RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 201 „DĖL AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) AR TELEFONO RYŠIO NUMERIUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. kovo 25 d. Nr. 1V-44

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2002, Nr. 75-3215) 38 straipsnio 1 dalimi:

1. Pakeičiu Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius taisykles, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5708) ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

 

 

 

Direktorius                                                                                       Tomas Barakauskas


PATVIRTINTA

Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 201

(Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1V-44

redakcija)

 

AUKCIONO suteikti TEISę NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) AR TELEFONO RYŠIO NUMERIUS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius skelbimo, organizavimo ir laimėtojo ar laimėtojų išrinkimo bendruosius principus ir sąlygas.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2002, Nr. 75-3215) 38 straipsniu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Aukcionas – teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius suteikimo būdas, kai neribojamas potencialių dalyvių skaičius, o teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius suteikiama didžiausią įmoką į valstybės biudžetą (toliau – kaina) pasiūliusiam potencialiam radijo dažnių (kanalų) ar telefono ryšio numerių naudotojui (toliau – Dalyvis) ar naudotojams.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme.

4. Aukcionus organizuoja ir vykdo bei jų laimėtoją ar laimėtojus išrenka Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymu, savo nuostatais, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5. Pradinis aukciono kainos dydis nustatomas aukciono sąlygose. Aukciono sąlygas tvirtina Tarnybos direktorius.

 

II. AUKCIONO KOMISIJA

 

6. Aukciono komisija (toliau – Komisija) teikia siūlymus dėl aukciono sąlygų, vykdo aukcioną bei nagrinėja ir vertina asmenų, užsiregistravusių dalyvauti aukcione, dokumentus.

7. Komisiją, kurią sudaro ne mažiau kaip septyni nariai, Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir aukciono sekretorių skiria Tarnybos direktorius.

8. Komisija priima sprendimus dėl aukciono dokumentų priėmimo ir atmetimo bei sprendžia kitus klausimus, susijusius su teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius suteikimu aukciono būdu.

9. Sprendimai priimami dalyvaujant daugiau kaip pusei Komisijos narių, įskaitant Komisijos pirmininką arba jo pavaduotoją, paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami.

10. Komisijos nariai, aukciono sekretorius, specialistai Komisijos darbe gali dalyvauti tik pasirašę Taisyklių priede nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą.

 

III. AUKCIONO PASKELBIMAS

 

11. Informaciją apie aukciono, kurio metu bus suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius, paskelbimą Tarnyba skelbia oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Tarnybos interneto tinklapyje.

12. Skelbime dėl aukciono paskelbimo turi būti nurodoma:

12.1. aukciono pavadinimas ir tikslai;

12.2. radijo dažniai (kanalai) ar telefono ryšio numeriai;

12.3. aukciono dokumentų priėmimo, nagrinėjimo bei vertinimo terminai ir vieta;

12.4. aukciono sekretoriaus kontaktiniai duomenys;

12.5. informacija (nurodant adresą), kur galima gauti aukciono sąlygas ir registruoti aukciono dokumentus;

12.6. kita informacija.

13. Prieš išspausdinant skelbimą dėl aukciono paskelbimo Tarnyba patvirtina aukciono sąlygas, kuriose nurodoma:

13.1. informacija apie radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius, kuriems naudoti skelbiamas aukcionas;

13.2. apibrėžta rinka, kurioje radijo dažniai (kanalai) ar telefono ryšio numeriai bus naudojami, bei radijo dažnių (kanalų) ar telefono ryšio numerių paskirtis;

13.3. radijo dažnių (kanalų) ar telefono ryšio numerių naudojimo sąlygos;

13.4. aukciono laimėtojų skaičius ir terminas, per kurį aukciono laimėtojas ar laimėtojai turės teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius;

13.5. radijo dažnių (kanalų) ar telefono ryšio numerių kiekis;

13.6. privalomi pateikti aukciono dokumentai bei duomenys, kuriuos reikia nurodyti paraiškoje;

13.7. Dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai;

13.8. aukciono vykdymo data, laikas ir vieta;

13.9. vokų su aukciono dokumentais registravimo tvarka, terminas (pradžios ir pabaigos datos ir laikas) ir vieta;

13.10. pradinis aukciono kainos dydis bei įmokos, kuri lygi didžiausiai pasiūlytai kainai, sumokėjimo į valstybės biudžetą tvarka ir sąlygos;

13.11. aukciono dalyvio registracijos užmokesčio dydis;

13.12. aukciono sekretoriaus kontaktiniai duomenys pasiteirauti dalyvavimo aukcione klausimais;

13.13. informacija (nurodant adresą), kur galima gauti aukciono sąlygas;

13.14. kitos sąlygos ir informacija.

