LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TARPTAUTINIŲ ORO UOSTŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO IR DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 31 d. Nr. 1088

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2005, Nr. 142-5103) 44 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą ir dydžius (pridedama).

2. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) šiuo 2.7 punktu:

2.7. šis nutarimas netaikomas apskaičiuojant tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokestį ir nustatant tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio dydžius.“

3. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993) ir įrašyti 1.11 punkte po žodžio „žemę“ žodžius „(išskyrus tarptautinių oro uostų žemę)“.

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojantis susisiekimo ministras                           Algirdas Butkevičius

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. spalio 31 d.

nutarimu Nr. 1088

 

tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas ir dydžiai

 

1. Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas ir dydžiai nustato tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio (toliau vadinama – žemės nuomos mokestis) apskaičiavimo tvarką ir oro uosto žemės nuomos mokesčio dydžius.

2. Tarptautinį oro uostą valdanti valstybės institucija, valstybės ar savivaldybės įmonė (toliau vadinama – žemės nuomotojas) apskaičiuoja tarptautinio oro uosto žemės sklypo, numatomo išnuomoti aukciono būdu, pradinį metinį žemės nuomos mokestį, o numatomo išnuomoti ne aukciono būdu – metinį žemės nuomos mokestį pagal formulę:

M = K x S, kur:

M – pradinis metinis žemės nuomos mokestis (nuomojant žemę aukciono būdu) arba metinis žemės nuomos mokestis (nuomojant žemę ne aukciono būdu), litais;

K – žemės nuomos mokesčio dydis, litais už kv. metrą;

S – žemės sklypo plotas, kv. metrais.

3. Išnuomojant tarptautinių oro uostų žemę, žemės nuomos mokesčio dydis K apskaičiuojamas taip:

K = 0,15 x Keu x Ksg x 1,6 x t, kur:

Keu – bazinės žemės sklypo vertės suvestinis pataisos koeficientas sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu, apskaičiuojamas pagal formulę

Keu = Kf + Kp + Kr + Ke + Kg + Kn + Kk – 4, kur:

 

 

 

Vilniaus oro uostui

Kauno (Karmėlavos) oro uostui

Palangos oro uostui

Šiaulių kariniam aerouostui

teritorijos funkcinio patogumo koeficientas (Kf)

3

2

1,5

1,5;

teritorijos patrauklumo koeficientas (Kp)

2,3

1,6

1,6

1,6;

teritorijos prestižo koeficientas (Kr)

2

1,7

2

2;

teritorijos urbanistinės taršos koeficientas (Ke)

1,1

1,1

1,1

1,1;

koeficientas galimiems grėsmės veiksniams įvertinti (Kg)

1,1

1,1

1,1

1,1;

teritorijos nacionalinio vertingumo koeficientas (Kn) kitoms teritorijoms

1

1

1

1;

teritorijos patrauklumo ūkiniu komerciniu požiūriu koeficientas (Kk)

9

1

6

9;

Ksg – bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientas teritorijos socialiniam gamybiniam potencialui įvertinti:

Vilniaus oro uostui

25;

Kauno (Karmėlavos) oro uostui

12;

Palangos oro uostui

20;

Šiaulių kariniam aerouostui

17;

1,6 – žemės pabrangimo indeksas;

t – žemės nuomos mokesčio tarifas, metams nustatomas 4 procentų.