LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. lapkričio 25 d. Nr. V-918

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2005 m. spalio 3 d. Europos Komisijos direktyvą 2005/63/EB, pataisančią Direktyvą 2005/26/EB, nustatančią laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB III a priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą,

Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530; 2005, Nr. 62-2209, Nr. 110-4024):

1. Papildau preambulę žodžiais:

„2005 m. spalio 3 d. Europos Komisijos direktyva 2005/63/EB, pataisanti Direktyvą 2005/26/EB, nustatančią laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą.“

2. Išdėstau 16.10.3.1 punktą taip:

16.10.3.1. žuvies želatinos, naudojamos kaip vitaminų ar karotenoidų ir kvapiųjų medžiagų nešiklio“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA