Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. balandžio 23 d. Nr. 347

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555; 2007, Nr. 37-1371; 2009, Nr. 116-4939):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 220 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97) 43 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919; 2008, Nr. 81-3173) 52 straipsnio 9 dalimi ir Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2007, Nr. 4-155), 54 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2009, Nr. 29-1139) 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 220 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97) 43 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919; 2008, Nr. 81-3173) 52 straipsnio 9 dalimi ir Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881; 2007, Nr. 4-155), 54 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.3. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

„2.1. Šiuo nutarimu patvirtintos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės (toliau vadinama – šiuo nutarimu patvirtintos Taisyklės; Taisyklės) taikomos ir valstybės tarnautojams bei darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų. Taisyklės taip pat taikomos laikinai perkeltiesiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos. Taisyklės mutatis mutandis taikomos ir visuomeniniams konsultantams, pasitelktiems pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai darbotvarkės klausimais, apmokant jų išvykimo tam tikram laikui įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu atlikti su konsultacijų, pasiūlymų, išvadų ir kitos informacijos teikimu susijusių funkcijų išlaidas.“

1.4. Išdėstyti 2.1 punktą taip:

„2.1. Šiuo nutarimu patvirtintos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės (toliau vadinama – šiuo nutarimu patvirtintos Taisyklės; Taisyklės) taikomos ir valstybės tarnautojams bei darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų. Taisyklės taip pat taikomos laikinai perkeltiesiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos.“

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2 ir 1.4 punktai įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS