VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS KAINŲ TAIKYMO, NUSTATANT MOKĖJIMUS UŽ PATALPŲ ŠILDYMĄ IR KARŠTO VANDENS TIEKIMĄ DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTAMS, TVARKOS TVIRTINIMO

 

1999 m. spalio 19 d. Nr. 85

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria:

Patvirtinti Centralizuotos šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą daugiabučio gyvenamojo namo butams, tvarką (pridedama).

 

 

PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                                                   V. SIDZIKAUSKAS


Patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

1999 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 85

 

CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS KAINŲ TAIKYMO, NUSTATANT MOKĖJIMUS UŽ PATALPŲ ŠILDYMĄ IR KARŠTO VANDENS TIEKIMĄ DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BUTAMS, TVARKA

 

I. Įvadinės nuostatos

 

1. Ši Tvarka nuo 2000 m. sausio 1 d. yra privaloma visiems centralizuotos šilumos ir (arba) karšto vandens tiekėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims), paskirstantiems centralizuotą šilumą ir (arba) karštą vandenį daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

2. Šioje Tvarkoje centralizuotos šilumos kainos diferencijuojamos pagal šilumos, šalto ir karšto vandens apskaitos būdus ir apskaitos prietaisų įrengimo daugiabučiame name vietą. Šie apskaitos būdai bei apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo tvarkos nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos.

3. Tais atvejais, kai centralizuotos šilumos ar karšto vandens apskaitai daugiabučiuose namuose naudojami daugiasraučiai įvadiniai skaitikliai arba butų šilumos skaitikliai, centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainos, nustatytos tiekėjų arba Komisijos iki šios Tvarkos paskelbimo, per 2 mėnesius nuo šios Tvarkos paskelbimo turi būti naujai suderintos tiekėjų teikimu su Komisija. Taip pat turi būti peržiūrėtos karšto vandens kainos tų tiekėjų, kurie nesuderino su Komisija daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens tiekimo sistemomis perduodamo šilumos kiekio priskyrimo atskiram butui.

4. Tvarkoje naudojamos šilumos energijos normos yra taikomos visiems karšto vandens tiekimo būdams:

qkv – šalto vandens pašildymo šilumos energijos norma, kWh/m3, nustatoma tiekėjo, suderinus su Komisija. Jei su Komisija ši norma nėra suderinta, taikyti šilumos energijos normą qkv, lygią 51,17 kWh/m3, priimant šalto vandens temperatūros pakėlimą, lygų 44°C.

qbkvs – šilumos energijos norma, įvertinanti atskiram butui priskirtiną šilumos kiekį kWh/(butui per mėnesį), perduodamą per daugiabučio namo karšto vandens tiekimo sistemą, kuri nustatoma tiekėjo arba vartotojo (renovuotų tiekimo sistemų atvejais) teikimu, suderinus su Komisija. Jei su Komisija šios šilumos energijos normos nėra suderintos, taikyti atitinkamai:

šildymo sezono laikotarpiui

qbkvs = 100 kWh/ (butui per mėnesį), kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema su vonios šildytuvu;

qbkvs = 70 kWh/(butui per mėnesį), kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema be vonios šildytuvo;

qbkvs = 10 kWh/(butui per mėnesį), kai cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema įrengta tik daugiabučio namo rūsyje ir (arba) atitinkamose daugiabučio namo negyvenamosiose patalpose;

nešildymo sezono laikotarpiui

qbkvs – iki 100 kWh/(butui per mėnesį), kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema su vonios šildytuvu;

qbkvs – iki 70 kWh/(butui per mėnesį), kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema be vonios šildytuvo;

qbkvs – iki 10 kWh/(butui per mėnesį), kai cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema įrengta tik daugiabučio namo rūsyje ir (arba) atitinkamose daugiabučio namo negyvenamosiose patalpose.

qš – daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų šildymo šilumos energijos norma, kWh /m2 bendrojo (naudingojo) ploto per mėnesį, nustatoma tiekėjo, suderinus su Komisija. Jei ši norma nėra suderinta, taikyti Priede nurodytas šilumos energijos normų reikšmes atitinkamai pagal tipinių daugiabučių namų grupes, patalpų aukštį (tūrį) ir savivaldybės nustatytas skaičiuotinas patalpų vidaus temperatūras, kitas sąlygas.

