LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 16 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠO BEI LIGŲ IR BUKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. V-533/A1-189

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 111-3574), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) bei siekdami užtikrinti tinkamą laikinojo nedarbingumo ekspertizę:

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles;

1.2. Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų blankų formas;

1.3. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašą;

1.4. Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašą.

2. Pavedame Sveikatos priežiūros įstaigų vadovams organizuoti ir užtikrinti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis.

3. Nustatome, kad nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų blankus, kurių forma patvirtinta sveikatos apsaugos ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-73/A1-42 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų blankų, taip pat nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 29-937), leidžiama duoti tol, kol jie bus išnaudoti.

4. Pripažįstame netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 307/68 „Dėl Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare slaugyti duodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 48-1687);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. 505/122 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 307/68 „Dėl Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare slaugyti duodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2915);

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 263/78 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 307/68 „Dėl Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare slaugyti duodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2522);

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-367/A1-104 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 307/68 pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2915);

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-13/A1-17 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo pažymėjimų davimo taisyklių pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-649).

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. V-73/A1-42 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 307/68 pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 29-937, Nr. 30);

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-441/A1-152 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 307/68 „Dėl Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare slaugyti duodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 97-3599);

4.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. V-46/A1-16 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 307/68 „Dėl Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare slaugyti duodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-447).

5. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedame ministerijų sekretoriams pagal priskirtas veiklos sritis.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                                 PETRAS ČĖSNA

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 171-6295), Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 111-3574), Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 114-5114), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 2004, Nr. 83-2983), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 4-26) bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 (Žin., 2001, Nr. 10-284), Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 (Žin., 2004, Nr. 44-1418).

2. Nedarbingumo pažymėjimai bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau – pažymėjimai) pateisina neatvykimą į darbą ir yra pagrindas skirti ligos ar motinystės socialinio draudimo pašalpą (toliau – ligos ar motinystės pašalpa), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.

3. Pažymėjimus gali išduoti ir tęsti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (toliau – Sutartis) su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) teritoriniais skyriais, asmenis gydantys šių įstaigų gydytojai ar gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK).

4. Pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga socialiniu draudimu pateikus valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (toliau – draudimo pažymėjimas) arba valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartį ligos, motinystės pašalpoms gauti (toliau – draudimo sutartis), išskyrus šių Taisyklių XIV ir XV skirsniuose nustatytus atvejus.

Pažymėjimai sergančiam šeimos nariui slaugyti (šių Taisyklių X skirsnis), nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (šių Taisyklių XI skirsnis) bei kitais nustatytais atvejais (šių Taisyklių XII ir XIII skirsniai) taip pat išduodami tik apdraustiesiems asmenims.

5. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (gydytojai).

 

II. PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ GAMINIMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

6. Pažymėjimo blankas yra dokumentas, turintis technologinės apsaugos priemones ir gamybos proceso metu suteiktą seriją ir numerį.

Nedarbingumo pažymėjimas susideda iš keturių dalių: nedarbingumo pažymėjimo; nedarbingumo pažymėjimo šaknelės, kurią pildo darbdavys ir pasilieka sau; pranešimo apie apdraustojo (- osios) nedarbingumą; nedarbingumo pažymėjimo šaknelės, kuri lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas susideda iš trijų dalių: nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo; nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo šaknelės, kurią pildo darbdavys ir pasilieka sau; nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo šaknelės, kuri lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

7. Fondo valdyba organizuoja pažymėjimų blankų gaminimą, saugojimą ir išdavimą Fondo valdybos teritoriniams skyriams. Fondo valdybos teritoriniai skyriai jais aprūpina asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sudariusias Sutartis.

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Fondo valdybos teritorinio skyriaus gauti pažymėjimų blankai patikrinami ir įtraukiami į apskaitos dokumentus.

9. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pažymėjimų blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir išdavimo gydytojams tvarką nustato šios įstaigos vadovas.

10. Už pažymėjimų blankų apskaitos, naudojimo ir saugojimo tvarkos pažeidimus atsakingi asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Dingus pažymėjimų blankams, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas apie tai raštu nedelsdamas privalo pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui, su kuriuo yra sudaręs Sutartį, išvardydamas dingusių pažymėjimų blankų serijas ir numerius.

12. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose pažymėjimų šaknelės saugomos 3 metus, po to nurašomos tokia pat tvarka, kaip sugadinti pažymėjimų blankai.

13. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sugadinti pažymėjimų blankai vadovo įsakymu nurašomi metų pabaigoje, surašant atitinkamą aktą.

 

III. PAŽYMĖJIMŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ PERRAŠYMAS

 

14. Pažymėjimų dublikatus išduoda GKK tik gavus iš darboviečių (draudėjų) ar Fondo valdybos teritorinių skyrių pažymas, kad pagal pažymėjimų originalus neišmokėtos ligos ar motinystės pašalpos. Išduodant dublikatą visos pažymėjimo atitinkamos eilutės, lentelės, langeliai užpildomi pagal įrašus medicininiuose dokumentuose. Eilutėje „Išdavimo data“ nurodoma pažymėjimo dublikato išdavimo data.

15. Pažymėjimų dublikatuose ir pranešimuose apie apdraustojo asmens nedarbingumą viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma „Dublikatas“ ir patvirtinama GKK pirmininko arba įstaigos vadovo parašu bei GKK ar įstaigos antspaudu (spaudu).

16. Pažymėjimus taisyti draudžiama. Sugadinti pažymėjimai perrašomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose šia tvarka:

16.1. sugadintą pažymėjimą perrašo jį sugadinęs gydytojas arba asmenį gydantis gydytojas;

16.2. perrašant užpildomos visos naujų pažymėjimų atitinkamos eilutės, lentelės ir langeliai. Eilutėje „Išdavimo data“ nurodoma pažymėjimo perrašymo data;

16.3. pažymėjimuose ir pranešimuose apie apdrausto asmens nedarbingumą viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma „Vietoj sugadinto pažymėjimo Ser...., Nr.....“. Šis įrašas patvirtinamas GKK pirmininko arba įstaigos vadovo parašu bei GKK ar įstaigos antspaudu (spaudu);

16.4. perrašytą pažymėjimą patvirtina sugadinusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje asmuo yra registruotas, GKK;

16.5. sugadintas pažymėjimo blankas perbraukiamas ir užrašoma: „SUGADINTAS“.

 

IV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS DĖL LIGOS AR NELAIMINGO ATSITIKIMO

 

17. Pažymėjimai dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo duodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustato darbingumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį. Jeigu NDNT nustato asmeniui profesinės reabilitacijos poreikį, pažymėjimas pratęsiamas iki pirmos profesinės reabilitacijos programoje dalyvavimo dienos vadovaujantis šių Taisyklių 101 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

18. Gydytojai, išduodami, tęsdami ir užbaigdami pažymėjimus, kiekvieną kartą apžiūri asmenis ir aprašo medicininiuose dokumentuose jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia pažymėjimų išdavimą, tęsimą ir užbaigimą. Taip pat asmens medicininiuose dokumentuose turi būti nurodomas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto ar tęsiamo pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (kalendorinių dienų skaičius iš viso nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.

19. Pažymėjimo tęsinys išduodamas tais atvejais, kai laikinasis nedarbingumas nenutrūksta nė vienai kalendorinei dienai ir nepriklausomai nuo to, kad nedarbingumo laikotarpiu keičiasi ligos kodas.

20. Keičiantis nedarbingumo priežasčiai (liga, epideminė situacija, protezavimas, asmens slaugymas, profesinė liga, nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą, nelaimingas atsitikimas buityje), išduodamas naujas pirmasis pažymėjimas, išskyrus tuos atvejus, kai nedarbingumo priežastis keičiasi po atleidimo iš darbo, išskyrus šių Taisyklių 47 punkte nustatytus atvejus.

21. Jei asmuo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą, gydytojas medicininiuose dokumentuose turi nurodyti: kreipimosi į įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausęs paaiškinimo, aprašo traumos priežastį, aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti). Kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laikas turi būti nurodomas ir pirmajame pažymėjime šalia pirminės diagnozės.

22. Jeigu pažymėjimas duodamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą liekamųjų padarinių (pasekmių), gydytojas nedarbingumo priežastį pažymi atitinkamame langelyje „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“ ir pirmajame pažymėjime šalia pirminės diagnozės kodo įrašo nelaimingo atsitikimo darbe datą.

23. Jeigu besigydantis po nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą ar dėl profesinės ligos laikinai nedarbingas asmuo suserga kita liga ar susižeidžia buityje, jam tęsiamas pirmasis pažymėjimas tol, kol jis gydosi ir yra nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos. Jei ir toliau asmuo yra nedarbingas, jam gali būti išduotas be pertraukos naujas pirmasis pažymėjimas dėl kitos ligos ar nelaimingo atsitikimo buityje.

24. Jei pirminės diagnozės kodas keičiamas dėl profesinės ligos, nuo jos nustatymo datos išduodamas naujas pirmasis pažymėjimas.

25. Jeigu asmuo, kuriam yra patvirtinta profesinė liga, tampa laikinai nedarbingas dėl šios profesinės ligos paūmėjimo ar komplikacijų, gydytojas, išduodamas pirmąjį pažymėjimą, nedarbingumo priežastį „Profesinė liga“ pažymi atitinkamame langelyje ir šalia pirminės diagnozės kodo įrašo profesinės ligos nustatymo datą bei profesinės ligos patvirtinimo akto numerį.

26. Asmenims iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka pripažintiems invalidais iki nustatyto invalidumo termino pabaigos ar NDNT pripažinus asmenį nedarbingu ar iš dalies darbingu, pažymėjimai išduodami ir tęsiami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

V. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT AMBULATORIŠKAI

 

27. Ambulatorinio gydymo metu pažymėjimai išduodami tą dieną, kai nustatomas laikinasis nedarbingumas:

27.1. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo metu ar dar nepradėję dirbti, ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

27.2. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (išdirbę visą darbo dieną, pamainą), ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po to dienos, kai išdirbta visa darbo diena ar pamaina.

28. Pažymėjimai ambulatoriškai gydomiems asmenims duodami ir kiekvieną kartą tęsiami ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas.

29. Pažymėjimus ambulatoriškai gydomiems asmenims išduoti ir kiekvieną kartą tęsti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų gali:

29.1. gydytojai chirurgai, ortopedai traumatologai ar šeimos gydytojai tais atvejais, kai rentgenologiškai patvirtinamas kaulų lūžis ar stambiųjų kaulų sąnario išnirimas bei nustatomas raiščių trūkimas ar plyšimas;

29.2. gydytojai chirurgai, akušeriai ginekologai, šeimos gydytojai ir kiti gydytojai specialistai po operacijų;

29.3. gydytojai kardiologai, šeimos gydytojai ir vidaus ligų gydytojai po ūmaus miokardo infarkto;

29.4. gydytojai neurologai ir šeimos gydytojai po ūmaus smegenų insulto (subarachnoidinių ir intracerebrinių kraujosrūvų, smegenų infarkto);

29.5. gydytojai ftiziatrai ir pulmonologai sergantiems tuberkulioze;

29.6. visi gydantys gydytojai sergantiems onkologinėmis ligomis.

30. Jeigu asmuo į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi pasibaigus ambulatorinių įstaigų darbo laikui, pažymėjimą ambulatoriniam gydymui jam gali išduoti priėmimo skyriuje budintis gydytojas, bet ne ilgiau kaip 3 kalendorinėms dienoms. Tuo atveju, kai trečia kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis – iki pirmos darbo dienos pagal kalendorių.

Kai rentgenologiškai patvirtinamas kaulų lūžis ar stambiųjų kaulų sąnario išnirimas, taip pat kai nustatomas raiščių trūkimas ar plyšimas, budintis ortopedas traumatologas ar chirurgas pažymėjimą gali išduoti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.

31. Asmenims, gydomiems ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pažymėjimus tęsia šių įstaigų gydytojai šių Taisyklių 28 ir 34 punktuose nustatyta tvarka.

32. Asmenims, kurie gydosi dienos stacionaruose, pažymėjimai duodami ir tęsiami šių Taisyklių 28 ir 34 punktuose nustatyta tvarka.

33. Asmenims, sergantiems psichikos ligomis, gali būti išduoti pažymėjimai dėl ambulatorinio gydymo atgaline data. Šiuos pažymėjimus atgaline data išduoda gydytojai psichiatrai kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovu arba gydytojų psichiatrų teikimu – GKK, bet ne ilgiau kaip už 7 kalendorines dienas, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos.

