LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

S P R E N D I M A S

 

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2010 m. rugsĖjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-58 „DĖL POLITINĖS REKLAMOS ŽYMĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 10 d. Nr. Sp-108

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50, 51, 56 straipsniais, Referendumo įstatymo 16, 17 straipsniais, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 49, 50, 54 straipsniais, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45, 46, 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47, 48, 53 straipsniais, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 2, 18, 19 straipsniais ir 23 straipsnio 2 dalies 5 punktu, nusprendžia:

1. Pakeisti 2010 m. rugsėjo 7 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-58 (Žin., 2010, Nr. 107-5564, Nr. 152-7779; 2012, Nr. 46-2285) patvirtintą Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo 12.2 punktą skaičių „90“ pakeičiant skaičiumi „30“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12.2. Rinkimų (referendumo) agitacijos kampanijos etapu – per televiziją, išskyrus diskusijų laidas ir ne trumpesnius kaip 30 sekundžių agitacinius siužetus, kuriuose politinės kampanijos dalyvis informuoja apie politinę programą arba pasisako aktualiais visuomenei klausimais (diskusijų laidos ir agitaciniai siužetai žymimi šio Aprašo III dalyje nustatyta tvarka)“.

2. Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žiniose“.

 

 

Pirmininkas                                                                             Zenonas Vaigauskas