LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2002 „STATYBOS PRODUKTAI. ATITIKTIES ĮVERTINIMAS IR „CE“ ŽENKLINIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 18 d. Nr. 187

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiu galios statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:1999 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas (Žin., 1999, Nr. 98-2832).

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „reglamentas“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187

 

statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002

 

Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) įteisina Europos Bendrijos Tarybos 1988-12-21 direktyvos „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais, suvienodinimo“ (89/106/EEC) nuostatas.

2. Reglamentas nustato statybos produktų atitikties įvertinimo, „CE“ ženklinimo bendruosius reikalavimus, nustato statinio esminių reikalavimų taikymą, vykdant statybos produktų atitikties bei tinkamumo naudoti įvertinimą.

3. Šis Reglamentas privalomas visoms institucijoms, kurios pagal joms Lietuvos Respublikoje įstatymų ar Vyriausybės nutarimų suteiktą teisę atlieka statybos produktų atitikties įvertinimą, vykdo statybos darbus, gamina ir realizuoja statybos produktus, projektuoja statinius, rengia ir tvirtina normatyvinius privalomuosius dokumentus, kuriems keliami arba numatomi esminiai reikalavimai (1 priedas).

4. Tiekėjai visomis priemonėmis turi užtikrinti, kad statybos produktai, numatyti naudoti statiniuose, bus tiekiami į rinką tik su sąlyga, kad jie bus tinkami panaudoti pagal paskirtį, o jų charakteristikos bus tokios, kad statiniai, į kuriuos jie bus stacionariai įmontuoti, sumontuoti, įdėti ar instaliuoti, tenkins esminius reikalavimus, jei šiuos reikalavimus nustato galiojantys teisės aktai.

 

II. NUORODOS

 

5. Šio Reglamento tekste pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.2. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 92-2542);

5.3. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 35-972);

5.4. Standartizacijos dokumentą SD P ISO/IEC GUIDE 2 „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrieji terminai ir apibrėžimai“.

6. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį Reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“.

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Atitiktis – produkto, proceso ar paslaugos atitikimas nustatytiems reikalavimams [5.2].

8. Atitikties įvertinimas – veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, kiek produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus [5.2].

9. Atitikties sertifikatas – dokumentas, išduotas pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantis, kad reikiamu būdu identifikuotas gaminys, procesas ar paslauga atitinka standartą ar kitą norminį dokumentą [5.2].

10. Atitikties deklaravimas – procedūra, kuria tiekėjas raštu patvirtina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

11. Bandymas – techninis veiksmas, kai pagal nurodytą metodiką nustatoma konkretaus produkto, proceso ar paslaugos viena ar kelios charakteristikos [5.2].

12. Gamybos kontrolė (gamybos kontrolės sistema) – visuma priemonių ir veiksmų, kuriais gamintojas užtikrina nuolatinę gaminamų produktų atitiktį.

13. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga – bandymų laboratorija, sertifikacijos ar kontrolės įstaiga, kurią valstybė paskiria atsakinga už atitikties įvertinimą ir apie ją praneša kitoms valstybėms [5.2]. Įstaiga, kurią valstybė paskyrė atsakinga už atitikties įvertinimą, tačiau apie tai dėl tam tikrų priežasčių dar nepranešė kitoms valstybėms, vadinama paskirtąja.

14. Procesas – visuma veiksmų, kuriais pertvarkomas (perdirbamas) gavinys [5.2].

15. Reikalavimas – nuostatas, išreiškiantis kriterijus, kurių reikia laikytis [5.4].

16. Sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga patvirtina, kad produktas, procesas, paslauga ar fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus [5.2].

17. Sertifikacijos įstaiga – juridinis asmuo, taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, atliekantys sertifikavimo procedūrą [5.2].

18. Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos. Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę (jūrų, ežerų, upių ar kitų vandens telkinių dugną) ar remiasi į žemės paviršių (vandens telkinių dugną) [5.1].

PASTABA. Direktyvos 89/106/EEC angliškame variante vartojamas terminas „construction works“ arba tiesiog „works“.

19. Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį [5.1].

20. Standartas sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje [5.4]. Darnusis Lietuvos standartas yra kaip Lietuvos standartas perimtas darnusis Europos standartas, kurį Europos standartizacijos organizacijos parengia ir priima Europos Komisijos pavedimu. [5.3]

21. Techninė specifikacija – dokumentas (dokumento dalis), kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi atitikti apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai [5.1].

