VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2004 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2005 m. lapkričio 28 d. Nr. VA-78

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Pakeičiu Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (toliau – Įsakymas):

1.1. Išdėstau Taisyklių 5 punktą taip:

5. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio permoka (skirtumas) gali būti:

5.1. įskaitoma Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, vadovaujantis Muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo kitų mokesčių nepriemokai padengti, taip pat kitų mokesčių permokos įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr. 86-3140);

5.2. grąžinama:

5.2.1. kai mokesčio apskaičiavimo dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką.

Kai šių Taisyklių 31 punkte numatytais atvejais mokesčio apskaičiavimo dokumente mokesčio permokos gavėju nurodomas kitas asmuo, tai mokesčių administratorius, esant reikalui, gali paprašyti mokesčių mokėtoją pateikti dokumentus, patvirtinančius kito asmens teisę gauti mokesčio permoką;

5.2.2. mokesčių mokėtojams, neturintiems Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės administruojamų mokesčių mokestinės nepriemokos bei nepateikusiems Prašymo, kad mokesčio permoka (skirtumas) būtų įskaityta mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs ir įvertinus mokesčių mokėtojo mokesčio turimos permokos (skirtumo) dydį, ankstesniais mokestiniais laikotarpiais sumokėtų ir/ar įskaitytų, ir/ar grąžintų mokesčių sumų dydį, mokesčių mokėtojo mokestinių prievolių vykdymą.“

1.2. Papildau Taisykles naujais 551 ir 552 punktais ir juos išdėstau taip:

551. Kai be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo Taisyklių 5.2.2 punkte nurodytu atveju ketinama grąžinti mokesčių permoką (skirtumą), vietos mokesčių administratorius raštu kreipiasi į mokesčių mokėtoją prašydama nurodyti sąskaitą, į kurią galėtų būti grąžinama mokesčių permokos (skirtumo) suma, taip pat mokesčių mokėtojas informuojamas apie tai, kad per vietos mokesčių administratoriaus nurodytą terminą neatsakius į minėtą prašymą, mokesčių permoka (skirtumas) bus grąžinama į anksčiau mokesčių mokėtojo mokesčių administratoriui nurodytas sąskaitas, apie kurias duomenys saugomi Mokesčių mokėtojų registre.

552. Vietos mokesčių administratoriui priėmus Sprendimą mokesčių mokėtojui grąžinti mokesčių permoką (skirtumą) Taisyklių 5.2.2 punkte numatytu atveju, mokesčių mokėtojas informuojamas įteikiant jam laisvos formos pranešimą ir vieną Sprendimo egzempliorių.

Laisvos formos pranešime mokesčių mokėtojui apie mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimą be Prašymo nurodomas mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas, priimto Sprendimo grąžinti mokesčio permoką (skirtumą) be Prašymo teisinis pagrindas ir pažymima, kad mokesčių administratoriaus Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Toks pranešimas yra siunčiamas dėl kiekvieno priimto Sprendimo grąžinti mokesčių permoką (skirtumą) arba jo dalį be Prašymo.“

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS