LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 17 d. Nr. VIII-267

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 59-1156; 1996, Nr. 68-1635)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 16 punktu:

16) nekilnojamasis turtas, esantis bankrutavusios įmonės balanse.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________