22. Techninis įteisinimas – produkto tinkamumo naudoti techninis įvertinimas pagal statinių, kuriuos statant šį produktą numatoma naudoti, esminius reikalavimus.

23. Techninio įteisinimo įstaiga – įgaliotos institucijos paskirta įstaiga atlikti statybos produktų techninį įteisinimą.

24. Techninis liudijimas – dokumentas, patvirtinantis statybos produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą pagal statinio, kuriame numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus. [5.1].

PASTABA. Europos techninis liudijimas – dokumentas, kurį išdavė Europos techninio įteisinimo įstaigos (European Organization for Technical Approvals (EOTA)) narys pagal šios organizacijos ir Europos komisijos nustatytą tvarką.

25. Tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo – statybos produktų ir įrenginių gamintojas, platintojas, importuotojas, paslaugų organizacija [5.1].

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

26. Statybos dalyviai (projektuotojai, tiekėjai, rangovai, statytojai ir kt.) yra atsakingi ir turi užtikrinti, kad statiniai būtų projektuojami ir statomi taip, kad nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams bei turtui ir visuomenės interesams.

27. Statybos dalyviai privalo užtikrinti, kad statinys tenkintų esminius reikalavimus (1 priedas) sveikatos, ilgaamžiškumo, energijos taupymo, aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu, kai šiuos reikalavimus nustato nacionaliniai teisės aktai, techniniai reglamentai arba techninės specifikacijos.

28. Esminiais reikalavimais būtina vadovautis rengiant nacionalinius teisės aktus, techninius reglamentus ir technines specifikacijas.

29. Įgyvendinant 89/106/EEC Direktyvą Europos Sąjungos šalyse, siekiama užtikrinti, kad statybos produktas, esantis Europos Sąjungos rinkoje, būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jis bus panaudotas, atitiktų esminius reikalavimus, ir kad tokie produktai į bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką būtų tiekiami be jokių apribojimų.

30. Įgyvendinant šio reglamento reikalavimus, siekiama užtikrinti, kad esantis Lietuvos rinkoje statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jis bus panaudotas, atitiktų esminius reikalavimus ir kad produktas, paženklintas pagal nustatytą tvarką, galėtų būti tiekiamas į Lietuvos ir bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką be jokių apribojimų.

31. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

32. Tais atvejais, kai statybos produktas nėra labai svarbus esminių reikalavimų požiūriu ir jeigu jis neatitinka techninių specifikacijų, produktų tinkamumą naudoti gali patvirtinti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos. Europos Komisija sudaro, prižiūri ir periodiškai tikrina tokių produktų sąrašą.

 

V. STATYBOS PRODUKTŲ DARNIEJI STANDARTAI

 

33. Statybos produktų darniuosius Europos standartus rengia Europos standartizacijos organizacijos (CEN, CENELEC) Europos Komisijos pavedimu.

34. Darniuosius Europos standartus Lietuvos standartais perima ir patvirtina Lietuvos nacionalinė standartizacijos įstaiga.

 

VI. TECHNINIS LIUDIJIMAS

 

35. Produktų tinkamumas naudoti gali būti patvirtintas parengiant ir išduodant techninį liudijimą, kai:

35.1. nėra parengto darniojo Europos standarto;

35.2. nėra parengtų ir nėra rengiami produkto nacionaliniai standartai;

35.3. produktas savo techninėmis charakteristikomis gerokai skiriasi nuo darniųjų Europos arba pripažintų nacionalinių standartų.

36. Gaminio arba gaminių grupės techninis liudijimas (Europos ir nacionalinis) turi būti pagrįstas tyrimais, bandymais ir įvertinimu, vadovaujantis EOTA rekomendacijomis bei galiojančiais organizaciniais tvarkomaisiais ir techniniais reglamentais. Jei produktui nėra EOTA rekomendacijų, – techninis liudijimas turi būti rengiamas, vadovaujantis bendrosiomis EOTA procedūromis.

PASTABA. Rekomendacijos (general Guidelines) yra Europos techninio įteisinimo įstaigos (EOTA) parengtas dokumentas, nustatantis, kaip parengti techninį liudijimą atskiram produktui arba produktų grupei.

37. Techniniai liudijimai (Europos ir nacionaliniai) rengiami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Europos techninių liudijimų rengimo ir tvirtinimo tvarka turi atitikti Europos Sąjungos nustatytą tvarką.

38. Nacionalinius techninius liudijimus išduoda paskirtoji techninio įteisinimo įstaiga, Europos techninius liudijimus – paskelbtoji (notifikuota) techninio įteisinimo įstaiga.

 

VII. STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

 

39. Tiekėjas atsako už tai, kad į rinką tiekiamas statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus.

40. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais.

41. Įvertinimą, ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas, pagal nustatytas procedūras atlieka paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga (4 priedas) arba atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas).

42. Statybos produktų atitikties įvertinimo pagrindas gali būti:

42.1. gamintojo įdiegta gamybos kontrolės sistema, įgalinanti užtikrinti, kad produktas atitinka techninių specifikacijų reikalavimus;

42.2. gamintojo įdiegta gamybos kontrolės sistema ir paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios sertifikavimo įstaigos atliktas gamybos kontrolės bei paties produkto įvertinimas ir nuolatinė priežiūra (kai produktai pagaminti pagal atitinkamų techninių specifikacijų reikalavimus).

43. Atitikties įvertinimo procedūra parenkama pagal:

43.1. produkto svarbą esminių reikalavimų požiūriu, ypač sveikatos ir saugos;

43.2. produkto tipą (grupę);

43.3. produkto charakteristikų kintamumo įtaką jo kokybei;

43.4. gamybos defektų tikimybę.

44. Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Atitikties įvertinimo procedūra turi būti nurodoma techninėse specifikacijose.

45. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos pagal 3 schemą (2 priedas), jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.

46. Atitiktis įvertinama šiais būdais (2 priedas):

- tiekėjas (gamintojas) deklaruoja atitiktį;

- atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikavimo) arba paskirtoji įstaiga, įvertinusi gamybos kontrolės sistemą.

47. Gamintojo (gamintojo įgalioto tiekėjo) atitikties deklaracija arba atitikties sertifikatas suteikia teisę gamintojui (gamintojo įgaliotam tiekėjui) ženklinti produktą „CE“ ženklu, kai produktas atitinka suderintąją (harmonizuotąją) techninę specifikaciją o įvertinime dalyvavusios įstaigos (jei būtina) – paskelbtosios (notifikuotos).

 

VIII. „CE“ ATITIKTIES ŽENKLAS

 

48. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei tiekiami į Europos Sąjungos rinką, turi būti paženklinti „CE“ ženklu.

49. „CE“ atitikties ženklu (toliau – „CE“ ženklas, 3 priedas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Šiuo atveju ūkio subjektai privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose.

50. „CE“ ženklas patvirtina:

50.1. kad statybos produktų charakteristikos atitinka perimtų darniųjų standartų, kurie buvo paskelbti „Official Journal of the European Communities“, reikalavimus.

PASTABA. „Official Journal of the European Communities“ yra oficialus Europos Sąjungos leidinys, kuriame skelbiami visi priimti teisiniai aktai ir kita oficiali informacija;

50.2. kad statybos produktų charakteristikos atitinka Europos techninio liudijimo reikalavimus;

50.3. kad statybos produktų charakteristikos atitinka nacionalines technines specifikacijas, apie kurias pagal nustatytą procedūrą buvo informuotos Europos Sąjungos valstybės. Šios specifikacijos taip pat skelbiamos „Official Journal of the European Communities“.

51. Gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas) turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.

52. Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. „CE“ ženklo reikalavimai pateikti 3 priede.

 

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

53. Paskelbtoji (notifikuota) ir paskirtoji įstaigos privalo parengti ir pateikti informaciją apie sertifikuojamus statybos produktus ir jų atitikties sertifikatus taip, kad informacija būtų prieinama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

54. Kol Lietuvos Respublika nėra Europos Sąjungos narė, paskelbtoji (notifikuota) įstaiga apie išduotus atitikties sertifikatus, leidžiančius ženklinti produktus „CE“ ženklu, turi nuolat informuoti kitų valstybių, su kuriomis pasirašytos sutartys atitikties įvertinimo srityje, atitinkamas įstaigas. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga taip pat turi informuoti ir apie minėtų sertifikatų anuliavimą bei jų galiojimo sustabdymą.