34. Jeigu laikinasis nedarbingumas trunka ilgai nepriklausomai nuo to, kad nedarbingumo laikotarpiu keičiasi ligos ar nedarbingumo priežastis, ne vėliau kaip po 60 ambulatorinio gydymo dienų asmenį turi apžiūrėti GKK ir įvertinti jo gydymą bei darbingumą. Tais atvejais, kai asmuo be pertraukos gydomas ambulatoriškai, stacionare ir vėl ambulatoriškai, nukreipiant jį į GKK, į ambulatorinio gydymo trukmę neįskaičiuojamos ambulatorinio gydymo dienos, buvusios iki stacionaro. Pažymėjimas be GKK apžiūros ir išvados dėl asmens darbingumo toliau netęsiamas ir naujas neišduodamas.

 

VI. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT STACIONARE

 

35. Stacionarinio gydymo atveju pažymėjimai išduodami išvykimo iš stacionaro dieną arba asmeniui prašant, ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį šia tvarka:

35.1. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo metu ar dar nepradėję dirbti, pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

35.2. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (išdirbę visą darbo dieną, pamainą), pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo diena ar pamaina.

36. Laikinai nedarbingiems asmenims, po ūmaus ligos periodo atsiųstiems iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų su neužbaigtais pažymėjimais į medicininės reabilitacijos bei sanatorinio gydymo įstaigas stacionarinei medicininei reabilitacijai ar sveikatos grąžinamajam gydymui, pažymėjimus gydymosi laikotarpiui tęsia šių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.

37. Pažymėjimus asmenims, kurie gydosi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, gydytojas kartu su skyriaus vedėju ar įstaigos vadovu duoda už visą gydymosi jose laiką, taip pat vykimo į šią įstaigą ir grįžimo iš jos laiką.

38. Pažymėjimai dėl estetinių ir plastinių operacijų stacionare operuotiems asmenims gali būti išduodami tik tuo atveju, jeigu buvę defektai trukdė jų profesiniam darbingumui.

39. Atgavusiems darbingumą asmenims, išvykstantiems iš stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pažymėjimai užbaigiami išvykimo iš šios įstaigos dieną.

40. Jeigu stacionarinio gydymo metu asmens darbingumas neatstatomas, stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas kartu su šios įstaigos skyriaus vedėju arba šios įstaigos vadovu gali pratęsti pažymėjimą tolesniam ambulatoriniam gydymui, bet ne ilgiau kaip:

40.1. 3 kalendorinėms dienoms po medicininės reabilitacijos ar sveikatos grąžinamojo gydymo;

40.2. 10 kalendorinių dienų po kito stacionarinio gydymo.

 

VII. LAIKINOJO NEDARBINGUMO TRUKMĖ

 

41. Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs (išskyrus Taisyklių 42 ir 43 punktuose numatytus atvejus), GKK siunčiami darbingumo lygiui nustatyti į NDNT ne vėliau kaip po:

41.1. 122 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai;

41.2. 153 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų);

41.3. 182 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai sergant tuberkulioze;

41.4. 244 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių sergant tuberkulioze.

42. Kai darbingo amžiaus asmenų darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų, tęsiant pažymėjimą ilgesniais terminais, nei numatyta Taisyklių 41 punkte, sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK posėdyje dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (gydytojui). Jeigu GKK pripažįsta asmenį ir toliau laikinai nedarbingu, pažymėjimas tęsiamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausiojo specialisto (gydytojo) dalyvavimo GKK posėdžiuose tvarka nustatoma atskiru (papildomu) susitarimu tarp Fondo valdybos teritorinio skyriaus ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos kaip Sutarties priedas.

43. Dėl ligos ar traumos buityje laikinai nedarbingais pripažinti asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, į NDNT darbingumo lygiui nustatyti nesiunčiami. Tęsiant pažymėjimą ilgesniais terminais, nei numatyta Taisyklių 41 punkte, sukakusių senatvės pensijos amžių asmenų sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (gydytojui), o esant nepalankiai darbingumo atstatymo prognozei pažymėjimas po terminų, nurodytų šių Taisyklių 41 punkte, užbaigiamas.

Šie asmenys gali būti siunčiami į NDNT darbingumo lygiui nustatyti tik dėl nelaimingo atsitikimo darbe (pakeliui į/iš darbo) ar dėl profesinės ligos.

44. Jei darbingo amžiaus asmens darbingumas buvo atstatytas, jam susirgus, pažymėjimas išduodamas šiuose Taisyklėse nustatyta tvarka.

45. Jeigu asmuo, turintis sunkių funkcinių sutrikimų požymių, atsisako darbingumo lygio nustatymo NDNT arba neatvyksta į GKK posėdį, pažymėjimas jam užbaigiamas nuo tos dienos, kai jis atsisakė darbingumo lygio nustatymo arba neatvyko į GKK.

46. Asmeniui NDNT nustačius darbingumo lygį, pažymėjimas užbaigiamas šių Taisyklių 100 punkte nustatyta tvarka. Naujas pirmasis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, susirgus kita liga ar susižalojus, pažymėjimas gali būti išduodamas dar nepradėjus dirbti, o dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms – tik po 1 darbo dienos.

 

VIII. PAŽYMĖJIMŲ NEIŠDAVIMAS

 

47. Asmeniui, kuriam jau išduotas pažymėjimas, susirgus kita liga ar susižalojus po atleidimo iš darbo pažymėjimas netęsiamas ir naujas pirmasis pažymėjimas neduodamas.

48. Pažymėjimai neduodami asmenims:

48.1. tyčia sužalojusiems savo sveikatą;

48.2. apsimetusiems sergančiais;

48.3. darbingiems, jų sveikatos tikrinimo laikotarpiu;

48.4. kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs ar apsvaigę. Šių Taisyklių 48.4 papunktyje nustatytu atveju išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

49. Asmenis įtariant neblaivumu (girtumu) ar apsvaigimu, toks faktas nustatomas nedelsiant pagal klinikinius simptomus, o apžiūros rezultatai aprašomi medicininiuose dokumentuose.

50. Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) išvadą, kad neblaivumas ar apsvaigimas traumai atsirasti įtakos neturėjo, medicininę pažymą asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK keičia pažymėjimą tik gavusi Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimą raštu.

51. Asmens bandymo nusižudyti ar savęs sužalojimo atvejais GKK išduoda pažymėjimą, tik gavusi gydytojo psichiatro išvadą, kad asmens psichikos sveikatos sutrikimas sąlygojo bandymą nusižudyti ar savęs žalojimą.

52. Asmenims, sergantiems psichikos ir elgesio sutrikimais dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, esant priklausomybės ar abstinencijos sindromui, savanoriškai atvykusiems gydytis į specializuotus priklausomybės ligų, psichiatrijos stacionarus ar kitas stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, turinčias licenciją teikti narkologijos priežiūros paslaugas, šios įstaigos gydantis gydytojas su šios įstaigos skyriaus vedėju ar šios įstaigos vadovu pažymėjimą duoda už gydymosi stacionare laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų ir tik vieną kartą per kalendorinius metus.

 

IX. ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

 

53. Išduodant pažymėjimus, kiekvienas laikinai nedarbingu pripažintas asmuo ar asmuo, kuriam išduotas pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, supažindinamas su „Elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu“ ir pasirašo pažymėjime.

Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad jo netinkami veiksmai ne užtęstų ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (gydytojui) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

54. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

54.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;

54.2. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

54.3. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

54.4. atvyksta pas gydytoją neblaivus;

54.5. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo);

54.6. vartojo alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

54.7. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę.

55. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, jo neslaugo.

56. Eilutėse „Elgesio taisyklių pažeidimai“ gydantis gydytojas nurodo pažeidimų pobūdį ir jų datą. Elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (gydytojas), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus.

 

X. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SERGANČIAM ŠEIMOS NARIUI SLAUGYTI

 

57. Pažymėjimai sergančiam šeimos nariui slaugyti duodami, jeigu gydytojo nurodymu būtina slauga.

Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui iki 14 metų slaugyti pažymėjimas gali būti duodamas globėjui, o šių Taisyklių 59.2 punkte numatytu atveju – taip pat ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą.

58. Pažymėjimai sergančiam suaugusiam šeimos nariui slaugyti dėl tos pačios ligos duodami ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nepriklausomai nuo to, kur asmuo slaugomas – stacionare ar namie.

59. Pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti duodami reikalingam slaugos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip:

59.1. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų;

59.2. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 16 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą;

59.3. 14 kalendorinių dienų slaugant ambulatoriškai gydomus vaikus iki 14 metų;

59.4. 14 kalendorinių dienų nepertraukiamai slaugant ambulatoriškai ir stacionare gydomus vaikus nuo 7 iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 59.2 punkte nurodytus atvejus).

60. Slaugant vaiką ambulatoriškai, pažymėjimas gali būti duodamas ir kiekvieną kartą tęsiamas ne ilgiau kaip po 5 kalendorines dienas.

61. Jeigu vieno šeimos nario slaugos metu suserga kiti šeimos nariai, pažymėjimas jiems slaugyti ambulatoriškai duodamas bei tęsiamas tik vienam slaugančiam asmeniui. Nepertraukiamo slaugos laikotarpiu pažymėjimas slaugyti gali būti išduotas ir kitam šeimos nariui, tačiau bendra slaugos trukmė negali viršyti slaugomų asmenų amžių atitinkančiai šių Taisyklių 58-60 punktuose nurodytai trukmei. Tokiu atveju kitam šeimos nariui pažymėjimas išduodamas tik užbaigus prieš tai išduotą pažymėjimą slaugai.

Tokio pažymėjimo eilutėje „Slaugomas ligonis“ turi būti įrašomi ir vėliau susirgusio slaugomo asmens duomenys bei nurodoma jo susirgimo data.

Tais atvejais, kai tuo pačiu metu serga keli šeimos nariai, keli pažymėjimai skirtingiems sergantiems šeimos nariams slaugyti gali būti išduodami kitam šeimos nariui tik tuo atveju, kai vienas iš sergančiųjų gydomas stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

62. Jei slaugomas asmuo suserga kita liga be pertraukos po ankstesnės ligos, jam slaugyti neduodamas naujas pažymėjimas, o tęsiamas pirmasis. Vaiko ar suaugusio asmens slaugos trukmė iš viso negali būti ilgesnė, nei nurodyta šių Taisyklių 58-60 punktuose.

 

XI. NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS NĖŠČIOSIOMS IR GIMDYVĖMS

 

63. Nėščioms moterims pažymėjimus duoda jas prižiūrintys asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai akušeriai ginekologai arba šeimos gydytojai.

64. Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pateikus vaiko gimimo liudijimą ir naujagimio globą ar įvaikinimą patvirtinančius dokumentus, asmeniui, įvaikinusiam naujagimį ar paskirtam jo globėju, išduoda naujagimį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas (vaikų ligų gydytojas, šeimos gydytojas). Pažymėjimas išduodamas laikotarpiui nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sueis 70 dienų.

65. Pažymėjimai 126 kalendorinėms dienoms (70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo) duodami moterims, suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau.

Jei nėščia moteris iki gimdymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl pažymėjimo išdavimo, suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau, nesikreipė ar pažymėjimo atsisakė, gimdymą priėmusi asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažymėjimą išduoda 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo. Šio pažymėjimo atitinkamoje eilutėje nurodoma gimdymo data.

66. Moterims, pagimdžiusioms daugiau nei vieną vaiką ir komplikuoto gimdymo atvejais (pagal sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą ligų ir būklių sąrašą), gimdymo skyriaus gydytojas kartu su skyriaus vedėju arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovu po gimdymo išduoda papildomus pažymėjimus 14 kalendorinių dienų.

67. Moterims, pagimdžiusioms iki 28 nėštumo savaitės, gimdymo skyrių gydytojai pažymėjimus duoda 28 kalendorinėms dienoms.

Jei kūdikis gyvena 28 dienas ir ilgiau, papildomą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą dar 42 kalendorinėms dienoms duoda kūdikį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas kartu su skyriaus vedėju arba šios įstaigos vadovu.

68. Pažymėjimą moteriai, tapusiai nedarbinga dėl nėštumo nutraukimo, išduoda operaciją atlikęs gydytojas, bet ne ilgiau kaip 2 kalendorinėms dienoms. Esant komplikacijoms, pažymėjimas tęsiamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

69. Vakuuminių aspiracijų atvejais pažymėjimai neduodami.

70. Moterims, atleistoms iš darbo nėštumo metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2271) nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, pažymėjimai duodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

XII. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS EPIDEMIJŲ ATVEJAIS

 

71. Pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, duoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose atitinkamas pažymas.

72. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose sprendimu apdraustuosius laikinai nušalinus nuo darbo kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą, pažymėjimus nustatytam laikotarpiui duoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.

73. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose sprendimu vaikų įstaigose įvedus infekcijų plitimą ribojantį režimą ir išdavus atitinkamas pažymas apie būtinybę prižiūrėti vaikus, pažymėjimus motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui išduoda vaikų ligų gydytojai arba šeimos gydytojai nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų.

 

XIII. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS KITAIS ATVEJAIS

 

74. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu siųstiems tirtis ar gydytis už Lietuvos Respublikos ribų, pažymėjimus už gydymosi bei kelionės laiką išduoda GKK, gavusios Fondo valdybos teritorinių skyrių leidimus raštu.

75. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus asmenų laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į pažymėjimus keičia asmens sveikatos priežiūros įstaigų, prie kurių asmenys yra registruoti, GKK, gavusios dokumentų originalus ir notaro patvirtintus jų vertimus į valstybinę kalbą bei Fondo valdybos teritorinių skyrių leidimą raštu.

76. Pažymėjimus šiose Taisyklėse nenustatytais atvejais gali duoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK, gavusios Fondo valdybos teritorinių skyrių leidimus raštu.

 

XIV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS BEDARBIAMS

 

77. Asmenims, registruotiems bedarbiais Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėje darbo biržoje (toliau – teritorinė darbo birža), pažymėjimai duodami šių Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių teritorinių darbo biržų išduotus bedarbio pažymėjimus.

78. Pranešimas apie apdraustojo (-osios) nedarbingumą dėl bedarbiui išduoto pažymėjimo nepildomas.

79. Bedarbiams pažymėjimų dublikatai išduodami gavus teritorinės darbo biržos pažymą, kad už laikinojo nedarbingumo laikotarpį pažymėjimas pateiktas nebuvo.

80. Pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais bedarbiams gali duoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK.

81. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus bedarbių laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į pažymėjimus keičia GKK.

 

XV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS

 

82. Pažymėjimai Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (toliau – VTS pareigūnai), kaip ir apdraustiesiems asmenims, duodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, pateikus galiojantį tarnybinį pažymėjimą.

83. Pažymėjimo eilutėje „Pareigos“ nurodoma: VTS pareigūnas, o vietoj draudimo pažymėjimo numerio įrašomas tarnybinio pažymėjimo numeris.

84. Pažymėjimų dublikatus išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK, VTS pareigūnui pristačius dokumentą iš darbovietės, kad pagal pažymėjimų originalus jam nėra išmokėtas vidutinis darbo užmokestis.

85. Pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais VTS pareigūnams gali duoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK, gavusios Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos leidimą raštu.

86. VTS pareigūnai asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK yra siunčiami į Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Centrinę medicinos ekspertizės komisiją, užpildžius Medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) ne vėliau kaip po:

86.1. 120 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai;

86.2. 140 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų).

87. VTS pareigūnams darbingumo lygį nustato NDNT Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Centrinės medicinos ekspertizės komisijos siuntimu.

88. Pranešimas apie apdraustojo (-osios) nedarbingumą dėl VTS pareigūnui išduoto pažymėjimo nepildomas.

 

XVI. PAŽYMĖJIMŲ PILDYMO TVARKA

 

89. Pažymėjimo, jo šaknelės, kuri lieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ir pranešimo apie apdraustojo (-osios) nedarbingumą eilutės, lentelės ir atitinkami langeliai turi būti tiksliai ir aiškiai užpildyti, įrašyta, kas reikalinga, arba pažymėta, kaip nurodyta pastaboje.

90. Pranešimas apie apdraustojo (-osios) nedarbingumą pateikiamas Fondo valdybos teritoriniam skyriui Sutartyje nustatyta tvarka, išskyrus šių Taisyklių 79 ir 88 punktuose nurodytus atvejus.

91. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas ir įmonės kodas įrašomas atitinkamame langelyje.

92. Apdraustojo asmens kodas, draudimo pažymėjimo serija ir numeris pildomi pagal apdraustojo asmens draudimo pažymėjimą, išskyrus pažymėjimų išdavimo bedarbiams (šių Taisyklių XIV skirsnis) ir VTS pareigūnams (šių Taisyklių XV skirsnis) atvejus.

93. Lentelėje „Gydytojo spaudo numeris“ nurodomas pažymėjimą išdavusio arba jį tęsiančio gydytojo spaudo numeris, suteiktas gydytojui teisės aktų nustatyta tvarka.

94. Lentelės „Gydytas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje“ ir „Gydytas stacionare“ pildomos bei įrašai įstaigos antspaudu patvirtinami atitinkamo gydymo atveju.

95. Pažymėjime nurodoma:

95.1. pirminė ir galutinė pagrindinė patologinė būklė (ligų, traumų ar kt.), dėl kurios asmuo yra laikinai nedarbingas, diagnozė nurodant ligos kodą pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (toliau – TLK-10);

95.2. pagrindinės ligos ar būklės kodas, dėl kurios asmuo yra laikinai nedarbingas ilgiausiai, jeigu nepertraukiamo laikino nedarbingumo atveju liga ar patologinė būklė ne viena;

95.3. slaugomojo asmens pirminė ir galutinė ligų diagnozės ar pagrindinė patologinė būklė, jeigu pažymėjimas išduodamas sergančiam šeimos nariui slaugyti.

96. Sergančiam šeimos nariui slaugyti išduotame pažymėjime nurodomas slaugomojo vardas, pavardė, asmens kodas, o slaugomo asmens medicininiuose dokumentuose nurodomi slaugančiojo vardas ir pavardė. Jei slaugomasis asmuo kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena).

97. Lentelėje „Gydytojų konsultacinės komisijos išvados“ išvada „Nukreiptas į NDNT“ nurodoma kiekvieną kartą siunčiant asmenį į NDNT darbingumo lygiui nustatyti.

98. Asmenį siunčiant į NDNT darbingumo lygiui nustatyti pažymėjimas pratęsiamas iki 3 darbo dienų.

99. NDNT kiekvieną kartą asmeniui nustačiusi darbingumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį, lentelėje „NDNT sprendimas“ nurodoma sprendimo priėmimo data bei pažymimi atitinkami langeliai (nustatytas darbingumo lygis ar nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis). Įrašas patvirtinamas NDNT teritorinio skyriaus vedėjo parašu ir skyriaus antspaudu.

100. Asmeniui NDNT nustačius darbingumo lygį, užbaigiant pažymėjimą eilutėje „Nedarbingumo pažymėjimas užbaigtas“ nurodoma diena, kurią NDNT priėmė sprendimą.

101. Jei asmeniui NDNT nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (apie tai yra žyma pažymėjime), asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas pažymėjimą pratęsia 11 darbo dienų, įskaitant šių Taisyklių 98 punkte nustatytas dienas, ir jį užbaigia.

102. Užbaigiant pažymėjimą ar išduodant pažymėjimo tęsinį, pasirašo pažymėjimą užbaigiantis ar pažymėjimo tęsinį išduodantis gydytojas (gydytojo spaudas, parašas). Užbaigtas pažymėjimas patvirtinamas užbaigiančios pažymėjimą asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudu.

Eilutėje „Nedarbingumo pažymėjimas užbaigtas“ nurodoma diena, iki kurios asmuo buvo pripažintas nedarbingu (imtinai).

103. Jei asmuo kreipiasi į ambulatorines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą anksčiau, nei nurodyta pažymėjime, ir prašo leisti grįžti į darbą, gydytojas gali baigti pažymėjimą anksčiau. Ankstesnis įrašas lentelėje „Nedarbingumo laikotarpis“ netaisomas, o užpildant lentelę „Nedarbingumo pažymėjimas užbaigtas“ šalia šios lentelės įrašoma – „asmens pageidavimu“.

104. Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo eilutę „Komplikuotas gimdymas“ pildo gimdymo skyriaus gydytojas. Joje nurodoma ligos ar patologinės būklės kodas pagal TLK-10, dėl kurios išduodamas papildomas pažymėjimas 14 kalendorinių dienų. Šio pažymėjimo atitinkamoje eilutėje nurodoma gimdymo data.

 

XVII. PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMAS

 

105. Visi pažymėjimai (pirmieji ir tęsiniai) išrašymo dieną registruojami nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnale (forma Nr. 036/a) šia tvarka:

105.1. eilės tvarka pagal numerius įrašant pažymėjimų išdavimo ir užbaigimo datas, pirmines ir galutines diagnozes bei nurodant laikinojo nedarbingumo trukmę;

105.2. tęsiamus kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotus pažymėjimus – eilės tvarka asmens kreipimosi į pažymėjimą tęsiančią įstaigą dieną atitinkamoje žurnalo eilutėje.

106. Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnalo (forma Nr. 036/a) „Pastabų“ skiltyje (Nr. 17) prie įregistruoto perrašyto pažymėjimo ar dublikato nurodoma sugadinto pažymėjimo serija ir numeris. Atitinkamai reikia pažymėti įregistruotą sugadintą pažymėjimą, nurodant dublikato ar perrašyto pažymėjimo seriją ir numerį.

107. Jei pažymėjimas duodamas sergančiam šeimos nariui slaugyti, „Pastabų“ skiltyje nurodoma ir slaugomojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jo nėra – gimimo data).

108. Medicininiai dokumentai, pagrindžiantys laikinąjį nedarbingumą, turi būti laikomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o pažymėjimai – pas asmenį (išskyrus gydymo stacionaruose atvejus).

 

XVIII. MEDICININĖ PAŽYMA

 

109. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) asmenims duodama, kai jie slaugo šeimos narius ilgiau, nei numatyta šiose Taisyklėse ir šių Taisyklių 48.1, 48.4 punktuose nustatytais atvejais, taip pat šių Taisyklių 43 punkte nustatytu atveju, kai užbaigiamas pažymėjimas.

110. Medicininė pažyma dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančiam šeimos nariui slaugyti bei nėštumo ir gimdymo, taip pat duodama ir studentams, moksleiviams, kariams bei Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams.

111. Medicininėje pažymoje nurodoma jos išdavimo ir užbaigimo data. Tais atvejais, kai ši pažyma pateisina neatvykimą į darbą, gydytojas ją išduoda ir tęsia kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Medicininės pažymos išdavimas ir tęsimas pagrindžiamas įrašais medicininiuose dokumentuose. Išrašytų medicininių pažymų šaknelės saugomos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

112. Už laikinojo nedarbingumo ekspertizės organizavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atsako jos vadovas.

113. Už laikinojo nedarbingumo ekspertizės kokybę ir pagrįstumą atsako ją atliekantys gydytojai.

114. Ligos ir motinystės pašalpų sumas, išmokėtas pagal nepagrįstai išduotus, tęstus ar išduotus pažeidžiant šias Taisykles pažymėjimus, Fondo valdybos teritoriniai skyriai teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

115. Apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės ginčytini klausimai Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų (gydytojų) teikimu sprendžiami GKK, įvertinant apdraustų asmenų sveikatos būklę bei darbingumą. GKK posėdžiuose turi teisę dalyvauti Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (gydytojai).

116. Apdraustųjų asmenų pretenzijas dėl gydytojų, atliekančių laikinojo nedarbingumo ekspertizę, veiksmų sprendžia asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais (gydytojais).

117. Ginčijamus apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus nagrinėja ir sprendžia Fondo valdyba. Nesutikus su Fondo valdybos sprendimais, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti juos teismui įstatymų nustatyta tvarka.

118. Fondo valdybos parengti raštiški išaiškinimai dėl šių Taisyklių taikymo derinami su Sveikatos apsaugos ministerija.

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

 

SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 16 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠAS

 

 

DIAGNOZĖ

TLK KODAS

Limfoleukozė

C91

Mieloleukozė

C92

Hodžkino liga

C81–C85.9

Kiti ir nepatikslinti ne Hodžkino limfomų tipai

C85

Vaikų piktybiniai navikai

C00–C97

Nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai

D37–D48

Aplazinės ir kitos anemijos

D60–D64

Agranuliocitozė

D70

Vitamino B(12) stokos anemija

D51

Įgyta hemolyzinė anemija

D59

Blužnies ligos

D73

Purpura ir kitos hemoraginės būklės

D69

Mielodisplastiniai sindromai

D46

Kai kurios ligos, pažeidžiančios limforetikulinį audinį ir retikulohistiocitinę sistemą

D76

Kitas persodintas organas ar audinys (kaulų čiulpai)

Z94.8

Streptokokinė septicemija

A40

Kitos septicemijos

A41

Įgimta klubo sąnario deformacija

Q65

Redukciniai kojos defektai

Q72

Įgimta dauginė artrogripozė

Q74.3

Įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos kaulų formavimosi ydos

Q76

Kitos osteochondrodisplazijos

Q78

Jaunatvinis (juvenilinis) artritas su sistemine pradžia

M08.2

Sisteminė raudonoji vilkligė

M32

Kitos uždegiminės spondilopatijos

M46

Nevienodas galūnių ilgis (įgytas)

M21.7

Jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė

M91

Osteomielitas

M86

Spinalinė (nugaros) raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

G12

Diušeno tipo raumenų distrofija

G71.0

Kūdikių cerebrinis paralyžius

G80

Hemiplegija (vienpusis paralyžius)

G81

Paraplegija ir tetraplegija

G82

Kiti paralyžiniai sindromai

G83

Traumos, apimančios keletą kūno sričių

T00–T07

Liemens ar galūnių nepatikslintų sričių sužalojimai

T08–T14

Išorinių kūno paviršių terminiai ir cheminiai nudegimai

T20–T25

Širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantantų komplikacijos

T82

Stuburo kaklinės dalies lūžimas

S12

Stuburo juosmeninės dalies ir dubens lūžimas

S32

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

 

LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠAS

 

 

TLK KODAS

LIGA AR BŪKLĖ

O15.1, O15.2

Eklampsija gimdant ir po gimdymo

O44.1

Pirmaeigė placenta su kraujavimu

O45.0, O45.8, O45.9

Ankstyvas placentos atsiskyrimas

O64.1

Dėl sėdyninės pirmeigos patologinis gimdymas

O67.0, O67.8

Gimdymas, komplikuotas gausaus kraujavimo

O70.2, O70.3

Trečio ir ketvirto laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant

O71.0, O71.1

Gimdos plyšimas

O71.2

Gimdos inversija po gimdymo

O71.7

Dubens akušerinė hematoma

O72.0, O72.1, O72.2

Kraujavimas trečiuoju gimdymo laikotarpiu ir tuoj po gimdymo

O72.3

Koaguliacijos defektai po gimdymo

O73

Užsilikusi placenta ir membranos

O74.0, O74.1, O74.2, O74.3, O74.4, O74.6, O74.7

Anestezijos komplikacijos gimdant

O75.1

Šokas gimdant ar po gimdymo

O81.0, O81.1, O81.2, O81.3, O81.4, O81.5

Vienvaisis gimdymas naudojant reples ar vakuumekstraktorių

O82.0, O82.1, O82.2, O82.8, O82.9

Vienvaisis gimdymas per cezario pjūvį

O83.0, O83.2, O83.4

Kitas nesavaiminis vienvaisis gimdymas: sėdmenų ekstrakcija, apsukimas su ekstrakcija, destruktyvios gimdymo operacijos

O84.0, O84.1, O84.2, O84.8. O84.9

Daugiavaisis gimdymas

O85

Sepsis po gimdymo

O88.0, O88.1, O88.2, O88.3, O88.8

Akušerinė embolija

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

_________________________________________________ [___________________________]

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas                                                          įmonės kodas

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)*

[1] Liga

[2] Epideminė situacija

[3] Protezavimas

[4] Ligonio slaugymas

_________________________

Slaugomojo vardas, pavardė □□□□□□□□□□□

slaugomojo asmens kodas

[5] Profesinė liga

[6] Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą

[7] Nelaimingas atsitikimas buityje

 

PIRMINĖ DIAGNOZĖ pagal TLK-10 kodą

 

 

GALUTINĖ DIAGNOZĖ pagal TLK-10 kodą

 

 

 

raidė

skaitmenys

 

raidė

skaitmenys

 

NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

 

nuo

metai

mėnuo

diena

iki

metai

mėnuo

diena

Gydytojo spaudo numeris

Gydytojo spaudas

Gydytojo parašas parašas

 

200

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

200

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gydytas:

 

Stacionare

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

A. V.

 

Stacionare

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

A. V.

 

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

A. V.

 

Gydytojų konsultacinės komisijos išvados

Išvados data

Išvada ** (įrašoma žodžiais)

Pirmininko vardas, pavardė (spaudas), parašas

 

**GKK išvada:

metai

mėnuo

diena

200

 

 

 

 

A. V.

1. Darbingas

200

 

 

 

 

A. V.

2. Laikinai nedarbingas

200

 

 

 

 

A. V.

3. Nukreiptas į NDNT

 

NDNT sprendimas

 

metai

mėnuo

diena

 

 

Nustatytas darbingumo lygis* [___] proc.

200

 

 

 

 

Nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis*

 

________________________  NDNT skyriaus vedėjas          ____________    _________________

(NDNT teritorinio skyriaus pavadinimas)                                                                  (parašas)                    (vardas, pavardė)

                                            A. V.

 

 

metai

mėnuo

diena

 

Nedarbingumo pažymėjimas užbaigtas

200

 

 

□ Išduotas tęsinys*

 

 

Gydytojas                       ________________                         __________________________

                                                                    (parašas)                                                               (gydytojo spaudas)

                                                                                                                                            A. V.

 

ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

1. Vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad netinkami veiksmai neužtęstų ligos.

2. VSDF įstaigos gydytojui pareikalavus, atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Pažeidus elgesio taisykles nedarbingumo metu, ligos pašalpa VSDF valdybos teritorinio skyriaus sprendimu gali būti neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 kalendoriniu dienų.

SU TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINAU IR PASIŽADU JŲ LAIKYTIS___________  __________

(parašas)               (data)

 

Elgesio taisyklių pažeidimai

metai

mėnuo

diena

Gydytojo spaudo numeris

Gydytojo spaudas

Gydytojo parašas

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Reikiamą ženklu * nurodytą vietą žymėti √      PAŽYMĖJIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

 

................................................................................................................................................................

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO ŠAKNELĖ

Užpildo darbdavys ir pasilieka sau

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

LAIKINOJO NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)*

 

1

Liga

2

Epideminė situacija

3

Protezavimas

4

Ligonio slaugymas

5

Profesinė liga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą

7

Nelaimingas atsitikimas buityje

 

................................................................................................................................................................

