vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

N U T A R I M A S

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „dėl ELEKTROS energijos ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. O3-341

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į Teisės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 23 d. pažymą Nr. O5-285 „Dėl kai kurių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pakeitimo“, n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 (Žin., 2011, Nr. 101-477; 2013, Nr. 46-2315), priedą (pridedama).

 

 

Komisijos narys,

laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas Vygantas Vaitkus

 


Elektros energijos įrenginių

prijungimo prie elektros tinklų

įkainių nustatymo metodikos

priedas

 

NAUJŲ VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO

ATASKAITA UŽ 20...... METUS

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai                                                             ______________

Verkių g. 25C, 08223 Vilnius, rastine@regula.lt                                                                       (sudarymo data)

 

Vartotojų grupė

Įkainis

Vartotojo tipas

Naujų vartotojų skaičius

Prijungta leistinoji naudoti galia

Elektros tinklo ilgis

Vartotojo sumokėtas prijungimo paslaugos mokestis

Operatoriaus patirtos išlaidos

nutiesta elektros tinklų

apmokestintas geometrinis atstumas

už leistinąją naudoti galią

už atstumą

leistinajai naudoti galiai įrengti

elektros linijoms tiesti

projektavimo išlaidos

 

vnt.

kW

m

m

Lt

Lt

Lt

Lt

Lt

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

 

 

 

 

 

 

pareigos

 

parašas

 

vardas, pavardė

_________________