Lietuvos Respublikai tapus tikrąja Europos Sąjungos nare, tokia informacija turi būti perduodama Europos Komisijos ir šalių narių atsakingoms tarnyboms.

 

X. NUOLATInis STATYBOS KOMITETAS

 

55. Prie Europos Komisijos veikia Nuolatinis statybos komitetas, kuris nagrinėja visus su Statybos produktų direktyva susijusius klausimus.

56. Prie Aplinkos ministerijos veikia taip pat nuolatinis Statybos komitetas, kuris sprendžia visus klausimus, iškilusius dėl šio ir kitų statybos produktus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų vykdymo ir praktinio taikymo Lietuvoje. Šį komitetą sudaro valstybinių institucijų, statybos dalyvių, vartotojų, sertifikavimo sistemos dalyvių deleguoti atstovai.

57. Komiteto funkcijas, uždavinius, darbo reglamentą ir personalinę sudėtį tvirtina aplinkos ministras.

58. Iki įstojimo į Europos Sąjungą Lietuva deleguoja vieną Statybos komiteto narį į Nuolatinį statybos komitetą stebėtojo teisėmis. Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, į šį komitetą deleguojami du Statybos komiteto atstovai. Atstovus skiria aplinkos ministras.

 

XI. STATYBOS PRODUKTŲ RINKos RIBOJIMAS

 

59. Statybos produktų pateikimo į rinką ribojimas Lietuvos Respublikoje taikomas, siekiant apsaugoti vartotojus nuo nesaugių ir pavojingų sveikatai produktų.

60. Jeigu Lietuvos valstybinės rinkos priežiūros institucijos nustato, kad statybos produktas, tiekėjo deklaruotas kaip atitinkantis šio reglamento reikalavimus, šių reikalavimų netenkina arba atitikties ženklu paženklintas neteisingai, rinkos priežiūros institucijos turi įpareigoti gamintoją (tiekėją) pašalinti neatitiktis ir nurodyti šių neatitikčių pašalinimo tvarką. Jei neatitiktys išlieka, rinkos priežiūros institucijos turi imtis visų tinkamų priemonių, kad uždrausti tokių produktų teikimą į rinką, apriboti jų laisvą judėjimą arba pašalinti iš rinkos.

61. Šių priemonių taikymo pagrindas yra:

- nesilaikoma 26, 29, 30 p. reikalavimų;

- neteisingai taikomos techninės specifikacijos;

- techninėse specifikacijose nustatyti trūkumai.

62. Apie priimtas atitinkamo statybos produkto rinkos ribojimo priemones rinkos priežiūros institucija turi nedelsdama pranešti Europos Komisijai, nurodydama priežastis, kodėl buvo priimtas toks sprendimas.

63. Lietuvos valstybinės rinkos priežiūros institucijos turi imtis visų tinkamų veiksmų prieš tiekėjus (nesvarbu, kas jie yra), kuriems taikomos rinkos ribojimo priemonės, ir apie tai informuoti Europos Komisiją bei kitas Europos Sąjungos valstybes nares.

64. Valstybines rinkos ribojimo priemonių taikymo institucijas įgalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

XII. Baigiamosios nuostatos

 

65. Už tai, kad rinkoje realizuojamų statybos produktų charakteristikos atitiktų vertes, nurodytas atitikties sertifikatuose ir deklaracijose, atsako tiekėjai.

66. Už šių reikalavimų pažeidimą gamintojai (tiekėjai) ir kiti atitikties įvertinimo sistemos dalyviai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

67. Šio Reglamento nuostatos neapima darbininkų, savo darbe naudojančių statybos produktus, saugumo reikalavimų.

68. Jei statybos produktui be šio Reglamento galioja kiti teisės aktai (į Europos Sąjungos rinką tiekiamiems produktams – ir Europos Sąjungos teisės aktai), nustatantys „CE“ ženklinimą, tiekėjas (gamintojas) turi imtis reikiamų priemonių ir atlikti visus reikiamus veiksmus, kad „CE“ ženklinamas produktas, be šio Reglamento, atitiktų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

______________


 

STR 1.01.04:2002

1 priedas (privalomasis)

 

ESMINIAI REIKALAVIMAI

 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. Šie reikalavimai:

1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių:

-viso statinio arba jo dalies griūties;

-didesnių deformacijų nei leistinos;

-žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams arba sumontuotai įrangai;

-žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).