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO ŠAKNELĖ

Užpildo darbdavys ir pasilieka sau

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

LAIKINOJO NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)*

 

1

Liga

2

Epideminė situacija

3

Protezavimas

4

Ligonio slaugymas

5

Profesinė liga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą

7

Nelaimingas atsitikimas buityje

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

__________________________________________________ [_____________________]

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas                                                   įmonės kodas

 

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTOJO (-OSIOS) NEDARBINGUMĄ

VSDF valdybos teritoriniam skyriui pateikia sveikatos priežiūros įstaiga

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)*

 

1

Liga

2

Epideminė situacija

3

Protezavimas

4

Ligonio slaugymas

5

Profesinė liga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą

7

Nelaimingas atsitikimas buityje

 

PIRMINĖ DIAGNOZĖ pagal TLK-10 kodą

 

 

raidė skaitmenys

 

NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

 

nuo

metai

mėnuo

diena

iki

metai

mėnuo

diena

Gydytojo spaudo numeris

Gydytojo spaudas

Gydytojo parašas parašas

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

___________________________________________________ [_____________________]

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas                                          įmonės kodas

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMO ŠAKNELĖ

Lieka sveikatos priežiūros įstaigoje

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)*

 

1

Liga

2

Epideminė situacija

3

Protezavimas

4

Ligonio slaugymas

5

Profesinė liga

____________________________

Slaugomojo vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□□□□□□□□□□

slaugomojo asmens kodas

6

Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą

7

Nelaimingas atsitikimas buityje

 

 

PIRMINĖ DIAGNOZĖ pagal TLK-10 kodą

 

 

raidė skaitmenys

 

NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

 

nuo

metai

mėnuo

diena

iki

metai

mėnuo

diena

Gydytojo spaudo numeris

Gydytojo spaudas

Gydytojo parašas parašas

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

Pašalpos gavėjo (-os) draudėjas

1.___________________________________________             [______________________ ]

                                                pavadinimas                                                                                             kodas

2.___________________________________________             [______________________ ]

                                                pavadinimas                                                                                             kodas

3.___________________________________________             [______________________ ]

                                                pavadinimas                                                                                             kodas

 

Dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio:

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

1. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

2. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

3. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

Nemokamų atostogų ar nušalinimo nuo darbo be teisės gauti darbo užmokestį laikotarpis, sutampantis su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu:

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

1. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

2. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

3. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

Mokamų atostogų laikotarpis, sutampantis su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu: (pildoma slaugos atveju)

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

1. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

2. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

3. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

Pašalpa iš darbdavio lėšų už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas apskaičiuota už:

 

 

metai

mėnuo

diena (-os)

suma, Lt

Suma žodžiais, Lt

1.

200

 

 

 

 

 

2.

200

 

 

 

 

 

3.

200

 

 

 

 

 

Pašalpa iš darbdavio lėšų neskiriama dėl (pildoma, jei pašalpa neskiriama):

__________________________________________________________________________

priežastys

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Draudėjo (-ų) įgaliotas asmuo:

A. V.            1.______________________          ____________          ________________________

                              vardas, pavardė                                      parašas                                                 data

 

A. V.            2.______________________          ____________          ________________________

                              vardas, pavardė                                      parašas                                                 data

 

A. V.            3.______________________          ____________          ________________________

                              vardas, pavardė                                      parašas                                                 data

 

Pastaba. Dirbant keliose darbovietėse pažymėjimas turi būti užpildytas visų darbdavių.

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

__________________________________________________ [_____________________]

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas                                                          įmonės kodas

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAS

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                 vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

Gimdymo data

metai

mėnuo

diena

 

 

 

200

 

 

KOMPLIKUOTAS GIMDYMAS (pagal TLK-10 kodą)

 

 

 

 

 

raidė skaitmenys

 

Gydytojas        _____________       ________________                         □□□□□□□

                                        (parašas)                           (gydytojo spaudas)                    gydytojo spaudo numeris

A. V.

 

PAŽYMĖJIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

 

....................................................................................................................................................

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMO ŠAKNELĖ

Užpildo darbdavys ir pasilieka sau

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris □□[□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMO ŠAKNELĖ

Užpildo darbdavys ir pasilieka sau

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

___________________________________________________ [_____________________]

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas                                                   įmonės kodas

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMO ŠAKNELĖ

Lieka sveikatos priežiūros įstaigoje

 

200_ m._________ __ d.                                               Serija X Nr. 0000000

Apdraustasis (-oji) ___________________________________________________

                                                                                      vardas, pavardė

pirmasis* □

tęsinys* □

Asmens kodas

□□□□□□□□□□□

asmens socialinio draudimo numeris

□□□□□□□□

(VSD pažymėjimo serija Nr.)

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

Gimdymo data

metai

mėnuo

diena

 

 

 

200

 

 

KOMPLIKUOTAS GIMDYMAS (pagal TLK-10 kodą)

 

 

 

 

 

raidė skaitmenys

 

Gydytojas        _____________       ________________                         ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

                                        (parašas)                           (gydytojo spaudas)                    gydytojo spaudo numeris

 

....................................................................................................................................................

 

Pašalpos gavėjos draudėjas (-ai):

1.___________________________________________             [______________________ ]

                                                    pavadinimas                                                                                        kodas

2.___________________________________________             [______________________ ]

                                                    pavadinimas                                                                                        kodas

3.___________________________________________             [______________________ ]

                                                    pavadinimas                                                                                        kodas

 

Nedirba dėl nėštumo ir gimdymo atostogų:

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

1. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

2. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

3. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

Nemokamų atostogų ar nušalinimo nuo darbo be teisės gauti darbo užmokestį laikotarpis, sutampantis su nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu:

 

 

metai

mėnuo

diena

 

metai

mėnuo

diena

1. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

2. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

3. nuo

200

 

 

iki

200

 

 

 

Draudėjo (-ų) įgaliotas asmuo:

A. V. 1.______________________          ____________          ________________________

                              vardas, pavardė                                      parašas                                                 data

 

A. V. 2.______________________          ____________          ________________________

                              vardas, pavardė                                      parašas                                                 data

 

A. V. 3.______________________          ____________          ________________________

                              vardas, pavardė                                      parašas                                                 data

 

Pastaba. Dirbant keliose darbovietėse pažymėjimas turi būti užpildytas visų darbdavių.

 

______________