Šilumos energijos norma qš Komisijos gali būti koreguojama pagal gaunamus faktinius duomenis arba pagal duomenis, gautus atliekant specializuotus tyrimus.

Šilumos energijos normos qkv ir qkvs nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetinės kontrolės komisijos 1999 m. gegužės 27 d. protokolo nutarimu Nr. 21 patvirtintais „Karšto vandens tiekimo gyvenamiesiems daugiabučiams namams šilumos suvartojimo normatyvų nustatymo metodiniais nurodymais“.

 

II. Šildymo sezono laikotarpiui

 

5. Centralizuotos šilumos kiekis Q kv karšto vandens pašildymui individualiame šilumokaityje daugiabučiam namui nustatomas pagal priklausomybę

 

Qkv = Gpšv x qkv, kWh                                                                                    (1)

 

kur Gpšv – šalto vandens skaitikliu prieš individualų karšto vandens šildytuvą nustatytas šalto vandens suvartojimas per ataskaitinį mėnesį, m3.

Jei šalto vandens skaitiklis prieš individualų karšto vandens šilumokaitį neįrengtas arba neeksploatuojamas dėl norminiais aktais nustatytų reikalavimų netenkinimo, centralizuotos šilumos kiekis šalto vandens pašildymui nustatomas pagal priklausomybę

 

Qkv = SUM (ksk x Gbkv) x qkv, kWh                                                            (2)

 

kur Gbkv – buto karšto vandens skaitiklių rodmenų suma m3 per ataskaitinį mėnesį. Jei karšto vandens skaitiklių butuose nėra arba jie nenaudojami komercinei apskaitai dėl norminiais aktais nustatytų reikalavimų netenkinimo, Gbkv nustatomas pagal savivaldybės patvirtintas gyventojų karšto vandens suvartojimo normas. ksk – šalto vandens skaitiklio prieš individualų karšto vandens šildytuvą ir karšto vandens skaitiklių butuose rodmenų neatitikimo dėl skaitiklių tikslumo klasių ir eksploatacinių sąlygų skirtumų pataisos koeficientas. Šis koeficientas tiekėjų arba vartotojų teikimu tvirtinamas Komisijos. Tais atvejais, kai Gbkv nustatomas pagal savivaldybės patvirtintas gyventojų karšto vandens suvartojimo normas arba ksk nėra aprobuotas Komisijos, priimti, kad ksk yra lygus 1.

6. Centralizuotos šilumos kiekis Qkvs, perduodamas per karšto vandens tiekimo sistemą daugiabučiame name, nustatomas pagal priklausomybę

 

Qkvs = SUM (butų skaičius name x qbkvs), kWh                                          (3)

 

7. Centralizuotos šilumos kiekis Qš daugiabučio namo patalpų šildymui nustatomas pagal priklausomybę

 

Qš = Qįv – (Qkv + Qkvs), kWh                                                                         (4)

 

kur Qįv – daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, kWh, už ataskaitinį mėnesį.

Kai gyvenamojo daugiabučio namo įvade įrengtas atskiras šilumos apskaitos prietaisas šildymui

 

Qš = Qįv, kWh                                                                                                    (4a)

 

Kai centralizuota šiluma tiekiama per atvirą karšto vandens tiekimo sistemą su įvadine šilumos apskaita, o šiluma šalto vandens pašildymui nematuojama

 

Qš = Qįv – Qkvs, kWh                                                                                       (4b)

 

8. Daugiabučio gyvenamojo namo šilumos ir karšto vandens vartotojų butuose atitinkamų mokėjimų M per ataskaitinį mėnesį nustatymas:

8.1. už karštą vandenį (be šalto vandens ir nuotėkų mokėjimų)

 

Mkv = (ksk x Gbkv) x qkv x K, Lt/mėn.                                                      (5)

 

kur K – centralizuotos šilumos kaina, Lt/kWh, nustatoma tiekėjo, suderinus su Komisija pagal savivaldybės nustatytą šildomų patalpų vidaus skaičiuotiną temperatūrą.

