LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 910 „DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. rugsėjo 11 d. Nr. 962

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 60-2471; 2006, Nr. 67-2462):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 42 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 75-2271; 2007, Nr. 81-3318) 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse:

2.1. Įrašyti 1 punkte po žodžio „tarnautojams“ žodžius „valstybės politikams, teisėjams ir valstybės pareigūnams“.

2.2. Įrašyti 2 punkte po žodžių „dydis ir“ žodžius „valstybės tarnautojų“.

2.3. Išbraukti 3 punkte žodžius „priedo už tarnybos stažą dydžiui ir kasmetinėms papildomoms atostogoms nustatyti valstybės tarnautojams“.

2.4. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Tarnybos stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas, valstybės politikas, teisėjas ar valstybės pareigūnas eina pareigas, padalinys arba asmuo, atsakingas už personalo tvarkymą.“

2.5. Įrašyti 9 punkte po žodžio „tarnautojui“ žodžius „valstybės politikui, teisėjui ar valstybės pareigūnui“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys