Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMO NR. 86 „DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1548

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 10-284; 2002, Nr. 38-1385; 2003, Nr. 33-1381; 2005, Nr. 16-495, Nr. 101-3743; 2006, Nr. 105-4009; 2008, Nr. 11-387, Nr. 104-3982; 2009, Nr. 42-1620, Nr. 107-4475, Nr. 158-7164; 2010, Nr. 107-5535; 2011, Nr. 79-3868):

1.1. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Ligos (išskyrus ligos pašalpas, mokamas 2 pirmąsias ligos dienas, kai įstatymo nustatyta tvarka šią pašalpą pavesta mokėti darbdaviui), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai, o žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (toliau vadinama – Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius), toliau tekste visi kartu vadinami teritoriniais skyriais.“

1.2. Papildyti 36 punktą trečiąja pastraipa:

„Žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančių asmenų elgesio taisyklių nedarbingumo metu, nustatytų sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, pažeidimus nustato žvalgybos institucijos. Dokumentus su duomenimis apie galimus žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančių asmenų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui turi teisę pateikti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.“

1.3. Išdėstyti 55 punkto trečiąją pastraipą taip:

„ligos pašalpai – prašymas ir nedarbingumo pažymėjimas (išskyrus atvejus, kai išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas per EPTS) bei pranešimas, kurio reikia ligos socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP-SD). Asmenys, nurodyti šių Nuostatų 19.3 punkte, taip pat turi pateikti ir mokslo baigimą įrodantį dokumentą, o asmenys, nurodyti 19.4 punkte, – ir pažymą apie jų draudimo pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktus pabaigą. Šią pažymą išduoda buvusi tarnyba (darbovietė) arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius;“.

1.4. Išdėstyti 552 punktą taip:

552. Sprendimas dėl motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalies mokėjimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo reikiamų duomenų gavimo teritoriniame skyriuje. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo atitinkamos pašalpos (bendros pašalpų sumos) dalis pervedama į gavėjo asmeninę sąskaitą arba, jeigu pašalpos gavėjas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, išmokama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

1.5. Papildyti 601 punktu:

601. Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius, priėmęs sprendimą dėl ligos pašalpos skyrimo žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančiam asmeniui, ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia sprendimo nuorašą žvalgybos institucijai.“

1.6. Išdėstyti 61 punkto pirmąją pastraipą taip:

61. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos pervedamos į pašalpos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje arba, jeigu pašalpos gavėjas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, išmokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo teritoriniame skyriuje.“

1.7. Išdėstyti 72 punktą taip:

72. Asmuo, nesutinkantis su draudėjo įgalioto asmens atsisakymu skirti pašalpą, gali kreiptis į teritorinį skyrių. Asmuo, nesutinkantis su teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu, turi teisę jį apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

1.8. Papildyti 721 punktu:

721. Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius raštu praneša žvalgybos institucijai apie žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančiam asmeniui paskirtą ir mokamą socialinio draudimo pašalpą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Kartu su šia informacija pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1931; 2012, Nr. 129-6463) 2 straipsnio 12 dalyje nurodytos mokėtinos socialinio draudimo pašalpos ar jos dalies pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą dydį, kurį apskaičiuoja Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius. Žvalgybos institucija, gavusi šią informaciją, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančiam asmeniui skiria ir moka Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nustatytą kompensuojamojo uždarbio dalį.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ     ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