8.2. už centralizuotos šilumos dalį, perduotą per daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens tiekimo sistemą ir priskiriamą butui, pagal priklausomybę

 

M kvs = qbkvs x K, Lt/mėn.                                                                          (6)

 

8.3. už patalpų šildymą

 

M š = (Qš / Fn) x Fbt x K, Lt/mėn.                                                                (7)

 

kur Fn – daugiabučio gyvenamojo namo visų butų bendrasis (naudingasis) plotas, m2; Fbt – daugiabučio gyvenamojo namo buto bendrasis (naudingasis) plotas, m2.

 

Patalpų šildymui šilumos energijos normos q š ribinė sąlyga:

 

(Qš / Fn) < qš, kWh/(m2 mėn.)                                                                          (8)

 

Patalpų bendrojo (naudingojo) ploto šildymo šilumos energijos normos qš ribinė sąlyga (8) taikoma tuomet, kai daugiabučiame name centralizuotos šilumos ir (arba) karšto vandens paskirstymą (tiekimo reguliavimą paskirstyme) vykdo:

1) šilumos tiekimo įmonė (savarankiškai arba per kitą juridinį ar fizinį asmenį) pagal atitinkamas sutartis su vartotojais butuose;

2) vietos savivaldos nustatyta tvarka įgalioti juridiniai ar fiziniai asmenys.

Tais atvejais, kai šilumos energijos normos qš ribinė sąlyga (8) nepadengia pagal tipinio daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis nustatyto centralizuotos šilumos kiekio, ši sąlyga gali būti netaikoma, jeigu tiekėjas gauna daugiau nei pusės daugiabučio namo gyventojų arba jų įgaliotinio sutikimą. Kitais atvejais, kai pagal įvadinio skaitiklio rodmenis šilumos kiekis nepadengiamas nustatytomis šilumos energijos normomis, tiekėjo teikimu pagal nepriklausomų ekspertų įvertinimą Komisija priima atitinkamą sprendimą:

1) nustatoma didesnė šilumos energijos norma qš;

2) nustatoma didesnė šilumos energijos norma qkv;

3) nustatoma didesnė šilumos energijos norma qbkvs;

4) rekomenduojama atitinkamai apmokėti šilumos ir (arba) karšto vandens tiekimo sistemų name pertvarkymo arba eksploatavimo sąnaudas.

Nustačius tiekėjų neefektyvų darbą paskirstant šilumą ir (arba) ruošiant ar paskirstant karštą vandenį, nesant vartotojų sutikimo, padidinti šilumos energijos normas ir sąskaitas draudžiama;

8.4. už patalpų šildymą, kai įvadinis daugiabučio namo šilumos skaitiklis neįrengtas

jei daugiabučiame gyvenamajame name įvadinis šilumos skaitiklis neįrengtas, nepriklausomai nuo karšto vandens tiekimo mokėjimai už šildymą butuose nustatomi pagal Priedo punkte 2 pateiktas šilumos energijos normas;

jei daugiabučiame gyvenamajame name įrengtas daugiasrautis šilumos skaitiklis, o karštas vanduo tiekiamas iš grupinių šilumokaičių, sąskaitos už šildymą butuose ir karštą vandenį nustatomos pagal skaitiklio rodmenis, prieš tai tiekėjui su Komisija suderinus daugiasraučiu šilumos skaitikliu matuojamos centralizuotos šilumos kainas. Šiuo atveju arba kai gyvenamajame name, kuriame karštas vanduo ruošiamas individualiame šilumokaityje, yra įrengta atskira šilumos apskaita, fiksuojanti karšto vandens ruošimui ir tiekimui sunaudotą šilumos energiją, mokesčiai už karštą vandenį nustatomi vadovaujantis kainų taikymo tvarka nešildymo sezono laikotarpiui.

 

III. Nešildymo sezono laikotarpiui

 

9. Centralizuotos šilumos kiekis Qkv karšto vandens pašildymui individualiame šilumokaityje daugiabučiam namui nustatomas pagal priklausomybes (1) arba (2).

