LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

S T A T U T A S

DĖL SEIMO STATUTO 10, 11, 16, 21, 32, 78 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, STATUTO PAPILDYMO 151, 152, 153, 154, 155, 156, 161 STRAIPSNIAIS BEI 19 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2005 m. gruodžio 23 d. Nr. X-479

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2004, Nr. 165-6025)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Seimo nario dalyvavimas Seimo darbe

1. Seimo narys privalo dalyvauti Seimo posėdžiuose.

2. Kiekvienas Seimo narys, išskyrus Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką, turi būti kurio nors komiteto narys ir dalyvauti jo darbe, taip pat gali būti kito komiteto nario pavaduotojas.

3. Seimo narys gali būti tik vieno komiteto narys, išskyrus Europos reikalų komitetą ir Užsienio reikalų komitetą, kuriuos gali sudaryti ir kitų komitetų nariai.

4. Komiteto nariu ir jo pavaduotoju negali būti Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas.

5. Seimo narys privalo dalyvauti Seimo valdybos, Seniūnų sueigos, Seimo komitetų, komisijų ir pakomitečių, kurių narys jis yra, posėdžiuose.

6. Seimo narys privalo dalyvauti Etikos ir procedūrų komisijos posėdžiuose, komisijos pirmininkui pakvietus raštu. Jeigu Seimo narys negali dalyvauti tame posėdyje, jis turi raštu pranešti šios komisijos pirmininkui ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Etikos ir procedūrų komisija gali svarstyti Seimo nario etikos pažeidimus, viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimus ir nedalyvaujant kviestam Seimo nariui, jeigu jis to prašo ir pateikia paaiškinimus raštu ar pakartotinai neatvyksta į komisijos posėdį be svarbios pateisinamos priežasties.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Seimo narių dalyvavimas posėdžiuose ir užsienio komandiruotės

1. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo posėdyje, jeigu jis užsiregistravo daugiau kaip pusėje iš anksto numatytų ir numatytu laiku įvykusių balsavimų dėl teisės akto priėmimo ir užsiregistravo visuose tos dienos Seimo posėdžiuose. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, jeigu jis užsiregistravo posėdžio protokolo priede pasirašytinai.

2. Jeigu Seimo narys negali dalyvauti Seimo posėdyje, Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, apie tai iš anksto, o jeigu negali iš anksto, – ne vėliau kaip per savaitę privalo pranešti atitinkamai Seimo posėdžių sekretoriatui, komiteto ar komisijos pirmininkui, nurodydamas nedalyvavimo priežastis.

3. Nedalyvavimo Seimo posėdyje, taip pat nedalyvavimo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje svarbiomis pateisinamomis priežastimis laikomas Seimo nario laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos vaikui prižiūrėti ar kitos svarbios aplinkybės, taip pat nedalyvavimas posėdžiuose Seimo valdybos pritarimu. Jei Seimo narys nepraneša, kad posėdyje nedalyvaus, arba nenurodo nedalyvavimo priežasčių, laikoma, kad posėdis praleistas be svarbios pateisinamos priežasties.

4. Seimo posėdžių sekretoriatas fiksuoja Seimo narių pranešimus apie nedalyvavimą Seimo posėdžiuose, o Seimo komitetų bei komisijų sekretoriatai (_) apie Seimo narių nedalyvavimą komitetų ir komisijų posėdžiuose. Ši informacija kartu su nedalyvavimą posėdyje pateisinamais dokumentais ir komitetų bei komisijų pirmininkų išvadomis turi būti pateikta Etikos ir procedūrų komisijai iki kito mėnesio 10 dienos.

5. Etikos ir procedūrų komisija sprendžia, ar nedalyvavimo Seimo posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkai sprendžia, ar nedalyvavimo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos. Ginčus, ar nedalyvavimo komiteto ar komisijos posėdyje priežastys svarbios ir pateisinamos, sprendžia Etikos ir procedūrų komisija, atsižvelgusi į atitinkamų komitetų ir komisijų pirmininkų išvadas ir Seimo nario paaiškinimus.

6. Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas iki kiekvieno mėnesio 20 dienos apibendrintus praėjusio mėnesio duomenis apie Seimo narių nedalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose praneša Seimo valdybai ir skelbia Seimo tinklalapyje.

7. Jei Seimo valdyba komandiruoja į tą patį renginį ne mažiau kaip du Seimo narius, šie Seimo nariai sudaro grupę ir Seimo valdyba turi paskirti grupės vadovą.