2. Gaisrinė sauga

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui:

-statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas;

-būtų apribota gaisro kilimo galimybė;

-būtų apribotas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;

-būtų apribotas gaisro išplitimas į gretimus statinius;

-statinyje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis;

-veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos;

-gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai dirbti.

3. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių:

-kenksmingų dujų išsiskyrimo;

-pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore;

-pavojingos spinduliuotės;

-vandens ir dirvožemio taršos;

-nuotėkų, dūmų, kietųjų arba skystųjų atliekų netinkamo šalinimo;

-statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės.

4. Saugus naudojimas

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad jį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (slydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

5. Apsauga nuo triukšmo

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis.

6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

Statinys, jo šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus).

______________


 

STR 1.01.04:2002

2 priedas (privalomasis)

 

ATITIKTIES ĮVERTINIMO REIKALAVIMAI

 

1. Atitikties įvertinimo schemų elementai

Nustatant statybos produkto atitikties įvertinimo procedūrą, turi būti numatomi atitikties įvertinimo schemų elementai. Jų parinkimas ir derinys priklauso nuo reikalavimų, keliamų konkrečiam produktui arba produktų grupei. Šie elementai yra:

-pradinis produkto tipo bandymas, kurį atlieka gamintojas arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

-gamykloje atrinktų bandinių bandymas pagal gamintojo arba paskelbtosios (notifikuotos) ar paskirtosios įstaigos nustatytą planą;

-bandinių, atrinktų gamykloje, rinkoje arba statybos aikštelėje priežiūros kontrolinis bandymas, kurį atlieka gamintojas arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

-bandinių, atrinktų iš paruoštos išgabenti produktų partijos arba iš jau išgabentų produktų, bandymas, kurį atlieka gamintojas arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

-gamybos kontrolė (visais atvejais atliekama gamintojo);

-pradinis gamintojo gamybos kontrolės sistemos įvertinimas, kurį atlieka paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

-nuolatinė gamybos kontrolės sistemos atitikties priežiūra, vertinimas ir patvirtinimas, kurį atlieka paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji sertifikavimo įstaiga.

Gamintojas visas vykdomas procedūras, reikalavimus bei nuostatas turi įteisinti savo dokumentais ir sistemingai registruoti. Šia gamybos kontrolės dokumentacija turi būti suvienodintos kokybės užtikrinimo nuostatos, įgalinančios pasiekti nustatytas produkto charakteristikas bei atlikti operatyvų gamybos kontrolės patikrinimą.

2. Atitikties įvertinimo schemos

Nustatytos šios statybos produktų atitikties įvertinimo schemos (1 lentelė):

- produkto sertifikavimas, kurį atlieka paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji sertifikavimo įstaiga.

Schemos 1+ ir 1.

Įpareigojimai gamintojui:

- gamybos kontrolė;

- gamykloje atrinktų produktų gamintojo bandymai pagal nustatytą planą.

Įpareigojimai paskelbtajai (notifikuotai) ar paskirtajai įstaigai:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas;

- gamybos kontrolės sistemos įvertinimas;

- nuolatinė gamybos kontrolės sistemos priežiūra, vertinimas ir patvirtinimas;

- bandinių, atrinktų gamykloje, rinkoje arba statybos aikštelėje, priežiūros kontroliniai bandymai, jei reikia;

- produkto atitikties deklaravimas, kurį atlieka pats gamintojas (tiekėjas).

Schemos 2+ ir 2:

Įpareigojimai gamintojui:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas;

- gamybos kontrolė;

- gamykloje atrinktų bandinių bandymas, atliekamas gamintojo pagal nustatytą bandymų planą.

Įpareigojimai paskelbtajai (notifikuotai) ar paskirtajai įstaigai:

- gamintojo gamybos kontrolės sistemos sertifikavimas, remiantis pradiniu gamybos kontrolės sistemos įvertinimu bei galima nuolatine gamintojo kokybės sistemos priežiūra, įvertinimu ir patvirtinimu.

Schema 3:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas, kurį atlieka gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji laboratorija;

- gamybos kontrolė.

Schema 4:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas, kurį atlieka pats gamintojas;

- gamybos kontrolė.

3. Įstaigos, atliekančios atitikties įvertinimą

1) sertifikacijos įstaiga;

2) kontrolės įstaiga;

3) bandymų laboratorija.

 

1 lentelė. Statybos produktų atitikties įvertinimo schemos

Atitikties įvertinimo būdai

Atitikties sertifikavimo schemos

Atitikties deklaravimo schemos

1+

1

2+

2

3

4

a) pradinis produkto tipo bandymas

BL

BL

G

G

BL

G

b) gamykloje atrinktų bandinių bandymas pagal nustatytą planą

G

G

G

 

 

 

c) bandinių, atrinktų gamykloje, rinkoje arba statybos aikštelėje, priežiūros kontrolinis bandymas

(KĮ)

(BL)

 

 

 

 

 

d) gamybos kontrolė

G

G

G

G

G

G

e) pradinis gamybos kontrolės sistemos įvertinimas

(KĮ)

(KĮ)

(KĮ)

(KĮ)

 

 

f) nuolatinė gamybos kontrolės sistemos priežiūra, vertinimas ir patvirtinimas

(KĮ)

(KĮ)

(KĮ)

 

 

 

 

Čia:

 

G

- gamintojas;

 

 

- paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji sertifikavimo įstaiga;

 

 

- paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji kontrolės įstaiga;

 

 

BL

- paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji bandymų laboratorija;

 

 

(KĮ)

(BL)

- paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji sertifikavimo įstaiga arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji kontrolės įstaiga, paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji bandymų laboratorija sertifikavimo įstaigos pavedimu.

______________


 

STR 1.01.04:2002

3 priedas (privalomasis)

 

„CE“ ATITIKTIES ŽENKLO, ATITIKTIES SERTIFIKATO IR ATITIKTIES DEKLARACIJOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

„CE“ ženklą turi sudaryti šie simboliai:

 

 

„CE“ ženklas gal būti sumažinamas arba padidinamas išlaikant proporcijas. „CE“ ženklinimo elementai turi būti vienodo, ne mažesnio kaip 5 mm aukščio.

Prie „CE“ ženklo taip pat turi būti nurodyta paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikavimo numeris.

Papildomai turi būti nurodyta:

- gamintojo pavadinimas arba atpažinimo ženklas;

- paskutiniai du „CE“ ženklo suteikimo metų skaičiai;

- atitikties sertifikato numeris (kur būtina);

- produkto techninės charakteristikos pagal technines specifikacijas (kur būtina).

Atitikties sertifikate turi būti nurodyta:

- sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;

- gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas;

- statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

- techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

- sertifikato numeris;

- sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai;

- asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos.

Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba.

Atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

- gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas;

- produkto aprašymas (tipas, identifikavimas, paskirtis…);

- kriterijai, kuriuos produktas atitinka;

- ypatingos produktui taikytinos sąlygos;

- paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos pavadinimas ir adresas (kur galima);

- vardas, pavardė ir pareigos darbuotojo, įgalioto gamintojo (tiekėjo) vardu pasirašyti deklaraciją.

Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba.

______________


 

STR 1.01.04:2002

4 priedas (privalomasis)

 

SERTIFIKAVIMO IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ BEI BANDYMŲ

LABORATORIJŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

Sertifikavimo įstaigos, kontrolės įstaigos ir bandymų laboratorijos, kurias paskelbia (notifikuoja) arba paskiria valstybės institucija, privalo tenkinti šiuos minimalius reikalavimus:

1) pakankamas darbuotojų ir reikalingų priemonių bei įrangos kiekis;

2) personalo techninis pasirengimas ir profesinis sąžiningumas;

3) techninio personalo nešališkumas atliekant bandymus, rengiant ataskaitas, išduodant atitikties sertifikatus bei atliekant licencinę priežiūrą;

4) profesinių paslapčių saugojimas;

5) civilinės atsakomybės garantijos arba įsipareigojimai, jeigu tokios atsakomybės nereglamentuoja kiti nacionaliniai teisės aktai.

Ar šios įstaigos atitinka reikalavimus, turi periodiškai patikrinti skelbianti (notifikuojanti) arba skirianti valstybės kompetentinga institucija.

______________