10. Centralizuotos šilumos kiekis Qkvs, perduodamas per karšto vandens tiekimo sistemą daugiabučiame name, įvertinant šilumos nuostolius namo negyvenamosiose patalpose, nustatomas pagal priklausomybę

 

Qkvs = Qįv – Qkv, kWh                                                                                   (9)

 

kur Qįv – daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, kWh, už ataskaitinį mėnesį. Qkv nustatomas atitinkamai pagal priklausomybes (1) arba (2).

Kai centralizuota šiluma tiekiama per atvirą karšto vandens tiekimo sistemą su įvadine šilumos apskaita, o šalto vandens pašildymo šiluma nematuojama,

 

Qkvs = Qįv, kWh                                                                                               (10)

 

11. Butui priskiriama šilumos energijos norma pagal šilumos kiekį, perduodamą per daugiabučio namo karšto vandens tiekimo sistemą

 

qbkvs =(Qkvs/butų skaičius name), kWh/(butui per mėn.)                           (11)

 

Šilumos energijos normos q bkvs ribinė sąlyga:

 

(Qkvs/butų skaičius name) < qbkvs, kWh/(butui per mėn.)                          (12)

 

Šilumos, perduodamos per daugiabučio namo karšto vandens tiekimo sistemą, šilumos energijos normos q bkvs ribinė sąlyga (12) taikoma tuomet, kai daugiabučiame name karšto vandens, tiekiamo iš individualaus šilumokaičio, paskirstymą (tiekimo reguliavimą paskirstyme) vykdo:

1) šilumos tiekimo įmonė (savarankiškai arba per kitą juridinį ar fizinį asmenį) pagal atitinkamas sutartis su vartotojais butuose;

2) vietos savivaldos nustatyta tvarka įgalioti juridiniai ar fiziniai asmenys.

Tais atvejais, kai šilumos energijos normos qbkvs ribinė sąlyga (12) nepadengia pagal daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis nustatyto centralizuoto šilumos kiekio, ši sąlyga gali būti netaikoma, jeigu tiekėjas gauna daugiau nei pusės daugiabučio namo gyventojų arba jų įgaliotinio sutikimą. Kitais atvejais, kai įvadinio skaitiklio šilumos kiekis nepadengiamas nustatytomis šilumos energijos normomis, tiekėjo teikimu pagal nepriklausomų ekspertų įvertinimą Komisija priima atitinkamą sprendimą:

1) nustatoma didesnė šilumos energijos norma qkv;

2) nustatoma didesnė šilumos energijos norma qbkvs;

3) rekomenduojama atitinkamai apmokėti karšto vandens tiekimo sistemų daugiabučiame name pertvarkymo darbus arba eksploataciją;

Nustačius tiekėjų neefektyvų darbą ruošiant ir paskirstant karštą vandenį, nesant vartotojų sutikimo, padidinti šilumos energijos normas ir sąskaitas draudžiama.

12. Daugiabučio gyvenamojo namo šilumos ir karšto vandens vartotojų butuose atitinkamų sąskaitų M per ataskaitinį mėnesį nustatymas:

12.1. už karštą vandenį (be šalto vandens ir nuotėkų mokėjimų)

 

Mkv = (ksk x Gbkv) x qkv x K, Lt/mėn.                                                     (13)

 

kur K – centralizuotos šilumos kaina, Lt/kWh, nustatoma tiekėjo, suderinus su Komisija pagal savivaldybės nustatytą šildomų patalpų vidaus skaičiuotiną temperatūrą šildymo sezonui arba pagal nešildymo sezono centralizuotos šilumos kainų diferencijavimą.

12.2. už centralizuotos šilumos dalį, perduotą per daugiabučio gyvenamojo namo karšto vandens tiekimo sistemą ir priskiriamą butui, pagal priklausomybę

 

Mkvs = qbkvs x K, Lt/mėn. butui.                                                               (14)

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

13. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų bendrijų grupių skatinimo sąlyga.

Rekomenduojama, esant atitinkamiems vietos savivaldos sprendimams, centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekėjams (savivaldybei), suderinus su Komisija, taikyti centralizuotos šilumos skatinamąsias diferencijuotas kainas karštam vandeniui, kai centralizuotos šilumos ir karšto vandens paskirstymą daugiabučiame name atlieka bendrija.

14. Savivaldybėms tikslinga nustatyti tvarkas dėl šilumos ir karšto vandens skaitiklių rodmenų apskaitos vienalaikiškumo, rodmenų balansų nustatymo pasibaigus ir prasidedant šildymo sezonams siekiant subalansuoti vartotojų mokesčius. Permokėjimus arba nepriemokas būtų tikslinga susieti su būsimo šildymo sezono mokesčiais už karštą vandenį.

15. Ši Tvarka 1999–2000 metų šildymo sezonui, kol nebus peržiūrėtos tiekėjų sutartys su skirtingų grupių vartotojais pagal atitinkamus savivaldybių sprendimus, iš dalies nereglamentuoja daugiabučiame gyvenamajame name šilumos ir karšto vandens kainų taikymo tiems atvejams, kai daugiabučiame gyvenamajame name yra kelios vartotojų grupės. Tokiais atvejais šią Tvarką siūloma taikyti priskyrus įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis atskiroms vartotojų grupėms pagal atitinkamų instaliuotų galių šildymui-vėdinimui ir (arba) karštam vandeniui tiekti daugiabučiame name santykį.

 

______________


Priedas

 

Rekomenduojamos daugiabučio gyvenamojo namo patalpų šildymo šilumos energijos normos qš

 

1. Šilumos energijos normos qš kilovatvalandėmis per mėnesį tipinių daugiabučių namų patalpų bendrojo (naudingojo) ploto kvadratiniam metrui šildyti (kWh/m2 mėn.) priklausomai nuo ataskaitinio mėnesio išorės oro temperatūros, patalpų vidaus skaičiuotinos temperatūros ir pastato aukštingumo, kai namo įvade yra įrengtas šilumos skaitiklis:

 

 

Išorės oro t, °C

Vidaus skaič. temp.+ 15°C

Vidaus skaič. temp. + 16°C

3–4 a. pastatai

5 a. pastatai

Daugiau kaip 5 a. pastatai

3–4 a. pastatai

5 a. pastatai

Daugiau kaip 5 a. pastatai

1

2

3

4

5

6

7

10

10,90

9,53

8,77

13,05

11,42

10,50

9

13,04

11,41

10,50

15,19

13,30

12,23

8

15,18

13,29

12,23

17,33

15,18

13,96

7

17,32

15,17

13,96

19,47

17,06

15,69

6

19,46

17,05

15,69

21,61

18,94

17,42

5

21,60

18,93

17,42

23,75

20,82

19,15

4

23,74

20,81

19,15

25,89

22,70

20,88

3

25,88

22,69

20,88

28,03

24,58

22,61

2

28,02

24,57

22,61

30,17

26,46

24,24

1

30,16

26,45

24,34

32,31

28,34

26,07

0

32,30

28,33

26,07

34,45

30,22

27,80

-1

34,44

30,21

27,80

36,59

32,10

29,53

-2

36,58

32,09

29,53

38,73

33,98

31,26

-3

38,72

33,97

31,26

40,87

35,86

32,99

-4

40,86

35,85

32,99

43,01

37,74

34,72

-5

43,00

37,73

34,72

45,15

39,62

36,45

-6

45,14

39,61

36,45

47,29

41,50

38,18

-7

47,28

41,49

38,18

49,43

43,38

39,91

-8

49,42

43,37

39,91

51,57

45,26

41,64

-9

51,56

45,25

41,64

53,71

47,14

43,37

-10

53,70

47,13

43,37

55,85

49,02

45,10

 

Išorės oro t, °C

Vidaus skaič. temp. + 17°C

Vidaus skaič. temp.+ 18°C

 

 

