LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 10 d. Nr. 978

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 36 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. Nustatyti, kad Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta šiuo nutarimu, netaikoma finansuojant ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, likusiems be tėvų globos vaikams, pradėjusiems ją gauti apskričių viršininkų socialinių paslaugų įstaigose iki 2007 m. sausio 1 dienos.

3. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai parengti ir iki 2006 m. lapkričio 1 d. patvirtinti socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d.

nutarimu Nr. 978

 

socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (toliau vadinama – ši Metodika) reglamentuoja socialinių paslaugų pagal atskiras socialinių paslaugų rūšis finansavimą ir lėšų socialinėms paslaugoms apskaičiavimą.

2. Ši Metodika taikoma finansuoti toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, poreikį asmeniui (šeimai) nustato savivaldybė ir kurių teikimas yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.

3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

 

II. BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMAS

 

4. Bendrosios socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms finansuojamos iš savivaldybių biudžetų lėšų.

5. Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

6. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms teikti savivaldybėms skiriamos socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, pareigybėms finansuoti.

7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, pareigybėms finansuoti metams apskaičiuojamas pagal Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-193 (Žin., 2006, Nr. 80-3170).

 

III. SOCIALINĖS GLOBOS FINANSAVIMAS

 

8. Socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia (išskyrus asmenis su sunkia negalia), socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų.

9. Socialinė globa asmenims su sunkia negalia finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

10. Asmeniui su sunkia negalia iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei globai teikti skiriama lėšų dalis sudaro 7,2 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio per mėnesį.

11. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimui užtikrinti metams apskaičiuojamas pagal Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodiką.

12. Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšos skiriamos savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo su sunkia negalia, kuriam savivaldybė nustatė socialinės globos poreikį, deklaruoja savo gyvenamąją vietą.

13. Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšos asmeniui grynais pinigais neišmokamos.

14. Už gautas socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšas savivaldybė organizuoja dienos, trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą asmenims su sunkia negalia pagal šiems asmenims nustatytą socialinės globos poreikį.

15. Socialinės globos teikimo asmeniui su sunkia negalia lėšomis savivaldybės administracija sumoka socialinės globos įstaigai už socialinės globos teikimą šiam asmeniui.

16. Socialinė globa vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba), finansuojama:

16.1. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208) nustatytoms išmokoms mokėti;

16.2. iš savivaldybių biudžetų lėšų.

17. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis globos (rūpybos) išmokai mokėti apskaičiuojamas pagal Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodiką, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-192 (Žin., 2006, Nr. 80-3169).

18. Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama teisės aktų, reglamentuojančių šios išmokos skyrimą ir mokėjimą, nustatyta tvarka.

19. Globos (rūpybos) išmoka vaikui, kuriam nustatytas trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos poreikis, išskyrus atvejus, kai vaiko globa (rūpyba) nustatyta šeimoje arba šeimynoje, naudojama tik šios Metodikos 27.2–27.6 punktuose nurodytoms išlaidoms apmokėti.

 

IV. LĖŠŲ SOCIALINĖMS PASLAUGOMS APSKAIČIAVIMAS

 

20. Perkamų (parduodamų) ar finansuojamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kainą savivaldybės ir socialinių paslaugų įstaigos nustato savo nuožiūra, atsižvelgdamos į socialinių paslaugų teikimo savivaldybės teritorijoje ypatumus, faktines bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros organizavimo išlaidas ir šių išlaidų panaudojimo efektyvumą.

21. Perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos kainą socialinės globos įstaigos nustato pagal šios Metodikos 22 punkte nurodytas lėšų dalis, atsižvelgdamos į faktines socialinės globos organizavimo išlaidas, šių išlaidų panaudojimo efektyvumą ir derindamos ją su steigėjais (dalininkais).

22. Perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos kainą sudaro:

22.1. bendroji socialinės globos lėšų dalis (BLD);

22.2. kintamoji socialinės globos lėšų dalis (KLD).

23. Bendroji socialinės globos lėšų dalis yra pastovi visoms socialinės globos rūšims.

24. Kintamoji socialinės globos lėšų dalis kinta, ir tai priklauso nuo socialinės globos rūšies ir socialinės globos gavėjų grupės.

25. Bendrąją socialinės globos lėšų dalį sudaro šios išlaidos:

25.1. socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos;

25.2. išlaidos kitoms prekėms (kanceliarinės prekės, spaudiniai ir kitos prekės, susijusios su įstaigos administravimu);

25.3. transporto išlaidų dalis, tiesiogiai nesusijusi su socialinės globos teikimu (administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo transportas);

25.4. kitos išlaidos (šildymas, elektra, vandentiekis, kanalizacija, ryšių paslaugos, spaudiniai ir kita).

26. Rekomenduojama, kad šios Metodikos 25.1 punkte nurodytos išlaidos nesiektų daugiau kaip 20 procentų viso socialinių paslaugų įstaigos darbo užmokesčio fondo.

27. Kintamąją socialinės globos lėšų dalį sudaro šios išlaidos:

27.1. profesinių grupių, susijusių su paslaugų teikimu (socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų), darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, kvalifikacijos kėlimas ir komandiruočių išlaidos;

27.2. maitinimo išlaidos (jeigu socialinės globos įstaiga teikia asmeniui maitinimo paslaugą);

27.3. išlaidos medikamentams;

27.4. išlaidos patalynei ir aprangai (trumpalaikei ir ilgalaikei socialinei globai);

27.5. transporto išlaidų dalis, susijusi su socialinės globos teikimu;

27.6. išlaidos kitoms prekėms, kurios susijusios su paslaugos gavėjo poreikiais (slaugos, ugdymo, techninės pagalbos priemonės ir kita).

28. Profesinių grupių personalo (socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinių pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų) sudėtis ir skaičius nustatomi atsižvelgiant į gavėjų grupes pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus.

29. Į socialinių paslaugų kainą neįeina socialinių paslaugų įstaigos lėšos turtui įsigyti.

 

V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE

 

30. Savivaldybė socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams perka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Savivaldybė gali finansuoti socialines paslaugas, vykdydama socialinių paslaugų programas.

32. Teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas, parinktas atsižvelgiant į socialinės globos gavėjo interesus, savivaldybės finansuoja tiesiogiai sudarydamos sutartis dėl jos teritorijos gyventojų apgyvendinimo ir išlaikymo šiose įstaigose. Tiesiogiai finansuojamos ir kitos socialinių paslaugų įstaigos, kurių steigėjas (dalininkas) yra pati savivaldybė.

33. Socialinės globos įstaiga, teikdama perkančiajai ar finansuojančiajai savivaldybei duomenis apie lėšas socialinei globai organizuoti, bendrąją ir kintamąją socialinių paslaugų lėšų dalis turi nurodyti atskirai.

34. Savivaldybės per mėnesį po sutarties su socialinių paslaugų teikėjais sudarymo pateikia informaciją apie perkamų ar finansuojamų socialinių paslaugų kainas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

35. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas kasmet iki balandžio 1 d. skelbia informaciją apie praėjusiais metais pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas.

36. Skelbiama informacija apie socialinių paslaugų kainas savivaldybės gali naudotis tirdamos socialinių paslaugų rinką ir organizuodamos socialinių paslaugų pirkimą ar finansavimą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Socialinės globos įstaigoje, kurios steigėjas (dalininkas) yra savivaldybė ar apskrities viršininkas, ilgalaikę socialinę globą gali gauti tik tie asmenys, kuriems socialinių paslaugų poreikį nustatė savivaldybė ir kuriems socialinių paslaugų teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

38. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų įstaiga, be socialinių paslaugų teikimo, užsiima ir kitomis veiklos sritimis, kurios nesusijusios su socialinių paslaugų teikimu, lėšos, gautos už socialinių paslaugų teikimą, turi būti apskaitomos atskirai nuo kitų lėšų.

39. Iš socialinėms paslaugoms patvirtintų asignavimų tarpusavyje suderintas sumas einamaisiais biudžetiniais metais perveda:

39.1. atitinkamos savivaldybės viena kitai – kai socialinių paslaugų gavėjai pereina iš vienos savivaldybės finansuojamos socialinių paslaugų įstaigos į kitos savivaldybės finansuojamą socialinių paslaugų įstaigą;

39.2. Finansų ministerija atitinkamoms savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams tarpusavio atsiskaitymų tvarka – kai socialinių paslaugų gavėjai pereina iš savivaldybės finansuojamos socialinių paslaugų įstaigos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamą socialinių paslaugų įstaigą ar atvirkščiai;

39.3. Finansų ministerija atitinkamiems Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams – kai socialinių paslaugų gavėjai pereina iš vienų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų į kitas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamas socialinių paslaugų įstaigas.

40. Lėšų, gautų už socialinių paslaugų teikimą, apskaita kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms teikti, socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti ir vaiko globos (rūpybos) išmokų panaudojimą.

42. Nustatęs pažeidimus, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas imasi atitinkamų priemonių ir kreipiasi į kontrolės institucijas, kad šios teisės aktų nustatyta tvarka patikrintų, kaip panaudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

______________