8. Seimo narys, komandiruotas vienas ar vienas išvykęs į užsienio kelionę, kuriai buvo pritarusi Seimo valdyba, arba Seimo narių grupės vadovas, grįžęs iš užsienio komandiruotės ar kelionės, kuriai buvo pritarusi Seimo valdyba, ne vėliau kaip per 10 dienų turi pateikti užduočių atlikimo ataskaitą Seimo valdybos nustatyta tvarka.

9. Jei Seimo valdyba komandiruoja Seimo narį vykti į komandiruotę Lietuvos Respublikos Prezidentą lydinčioje delegacijoje arba Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko vadovaujamoje delegacijoje, tai tokiais atvejais Seimo nariui nereikia rašyti užduočių atlikimo ataskaitos. Delegacijos, kurioje dalyvavo Seimo narys, veiklos ataskaitos kopiją Seimui pateikia delegaciją sudariusi institucija.

10. Šio straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos netaikomos Seimo valdybos nariams, taip pat Seimo nariams, einantiems Ministro Pirmininko ar ministro pareigas.“

 

3 straipsnis. Statuto papildymas 151 straipsniu

Papildyti Statutą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Seimo nario atlyginimo sumažinimas

1. Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam daugiau kaip pusėje Seimo posėdžių, kuriuose iš anksto buvo numatytas ir numatytu laiku įvyko balsavimas dėl teisės aktų priėmimo, to mėnesio atlyginimas mažinamas vienu trečdaliu. Remiantis Etikos ir procedūrų komisijos išvadomis, atlyginimas sumažinamas Seimo valdybos sprendimu. Suma, kuria sumažinamas Seimo nario atlyginimas, išskaitoma iš Seimo nario artimiausio mėnesio atlyginimo.

2. Seimo valdybos sprendimas dėl atlyginimo sumažinimo gali būti skundžiamas Seimui per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Skundas paduodamas Seimo Pirmininkui. Seimas dėl skundo priima protokolinį nutarimą.

3. Jeigu Seimo nariui įstatymų nustatyta tvarka paskirtas suėmimas, atlyginimas ir lėšos su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms apmokėti jam nemokamos už visą suėmimo laiką. Kai ikiteisminis tyrimas dėl Seimo nario ar baudžiamoji byla, kurioje Seimo narys yra kaltinamasis, nutraukiami, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, arba nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių jo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, arba dėl Seimo nario priimamas išteisinamasis teismo nuosprendis, jam ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išmokamas visas atlyginimas, kurio jis negavo dėl suėmimo kadencijos laikotarpiu.

4. Jeigu Seimo nariui teismo nuosprendžiu paskirtas areštas, terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, Seimo nario atlyginimas ir lėšos su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms apmokėti jam nemokamos už visą šios bausmės atlikimo laiką. Panaikinus nuosprendį, Seimo nariui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išmokamas visas Seimo nario atlyginimas, kurio jis negavo kadencijos laikotarpiu atlikdamas arešto ar laisvės atėmimo bausmes.“

 

4 straipsnis. Statuto papildymas 152 straipsniu

Papildyti Statutą 152 straipsniu:

152 straipsnis. Tarnybinių automobilių naudojimas

1. Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams ir opozicijos lyderiui pagal pareigas priklauso tarnybinis automobilis su vairuotoju.

2. Tarnybinių automobilių naudojimo tvarką nustato Seimo valdyba Seimo kanclerio teikimu.“

 

5 straipsnis. Statuto papildymas 153 straipsniu

Papildyti Statutą 153 straipsniu:

153 straipsnis. Lėšos su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms apmokėti

1. Seimo Pirmininkui reprezentacijos išlaidoms apmokėti kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 6 VMDU dydžio suma.

2. Seimo Pirmininko pavaduotojams reprezentacijos išlaidoms apmokėti kiekvieną mėnesį atsiskaitytinai skiriama 1 VMDU dydžio suma.

3. Seimo nariams kanceliarijos, pašto, telefono, transporto ir kitoms su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms kas mėnesį skiriama 3 VMDU dydžio suma.

4. Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,4 VMDU dydžio suma Seimo nario biuro išlaidoms apmokėti.

5. Savivaldybės nemokamai (už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir kitas komunalines paslaugas moka savivaldybė) suteikia patalpas Seimo nariui ir jo padėjėjui-sekretoriui nuolatiniam naudojimuisi Seimo nario pasirinktoje rinkimų apygardos savivaldybėje (savivaldybėse) Seimo nario įgaliojimų laikui – ne mažesnę kaip 12 m2 sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią patalpą su baldais ir telefonu. Už naudojimąsi telefonu, neviršijant 0,3 VMDU dydžio sumos per mėnesį, pagal pateiktą sąskaitą moka Seimo kanceliarija.