3–4 a. pastatai

5 a. pastatai

Daugiau kaip 5 a. pastatai

3–4 a. pastatai

5 a. pastatai

Daugiau kaip 5 a. pastatai

1

2

3

4

5

6

7

10

15,21

13,31

12,24

17,36

15,20

13,98

9

17,35

15,19

13,97

19,50

17,08

15,71

8

19,49

17,07

15,70

21,64

18,96

17,44

7

21,63

18,95

17,43

23,78

20,84

19,17

6

23,77

20,83

19,16

25,92

22,72

20,90

5

25,91

22,71

20,89

28,06

24,60

22,63

4

28,05

24,59

22,62

30,20

26,48

24,36

3

30,19

26,47

24,35

32,34

28,36

26,09

2

32,33

28,35

26,08

34,48

30,24

27,82

1

34,47

30,23

27,81

36,62

32,12

29,55

0

36,61

32,11

29,54

38,76

34,00

31,28

-1

38,75

33,99

31,27

40,90

35,88

33,01

-2

40,89

35,87

33,00

43,04

37,76

34,74

-3

43,03

37,75

34,73

45,18

39,64

36,47

-4

45,17

39,63

36,46

47,32

41,52

38,20

-5

47,31

41,51

38,19

49,46

43,40

39,93

-6

49,45

43,39

39,92

51,60

45,28

41,66

-7

51,59

45,27

41,65

53,74

47,16

43,39

-8

53,73

47,15

43,38

55,88

49,04

45,12

-9

55,87

49,03

45,11

58,02

50,92

46,85

-10

58,01

50,91

46,84

60,16

52,80

48,58

 

2. Vidutinės šilumos energijos normos q š kilovatvalandėmis per mėnesį tipinių daugiabučių namų patalpų bendrojo (naudingojo) ploto kvadratiniam metrui šildyti (kWh/m2mėn.), kai namo įvade nėra įrengto šilumos skaitiklio, priklausomai nuo patalpų vidaus skaičiuotinos temperatūros bei pastato aukštingumo ir nepriklausomai nuo ataskaitinio mėnesio išorės oro temperatūros visam šildymo sezonui:

 

 

Vidaus patalpų skaič. temp. °C

1–2 aukštų pastatams

3–4 aukštų pastatams

5 aukštų pastatams

Daugiau kaip 5 aukštų pastatams

+15

34,00

32,30

28,33

26,07

+16

36,00

34,45

30,22

27,80

+17

38,00

36,61

32,11

29,54

+18

40,00

38,76

34,00

31,28

 

3. Pagal vietos savivaldos sprendimus tiems atvejams, kai šildomų patalpų aukštis H tarp grindų ir lubų nėra lygus 2,5 m, šilumos energijos normos tikslinamos jas dauginant iš pataisos koeficiento KH, kuris nustatomas pagal priklausomybę

 

K H = 0,4 x H.                                                                                                    (1)

 

Čia

H – patalpos faktinis atstumas tarp grindų ir lubų, m; 0,4 – perskaičiavimo rodiklis, 1/m.

4. Tais atvejais, kai ataskaitinis periodas yra trumpesnis nei vienas mėnuo, šilumos energijos normos yra tikslinamos dauginant jas iš koeficiento Kl, kuris nustatomas pagal priklausomybę

 

Kl = h/730.                                                                                                         (2)

 

Čia h – šilumos energijos normos taikymo faktinė trukmė, val.; 730 – mėnesio vidutinė trukmė, val.

5. Pastatams, pastatytiems pagal STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimus, vidutinės šilumos energijos normos mažinamos 40 procentų.

Netipiniams (įskaitant 1-2 aukštų) pastatams šiluminės energijos normos koreguojamos dauginant qš iš pataisos koeficiento, kurį tiekėjo arba vartotojo teikimu tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

6. Šilumos energijos normos qš į tiekėjų kompiuterinių duomenų bazes įvedamos pagal priklausomybę

 

qš = qš(0) – k x t, kWh/(m2 mėn.).                                                                (3)

 

Čia:

qš – šilumos energijos norma, kWh/(m2 mėn.), esant ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinei išorės oro temperatūrai + toC, pagal meteorologinius duomenis;

qš(0) – šilumos energijos norma, kWh/(m2 mėn.), esant ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinei išorės oro temperatūrai t = 0 oC;

k – šilumos energijos normos pokytis, kWh/(m2 deg), išorės oro temperatūrai pakitus +1 oC, atitinkamai pagal pastatų aukštingumą:

trijų-keturių aukštų -                                          k = 2,14;

penkių aukštų -                            k = 1,88;

daugiau kaip penkių aukštų –      k = 1,73.

 

______________