagal formulę:

           

                                                                                                  (6)

 

 

čia: Bni – biokuro partijos suminis svoris, t;

Vi – biokuro partijos piltinis tūris, erdm.

 

10.8. Šiaudų, medienos briketų ir granulių masės ir tūrio skaičiavimus inventorizacijos metu leidžiama atlikti atitinkamai pagal ryšulių ir pakuočių skaičių.

10.9. Malkų rietuvėse ir šakų krūvose inventorizavimas atliekamas vadovaujantis Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių reikalavimais (Taisyklių 1 priedo 7 punktas).

11. Biokuro likučių kiekį sandėlyje gali nustatyti specializuota organizacija, turinti atitinkamą kvalifikaciją ir medienos matavimo patirtį.

 

_________________