 

IV. AUKCIONO DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

 

14. Vokus su aukciono dokumentais registruoja aukciono sekretorius. Aukciono dokumentai pateikiami užklijuotame ir Dalyvio antspaudu užantspauduotame voke. Ant voko rašoma „Ryšių reguliavimo tarnybai“, nurodomas Tarnybos adresas, aukciono pavadinimas, Dalyvio pavadinimas, kodas, adresas, elektroninio pašto adresas bei žodžiai „aukciono dokumentai“. Kartu su voku aukciono sekretoriui turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, jog sumokėtas aukciono dalyvio registracijos užmokestis.

15. Registruojant vokus su aukciono dokumentais aukciono sekretorius išduoda patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad aukciono dokumentai priimti, jų priėmimo data, aukciono sekretoriaus vardas ir pavardė bei parašas. Toks pat užrašas nurodomas ant gauto užklijuoto voko su aukciono dokumentais. Jeigu aukciono dokumentai buvo atsiųsti paštu, aukciono sekretorius išsiunčia patvirtinimą registruotu laišku per tris darbo dienas nuo aukciono dokumentų gavimo dienos.

16. Visi aukciono dokumentų lapai turi būti nuosekliai sunumeruoti, įrišti ir užantspauduoti Dalyvio antspaudu ir patvirtinti jo įgalioto asmens parašu.

17. Privalomi pateikti aukciono dokumentai nurodomi aukciono sąlygose.

18. Vokai su aukciono dokumentais, gauti iš Dalyvių, turi būti registruojami aukciono žurnale, kur nurodoma dokumentų gavimo data bei laikas ir Dalyvio numeris, kuris suteikiamas kiekvienam Dalyviui, registruojant vokus su aukciono dokumentais. Vokai su aukciono dokumentais registruojami tik skelbime apie aukcioną nurodytu šių dokumentų registravimo laiku.

19. Aukciono dokumentai laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono žurnale.

20. Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti aukciono dokumentų, jeigu:

20.1. aukciono dokumentai Tarnyboje gauti jau pasibaigus aukciono dokumentų priėmimo terminui;

20.2. aukciono dokumentai neatitinka Taisyklių 14 punkte nurodytų reikalavimų;

20.3. nesumokėtas aukciono sąlygose nurodytas aukciono dalyvio registracijos užmokestis.

21. Nuo užklijuoto voko su aukciono dokumentais įregistravimo Tarnyboje pagal Taisykles dienos iki aukciono dokumentų registravimo termino, nurodyto skelbime apie aukcioną, pabaigos Dalyvis įgyja šias teises:

21.1. Atsisakyti dalyvauti aukcione. Dalyvis, atsisakantis dalyvauti aukcione, turi pateikti Tarnybai prašymą grąžinti voką su aukciono dokumentais, kartu pateikdamas Taisyklių 15 punkte nurodytą patvirtinimą. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad Dalyvis atsisako dalyvauti aukcione, nurodyti atsisakymo datą, pasirašyti. Dalyviui, atsisakiusiam dalyvauti aukcione, aukciono dokumentai jo prašymu grąžinami pasibaigus aukciono dokumentų registravimo terminui. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis negrąžinamas.

21.2. Pateikti naujus aukciono dokumentus, atšaukus ankstesniuosius. Aukciono sekretorius aukciono žurnale turi įrašyti, kad ankstesnieji dokumentai atšaukti ir pateiktas naujas vokas. Anksčiau pateikti dokumentai grąžinami Dalyviui. Aukciono sekretorius pažymi aukciono žurnale, kada dokumentai pakeisti, o naujas aukciono dalyvio registracijos užmokestis neimamas. Dalyviui, pateikusiam voką su naujais aukciono dokumentais, išduodamas naujas patvirtinimas.

 

V. AUKCIONO VYKDYMAS

 

22. Aukciono sąlygose nustatytu laiku susirinkus Komisijai, Komisijos pirmininkas paskelbia aukciono pradžią ir pateikia informaciją, nurodytą konkretaus aukciono sąlygose. Aukcione turi teisę dalyvauti tik Komisijos nariai, aukciono sekretorius ir Dalyviai arba jų įgalioti asmenys.

23. Aukciono pradžioje Komisija atplėšia užklijuotus vokus su aukciono dokumentais, juos patikrina, Komisijos pirmininkas skelbia kiekvieno Dalyvio numerį ir siūlomą kainą už teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius. Visa informacija apie Dalyvius, tarp jų ir siūloma kaina, įrašoma aukciono protokole.

24. Komisijos pirmininkas Dalyvį ar Dalyvius, kurie pasiūlė didžiausią kainą už teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius, paskelbia aukciono laimėtoju ar laimėtojais. Baigtą pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną Komisija išsiunčia visiems Dalyviams pranešimą apie aukciono rezultatus.

25. Esant didesniam vienodą didžiausią kainą pasiūliusių Dalyvių skaičiui už Taisyklių 13 punkte nurodytose aukciono sąlygose nustatytą aukciono laimėtojų skaičių, Komisijos pirmininkas siūlo vienodą didžiausią kainą pasiūliusiems Dalyviams dar kartą užklijuotuose vokuose pateikti naują kainą dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius ir skelbia kito aukciono etapo datą, vietą ir laiką.

26. Apie kitą aukciono etapą Dalyviams pranešama ne vėliau kaip per tris darbo dienas po ankstesniojo etapo.

27. Kitame etape Dalyvių siūloma kaina turi būti pateikta laikantis Taisyklių 16 punkte nustatytų reikalavimų ir negali būti mažesnė arba lygi nei šių Dalyvių ankstesniame etape pasiūlyta kaina. Komisijos posėdyje, kuris vyksta Taisyklių 25 punkte nurodytą dieną, atplėšus užklijuotus vokus, Komisijos pirmininkas skelbia kiekvieno Dalyvio numerį, siūlomą kainą, Dalyvį ar Dalyvius, kurie pasiūlė didžiausią kainą. Laimi didžiausią kainą pasiūlęs Dalyvis ar Dalyviai. Jeigu paaiškėja, kad vienodą didžiausią kainą pasiūliusių Dalyvių skaičius yra didesnis už Taisyklių 13 punkte nurodytose aukciono sąlygose nustatytą aukciono laimėtojų skaičių, toliau aukcionas vyksta Taisyklių 25–27 punktuose nustatyta tvarka.

28. Pateikę aukciono dokumentus asmenys nepripažįstami Dalyviais, jeigu:

28.1. trūksta kurio nors iš Taisyklių 13 punkte nurodytose aukciono sąlygose nurodytų dokumentų ar pateikti dokumentai neatitinka Taisyklių 16 punkto ar aukciono sąlygų reikalavimų;

28.2. paraiškoje nurodyti ne visi reikalingi duomenys;

28.3. siūloma kaina yra mažesnė už pradinį, Taisyklių 13 punkte nurodytose aukciono sąlygose nustatytą, aukciono kainos dydį.

29. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis pateikusiems dokumentus dalyvauti aukcione asmenims, nepripažintiems aukciono laimėtojais ar Dalyviais, negrąžinamas.

30. Komisijos pirmininkas paskelbia aukciono laimėtoją ar laimėtojus, visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai pasirašo aukciono protokolą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną Komisija išsiunčia visiems Dalyviams pranešimą apie aukciono rezultatus.

 

VI. TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) AR TELEFONO RYŠIO NUMERIUS SUTEIKIMAS

 

31. Kiekvienas Dalyvis turi teisę pareikšti pretenziją Komisijai dėl aukciono procedūros pažeidimų per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 30 punkte nurodyto Komisijos pranešimo išsiuntimo dienos. Komisija iki Tarnybos sprendimo dėl aukciono rezultatų priėmimo turi teisę pakeisti savo siūlymus dėl aukciono rezultatų, kuriuos pateikia Tarnybos direktoriui, jeigu paaiškėja, kad aukciono Dalyvis pateikė Komisijai neteisingus esminius duomenis arba sąmoningai juos nuslėpė, arba paaiškėja kitos aplinkybės, kurios galėjo turėti įtakos įvertinant aukciono dokumentus. Tarnybos sprendimas dėl aukciono laimėtojo ar laimėtojų priimamas pasibaigus nurodytam pretenzijų priėmimo terminui ir išnagrinėjus pretenzijas, jeigu jų buvo.

32. Nustačius, kad Dalyvis pateikė neteisingus esminius duomenis arba sąmoningai juos nuslėpė, jis netenka teisės dalyvauti aukcione ir gauti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius. Dalyvio registracijos užmokestis negrąžinamas.

 

VII. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE SUTEIKTĄ TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) AR TELEFONO RYŠIO NUMERIUS

 

33. Sprendimas dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius suteikimo aukciono laimėtojui ar laimėtojams priimamas ir leidimas ar leidimai išduodami pagal Tarnybos patvirtintas Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles bei Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisykles, pateikus Tarnybai dokumentą, patvirtinantį, kad į valstybės biudžetą sumokėta įmoka, nurodyta Taisyklių 34 punkte, arba įmokos pradinė dalis, jeigu įmokos mokėjimas aukciono laimėtojo motyvuotu prašymu Tarnybos yra išskaidytas. Įmokos, jei ji didesnė nei 2 000 000 litų, sumokėjimas gali būti išskaidomas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, kasmet sumokant ne mažiau kaip 1 000 000 litų.

34. Aukciono laimėtojas įmoką, kuri lygi jo pasiūlytai kainai už aukcionu suteikiamą teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius, arba jos pradinę dalį, jei įmoka yra išskaidyta, turi sumokėti į valstybės biudžetą Taisyklių 13 punkte nurodytose aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir pateikti Tarnybai dokumentą, patvirtinantį apie įmokos sumokėjimą per 30 dienų nuo Taisyklių 31 punkte nurodytos laimėtojo ar laimėtojų patvirtinimo dienos. Jeigu įmokos mokėjimas yra išskaidytas, kaip nustatyta Taisyklių 33 punkte, likusią sumą aukciono laimėtojas moka Tarnybos nustatytais dydžiais ir terminais, kiekvieną kartą per 30 dienų po sumokėjimo pateikdamas Tarnybai dokumentą, patvirtinantį apie įmokos dalies sumokėjimą.

35. Aukciono laimėtojui laiku nesumokėjus Taisyklių 34 punkte nurodytos įmokos arba jos pradinės dalies, jei įmoka yra išskaidyta ar nepateikus Tarnybai dokumento apie įmokos ar jos pradinės dalies sumokėjimą, Tarnyba turi teisę atsisakyti skirti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius. Tokiu atveju Tarnyba Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka skelbia naują aukcioną. Šiuo atveju aukciono laimėtojas, laiku nesumokėjęs įmokos arba jos pradinės dalies, jei įmoka yra išskaidyta, neturi teisės dalyvauti šiame punkte nurodytame naujame aukcione.

 

VIII. NEĮVYKĘS AUKCIONAS

 

36. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu per „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ nurodytą aukciono dokumentų priėmimo terminą neįregistruojamas nė vienas vokas su aukciono dokumentais arba aukciono Dalyviu nepripažintas nė vienas aukciono dokumentus pateikęs asmuo.

37. Neįvykus aukcionui, teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius suteikiama pagal Tarnybos patvirtintas Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles bei Telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisykles.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Dalyvių pateikti dokumentai saugomi Tarnyboje 10 metų.

39. Ginčai, iškilę dėl Taisyklių reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Aukciono suteikti teisę naudoti radijo

dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius

taisyklių priedas

 

___________________________________________________________________________

(Komisijos nario, aukciono sekretoriaus, specialisto vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) AR TELEFONO RYŠIO NUMERIUS VERTINIMO KOMISIJOS NARIO, AUKCIONO sekretoriaus, specialisto KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

200 m.________d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

 

1. Būdamas Komisijos nariu, aukciono sekretoriumi, specialistu, pasižadu:

1.1. saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją – valstybės, tarnybos, komercines, gamybines, profesines ar banko paslaptis, kurios man taps žinomos dirbant Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) bei (ar) telefono ryšio numerius vertinimo komisijos nariu, aukciono sekretoriumi, specialistu;

1.2. man patikėtą konfidencialią informaciją saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su ja susipažinti ar pasinaudoti.

2. Man išaiškinta, kad konfidenciali informacija yra ta, kurią šalis konkrečiai nurodo pateikdama prašymą (paaiškinimą) ar kitus dokumentus ar teikdama paaiškinimus žodžiu aukciono metu.

3. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti pareiškėjams padarytus nuostolius.

 

_______________                                     ___________________

        (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

______________