LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2010 m. birželio 16 d. Nr. V-544

Vilnius

 

Įgyvendindamas Valstybinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo krizių ir ekstremalių situacijų atvejais valdymo 2008–2013 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 742 (Žin., 2008, Nr. 85-3394), įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių 1.4 punktą:

1. T v i r t i n u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

2010-05-19 raštu Nr. 17-01-R-3147

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-544

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinojo teikimo švietimo ir kitose ne sveikatos priežiūros įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais sąlygas ir planavimo bei organizavimo pagrindus.

2. Šiame Apraše kitomis (ne švietimo) įstaigomis, kuriose prireikus krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais gali būti laikinai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, laikomi viešbučiai, pramogų ir sporto centrai, visuomeninės paskirties ir kitos įstaigos, kurių pastatai atitinka šio Tvarkos aprašo 11–13 punktuose išdėstytas rekomendacijas bei reikalavimus.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

3.3. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853);

3.4. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 116-2695);

3.5. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207);

3.6. Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1482);

3.7. Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 78-2359);

3.8. Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymu (Žin., 2002, Nr. 64-2575);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 48-2315);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Viešosios tvarkos apsaugos komendantūros nuostatų ir Specialaus leidimo, suteikiančio teisę būti teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, išdavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2003, Nr. 54-2396);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 51 „Dėl Daiktų ir (ar) kito turto laikino paėmimo (laikino atlygintino panaudojimo) ir (ar) rekvizicijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 6-251).

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytuose teisės aktuose.

5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais laikinai teikiamos vadovaujantis sveikatinimo veiklos bei kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

6. Krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais švietimo ir kitose įstaigose gali būti laikinai teikiamos ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

 

II. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais sąlygos

 

7. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais gali būti laikinai teikiamos, kai dėl krizės ar ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse padarinių paskelbus valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, įvedus nepaprastąją padėtį arba karo padėtį susidaro šios sąlygos:

7.1. esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos negali teikti paslaugų dėl šių įstaigų griūties, taršos ar kitų priežasčių;

7.2. esant epidemijai, vykdant gyventojų evakavimą, esant pabėgėlių antplūdžiui į Lietuvos Respublikos teritoriją ar kitais atvejais esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų nepakanka labai padidėjusiam jų paslaugų poreikiui patenkinti;

7.3. šio Tvarkos aprašo 7.1 ir 7.2 punktuose išdėstytos aplinkybės pasireiškia vienu metu.

8. Sprendimus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais priima ir už šių sprendimų įgyvendinimą atsakingas institucijas ir (ar) asmenis nustato:

8.1. paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija;

8.2. paskelbus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją – savivaldybės ekstremalių situacijų komisija;

8.3. jei įvedus nepaprastąją padėtį įsteigiamos viešosios tvarkos apsaugos komendantūros:

8.3.1. viešosios tvarkos apsaugos komendantūros komendantas, kai nepaprastoji padėtis įvedama Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje;

8.3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, kai nepaprastoji padėtis įvedama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

8.4. jei įvedus karo padėtį sustabdomi vietos savivaldos institucijų įgaliojimai arba šios institucijos negali veikti:

8.4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija;

8.4.2. karo komendantas, jei negali veikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija.

9. Organizuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinąjį teikimą švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka gali būti organizuojami ir atliekami privalomieji darbai, telkiami materialiniai ištekliai, vykdomas daiktų ir (ar) kito turto laikinas paėmimas (laikinas atlygintinas panaudojimas) ir (ar) rekvizicija, panaudojami valstybės rezervo materialiniai ištekliai, Lietuvos kariuomenė ir mobilizacinis rezervas.

 

iii. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais planavimo bei organizavimo pagrindai

 

10. Savivaldybėms rekomenduojama savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose ir mobilizacijos planuose numatyti:

10.1. švietimo ir kitas įstaigas, kuriose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais prireikus gali būti laikinai teikiamos ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

10.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurios krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais prireikus organizuos laikinąjį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą švietimo ir kitose įstaigose ir minėtų įstaigų aprūpinimą vaistais, medicinos pagalbos priemonėmis ir įranga.

11. Numatant įstaigas, kuriose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais prireikus gali būti laikinai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, rekomenduojama pasirinkti tas, kurios yra netoli asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turi gerą privažiavimo kelių tinklą ir automobilių stovėjimo aikšteles.

12. Įstaigų, kuriose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais būtų laikinai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pastatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

12.1. išorės ir vidaus durų plotis pakankamas tam, kad pro jas laisvai įvažiuotų neštuvai, pacientų vežimėliai ir lovos;

12.2. nesudėtinga fiziškai atskirti pacientus ir pacientų srautus;

12.3. yra praustuvų, dušų ir tualetų;

12.4. yra elektros energijos tiekimas, vandentiekis ir kanalizacija;

12.5. yra šildymas ir vėdinimas;

12.6. yra fiksuotasis telefono ryšys.

13. Jei įstaigos, kurioje krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais numatoma laikinai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pastatas yra aukštesnis nei vieno aukšto, pageidautina, kad pastate būtų liftas (liftai) keleiviams ir (ar) kroviniams vežti.

14. Planuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinąjį teikimą švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, tikslinga numatyti, kad minėtose įstaigose paslaugos bus teikiamos nukentėjusiesiems, kurių sveikatos sutrikimai arba jų požymiai vienodi arba panašūs (pvz., nesunkios traumos, viduriavimas, karščiavimas).

15. Vaistai, medicinos pagalbos priemonės, įranga ir inventorius, kurių turi būti švietimo ir kitose įstaigose, kuriose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais laikinai teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodyti Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605).

16. Vaistai, medicinos pagalbos priemonės, įranga ir inventorius, kurių turi būti švietimo ir kitose įstaigose, kuriose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais laikinai teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodyti Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui“ (Žin., 2004, Nr. 90-3314), 28 punkte.

17. Švietimo ir kitose įstaigose, kuriose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais laikinai teikiamos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gali būti ir šio Aprašo 15 ir 16 punktuose nenurodytų vaistų, medicinos pagalbos priemonių, įrangos ir inventoriaus.

 

_________________