LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 2, 3, 6, 12 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. birželio 26 d. Nr. IX-1654

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2002, Nr. 123-5543; 2003, Nr. 38-1715)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 11 dalimi:

11. Kebli padėtis – eismo dalyvio būklė, kai dėl įvairių aplinkybių jis patiria ar gali patirti sunkumų, nepatogumų, pavojų savo gyvybei ar sveikatai.“

2. Buvusias 2 straipsnio 11–35 dalis laikyti atitinkamai 12–36 dalimis.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti ir pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Eismo tvarka

1. Lietuvos Respublikoje eismas vyksta dešine kelio puse.

2. Maksimalius transporto priemonių važiavimo greičius nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į kelių suskirstymą pagal reikšmę, transporto priemonės rūšį bei saugaus eismo užtikrinimo reikalavimus. Kelių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, Vyriausybės nustatyta tvarka maksimalus leidžiamas greitis padidinamas pastačius atitinkamus kelio ženklus.

3. Lietuvos Respublikos teritorijoje eismo tvarką nustato Kelių eismo taisyklės, kurias tvirtina Vyriausybė.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio papildymas

1. Papildyti 6 straipsnio 2 dalį 11 punktu:

11) nedelsdama imasi priemonių padėti į keblią padėtį patekusiems eismo dalyviams.“

2. Papildyti 6 straipsnį 4 dalimi:

4. Atlikdami saugaus eismo priežiūros funkcijas, policijos pareigūnai dirba viešai ir nesislapstydami.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio papildymas 6 dalimi

Papildyti 12 straipsnį 6 dalimi:

6. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, o šios teisės atėmimo laikas baigėsi, vairuotojo pažymėjimas grąžinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos.“

 

5 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2004 m. sausio 1 d. patvirtina paskaitų kursų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tvarką.

 

6 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šio Įstatymo 4 straipsnis įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________