6. Seimo vadovams, taip pat Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetų pirmininkams ir jų pavaduotojams, opozicijos lyderiui, frakcijų seniūnams ir jų pavaduotojams už naudojimąsi tarnybiniais telefonais kiekvieną mėnesį kompensuojama 0,4 VMDU dydžio suma, kitų komitetų ir komisijų pirmininkams, jų pavaduotojams, pakomitečių pirmininkams – 0,2 VMDU dydžio suma, o kitiems Seimo nariams – 0,1 VMDU dydžio suma.

7. Seimo narys, išskyrus Seimo Pirmininką, už išlaidas telefoniniams pokalbiams, viršijančias nustatytą dydį, moka pats. Nustatytą dydį viršijančią sumą, jei nustatytu laiku telefoninių pokalbių išlaidos neapmokamos, Seimo kanceliarijos Finansų departamentas turi teisę išskaičiuoti iš Seimo nario artimiausio mėnesio darbo užmokesčio ne ginčo tvarka.

8. Frakcijos veiklai metams skiriama 1 VMDU dydžio suma ir papildoma suma, atsižvelgiant į frakcijos dydį taip, kad kiekvienam frakcijos nariui tektų po 0,4 VMDU dydžio suma. Jeigu frakcijos dydis keičiasi, jai skiriama papildoma suma tikslinama kiekvieną mėnesį. Šios lėšos naudojamos įstatymų rengimo ir ekspertizės išlaidoms, reprezentacijai, pašto, telefono ir kitoms frakcijos darbo reikmėms apmokėti.

9. Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo bei jų naudojimo tvarką nustato Seimo valdyba.“

 

6 straipsnis. Statuto papildymas 154 straipsniu

Papildyti Statutą 154 straipsniu:

154 straipsnis. Seimo narių aprūpinimas gyvenamosiomis patalpomis

1. Seimo nario įgaliojimų laikotarpiu Seimo kanclerio sprendimu jam suteikiama gyvenamoji patalpa Seimo viešbutyje gyventi kartu su šeimos nariais, jeigu Seimo narys to pageidauja. Pirmąja eile gyvenamoji patalpa Seimo viešbutyje suteikiama Seimo nariui, neturinčiam ir per paskutinius penkerius metus iki prašymo pateikimo dienos nuosavybės teise neturėjusiam gyvenamosios patalpos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir ne toliau kaip 25 km nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracinės ribos.

2. Seimo nariams, išskyrus turinčius ar per paskutinius penkerius metus nuosavybės teise turėjusius gyvenamąsias patalpas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir ne toliau kaip 25 km nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracinės ribos, gyvenimo Seimo viešbutyje išlaidos (už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas) kompensuojamos Seimo valdybos nustatyta tvarka. Atstumas iki gyvenamosios vietos nustatomas trumpiausiais valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais pagal prašymo suteikti gyvenamąją patalpą padavimo dieną nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės administracines ribas.

3. Kiti Seimo viešbutyje gyvenantys Seimo nariai moka už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas pagal patvirtintus tarifus.

4. Apskaičiuotus ir laiku nesumokėtus mokesčius už šias paslaugas Seimo kanceliarijos Finansų departamentas išskaičiuoja iš Seimo nario artimiausio mėnesio darbo užmokesčio ne ginčo tvarka.

5. Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams, buvęs Seimo narys ir su juo gyvenantys jo šeimos nariai privalo per 30 dienų išsikelti iš užimamų patalpų ir visiškai atsiskaityti už gyvenimą Seimo viešbutyje.“

 

7 straipsnis. Statuto papildymas 155 straipsniu

Papildyti Statutą 155 straipsniu:

155 straipsnis. Garantijos nutrūkus Seimo narių įgaliojimams

1. Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams Konstitucijos 63 straipsnio 1 ir 6 punktuose numatytais atvejais, Seimo narys turi teisę Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka grįžti į ankstesnes pareigas.

2. Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams Konstitucijos 63 straipsnio 1 ir 4 punktuose numatytais atvejais, jam išmokama išeitinė išmoka. Seimo nariui išmokama tiek vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka, kiek metų nepertraukiamai truko jo kadencija Seime, bet ne mažesnė kaip 2 ir ne didesnė kaip 6 vidutinių mėnesinių Seimo nario atlyginimų dydžio išeitinė išmoka. Jeigu asmuo Seimo nariu buvo nepilnus kadencijos metus, tai šiame straipsnyje didesnės negu 6 mėnesių trukmės laikotarpis laikomas pilnais kadencijos metais. Išeitinė išmoka nemokama, jeigu Seimo narys, kurio įgaliojimai nutrūko Konstitucijos 63 straipsnio 1 punkte numatytu atveju, vėl išrenkamas Seimo nariu.

3. Nutrūkus Seimo nario įgaliojimams Konstitucijos 63 straipsnio 2 punkte numatytu atveju, jo šeimos nariams išmokama šio straipsnio 2 dalyje nurodyto dydžio išmoka.“

 

8 straipsnis. Statuto papildymas 156 straipsniu

Papildyti Statutą 156 straipsniu:

156 straipsnis. Seimo nario darbo ir poilsio laikas

Seimo veikla yra nepertraukiama. Seimo nario darbo laiką Seimo sesijų metu nustato Seimo valdyba. Seimo narys laiką tarp Seimo sesijų, jeigu jis neturi dalyvauti Seimo komitetų, komisijų posėdžiuose, planuoja savarankiškai.“

 

9 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Seimo narių padėjėjai-sekretoriai

Seimo narys turi teisę turėti padėjėjus-sekretorius, kuriems apmokama iš valstybės biudžeto, taip pat padėjėjus, dirbančius visuomeniniais pagrindais. Seimo nario padėjėjai-sekretoriai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo įstatymų nustatyta tvarka. Seimo nario padėjėjų-sekretorių darbo užmokesčio fondui vienam mėnesiui skiriama 5 VMDU dydžio suma. Seimo narių padėjėjų-sekretorių etatų skaičius bei jų darbo užmokestis reglamentuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

10 straipsnis. Statuto papildymas 161 straipsniu

Papildyti Statutą 161 straipsniu:

161 straipsnis. Frakcijų tarnautojai

1. Frakcijų tarnautojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo įstatymų nustatyta tvarka.

2. Nustatant frakcijų tarnautojų skaičių, atsižvelgiama į frakcijos narių skaičių. Kiekvienai frakcijai skiriamas ne mažiau kaip vienas frakcijos seniūno referento etatas.“

 

11 straipsnis. 19 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

19 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

12 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Seimo nario pašalinimas iš posėdžio

1. Seimas gali laikinai pašalinti Seimo narį iš posėdžių salės iki posėdžių dienos pabaigos, jeigu šis:

1) po pareikšto įspėjimo toliau trukdo Seimo darbą arba nevykdo Etikos ir procedūrų komisijos rekomendacijos dėl interesų konflikto vengimo;

2) posėdžio metu kviečia vartoti prievartą arba pats ją pavartoja;

3) posėdžio metu viešai įžeidžia Respublikos Prezidentą, Seimą, jo Pirmininką, Seimo narius, Vyriausybę ar Ministrą Pirmininką arba jiems grasina;

4) savo veiksmais žemina Seimo nario vardą.

2. Sprendimą dėl Seimo nario pašalinimo iš posėdžių salės priima Seimas posėdžio pirmininko arba Etikos ir procedūrų komisijos teikimu be svarstymo paprasta balsavusių Seimo narių dauguma.

3. Jeigu laikinai pašalintas iš posėdžio Seimo narys atsisako paklusti posėdžio pirmininko reikalavimui išeiti iš salės, posėdis laikinai nutraukiamas ir apsaugos darbuotojai palydi nubaustą Seimo narį iš posėdžių salės.

4. Seimo nariui, pašalintam iš Seimo posėdžių, nemokamas atlyginimas už tas dienas, kai vyksta Seimo posėdžiai, iš kurių jis yra pašalintas.“

 

13 straipsnis. 32 straipsnio 11 punkto pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) tvirtina Seimo kanceliarijos struktūrą, Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose institucijose didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių;“.

 

14 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 78 straipsnio pavadinimą žodžiais „ir įgaliojimai“ ir straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

78 straipsnis. Etikos ir procedūrų komisijos veiklos kryptys ir įgaliojimai“.

2. Pakeisti ir papildyti 78 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) analizuoti Seimo narių nedalyvavimo Seimo, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose priežastis, skelbti Seimo tinklalapyje informaciją apie be pateisinamų priežasčių praleistus posėdžius bei pavedimų nevykdymą;“.

 

15 straipsnis. Statuto įsigaliojimas

Šis statutas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

 

16 straipsnis. Teisės akto pripažinimas netekusiu galios

Įsigaliojus šiam Seimo statutui, netenka galios Lietuvos Respublikos Seimo statutas „Dėl Seimo statuto „Dėl Seimo statuto 10 straipsnio papildymo“ 2 straipsnio pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 148-5392).

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS